Bericht aen de Landbouwers, LOUIS CÖEvëïï-ROELENS, BOSS TAILLIS Goedkoop verkoopen 0111 veel ie verkoopen. Huls Dixmudestraat, 55, IJperen, 'VASTE PRIJS. fü [VERTROUWEN. GOEDKOOP N Dixmudestraat, Nummer 55, te IJpereo. Bj Kolen, Doornyks-Kalk,. Steen, Schorse, enz., Kalkbranderyen van RyseL VOOR HET TAND. TE PO PEKING HE, Kyselsch of Fransch Kalk, DE 2 H. 96 A. 80 C. siluée a Warneten (section Pioris), A si s m sw Dit II nis, gekend om goede en sterke Stollen en Lakens te verkoopen, legt zich niet toe, gelijk veel andere huizen, de koopers beloften te doen welke hnn niet te vrede stellen, maar het biedt ziine klanten den WAKEN GOEDKOOP aan. Koopers, indien gij uwe belangen lief hebt, gaat de artikelen bezichtigen welke te koop geteld ijn in den Nieuwen Winkel, De Goedkoop, Dixmudestraat, m 33, te IJperen, en gij zult' daar vinden BUITENGEWONE ZAAK. Iii gewaarborgde Zijde voor Kleedereu, Gros-Grams, Taffetas, Lijonsche Levantine, alles ten minste een derde onder de gewone prijzen. N. B. - Be prijzen zijn in gekende cijfers geleek ml op al de artikels. ALLERBESTE gO heeft de eer de landgebruikcrs ter kennis te bren gen dat liy, door overeenkomst met de Naemlooze Maetschappy van den yzeren-weg van Rysel op Valenciennes en eigenaers van Kalkbrandcryen, het KALK, allerbest voor bet vetten van het land, gezegd kan leveren aen de volgende pryzen Per volle wagon van Op de statiën van Abeele Poperinghe Ylamerlinghe Y peren Comen W a es ton 10,000 kilos 192 fr. 00 •182 fr. 00 182 fr. 00 178 fr. 00 174 fr. 00 172 fr. 00 Een wagon van 10.000 kilos houdt 15 Ya eubiekc meiers of 155 hectoliters Kalk. Hy belast zich ook dit Kalk in alle andere sta llen te doen aenkornen, mits 'l verschil uit den vrachlprys spruitende, by deze bovengemelde pryzen te voegen of afleirekken. Eik zegge het voort. COMMUNE DE WARNÊTON. zij Stoffen voor Broeks, zuivere wol, te beginnen van 5-50, 4, 5, 6 en 8 fr., welk men bij een ander 4 fr. duurder betaalt. Gemaakte Walerprooffs voor Damen, welke men overal 18 fr. betaalt, kan men dezelve koopen in den Nieuwen Winkel 1)E GOEDKOOP aan 8 fr. 75 c. Groote Marinièrcn in zwart Cachemire, te beginnen van fr. 4-50, en in Sloffe te beginnen van fr. 5-40. Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 5-50. Hollandsclie Fries voor Paletots, van 6 fr. Zwarte, blauwe en bruine Moskowa, van fr. 5-75. Moiré voor Rokken, te beginnen van 70 centiemen. Orleans, Paromalhas, te beginnen van 55 centiemen. Schoone en rijke nieuwigheden voor Koslumen, te beginnen van 5 fr. bijn Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 4-50. Franscb Merinos van fr. 1, 1-25, 1-50, 1-75, 2-00, 2-25 lot 4 franks. Zwart mat Laken voor Fraks (gewaarborgd, schoon, sterk en goed.) Cols Trawalen van 10 centiinen, Ondervesten, Baais, Flanelle, Echarpen, Cols voor Damen, Cacbemire, eerste Fransche en Engelsche Nieuwigheden, en in t algemeen al wat de klecdingsloffen betreft. Alles beneden de prij zen der andere magazijnen. lu m U U KOOPMAN IN IN DE DUINKERK-STRAET, ÜNE EXCELLENTE PAETIE DE A VENDUE PUBL1QUEMENT I.c nolaire BtiTAVE, résidanl a Messines, exposera to venle publique, Timraeuble, d'origine patrimoniale, dool la designation suit le long du chemin du Crampon et a proximité du caban» LA DUTTE. LOT UNIQUE. Un exellenl dont le taillis est Agé de 4 aris, avec tous les Ai bres, Baliveaux et Planton» y exislants, d'une contenance de 2 II. 9G A. 80 C. L'acquéreur enlrera en jouissanpe le jour dn payemenl de son prix d'achat, et ii payera pour la valeur de la superficic It somrne de G9i5 francs. Adjudication ffiS£SU'.8IF,l»S 17 SEPTTEMESiE 1^73 a 4 hrurts de relevée, au caburél enseigné i'OURS, tenu par Jules Devos, a Messines. Le cahier des charges, Ie plan el les litres de propriété som deposes a l'inspeclion des amateurs, en l'étudc du Not««$ BüTAYEj 'a Messines. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. HTS—>-lfi y-—üüSS="T v L j\«Ac GOEDKOOP. Boek- en Steendrukkerij Eageï Vau Evcklaont, Dixmudestraat, 59, te Uperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4