VAN IJPEREN. fe 4 FilAmEïV '8 JAARS i\ r mi. Twaalfde Jaar. ZONDAG. 14" SEPTEMBER 1875. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. 4 erschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEKOEKEN. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fu. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den Reklamen2a centimen. regel lÉGoSm Bureel Dixmudestraat. 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Wat baat kcerslicht en bril, als den uil niet zien en wil. Wij hebben twintigmaal bewezen dat er 50,000 franken der Fondatie Lamotle gesto len zijn en hel Nieuwsblad keert altijd op de zaak terug; indien men niet wist dat de schrijvers van hel Nieuwsblad onmachtig zijn om eene diefte te begaan van 50,000 franken, zij zouden doen geloo- veri dat zij van de zaak weten of er van genoten hebben waaróm altijd de diefte van 50,000 fran ken afliegen? Zij weten zoowel, zelfs mogelijks be ter dan wij, dat zij beslaat zij hebben schoon van de rekeningen, geleekend door Mr Boedt, en van den Staat door de Overste aan bel Gemeentebe stuur in -1864 overgeleverd, te spreken, in hoop van de zaak te verwarren, het zijn juist die stuk ken die bel wegblenden der 50,000 franken bewij zen. Zij zijn gestolen, en of het Niewsblad nog honderdmaal trachtte de zaak te verdraaien, wij houden al ons gezegde staan. In tegenwoordigheid van de pogingen door liet Nieuwsblad aangewend om te doen gelooven dat het anders is, wij zouden, indien wij Prokureur des Konings waren, willen welen in welk belang hetzelve dien diefstal afliegt, hel ware mogelijks een middel om op hel speur der plichtigen le ge raken. Voor wat thans dc beklagelijke toestand der La- moltczusters betreft, zij kunnen het medelijden van niemand opwekken; indien zij zich aan de Staatswetten hadden onderworpen, zij zouden be handeld zijn gelijk de zusters derandere gestichten, en wij hebben nooit gehoord dat deze zich te be klagen hebben.; zij hadden maar niet le luisteren naar de Jesuiticke omwentelaarsbende die hun in een politiek belang heeft bedrogen, in hoop van de gemoederen tegen de wettige overheden op le flit sen, heigeen gelukkiglijk niet uitgevallen is voi- gene hun verlangen. Toen men kromme sprongen maakt hef, wordt altijd eerst of laatst gekend. Hel is aldus dat een brief, geleekend Vanvoorden, aan hel Journal d'drivers toegezonden, doel kennen welk de deel neming is geweest der jesu'tliekc partij in de belec- diging aan den koninglijken slarn gedaan ter gelegenheid van bet inhuldig en van het standbeeld van Leopold I. De bedoelde Vanvoorden, lid van de Internatio nale, geeft te kennen hoe dezelve melde bewaren- rende partij,.de Nederduilsche Bond en eenige vrijdenkers, in betrekking is geweest ten einde het koninklijk standbeeld op geene geschikte plaats te laten oprechten. Het is een nieuw bewijs dat de jesuiterij, die de zoogezegde bewarende pari ij onder haar jok houdi, tot alles machtig is, wanneer zij van gevoelen is dat het haar voordeel kan bijbrengen. Indien de liberalen zich moesten toelaten van ten voordeele hunner denkwijze in onderhandeling te treden met de Internationale, de klerikale nieuwsbladen zou den le klein zijn om hun lehoonen en te belasteren; zij zouden al wat liberaal is uitschilderen als omwentelaars die in betrek slaan met al dat slechts is en die overeenkomsten maken om den ondergang van orde, zeden en welzijn te bewerken! Bij hun is bet anders, zij weten dat de sukkelaars die zij verdweept hebben hun hel niet zullen ten kwade duiden, en daarom zou de Jesuilerij, of ware bet met den duivel zelfs, overeenkomsten maken, telkens dal zij daardoor geld of macht zou kunnen bekomen. Ligy, F., Vergracht, L. Cardinael, L., Swekels, L., Vergracht, J., Dumon, A., kfl.HiXffi-Jw n-P-Vn nrtmt DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJ PEREN Kaar POPER1NGIIE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. - 6-50. Kaar POPERINGHE. 9-07. - 8-4*>. - 9-50. Naar KÓRTRI JK. 5-54. - 9-49. - 41-18. - 2-55. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-30. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - 6-20. TH OII ROUT-UP E REN. Vertrek van IJperen, 7-15, 12-15, 6-20. Boesinghe, 7-25, 12-23, 6-32. Langemarck, 7-57, 12-57, 6-44. Poelcapclle, 7-46, 12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Statten, 8-08, 1-09, 7-12. - Cortemarck, 8-26, 1-30, 7-30. Aankomst te Thourout, 8-40, 1 -40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45. Cortemarck, 9-21, 1-46, 8-10. Staden, 9-39, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49,2-14, 8-36. Poelcapelle, 9-58, 2-23, 8-45. Lanjjeinarck, 10-07, 2-52, 8-56. Boesinghe, 10-49, 2-44, 9-08.-Aankomst le IJperen, 10-30, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJperen, 5-50. Boesinghe, 6-00. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, ü-20. Boesinghe, 6-30. Aankomst te iJpereu, 6-40. se-BjgsBcrr. Wanneer men eene slang aan stukken houwt dan groeien dadelijk deze stukken aanren het is helzrlfde mei de artikels van dal prettig Nieuwsblad je: bewijst het de tastbaarste waarheden, het gebaart u niet te verstaan en het redeneert voort, zorg hebbende de kwestie op een anderen wee te leiden. Het babbelt om niets te keggen, en bewijst met val'sche aanhalingen; maar iets wederleggen liet kan niet. Lees zijn artikelen over de Lamotten en gij znlt er, buiten eemVe arm zalige personaliteiten tegen een achtbare persoon onzer stad, niets in vinden weerdig om in een gazet te staan. Dan vallen wij over de correspondentie van Poperinqhe. Wanneer zij willen kluchtig zijn, zij greinzen en toen zij willen iets wederleggen of een ernstig antwoord geven, zij schelden en tieren, erger dan bij de kaai-boeven Maar patiëntie zij kunnen het niet anders Wat het overige betreft, hun buitenlandsch nieuws is eene aaneenschakeling van Hauwen praat tot aanmoediging en goedkeuring van alles wat de jesuïten in Spanje, Frankrijk en andere landen uitmetm om het vrije menschdom onder zijnen klauw te halenen het is al! Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 13" September 1877. Water. - De bewoners der oostzijde onzer stad klagen algemeen over het bedorven waterdal zich tegenwoor dig in stads-pompen bevindt en waarmede zij gedwongen zijn hun eten en drank gereed le maken. Het water, wanneer het eenige uren in kom of heemer te rusten staat, krijgt eene groene kap, en in den grond ontwaart men eene groote hoeveelheid vuiligheid. liet is le hopen dat er in dezen slaat van zaken met baast zal voorzien wezen doordien de algeineene gezondheid op hel spel slaat. De eerste te nemen maatregelen zijn het opsporen der oorzaak en dan spoedige hulpmiddelen te zoeken om alle ongeval te voorkomen. Bij het onder de pers leggen verzekert men ons dat men reeds met de zaak ernstig bezig is. Eïimien. - M. Arthur Poupart, onzer stad, komt met goeden uitslag zijn examen af te leggen, voor den Jurij van Gent, van gegradueerde in letterkunde. zomc Burgerwacht. - Uitslag der 15' schieting van het mersaizoen. 2 2 6 5 2 5 5 5 2 4 2 5 4 5 27. 27. 24. 22. 19. 91 M. Dumon, zich te laat aangeboden hebbende, heeft den eersten beurt verloren. De Internationale Schijfschieling te Brussel zal dit jaar beginnen den Zondag 21 September 4873, om te eindigen den Zondag 28 derzelfde maand. De Leden der Burgerwacht die zouden willen deel nemen aan het feest moeten zich laten inschrijven in het Lokaal der Schifting, de Maan- en Donderdagen van elke week ten 5 ure 's avonds. Zij zuilen aldaar kennis kunnen nemen van het re glement en verdere schikkingen; de kaarten zullen hun al daar afgeleverd worden. Pt iJskaBip. - Wij vernemen zoo even dal in den Prijskamp tusschen de leerlingen der Stadsscholen van IJpe ren, Poperinghe, Rouselare, Wervick en Meenen, de Stads school van IJperen de volgende onderscheidingen bekomen heeft Den eersten accessit, de eerste eervolle melding en de eerste bijzondere melding. Dus heeft onze Stadsschool onder de mededingende stede lijke scholen het hoogste gelal punten behaald.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1