VAN IJPEREN. 4 UtANKEN S JAARS 601. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. OLIEROEKEN. VOOR IJPEREN. Fa. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 2o centimen. ZONDAG, 28" SEPTEMBER 1873 Bureel Dixmudcstraat, 39. Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN De Koster. Moester, wat hebt gij gisteren, onder het drinken uwer pinle, daar al verteld?.... gij hebt gesproken van de oude tijden toen de landslieden door de heeren der parochiën zoo getergd werden dan wanneer zij de tienden moes ten betalen, dan nog over zommige die levend gebrand werden als beschuldigd van ongeloovigheid, of omdat zij hunnen Paslür niet genoeg eerbiedig den,hoe durft gij toch met al zulke prullen voor den dag komen De Meester. PrullenHet zijn in geener wijze prullen welke ik u verteld heb. De jesuiterij heeft van sedert haar beslaan gepoogd om het meester schap over alles te verkrijgen, ten einde de maat schappij tol die tijden, wanneer al deze misbruiken wezen Ui jk bestonden, te doen achteruitgaan. De Koster. Gij gelooft toch niet, Meester, dat zulks mogelijk is, het zijn alzoo maar al ver- anderstellingen welke op niets gegrond zijn. De Meester. Gij bedriegt u, Koster, zij zijn zoo wel gegrond dat zij op onwederlegbare stukken zijn gestaafd. De Koster. Maar indien men dit wilde be proeven de bevolkingen zouden hei niet gedulden. De Meester. Thans, neen; maar men tracht door alle middels de bevolkingen tc verbeesten, om met ter tijd hun alles le kunnen doen gelooven, en aldus, na de vernietiging van alle burgerlijk gezag, de almacht der jesuiten te kunnen vestigen. De Koster. Kom, kom, Meester, al praatjes Jan. Gelooft gij aan den Paus De Koster. Hij is onfeilbaar, en dus wij moe ten gelooven al belgeen hij ons veropenbaart. De Meester. Wel nu, er is een jesuit met naam Liberalore, een der kopstukken van bet orde, die het Nieuwsblad van den Paus opstelt, (aan welk blad de Dien Public zoo veel artikelen leent), die een boek heeft uitgegeven L'Eglise et VEtat (De Kerk en de Staal) waarin duidelijk de grondstelsels der jesuiterij herkend en bestadigd worden. De Staal, zegt hij, moei onder worpen zijn aan de Kerk en moet van haar de grondregels zijner daden ontvangen. Hij staaft zijne vorderingen op schriften van den H. Thomas, welke hij op eene jesuitieke wijze verdraait. De Koster. Dit is slechts een jesuit maar de Paus De Meester. De Paus heeft het werk van Liberalore niet alleenlijk goedgekeurd, maar heeft den schrijver met gunsten overladen. Jan. De hoek van Liberalore bevestigt slechts den Sijllabus, zoo dus hij leert ons niets nieuws. De Meester. Ja, maar hij legt de jesuitieke vorderingen op eene nog vrijmoedigere wijze uit. Bij voorbeeld, hij houdt staan dat al de koningen en al de ambtenaren, gelijk al de katholijken van hun eigen oordeel moeten afzien en slechts rekening houden van de vorderingen der H. Kerk. daar zij moeten, zegt hij, gedurig de oogen hebben op Rome, om er de inlichtingen en de voorschriften van te ontvangen, hoe men dit kan verslaan, dc Staat moet altijd aan de Kerk gehoorzamen. De Koster. Maar het is niet mogelijk. De Meester. Hij voegt er nog bij dal de Kerk, waar van het onzienlijk hoofd Kristns is en het zienlijk hoofd de Paus, eender is, en dus de Kerk maar één hoofd hebbende het is recht dat eenieder, zonder omzien, hetzelve gehoorzaamt. Jan. Liberalore en zegt niet dat de Paus aan zijne zijde de jesuiten heeft, die machtiger dan hij zijn, en hem hunne wetten voorschrijven, welke altijd strekken om geld en invloed voor dc orde le bekomen, ten hare zijne almacht te kunnen verzekeren. De Meester. Het is aldus dal er een strijd bestaat lusschcn dit orde en de hedendaagsehe maatschappij, die van langst om heviger zal worden, daar al wie niet téenenmaal \erdweept is nooit de hand zal leenen om al de vrijheden die zij bezitten te laten vernietigen, en orn niet tot aan hetgeen bestond vóór de fransche omwenteling, maar orn tot aan de middeleeuwen terug te keeren. De Koster. Meester, gij ziet alles in het zwarte. De Meester. Verre van daar, Koster. Wij gaan met groote stappen achteruit en hetgeen in Spanje, in Frankrijk en nog in andere landen plaats heeft, is een bewijs dal de jesuiterij van de geestelijkheid meester is en dat zij zamenroltcn om het zelfde doel le bewerken. Jan. Ook indien men in het toekomende vooruit ziet,de kim is duister, er zijn slechte wolken in de luchtniet zaait wind cn men zou kunnen tempeesten opdoen De Meester. liet is hetgeen men eerst of laatst te vreezen heeft, want wat zij doen of niet, zij zullen de bevolking der groote sleden nooit geheel kunnen verkwezelen de grondstelsels der jesuiterij en hunne vorderingen zijn te wel gekend en boezemen te groote afkeer in opdat men dezelve zonder tegenstand zou aanvaarden. f DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. 'Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03.- 3-37. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-30. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-25. Naar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK.. 7-13. - 12-13. - 6-20. THOIROIT-IJPEREÏÏ Vertrek van lJperen, 7-13, 12-13, 6-20. Boesinghe, 7-25, 12-23, 6-32. Langemarck, 7-37, 12-37, 6-44. Poelcapelle, 7-46, 12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Staden, 8-08, 1-09, 7-12. Cortemarck, 8-26, 1-30, 7-30. Aankomst le Thourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45. Cortemarck, 9-21, 1-46, 8-10. Sladen, 9-39, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-56. Poelcapelle, 9-58, 2-23, Langemarck, 10-07, 2-52, 8-56. Boesinghe, 10-19, 2-44, 9-08.-Aankomst te IJperen, 10-30, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJperen, 5-50. Boesinghe, 6-UÜ. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-30. - Aankomst te lJperen, 6-40. Kaoienspraak tnsschen tl en Schoolmeester, deu Koster en Jan Goedgebeur. 1° Het zwart gouvernement, ondervindende wat nadee- lige uitwerking zijne DMltlMKlIKH'iA of verzachting der krijgslasten .'op Burger en Landman heeft tc weeg gebracht, komt nu met andere strikken, andere middelen van bedriegt den Boer voor den dag. M. Halin-Malou zal bij het openen van den aanstaanden zittijd eene wet voordragen, strekkende om aan de familicn der lotelingen, die onder de vaandels geroepen ivorden, EENE MAANDEHJKSCHE VERGOEDING te geven. Of anders gezegd niet alleenlijk zal men den burger en den landman zijne zoons ontnemen en dezelve meerjaren en maanden.dan naar gewoonte onder dienst houden maar mert zal hun eene spot-alinoes naar het hoofd werpen De zwartjes steken uw huis in brand en geven u daarna eene jatte water om het le biusschen En het Nieuw sit lad leent zijne medewerking aan zulke ongelooflijke bedriegerijen Wat zou men beters verwach ten van de klerikale drukpers 2°Over deGrmecnte-kiizingco van Boesinghe sprekende, zegt het Vtiilhlek van IJperen alias Nieuwsblad) dat al dc liberalen die nog in den Gemeenteraad zetelen kwanten zijn liet woord kwant beteekend rappe kerelgeestigaard Iduchligaardook: slechte kerel, schelm, deugeniet! Welke brteekenis echt het Nieversblad aan het woord kwanten dat het zoo misprijzend naar het hoofd werpt der liberale raadsleden van Boesinghe Wij wachten hel antwoord, dat zeker niet zal komen..., 5° Het kont ook roeö over de Anlwerpsehe kiezingen!.,, het zou waarlijk beter gedaan hebben met tc zwijgen. Zijne aangehaalde cijfers bewijzen de eigenlijke nederlaag der zwarten. tl Er is een verschil van 231 stemmen tusscben den meest bvvoordecligsten katholijke en deu minst bevoordet- ligsten Geus. Maar het verschil tusschen den meest hevoordeeligstea Geus en den minst bevoordeeligsten katholijke ts maar van 218 en dit maakt een veel beleckeneDd verschil met de 900 stemmen meerderheid waarover de fameuze katholijken van Antwerpen in de voorlaatste kiezing uog beschikten! Voegt* daar nog bij de katholijke kiezers die op de vervalschte

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1