VAN IJPEREN. 4 FRANKER 'S JAARS IV 602. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekend mak irïgen VOOK IJPEREN. F». 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25'centimen. HM ZONDAG, 5" OCTOBER 1875 Bcref.ï Dixmudesiraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De klerikale nieuwsbladen verblijden zich te veel over den zegenpraal door hunne partij behaald in de laatste kiezing van Antwerpen de inwoners van deze belangrijke stad hebben eindelinge ont waard dat zij door de sehoone beloften van eenige verachtelijke intriganten, hun hadden laten be driegen zij hebben eindelinge de oogen geopend en eene meerderheid van omtrent de 400 stemmen aan de liberale candidaten verleend; maar hel meest verbeeste gedeelte der buitenlieden hebben deze meerderheid tegengewogen, cn de klerikale candidaten werden gekozen met eene meerderheid van 200 stemmen, Hetgeen plaats gehad heeft te Antwerpen is de weêrspleete van hetgeen men in de vorige kiezingen in meestal de belangrijkste steden van het land te betreuren had de verleeging van den kiezers-cents heeft den invloed der minst vernuftc volksklas in de kiezingen verzekerd, waaruit volgt dat de steden onder het jok der jesuiterij zijn geplaatst, daar de zelve door hemel en el op dat gedeelte der bevol king eene onwederstaanbare macht uitoefent, zoodanig dat men mag zeggen, dat de steden in de Kamers weinig of niet vertegenwoordigd zijn, hetgeene moet eindigen met een algemeen misnoe gen op te wekken, want liet is ongerijmd dat de ongeleerdste en degenen die minst belang hebben in het algemeen welzijn, juist dezen zijn die mees ter zijn van den Staat, zij volgen zonder redeneeren de bevelen welke hunne patronen hun voorschrij ven en geleiden ons tot aan de tijden waar zij zelfs als slaven zullen behandeld worden. Wel is waar dat het ministerie den vooruitgaan- den ijver der dweepers tracht te bedaren, het werkt hunne vorderingen niet tegen, maar het wilt geene ruiten breken, en daarom het gaat langzaam voorts met de Pastors hunnen invloed op eene schandelijke wijze te laten uitoefenen en met in alle posten vertrouwde kinders van Loyolas bende le stellen. Kan zoo eenen staat blijven duren? wij geloo- ven van neen, en wij vreezen, God wil er ons van bewaren, dat de steden eenmaal door geweld hunne rechten zullen terugeische». Eenieder heeft hooren spreken van een diefstal begaan, ledend een maand, in liet buitengoed van den heer De Peneranda te Brugge; het schijnt dat de zoon van een klerikalen representant, door zijnen vader belast met eene som van 20,000 fr. aan zijnen oom te dragen ter dezer gelegenheid ontdekt had alwaar M. De Peneranda zijne actiën enjuweeleu verborgd, heeft daarvan gebruik ge maakt om dezelve te stelen. Deze waardijen worden te samen geschat op 8o,000 franken. Hij had, ten einde de juslicie te misleiden, eene koorden ladder en een masker in den koer gelegd, en het zijn juist deze voorwerpen welke hel gerecht op het speur der daders heeft gebracht. Na een nauwkeurig onderzoekmen heeft ontdekt dat de koorden ladder door vijf jonge lieeren, onder de welke zich een kreupelaar be- vondt, gekocht werd in eenen winkel te Brussel; de daders belmoren tot eene der treffelijkstc farnillien van Mechelen. Een huisbezoek ten hunnent gedaan heeft het grootste gedeelte der gestolen voorwerpen, waar onder een deel diaman ten, doen ontdekken, ten gevolge van welk de moeder en twee zonen Deby naar bet gevang te Brugge werden overgebracht. Twee der daders zijn op de vlucht en hebben zich te NIarseillie ingescheept. Wij zouden graag door het Nieuwsblad verne men waar die eerlooze schelmen hun onderwijs ontvangen hebben. j ?if\ itie, mu\ TOEKOMST IJZEREN—WEG 3-57. Naar POPERINGIIE-HAZEBROUCK. 6-30. - 12-03. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-43. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 3-25. Naar ROUSSELAERF.. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-13. - 6-20. TIÏOEROET-IJPEREN Vertrek van IJperen, 7-13, 12-13, 6-20. Boesinghe, 7-25, 12-25, 6-32. Langemarck, 7-37, 12-37, 6-44. Poelcapelle, 7-46, 12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Staden, 8-08, 1-09, 7-12. Cortcinarck, 8-26, 1-30, 7-30. Aankomst te Thourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45. Cortemarck, 9-21, 1-46, 8-10. Staden, 9-39, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-36. Poelcapelle, 9-58, 2-25, 8-45. Langemarck, 10-07, 2-52, 8-56. Boesinghe, 10-19, 2-44, 9-08.-Aankomst le IJperen, 10-50, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJperen, 5-50. Boesinghe, 6-00. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-50. Aankomst te IJperen, 6-40. Moe het iNieutvsiblciiS de WMItllEÜ) schï-ljrt. Een zoogezegde dorpsonderwijzer deelt aan hetzelve eene bemerking mede over het konkoers, dat geopend werd tusschen de lagere scholen van het 4C en van hel 5P ressort, en beweert dat de .scholen der steden overal ten achteren gebleven zijn bij de 'gemeenten, en dat de vermaarde Stadsschool van IJperen, zoo hoog geschat door on2e stad- huisbaazen, schandelijk achter gesleken is door de scholen van kleine gemeenten. Wij antwoorden aan hel Nieuwsblad dat het een schan delijke leugen begaat daar de officieè'le statistick bewijst dal de stedelijke ssholen en het 4e ressort (IJperen) middelmatig 75, 6 punten, en de dorpsscholen alleenlijk 62, 7 punten, per leerling bekomen hebben. De dorpsscholen zijn dus we! wezentlijk ten achteren, bij de stedelijke scholen, met 11 punten per leerling. Naar het voorbeeld van 't Nieuwsbladzullen wij ook eenige bemerkingen over het konkoers doen. Wij vragen eerst waarom het allenlijk scholen noemt waar de onderwijzer tevens koster is Is het misschien om te bewijzen dat deze laatste hoedanigheid een teeken is dat eene school goed is Waarom zegt het Nieuwsblad niet dat de stoffen voor het konkoers niet juist dezelfde zijn voor de stedelijke en voor de dorpscholen waarom verzwijgen dat het programma der stadsscholen uitgebreider en dus moeilijker is voor leerlingen van denzelfden ouderdom? Waarom zegt het niet de waarheid dat de drie leerlingen der stadsschool van IJperen, die deel namen aan het konkoers, alle drie eene onderscheiding bekomen hebben den eersten. accessit, de eerste eervolle melding en de eerste bijzondere melding? Waarom niet gezegd dat die drie mededingende leerlingen eene moyenne bekwamen van 86, 5 punten, per leerling? Is 't misschien omdat 't Nieuwsblad niet gcerne de waarheid zegt Zie eens de school der clericale stadhuisbazen van Pope- ringhe, waarvan de eerste mededinger 5 punten min bekomt dan de laagste van IJperen. Zie ook eens de school der vermaarde Broertjes van Wervick, aan welke school een priester aan het hoofd is, de eerste mededinger dier school bekwam 9 punten min dan de eerste van IJperen. de tweede 16 punten min dan de tweede van IJperen. en de derde nu u 21 punten min dan de derde van IJperen- Waarom zegt het Nieuwsblad ook niet dat de derde mededinger van IJperen nog 81 punten won daar mededingers van dorpsscholen welke aan het hoofd der lijst van de bekroonden komen, alleenlijk 52, 28, 2! punten bekwamen, en met zulke uitslagen roept het Nieuwsblad zich dal is de stadsscholen overwinnen Gelooft het Nieuwsblad wei inderdaad dat de konkoersen, zooals zij ingericht zijn, volop bewijzen of eene school goed of slecht is? Maar de Inspecteurs en de 1200 onderwijzers onlangs te Antwerpen vergaderd, keuren bijna eenpariglijk de konkoersen af. Voegen wij nog, als laatste bemerking, bij dat in de kon koersen nimmer een enkel lettertje van dc fransche taal en meer andere hedendaags noodzakelijke wetenschappen ge vraagd wordt, dat de scholen waar die kenuissen niet aange leerd worden, meer tijd hebben tot het onderwijzen der stoffen van het konkoers, en men zal verstaan dat eene school welke in het konkoers schittert niet altijd als goed za! aanzien worden evenals evne schooi welke niet genoemd wordt onder de allereerste prijzen, door personen die de zaken beter verstaan dan de Nieuwsblad manuen, als slecht zal gehouden worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1