VAN MPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS I\r 60S. Twaalfde J aar. ZONDAG, 12" OCTOBER 1873. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrsehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Eene gezochte en verdiende uitdrijving. OLIEKOEKEN. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. Bdreel Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGÜE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-37. - 6-50. Hetgeen thans al de journalen vervult zijn de bedenkingen over den brief van den Graaf de Charnbord, gezonden aan JVI. Rodez, brief onge twijfeld geschreven met inzicht van hem door de drukpers te doen afkondigen. Tot nu toe, had men altijd gemeend dat de Graaf de Charnbord het oud regiem verbeeldde. Zijne vorige verklaringen hadden doen gelooven dat hij alle vrijheden, spruitende uil de omwente ling der laatste eeuw, afkeurde, en zich tegen allen vooruitgang zou verzet hebben; welnu de Graaf, volgens den bedoelden brief, ziet van al zijne voorgaande grondslelsels af, er is niemand liberaler dan hijspreken van de herstelling der tienden is een hijlehauw die wij gelooven, gelijk de Graaf, onmogelijk te zijn; maar wat aangaat de heer- schappelijke voorrechten, dat is iels anders, het is klaarblijkend dat de pogingen door de aristocratie in Frankrijk, gelijk in ons land, de herstelling van die voorrechten voor doel heeft, en nog rechtzin niger van wege dezen Pretendent, want de beknib beling der godsdienstige onverdraagzaamheid en van den invloed der geestelijkheid in de zaken van het tijdelijk beheer zijn maar gedaan om het volk te bedriegen. Men moet waarachtig opgevoed geweest zijn in de school van Loyola om op zulke eene wijze de vlag naar den wind te kunnen hangen. Wij zien bij onze geburen welken invloed de hooge geestelijkheid aldaar nog meer dan bij ons uitoefent, zij heeft haar van het onderwijs weten meester te maken en de grondslelsels der fransche kerk, door de Bossuels en de Fenelons gepleegd en door al de opvolgende regimas geëerbiedigd, zijn reeds afgeschaft, en het meesterschap der kerk is verzekerd. Het zijn de vertrouwden van den Graaf die dezen stap naar de middeleeuwen gedaan hebben en men kan niet hopen dat zij door den Vorst van het goddelijk recht niet zullen ondersteund worden. Hendrik IV zegde dat Parijs eenc messe waardig was, waarom dus zou Charnbord insgelijks niet met zijn geweelen eene overeenkomst maken om geheel Frankrijk als hebbenschap terug te krijgen. Indien dc herstelling van het goddelijk recht in Frankrijk plaats heeft, (en wij gelooven dat het op goeden weg is), hel zullen de jesuiten zijn die het meesterschap zullen uitoefenen), en men kent te wel hunne strekkingen om te kunnen twijfelen, dat, indien Charnbord den troon zijner voorvaders door beloften en bedriegerij kan beklimmen, het is omdat de jesuiterij zeker van hem is. 9 .■"Til i .TOa-A DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KOMRIJK. 5-54. - 9-49. - 1 1-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - 6-20. Den 19 Januari 1869 werd het Koninklijk Besluit geteckend welk aan de Gemeente overheid onzer stad het Bestier gaf der Fondatie Lamolle en der eigendommen die er van afhangen. Dit Besluit, genomen ter uitvoering der wet van 9 De cember 1864, verwekte de gramschap bij de klerikale coterij. Deze lieden kennen maar de wetten die ten hunnen voordeele gemaakt zijn de nationale oppermacht is voor hun den wil der geestelijkheid; op hun vaandel slaat: Slaafsch en onverdraagzaamheid Eene vergadering van 25 vrouwspersonen, zonder de minste onderwijzing, recht of hoedanigheid, waren in bezit der gebouwen van de fondatie alwaar men aan een veran derend getal van 200 a 300 meisjes het speldewerken aanleerde. De inkomsten en ander profijt moesten dienen tot onderhoud van het huishouden. Geen toezicht hoegenaamd bestond er en er werden van tijd tot lijd veel klachten gedaan over de exploitatie dezer fabriek. Kortom, het geld der fondatie, het geld van den arme werd van zijne ware bestem ming afgewend. Er moest een einde aan deze misbruiken gesteld worden, en de Stad deed voorzien in de uilvoering vau het koninklijk besluit. De politieke tegenstrevers der Regcering namen deze gelegenheid te bate om te trachten haar hatelijk in de oogen van het volk te maken, om alzoo, iets waarin zij nooit geslaagd zijn, de volksliefde tol zich te trekken, door zich schijnheilig- lijk als zijne verdedigers aan te stellen. Door deze werkingen bleven de maatregels, door het Bestuur genomen, zonder gevolg, en men was genoodzaak zijnen toevlucht te nemen tot de Rechtbanken. Men kent de verschillige gedaanteverande ringen van dit proces. De belachelijke uitspraak in eersten aanleg gedaan, werd afgekeurd, en het Verbrekings-hof verwierp het Beroep tegen het besluit van het Dof van Appel. Inlusschen waren 50,000 franken den arme ontstolen. Dit was nog niet genoeg. De koppigheid werd tot de uiterste palen gedreven, Det was te vergeefs dat het stadsbestuur, waarvan de rechten voorgoed vastgesteld waren, zich gema tigd en toegevend toonde, het verkreeg van wege de nonnen niets, dan geheel onbeleefde weigeringen zij weigerden de kleinste uitleggingen, zij weigerden te antwoorden zij wei gerden stouteiijk hunne namen en voornamen te zeggen Dit gedrag toonde aan dat zij eene voorberekende verach ting hadden voor het Gerecht en de burgerlijke overheid deze laatste kon niet gedoogen dat men met haar den spot dreef en dat de wetten en de rechterlijke besluiten nog lang onder de voeten werden getrappeld, en wij vragen ons af, of het schepen-kollegie niet te ver is gegaan met zijne toegeveu- heid Den 8 dezer liep het gerucht dat men eindeling het besluit ging uitvoeren. Inderdaad, de Stad nam bezit van de roerende cn onroerende goederen der fondatie en de kloosterzusters verhuisden naar een ander gesticht, een bisschoppelijk huis, sedert lang in gereedheid gesteld om ze te ontvangen. Zij wilden buiten gezel worden, om gelegenheid te hebben zich als martelaressen te doen doorgaan en schandaal temaken. Dezi gevraagde en verdiende verdrijving hebben zij moeten onderstaan. Maar daar alles zoo rap is gegaan, de klerikale matadors hadden den tijd niet gehad eene betooging in te richten. Er waren wel eenige bijeenscholingen, maar enkel uit vrouwvolk samengesteld. Nogtans eene betooging was noodig, men moest aanhitsen tot opstand en trachten dat de voorvallen van 1869 zich ver nieuwden, het ligt in den aard van dit volkje. Wat er moest zijn was eene groote menigte om de volksliefde tot deze in stelling te doen uitblinken. Men deed de ongerijmdste nieuwsmaren rondstrooien door dit middel hield men geheel den volgenden dag veel vrouwspersonen op voet, en 's avonds waren er eenige gebu ren van de nieuwe woonst der nonnen die hunne voorgevels verlichtten straatjongens, door dronke vrouwen aangehitst, schreeuwden i Leve de Lamotten 's Avonds ten 8 ure was alles dood en daar eindigde op eene ellendige wijze hunne be lachelijke onderneming. Vandaag is het als of er nooit iels ware geweest; de ver standige menschen halen de schouders op; de clericale nieuwsbladen zullen nog wel een weinig schreeuwen maar men zal niet meer luisteren en het Gemeente-Bestuur zal zich dadelijk aan het werk stellen tot de herinrichting derLamotte. school. Deze school, ender het bestier van den Gemaente- lïaad, kon niet missen weldra te blotien, en als de Looie, het vertrouwen van de ouders der werkende klas meer en meer te verdienen. Men moet waarlijk opsteller van het Nieuwsblad zijn om zoo onbeschaamd voor den dag te komen met een artikel over de voordeelen van 't katholijk onderwijs op het officieel onderwijs. Het Nieuwsblad, uit partijgeest, uit spekulatie, en om de ouders te verschrikken, noem! ons stads-kolïegie een ge sticht waar de opvoeding onchristelijk, onkatholijkon godsdienstig gegeven wordt. Met denzelfden aassem verhemelt het zijn gesticht uit de Meenenstraat, het is daar maar alléén ii dat men goê jongelingen, edelmoedige burgers eu vaste christenen maakt i> Dat onder twee kooplieden eens uit concurrentie, en ora zijne waren te verkoopen, er eenen is die de andere uitmaakt voor al wat slecht is, de tribunalen zullen den lasteraar straf fenen omdat het hier zoogezegde mannen gods geldt die eerlijke huisvaders en deftige jongelingen (geheel het wereld lijk onderwijzende korps) door den modder halen, men laat dit gebeuren Moet de opvoeding, welke aan de jongelingen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1