Stads Nieuws. POPERINGHE, BURGERSTAND GEBOOKTEN Huwelijken. Sterfgevallen. dooi' zulke mannen gegeven is, in dien geest van haat laster en leugens gesteund zijn, o deze opvoeding moet waar chris. telijk zijn en later een balsem voor de samenleving bijbren gen. En wat het Nieuwsblad zegt over de handelwijs van een onzer schepens die zijnen zoon uit ons kollegie trekt om in een katholijk gesticht in eene andere stad te plaatsen, wij durven houden staan dat de redens die hem alzoo doen han delen en door u aangehaald valsch zijnwant de eerste plicht van een liberaal is het officieel onderwijs uit al de krachten zijner ziel te ondersteunen. Dus nog eens de be weegredens zullen mis opgevat en verteld zijn. Wij wachten nadere inlichtingen. Wat hunnen bond betreft der oud-leerlingen van 't coi- (egie S' Vincent de Paul lot bloei en onderstand van het katholijk onderwijs ingericht, daaraan moeten wij, liberalen, ieeren hoe belangrijk het is zich goed in te richten wil men tot een goed einde geraken. Een wakend oog in 't zeil, liberalen, hun bond is een strijdmiddel te meer tegen ons officieel onderwijs en eene groole hulpbron voorde aanslaande kiezingen. Hun buitenlandsch nieuws is dit maal zoo flauw dat het geen antwoord verdient. Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 11° October 187'. KnechfJcs-WcezenlMiis». - Maandag 11. had in dit geslicht de jaarlijksche prijsdeeling plaats, in de tegen woordigheid van hel Bestuur der Godshuizen en van de ouders en vrienden der leerlingen. Deze plechtigheid werd voorafge gaan van een lief muziekstuk, twee pianostukken, eene luimige alleenrede die hertelijk deed lachen, en een koor door de jonge knapen, zeer kundig uitgevoerd. In eene welgepaste aanspraak deed de heer Bestuurder van het geslicht de weldaad van het onderwijs en van de spaarzaamheid onder de volksk'assen uitschijnen. Dit feest werd gesloten met een tweede muziekstuk dat niet min als bet eerste goed gegeven werd. Burgerwacht. - Artillerie. Uitsldg der schie ting van 5 October 1873. Prijzen gegeven door het korps onder-officieren 1° prijs: Ch. Devveerdt. 3° prijs A. Ilof. 2° prijs: D. Mahieu. 6° prijs: Ch. Selschotter. 3° prijs: Ch.Joye. 7° prijs A. Bubbe. 4n prijs: 11. Corselis. Maandag aanstaande, 13 October, groote prijsschieting. Lamottcn. - Woensdag morgend ten 9 ure is een Deurwaarder, vergezeld van de Pölicte, de school der Lamol- ten binnengegaan cn het gesticht in beslag genomen. De mare was algauw rondde stad verspreid en ten 10ure was er nog al eene talrijke samenscholling, meest uit vrouwen, voor de deur, in de Rijselslraat, vergaard. Alles was kalm, hier eu daar waren er groepjes die schee- nen in zeer belangrijk gesprek te zijn. D'eene gaf de Stad ge lijk, de andere beklaagden de nonnekens en ieder vogelken zong zijn liedje, maar heel stil weg. Tegen den noen was het getal nieuwsgierigen veel vermin derd, omdieswille dat bet eten moest gereed zijn voor den man die te huis komt, anders 't ware er op 1 Eindeling zag men nu en dan een maseurken de deure uit gaan en d'Oude-Kleêrmarkt over trekken.... en alles was ge zegd. 's Avonds was liet luchtsteking in de S' Jacobsstraat, al waar de nonnekens hunnen intrek genomen hadden in een huis dat reeds van over lang voor hun gereed was. Alles wat daar gebeurde bewees dat men geerne het volk tegen de liberalen had opgehitst, doch het volk heeft niet geluisterd. Alles liep uit op crapuleus gewoel van eenige dronkgemaakte wijven en kinderen Men heeft Vrijdag Onze Heer, die in de kapel rustte, processiewijs naar S' Maarlcns overgebracht. Zie hier wat twee vrouwlieden, gedurend de verlichting 's avonds, onder eikair zegden Kikt kèèr hier, boe schoone k peisde dat bij liberaal was - Waarom, Treê Voor dS proces, ge weet wel. Mijnhèèren B d..,.. Sen D.bén 't hem verwelen. Nèèn, Treê, 'k hén hooi en zeggen df< z' hem verweten bén dat dief was Ehwelis dat het zelfde niet? kik nu IH'ooratie. - Door koninklijk besluit van 25 Sip- tember 1873, wordt de Industrieele werkmansdecoratie van 2dl" klas toegestaan aan M. Jan van Eyde, geboren IJperling die te Erussse! woont. Zijne behendigheid in het Inlegwerk der oude meubels alsook zijne onberispelijk gedmg verwierven hem deze onder scheiding. .3uï*eëGs. - Lijst der gezwoornen, het rechterlijk arrondissement IJperen bewonende, die zullen moeten zetelen in de 1° serie van den 4° trimester 1873 van het Ilof van Assisenwelke te Brugge zullen geopend wordenden Maandag 5 November, ouder het voorzitterschap van M. den Raadsheer De Meren. 1. Bostyn, Ch., gemeente raadslid, te Ghcluwe. 2. Pollie, P., nég', te VVaasten. 3. Verbrugghe-Deleu, eigenaar, te Wervick. 4. De Vriendt, Ch., Burgemeester, te Cortemarck. 3. Van Renynghe, A., gemeente raadslid, te Poperinghe. 6. Stroobant, A., staads-gepensionneerde, IJperen. 7. De Cod!, J., grondeigenaar, te IJperen. 8. d'Ennetières, graaf dJiust, grondeigenaar, Elverdinghe. 9. Durutte, E., grondeigenaar, te IJperen. 'ij"'i 1 ■«■■WilWIJUMMlii i Va» den 3n tot den 10° October 1873. Laurie, Ludovicus, metzelaar, en Terrier, Sophia, kant werkster. Defraeve, Apolonia, 63 jaren, kantwerkster, echtgenote van Ludovicus VandeputteMeenenstraat. Bauden Ambrosius, 72 jaren, werkman, weduwaar van Pelagia Meesdom, Meenenstraat. Damast, Maria, 74 jaren, strijk ster, weduwe van Petrus Weens, Meenenstraat. Casier, Catharina, 30 jaren, winkelierster, echtgenote van Edouardus Tack, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren" ^anne''jk geslacht 5) J Vrouwelijk idem. 1) 8 October 1873. Eeh van onze ijverigste medeschrijvers werd onlangs ge troffen van eene schielijke blindheid, cn aanstonds onze christelijke en raenschlièvende tegenstrevers wetteden hunne banden van blijdschap en zagen in dit voorval de hand Gods 't is te zeggen, eene straf van den hemel. 't Is wel besteed, zegden zij, nu zal Tret schrijven gedaan zijn. n Maarzij hebben gerekend zonder de bescherming welke de onpartijdige God aan zijne liberale vrienden verleent, en zonder de geneesmid dels welke Hij in hunne handen stelt. God zij geloofd, het docteurlje is merkelijk beter, en, indien hij voortaan zijne oogen zal moeten zwichten en min deel nemen in onze politieke pennenstrijden, bij zal daarvoor niet laten de rechten en vrijheden van het volk te verdedigen, en alle deugenieterijbedriegerij, huichelarij, dwerperij, dommakerij, twistzaaierij, eerschenderij, kwakzalverij, woe- kerij, erfrooverij, |vuiIpotterij en politieke aperij en paperij te helpen bestrijden, of ware het met zijne oogen toe. Nog iets voorde A bbéljes.— Gekruinde, kortgebroekte en ianggerokte Abbéljes, Cher Chou betwist geenzins de tus- schenkomsl van God in de wereldsehe gebeurtenissen; maar, gelijk gij zegt, het is waar dat hij dezelve somwijls liever niet zou hebben, want indien bet niet Gods wille geweest is dat pastor Neuwe aan Cher Chou en zijne medeerfgenamen (den kerkmeester Justin van S' Jans) 200,000 fr. afgedraaid heeft, hij kan gemakkelijk zulke lusschenkomst missen, als zijnde zeer nadeelig. Een zevenjarig kind zal u in dezen zin ant woorden. Deze pastor was nogtans geen koordedraaier, hij was van boeren afkomst, niet waar, Nieuwsblad Is het ook met Gods wille of lusschenkomst, Krullebolle, dat de katholijke bende van Mechelen 83,000 fr. afgedraaid heeft van haren lieven vriend M. De I'enaranda? Dat de Ro- meinsche Graaf Langrand-Diimoneeaii, de onderpastor Sam- pers en een heeien hoop Jesnilen al de fortuinen afgedraaid nebben van zooveel duizende onnoozele personen die heden in eene volstrekte armoede gedompeld zijn Antwoord, Krullebolle. En zeggen dat gij al te samen, gekruinde Abbéljes, lot zulke daden al uwe medewerking verleent met de menschen in de domheid en de onwetendheid te houden 't Is schrikkelijk. Ja, wij vreezen God maar wij vreezen nog meer de lusschenkomst zijner dienaars in de wereldsehe za ken ondervinding leert. En wat de benauwdheid voor den duivel met al zijn bedrijf betreft, gij moet dit gaan ophangen aan uwe boeren 't is met dit element en nog veel andere, te lang om alhier te melden, dat gij uwe perten speelt in de kiezingen en bedevaarten. Is dit ook door de tusschenkomst van God, boosaardige Ianggerokte gekruinde Abbéljes? Hoe vreest gij God niet meer, gij die met hem dagelijks handelt en wandelt? antwoord, Nieuwsblad Waarom heeft de correspondent van het vuilblad niet laten kennen wie den katholijken bakker is die laatst zulk slecht brood geleverd heeft om aan den disch uitgedeeld te worden ter occasie van eenen lijkdienst? Dit brood was gansch zwart en met alle slach van vuiligheid gemeugeld, zoodanig dat de honden het niet wilden eten. De armen aan wie dit brood gegeven werd, hebben het aan de heeren der regentie gedragen om hun te loonen op welke schandelijke wijze hunne politieke vrienden met de dischge- nooten handelen, en ook om hun te bewijzen hoe slecht de dischbazen hunne plichten kwijlen, mits zij zich alleenlijk de moeite niet geven het brood na te zien welk zij aan de be hoeftige bevolking moeten uildeelen. Nogtans er zal geene conlraventie ten laste van dezen bak ker gedaan worden, om reden dal het een der katholijke kopstukken is. Zulke venijnige maunen zijn geene triple canuillien, zoo als het vuilblad de zoogezegde bedevaarfsloorders noemt, want zij dragen flambeeuwen en zelfs baldagynums en doen dagelijks ons Ileere eenen sloppen baard aan zij stemmen ook goed en kwijlen 't gene onze zondemakers hunne christe lijke plichten noemen, en dit is genoegzaam om als eerlijken en trelfelijken man door de zwarte bende aanzien te worden. Het is lang dat wij zulks weten wilt gij geene slaaf van onze Ianggerokte aflaatgieterszijn, zij zullen u voor den siech- sten der wereld doen passeerenmaar zijt vuilaard, dief, God- en menschbedrieger, mits gij stemt en betaalt voor bunnen winkel, zij zullen u wierooken en u een brevet van deugdzaamheid en eerlijkheid afleveren. Onze klerikalen houden in groote eer al wal gewijd is en maken bijzonderlijk veel geweld van de wijding der plaatsen die ten dienste gesteld zijn van de katholijke religie; maar dit geweld is maar in evenredigheid der politieke belangen welke zij aan die gewijdheid hechten. Inderdaad men mag geene mis doen in kerk of kapel zonder dat deze voorafgaandelijk door den bisschop gewijd is; maar, als de politieke het Tcreischt, deze wijding is zonder noodzakelijkheid, en men raag het heilig sacrificie der mis celebreeren in eene ongewijde plaats, of ware het zelfs op de groote markt. 't Is ook voor dezelfde reden dat men de gewijde aarde van het kerkhof niet mag bezoedelen door de begraving van ecu ongeloovigcn liberaal, of van een nieuwgebooren kind dis zonder doopsel zou gestorven zijn maar, buiten dit geval, men mag de katholijke graven onteeren, op dezelve zijn gevoeg maken en zonder de minste eerbiedigheid erover rijden met peerden en wagens, gelijk wij het hier onlangs gezien hebben wanneer men den hooischelf van dez# vette weide uitgevoerd heeft. Het vuilblad, met zijne gewotielijke slechte trouw, loochent 't gene wij laatst van de policie gezegd hebben nopens het straffen of vrijlaten,volgens dat men met liberalen of katholij ken te doen heeft. Hoe lang is het nogtans geleden, dat twee Tuiters 's nachts in een huis hebben willen inbreken? Heeft eenen der plichtigen des anderendaags bij dezen dien gij den brigadier der garde-champetters noemt niet geropen geweest, en heeft zijne moeder en gansch zijne familie dezen liberalen commis saris niet gaan smeeken opdat er geen gevolg aan die sloe bersmanieren zou gegeven worden Indien gij er aan twijfelt, vraagt het maar aan Renétje Keerssemaker en aan den loilejongen, zij zullen u daarover zekere inlichtingen kunnen geven. Moesten het liberalen geweest zijn die zulks bij eenen katho- Uter zouden gedaan hebben, men deed hun vóór den recht bank van lJper dansen en voor een jaar inden bak steken. En als er van uwe tambours over de Markt loopen, in staat van dronkenschap, de afgrijselijkste vloeken uitbrakende, wat voor mannen zijn dat? En de fruit- en peeredieven waarvao gij spreekt, zijn dat ook clairons of wel maneblusschers Uwe watersoldaten gaan wel: vloeken, vechten, stelen, er zal welhaast maar moorden meer te kort zijn. Proficias met uwe bende. P. S. Voor 't gene 't kalangieren betreft, gij weet zoo wel als wij dat de plaats waar er meest gepekt wordt, eene zeer treffelijke herberg is waar er menige uwer vrienden ankervast zijn. k AVij hebben de verledene week eenen vreemden vogel in de stad ontmoet, komende van het huis der Krullebolle: 't was bet gekruind pluimgedierte van Proven die zijne medewer king toegebracht heeft aan het artikel op het heische serpent wegens het instorten der gebouwen van M. den vrederechter Dhont, cn om dat hij, serpent, dit gebouw onder zijne oogen heeft zien stichten zonder aflaten, noch S' Pietcrs penning, noch vastenblok, gelijk de gebouwen der Jesuiten, dat spoo» zou nu wel willen Propheet zijn 'I is onverdraaglijk, en nog tans hij moet en is verplicht te gelooven aan de voorzeggm* gen over den ondergang der wereld Als de wereld zal vergaan, Niets zal blijven rechte staan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 2