TABLEAUX, GRAVURES. ÜBLIOTHÈOJE ONTGRANER LECLERCQ, DE TËGËN-RHUMATISCHE WATTS Briefwisseling der Toekomst. Versehillige tijdingen. GRANDE VENTE a YPRES, rue du Lombard, numéro 1»), Cebreveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. f - - de fen Mr F.-J.-E. BO JIM, MARDI 14 0CT013RE 1873, et jours suivants, chaque fois a 10 heures du matin, par le ministère du NotaireVAN EECKE, a Ypres. Exposition: Pour les personnes munies de car tes, le Lundi 13 0ctobre delO Iteures a midi et de 3 a 3 heures, et le Mardi 14 Oclobre de 10 heures a midi, pour les personnes étrangères a la ville. N. B. - Tous les objets sont garanlis appartenir cxclusivement a la collection de feu M. Fu. Bom». Livres. Estampes et Lithographies. Ta bleaux et Dessins Anliquités. Objets d'Art, etc. Les acquéreurs paieront, en sus des adjudica tions, 10 La vente aura lieu expressément au comptant. voor Frankrijk, bij den uitvinder AïLECLERCQ- LEZCORNEZ, te Sl Sylvester-Capelle (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te Llperen. >an Dr Pattisok verzacht oogenblikkelijk de pijnen en geneest voor goed het Jicht en de Rhumatische Kwaal van alle slaeh, de Tandpijn, de Lendenzweer. de Borstont steking. de Keelkvvaal, enz. In rollen van fr. 1-30. en halve rollen van 80 c., hij M. Ch. BECUWE. Apotheker, te Llperen. Er zullen wel, in liet korte, van tijd lot tijd kleine iastor- ijugen geschieden bij M. den vrederechter, maar zij zullen niet gevaarlijk zijn. Van zulke instortingen onze gekromde Abbé- tjes weten te spreken bij ondervinding, even als hunne mede broeders Pollepel van Beveren, Opsomer, père Dufour en Kuiptje zaliger meraoorie. Vatje 't, Nieuwsblad Men zegt dat onzen Representant, met het verdwijnen van den Soleil levantvoor een jaar en zes weken de rouw zal aannemen. Al de heeren pastors, onder het geleide van M. Pé Corle, hebben aan ons wereldsch opperhoofd een compliment van condoléance gaan afleggen. Ret canaillie-volk die ook zijn compliment zou willen af leggen moet zich doen inschrijven bij Hendrijk ïïerodes. GODSDIENSTIGE &RONÏJK. Nog een. In de aanstande zitting van het Assisen-Ilof van La Gironde moet voor den Ju rij verschijnen de genaamde J. Krumholz, broeder der christelijke leering in het klooster van Talence (Gironde). Deze kerel, beschuldigd van talrijke aanslagen op de eerbaarheid van jonge knechtjes en meisjes, is bijna dood geslagen geweest door de moeders van deze kinders toen men hem naar het kot leidde. Rép. Franc. Men schrijft ons uit Watou. De 7 dezer maand, om 5 ure 's morgens, is het hofstedeken toebehoorende en bewoond door Josephus Mille, te Watou, de prooi der vlammen geworden. De beestialen alleen zijn gered geworden. De gebouwen waren verzekerd, de schade word geschat op 4000 franken. De kwaadwilligheid schijnt de oorzaak van dezen brand te zij°. 'k Heb het wel gepeisd dat het nóg al veel ha geweest. M. de dokteur, 'k hen gisteren in de kerke bijna al mijn geld moeten geven voor de begravinge en 'k en heb maar 10 fr. meer over; maar om u te loonen dat ik goed van affairens ben daar zijn de 10 franks en dit hier voor volle betaling. Hij schudde vier hoeden van d' andere eeuw uil den zak Men den dienen, Mijnheer, heb ik mijne eerste com munie gedaan dezen hier is mijnen trouwhoed, hij kost veertien pauwen den dienen.... Ja maar vriend, die hoeden zijn niets weerd. Niets weerd 'k heb ze meer dan 10 fr. ieder voor gegeven en zij zijn nog nieuw. Ik kan er in alle geval niets mede doen 't Doet, 't doet, Mijnheer gij moet nog al dikwijls op uw beste zijn. En Kobe vertrok. DE s~Men schrijft uit Namen, 6 October. Marie Maron, in de maand mei 1708 te Ermelon geboren, is dozer dagen te Bouvigues overleden. Zij had dus den ouder dom van 100 jaar bereikt en was ongetwijfeld het oudste vrouwken van het land. De klerikale gemeenteraad van Dendermonde heeft beslist de muzieklessen af te schaffen in de gemeenteschool dier stad, als een tijdverlies voor de leerlingen en eene uuttelöozc uitgaaf voor de stad daarstellende O, ze zorgen zoo voor het volksonderwijs die klerikalen Hen meld dat de vrouw van Braine-!e-Comte, beschul digt van vergiftiging, zich de tong met hare tanden heeft af gebeten in hare celgevangenis. Zij kan maar onverstaanbare klanken meer uitbrengen. De laatste financieele crisis in Amerika heeft volgens berichten uit Rome op het Vaticaan grooten schrik veroor zaakt, want het is een publiek geheim dat de opbrengst van den St Pieterspenning en de gelden van verscheidene hooge geestelijken, waaronder het vermogen van kardinaal Anlonelli, in Amei ikaansche fondsen is beleg of in Amerikaansche banken is gedeponeerd, Kardinaal Autoneli moet van schrik hevig ongesteld zijn geworden. Uit Parijs schrijft men dat er meer dan 200 letterzetters zonder werk zijn ten gevolge der afschaffing van dagbladen door het tegenwoordig klerikaal bestuur, dat in dat land regeert. Verder gaat de boekdrukkerssliel slecht in Frankrijk even als de andere handelzaken, en het staat er op geen beteren met het vooruitzicht van den koning met zijn witte vaan, dien men Frankrijk wil opdringen. De melkverkoopers te Londen, genoodzaakt voortaan goede gedoopte melk te verkoopen, hebben eene meeting gehouden te Dockhead, om te beraadslagen over de gevolgen, wclkq deze beperkende bepaling voor hun handel hebben zal. Zij besloten den prijs van de melk bij den verkoop in "t klein te verhoogen met vijf pence per quarongeveer 40 centimen voor iets minder dan een liter. HENG ELIHG EN. Bij een Geneesheer kwam een oude man bellen. De man die men binnen liet, had een zak op den rug waarin groote doch lichte voorwerpen verborgen waren. M. de Dokteur, zoudt gij mij niet willen mijne schuld zeggen? Ila, van de visiten welk ik gedaan heb voor uwe vrouwWanneer is ze dood Zij is gisteren begraven; z' is uitgegaan gelijk een keersken.... Wij hebben 32 jaar getrouwd geweest. F.n Kobe vaagde nen traan af. 't Is 40 fr., mijn vriend. L'IXiLUSTRATION EDROPÉEMNE, Journal de grand format a huit pages, PAR AISSANT TOÜS LES DIMANCHES 3 ANNÉES D'EXISTENCE, Bruxelles, un an 10'francs; Province: 10,30 franc*. 1, Chaussëe de Louvain, Bruxelles. Actualités vues du pays reproduction des tableaux des maitres anciens et modernes inventions célèbres. L'UIustration Européenne donne les gravures les plus importantes de Londres de Gustave Doré, dont la collection se vend 80 francs. Toute personne, qui pendra un abonnement d'un an, recevra gratuitement la magnifique gravure de Gustave Doréintitulée La Chute des Anges, le chef-d'oeuvre du raaitre, d'une valeur 20 francs. SOMMAIRE. Dü N' 48. GRAVCRES II. Ch. Rogier. L'enfant du pauvre et l'enfant du riche. Un nouveau système de piano. Exposition universelle de Vienne. TEXTE Nos gravures. Chronique de partout. Le jeune idiot. Enigme. Notre temps, Poésie.La Tache au Front. Roman. On peut se procurer les volumes parus de l'lllustration Le volume broché se vend 10 francs. Le volume relié richement revétu de fers spéciaux se vend 13 francs. MARKTEN VAN IJPEREN. AARD 4 Oct. 11 Oct. DER GRANEN ENZ. verkocht te middenpr. vei'kochtte middenpr. kwantiteit. p. iOOkilo. kwautileit. p. 100 klit>. Tarwe 56,400 43-25 90,200 42-75 Rogge 7,000 26-50 6,900 26-50 Haver 500 24-00 600 25-00 Erweten 1,100 25-00 1,100 26-00 Boontjes 1,400 25-25 1,400 25-25 Aardappelen 2,500 7-23 7,500 7-25 Boter 340-00 530-00 Vcnrne Per 145 liters. 8 Oct. 1 Oct. Tarwe (nieuw) 40- tot 46- 40- tot 46- Tarwe van fr. - Rogge 30- 32- 30- 32- Sucrioen 25- 27- 24- 26-23 Haver 17- 20- 17- 20- Boonen 22- 28- 22- 25-70 tcnven Per 100 kilo 6 Oct. Tarwe fr. 39 50 5 Aardapp. fr. 6 a Oude tarwe a Boter, de kilo 3 4 0 a Rogge 27 50 a Eiers, de 26 2 50 a Boekweit a Koolzaadolie 74 a Haver a Lijnzaadelie 75 a koi'trijk. Per hectoliter. (i Oct. Tarwe fr. 29 54 a 35 34 Aard. 100 k. 7 a 7 50 Roode tarwe a Boter p. 1/2 k. 1 (iOa I 75 Rogge 19 32 a Eieren per 25 I 72 a j Haver 10 67 a 11 54 Peerdb. p. h. a EX AITIMT1S DE LA BELLE ET NOMBREUSE COLLECTION ARTISTE PEINTRE ET AMTIQUAIRE, ET DONT LA VF.NTE AURA LIEU Ordrc des vacations. Pour plus aniples renseignement, voir les affiches et les ca talogues. 5v=ssaH£ïSË!3>\§XsI^ï^ Drij werklieden zijn genoeg om van 2 t®1 3 hectolitci's koaru jscr uur te Itcfeosnesi. ZïCIf TE VERVOEGEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 3