Bericht aen de Landbouwers, KALK LOUIS CGEVOET-ROELENS, De Jongen van Ruiselede, ENCRE BILGE PERFECTION!®, Goedkoop verkoopen om veel te verkoopen. Huis DixmiHlestraat, 55, I J peren, 'VASTE prijs. 'VERTROUWEN,! IN DE GOEDKOOP, Dixmudestraat, Nummer 55, te IJperen. Kolen, Doornyks-KaSk, Steen, Schorse, enz., Kalkbrander yeti van llyscl. VOOR HET LAK». TE POPERINGHE, Ryselsch of Fransch Kalk, Dit Huis, gekend om goede en sterke Sloffen en Lakens te verkoopen, legt zich niet toe, gelijk veel andere huizen, de koopers beloften te doen welke hun niet te vrede stellen, maar het biedt zijne klanten den WAHEN GOEDKOOP aan. Koopers, indien gij uwe belangen lief hebt, gaat de artikelen bezichtigen welke te koop geteld zijn in den Nieuwen Winkel, De Goedkoop, Dixmudestraat, nr 83, te IJperen, en gij zult daar vinden BUITENGEWONE ZAAK. In gewaarborgde Zijde voor Kleederen, Gros-Grains, Taffetas, Lijonsche Levantine, alles ten minste eenderde onder de gewone prijzen. N. B. Be prijzen zijn ie gekende cij ers geteekend op al de artikels. ALLERBESTE heefl de eer de landgebruikers ter kennis te bren gen dat by, door overeenkomst met de Naemlooze Maetschappy van den yzercn-weg van Rysel op Valenciennes en eigenaers van Kalkbranderyen, het KALK, allerbest voor het vetten van het land, gezegd kan leveren aen de volgende pryzen Per volle wagon van Op de statiën van 10,000 kilos Abeele .189 fr. 00 Poperinghe 182 fr. 00 Vlamerlinghe .182 fr. 00 Yperen 178 fr. 00 Comen .174 fr. 00 Waeslen 172 fr. 00 Een wagon van 10.000 kilos houdt 13 '/2 cubieke meiers of '153 hectoliters Kalk. Hy belast zich ook dit Kalk in alle andere sta tiën te doen aenkornen, mits 't verschil uit den vrachlprys spruitende, by deze bovengemelde pryzen te voegen of aftelrekken. Elk zegge het voort. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, 7 Stoffen voor Broeks, zuivere wol, te beginnen van 3-50, 4, 5, 6 en 8 fr., welk men bij een ander 4 fr. duurder betaalt. Gemaakte Waterprooffs voor Damen, welke men overal 18 fr. betaalt, kan men dezelve koopen in den Nieuwen Winkel DE GOEDKOOP aan 8 fr. 75 e. Groote Marinièren in zwart Cachemire, te beginnen van fr. 4-50, en in Stoffe te beginnen van fr. 5-40. Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 5-50. Hollandsche Fries voor Paletots, van G fr. Zwarte, blauwe en bruine Moskowa, van fr. 5-75. Moiré voor Rokken, te beginnen van 70 centiemen. Orléans, Paramathas, te beginnen van 55 centiemen. Schoone en rijke nieuwigheden voor Kostumen, te beginnen van 5 fr. Fijn Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 4-50. Fransch Merinos van fr. 1, 1-23, 1-50, 1-75, 2-00, 2-25' tot 4 franks. Zwart mat Laken voor Fraks (gewaarborgd, schoon, sterk en goed.) Cols Crawaten van 10 centimen, Ondervesten, Baais, Flanelle, Echarpen, Cols voor Damen, Cachemire, eerste Fransche en Engelsche Nieuwigheden, en in l algemeen al wat de kleedingstoffen betreft. Alles beneden de prij zen der andere magazijnen. KOOPMAN ITS I IN DE DUINKERK-STRAET, MET EENE PLAAT, noon A.-C. Vi.\ DEK ERUYSSEIV. In ons land bestaan verschillige verbeter ingshuizen, waar jonge lieden die den eersten slap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tol betere gevoelens opgeleid wor den.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doco kennen de jammerlijke vooroordeelcn bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het Ter vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel Tan omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die ile Hervormingschool van Ruiselede voorsteltte bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable. ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxidf pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmudc, 39. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. ■-naa;sr» tfW'g <~~i IN DE GOEDKOOP ÜHSH Bock- en Steendrukkerij Engel Yftii Ecckbont, Dixmudestraat, 39, te IJperen. SS*

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4