VAN IJPEREN. 4 FRANKEN' JAARS Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politiek. IMf 004. Twaalfde Jaar. VOOR IJPEREN. - Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 eentimen den regel. Reklamen 25 centimen. BeitEiu IJZEREN-WEG. VERTREKUREK VAN IJPEREN Naar POPERINGIIE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 3-57. - G-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Maar KOMRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-33. - 5-25. Naar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-23. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. -12-13. - 6-20. De comedie is gespeeld. Na den chocolaad oproer die plaats had toen men de eerste maal de LamoUezusters had trachten te bewilligen om zich aan de wet te onderwerpen, verhoopten zij ditmaal met goed te honden de stad voor goed in oproer te brengen en het gemeente Bestuur te dwingen zijne rechten door het geweld te doen intrekken maar eilaas, ter uitzondering van een klein getal kwezels en verleide moeders, (aan wie men ten hunne huize was gaan zeggen dat men hunne kinders ging vermoorden), niemand heeft zich over het gebeurde bekommerd. Het was Woensdag, 8" dezer, dat deurwaarder Stragier, vergezeld der politic, het arrest van het Hof van Cassatie aan de religicusen ging signifiëren en hun officieel vragen of zij zich daaraan wilden onderwerpen, waar op gocne voldoende antwoord ontvangen hebbende, hunlieeft bevolen het gesticht te verlaten. Later in den dage, toen de nieuwsgie rigen die voor het huis stonden, vertrokken waren, zijn de gezusters eene voer eene met hetgeen hun toebehoorde onder den arm het geslicht ontruimd. Wij beklagen die ongelukkige meer dan wij hun beknibbelen, want wij hebben de overtuiging dat zij niet uit eigen beweging hebben gehandeld, zij zijn de slachtoffers der jesuilieke omwentelaars- bende, voor wie de wet eene dooden letter is telkens dat zij hunne inzichten tegengaat. Dit alles strekke lot les aan alle redelijke lieden. Het bewijst dat de jesuilieke aanhangers tot alles bekwaam zijn en zij noeb de wetten des lands, noch de rechterlijke beslissingen eerbiedigenzij zijn gelijk hunne voorzaten, eene bende omwente- laars, die noch ecre noe'ii deugd bezitten, en ten gronde nog gevaarlijker zijn dan de Internationale zelf Want, als wanneer raen noch wetten noch rechterlijke beslissingen meer eerbiedigt, er is geene maatschappij meer mogelijk, alles is aan den willekeur der gevaarlijksten overgelaten, en bet land, waar zulke misbruiken bestaan, is zijnen ondergaang zeker. Samenspraak tnsschen den Schoolmeester, den Koster en Jan Goedgebcur. De Koster. Meester, wat is het toch pijnlijk voor die goede Lamottezustertjes, alzoo plotselings en zonder voorafgaande verwittiging builengeste- ken te zijn geweest De Meester. Gij bedriegt u, Koster, van te gelooven dat zij zonder voorafgaande verwittiging liet geslicht hebben moeten verlaten de Regeering heeft in het belang van die gezusters alles gedaan wat mogelijk was om hun te bewilligen zich aan de wet, en nadien aan de uitspraak der rechtban ken, te onderwerpenmen heeft hun tot den laatsten oogenblik hun ongelijk voor oogen gelegd, en hun tot voorbeeld a&ngehaald de gezusters van hel hospitaal, vau de Belle, van S' Jans en van Sl Elisabeth, zonder antwoord te bekomen. Zij hebben de ongeschiktheid zooverre gedreven dat zij geweigerd hebben tol hunne namen te verklaren. De Koster. Het is mogelijk, maar men had het hun moeten vergeven om hunne onnoozelheid. De Meester. Dat zij onnoozel zijn geweest, dat is waar, maar hunne onnoozelheid heeft bestaan van gehoor te geven aan doortrapte jesuiten, die hun bedrogen en geslachtofferd hebben, met voor uitzicht het liberaal bestuur hatelijk te maken, de bevolking tegen hetzelve opleliitsen, om alzoo wanorders op te wekken. De Koster. Hoe kunt gij zulke dingen geloo ven De Meester. Welk ander doel kan de komedie in drie bedrijven, waarmede met het grauw heeft trachten in beweging te brengen, gehad hebben De raadsmannen van die kwezels wisten van eerstenaf dal de wet bun onder hel beheer van het Gemeente-Bestuur plaatste, dat de rechterlijke macht de toepassing der zelve moest uitspreken, en dat hel Gemeente-Bestuur gehouden was de wet uit te voeren, en dus waarom al die sperlelin- gen, ware het niet geweest, om politieke driften te voldoen. De Koster. Gij spreekt van eene komedie in drie bedrijven De Meester. Ja, al hetgeen plaats had is eene ware komedie. Indien het iets anders ware geweest de religieusen zouden zonder opstel het gesticht verlaten hebben daar er nu uitzendelingen zijn geweest die de moeders zijn gaan ophitsen, en hun doen gelooven dat men hunne kinders ging mishan delen. Het gevolg daarvan was dat er eene groote bijeenscholing voor het gesticht plaats had. onder dezelve ontwaardde men cenige bezopene vrouwen die de lucht deden weergalmen door gezang en scheldwoorden. ZONDAG, (I)» OCTOBER IS73. Divhiudestraal, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. De Koster. Het is wat gij het eerste bedrijf naamt De Meester. Ja. Het tweede is de verlichting der S1 Jacobstraat om nogmaal het grauw in beweging te brengen en het derde is de plechtige boetprocessie om het H. Sacrament uit de kapclle van het klooster naar Sl Maartens kerk te verdra gen al de miserere zingen. Jan. En gelukkiglijk, ter uitzondering van een klein getal sukkcleegen, de bevolking in het algemeen, heeft de gegrondheid van de handelingc van het Gemeente-Bestuur goedgekeurd. De Meester. Al degeenen die de goede reden bezitten moeten welen, dat alwie geld handelt dat aan hem niet is, daar van rekening moet doen. Indien de Lamoltmislers van sedert lang zich daaraan verplicht hadden, het is klaar dat het inkomen van het gesticht, dobr zoo veel verliezen, niet ware verminderd geweest, en bijzonderlijk, dat de 50,000 franken die weg belonden zijn niet hadden kunnen gestolen worden. De Koster. Hoe komt het dat men de dieven nooit heeft ontdekt? De Meester. Het is mogelijk dat de plichtigen de overste van het gesticht, onder het een of ander voorwendsel te Brugge heeft ontboden om aldaar plotseling te overlijden, en gij weet, Koster, dat de dooden altijd het ongelijk hebben. De Koster. Wat zal er thans van dit gesticht geworden De Meester. Wij hebben de overtuiging zoohaast de gebouwen zullen worden gereinigd en hersteld, dal de school volgens de voorschriften der fondalie zal worden heringericht. De Koster. Wat naamt gij volgens de voor schriften der fondatie? De Meester. Dat er wereldlijke meestressen in de school zullen worden gesteld en dezelve op den vorigen voet zal voortgaan, behoudens dat er eenmaal daags eene uur zal worden besteed om de kinders te leeren lezen en schrijven, en dat er nauwkeurige rekening van het gewin der kinders aan de ouders zal gehouden worden. I)e Koster. Indien het zoo is, de werkende volksklas zal aan de verandering niet verliezen. Jan. Er zal niemand daar aan verliezen, en dé gezusters, welke men zoo beklaagt, zullen rij ker zijn dan te voren, want zij gaan rond bij rijken en armen om almoesen te schooien, en ik ben ver zekerd dat zij goede melkkoeien zullen ontmoeten. De Meester. Het is nog een nieuwen middel om de esearselle der Jesuiterij te vullen. DE TOEKOMST ■n. tin w*1 lientan'irtAnl]' r? A i CC* *4 'inwni

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1