VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS 6©5. Twuali'de Jaar. Politiek. Stads,- Rimst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Paus Pius IX en Keizer Willem van Pruisen. VOOR IJ PEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG. 2G" OCTOBER 87 Bureel: Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het Nieuwsblad van den IS" dezer geeft ons een staaltje tot hoeverre de baatzucht der schrij vers van het vuilblad hun kan verleiden omdat een eerzamen advokaat, uit zelfsöpolTering en om zich nuttig te maken aan het algemeen, het onaangenaam ambt van lid van 't Bestuur van Weldadigheid heeft aanvaard, zij hitsen zijne ooms op om hem te onterven. Tot nu toe had men dergelijke infamiën nooit te betreuren gehad, (wij zeggen infamie, omdat wij geene woorden sterk genoeg vinden om zoo ecne slechte en eerlooze daad te schandvlekken), deze die zulk eene infamie hebben begaan moeten noch schaamte, noch eerlijkheid in hun lijf hebben!En zeggen dat het dienaren van eenen God van vrede zijn die zulks geschreven hebben of daar aan toejuichen, het is niet gelooflijk, bijzonderlijk wanneer men overweegt dat zij niet te min dage lijks misse lezen ook dergelijke onbetamelijkheden doen meer kwaad aan den Godsdienst dan al de zoogezegde slechte nieuwsbladen, om dat zij be wijzen dat den Godsdienst voor hun maar een werktuig is om hunne slechte driften uit de werken. Iets dat nog sterker is, zijn de pogingen gedaan om de liefdadige zielen af te keeren van nog brood aan den arme in de kerk te laten uitdeelen meer dan 50,000 brooden waren jaarlijks door de tus- schenkomst van den disch aan de behoeftigen uitgedeeld; van sedert twee jaren het getal is merkelijk verminderd, om dat men reeds eenige personen bad bewilligd om het -brood, bestemd voor den arme, aan de broederschool te geven, en indien de goede zielen thans naar de pogingen van die eerlooze. en verwaande abtjes moesten luisteren, de behoeftigen zouden van deze weldaad geheel beroofd worden. Maar neen, het grootste gedeelte van deze giften zijn fondatien, en de gevers zullen gevoelen dat bet een diefstal zou zijn waartoe men hun tracht te bewilligen. De jesuitieke boel weet voordeel te trekken uit al de gelegenheden, en de zaak der Lamotten is eene omstandigheid waar van hij gebruik heeft weten te maken om de kwezelarij te bewerken het is aldus dat, terwijl religieusen met nog andere van huize tol huize gaan om aalmoessen te schooien dat er een edelkwezel bij al de vertrouwde van hare partij eene inschrijvinslijst heeft aangeboden om jaarlijksche subsidien te bekomen tot onder houd der 22 religieusen die het geslicht hebben verlaten, omdat de omwenlelaars hun verboden hadden van zich te onderwerpen aan de wet, en wij kennen genoeg de gemoederen van zommige kwezels om overtuigd te zijn dat zij een goeden oogst zullen opdoen. Ongelukkiglijk, dergelijke schooierijen strekken altijd ten nadeele der behoeftige volksklas, zoo verre dal wij de overtuiging hebben dat zommige, die een deel van hun inkomen ter beschikking van dejesuiterij stellen, enne» frank zouden weigeren aan eenen werkman die ten gevolge van ziekten of ongelukken hongersnood zoude lijden. Voor heigeen ons betreft, de Lamolle zusters hebben ons medelijden niet kunnen opwekken, indien zij zich aan de bepalingen der wet hadden onderworpen zij hulden beter geweest dan te voren, de stad zou ongetwijfeld in hun bestaan voorzien hebben en het geslicht ware tot een nieu wen bloei geklommen. Maar neen, de omwentelaarsbende had eene gelegenheid ontwaard om de regeering te trachten hatelijk te, maken, en zij heeft er gebruik van ge maakt, zonder zich te bekommeren van bet nadeel dat bare overdrevene handelingen aan den waren Godsdienst toebrengen. Gelijk men er zich moest aan verwachten, de zaak der Lamolteschool moest de ronde van het land doen het was een middel om uitvallen te kunnen doen legen geheel hel liberalismus, en, volgens ons, het verbod gedaan aan de gezusters van dit geslicht om zich aan de wet te onder werpen, heeft nooit geen ander doen gehad. Maar het verhaal van meest al de klerikale nieuwsbladen is benevens de waarheid zij rede neeren alsof de zusters plotselings en op eene ongeschikte wijze zouden buitengesteken zijn, terwijl alle pogingen bij haar zijn aangewend om dat zij zich aan de eischen der wet zouden ouder worpen hebben; het is dus na alle middels van overeenkomst te vergeefs aangewend te hebben, dat de regeering hun heeft moeten bevelen het gesticht te verlaten. Hel is ook eene valsche aanhaling dat het ge sticht Lamotte, door Maria-Theresia als een priva tief gesticht had ingesteld geweest. Het was, gelijk veel andere gestichten, onder het opperbeheer van het Magistraat en van den Bisschop geplaatst, onder de voorschriften dat het moest bediend wezen door vijf stille dochters, en op voorwaarde dat er nooit geen klooster zou mogen van gemaakt wor den het is, zonder rekening te houden van al die voorwaarden, dat men hel met meer dan twintig nonnen heeft bevolkt, welke een deel van het inkomen der fondalie door slecht beheer hebben verloren en laatst 50.000 franken hebben laten stelen zonder al die bijzonderheden te doen ken nen, bestempelen zij met den naam van «roverij en diefte de toepassing der voorschriften van de wet. Toen men ten gronde wilt gaan, indien er rooverij en dief ten begaan werden het is van wege het Stadsbestuur niet, maar wel door degenen die zich ten ongelijke in bezit van het gesticht hadden gesteld wel is waar, na veel lasteringen en scheid- worden tegen de Regecring uitgebraakt te hebben zij bekennen dat de oorzaak van deze ruiming de wet op de studiebeurzen is dat zij eene dievewet noemen. Het Ministerie is klericaal en het beschikt over eene groote meerderheid in de Kamers, waarom dus roept het die wel niet af Omdat de weinige bij den Jesuitieken boel die nog den goeden zin bezitten overtuigd zijn dat de wet juist is en het behoud van de fondatien waar borgt, waarvan ei' reeds een deel niet meer bestond en die op den duur zouden geëindigd hebben met geheel verloren te gaan. Het telegrafisch bericht uit Berlijn van eene briefwisseling tusschen Keizer Willem en Pi us IX, in de maanden Augusti en September, heeft zich niet alleen bevestigd, maar die correspondentie is zelfs reeds openbaar gemaakt De brief van den H. Vader luidt als volgt iiiiiiii a mmÊ kmm a ai i. S5S~-Sg£S555«SgS- DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - li-18. - 2-35. - 5-25. Naar R0U8SELAERE. 7-30. - 12-25. - 6-43. Naar LANGEMARCK. 7-13. - 12-13. - 6-20. KLERIKALE HEMSCHLIEYENDHEID. li Op hst Vatikaan, 7 augusti i873. MajesteitAl de maatregelen welke gedurende eenigen tijd door Uwer Majes terts regering genomen zijn geworden, hebben meer en meer de vernietiging van het katholicismus ten doel. Wanneer ik hierover met mij zeiven te rade ga, om te weten aan welke oorzaken deze zeer harde maatregelen te wijten zijn, dan beken ik dat ik niet in staat ben gronden et- voor te vinden. Van een andere zijde wordt mij medegedeeld dat Uwe Majesteit da handelwijze van uwe regering niet billijke en de hardheid der maatregelen tegen de katholieke kerk niet goedkeurt. Indien het echter waar is dal Uwe Majesteit het niet goedkeurt en de brieven welke Hoogstdezelve vroeger tot mij heeft gericht strekken om voldoende te bewijzen dat gij hetgeen gebeurt niet goedkeuren kunt, indien, zeg ik, Uwe Majesteit het niet goedkeurt dat uwe regering op den ingeslagen weg voortgaat, dl- strenge maatregelen tegen den godsdienst van Jesus-Christus steeds verder uitgebreidt en deze laatste hierdoor zoo zwaar benadeelt, zal dat Uwe Majesteit niet tot de overtuiging geraken, dat deze ijiaatvege- Ien geen andere uitwerking kunnen hebben dan den troon zeiven van Uwe Magesteit te ondermijneu

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1