VAN IJPEREN. FIII cTd'ÊLL F N S 4 FRANKEN VS JAARS Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versjehiflige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politiek. Nr. 606. TwJtólTde .laar. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen: 12 cenlimcn den regel. Reklamen: 25 een timen. tif Büreiïi VERTREKUREN VAN IJPEREN Het Journal d'Ypres van 22" October jl. geeft ons een staaltje boe de jesuiten de geschiedenis schrijven de Pater Loriquet schreef dat Napoleon I een generaal was van Lodewijk XVIII, en de opstellers van het Nieuwsblad bevestigen dat de Inkwisilie in ons land nooit heeft werkstellig geweest,: hel is als of zij de klaarte van de zon in vollen dage zouden afloochenen. Wij verstaan dat de ultramontanen dweepers van heden de gruwel daden van hunne voorgangers trachten te verzach ten, maar afliegen dat de inkwisitie in ons land ooit beslaan heeft, is een bewijs dat deJournal d'Ypres wordt geschreven door onnoozelaars die geen gedacht hebben van onze geschiedenis, of door verachtelijke bedriegers die de zending vervullen van de bevolking te verbeesten. Hoe! zij durven zeggen dat die helschc instelling in ons land niet heeft bestaan, en te IJper alléén zijn er meer dan dertig ongelukkigen veroordeeld geworden, en om te heter aan te tooncn met welke kwade trouw zij hunne valschheden bevestigen, laten wij hier de namen volgen van een gedeelte (lier slachtoffers: Casier Pieler, veroordeeld lol het vuur. Schonevclt Antoine, tot het vuur. Vandewalle Laurent, lol het vuur. Strynckx Coleta, tot het vuur. Gheldolf Marie, lot het vuur. Damman Gillain, tot liet vuur. Braes Gillain, lot het vuur. Butseran Henri, door hetzweerd. Degrcvele Jan, lot de galei. Pollet Jacobus, tol de galei. Schaepshooft Guillelmus, lot de galei. Sehaepshooft Chrislianus, door het zweerd. Vanderpeperstrate Malhieu, door het zweerd. Pollet Pieter, door het zweerd. Bleus Jan, tol de galei. Beun Mathieu, tot de galei. Deerock Robertus, lot het vuur. Holle Jan, tot het vuur. Vanschoten Nicolaas, tot de verbanning. Denis Jan, tentoongesteld. Yalentyn Adriaan, tentoongesteld. Chaslelein Stephaan, tot de geeseling. Yanden bussche Jooris, tot de geeseling. Hitten Corniljc, lol de galg. Nolle Cornilje, verbannen. Ysacq Pieler, verbannen. Bevelen Waulier, lot de galg. Cobillan Francois, tol de galg. Thereof Guillelmus, lol de galg. Craymaeker Jan, gegceseld en gebannen. Decock Pieter, lot de galg. Boeleman Walfart, verbannen. Thomas Thoussaint, tot de geeseling. Desouter Paul, door liet zweerd. Docns André, door hel zweerd. En wat sterker is, 't is wanneer het Magistraat de gratie van een dier veroordeelden van Philippus II afsmeekte, dien bloedhond, (dien gij leert een weldocnder te zijn van het land,) verre van genade te verlcenen, antwoordde: dat vooraleer den veroordeelde ter dood te geleiden, men hem de tonge met een gloeiend ijzer moest doorsteken, omdat hij niet meer had kunnen hlasphemeren Op deze wijze is het dat de Clerikalen de geschiedenis vervalschen omdat men geen afkeer van hunne onderdrukking zon hebben maar doet al wat gij wilt, de waarheid zal altijd bovenzwem- men, gij hebt schoon gebruik te maken van preêk- en biechtstoel om de menigte te beletten van de waarheid te kennen, het is onmogelijk hare stem geheel uit te dooven. Sprekende van het bloedgercchtshof door Phi lippus II ingericht, bet Nieuwsblad zegt, met inzicht van den lijran te vcrschoonen, dat er ook katliolijkcn door den zclvcn werden veroordeeld het was alsdan gelijk thans, er waren ook katholie ken volgens het harte van God die de overdreven heden der ultramontanen bevochtenen deze werden vervolgd op de zelfde wijze dat de heden- daagsche dweepers de li horale—kallid ij ken zouden vervolgen, indien zij door het redelijk gedeelte der natie niet tegengehouden waren. Het schijnt dat de stadsschool een groot getal nieuwe leerlingen heeft ontvangen het is ecne hulde toegewezen aan hel onderwijs die aldaar wordt gegeven, en wij zien met voldoening, niet tegenstaande de drukking door de klerikale gees telijkheid op de onwetende bevolking uitgeoefend en de giften aan de kinders gedaan, dat de ouders nog de scholen verkiezen alwaar men een goed, zedelijk en godstienstig onderwijs verleent. Er zijn reeds veel jongelingen uit onze stads school welke door hunne geleerdheid en hun goed gedrag voordeelige postjes hebben bekomen, en andere die uitnemende werklieden zijn geworden. ZATERDAG, I" NOVEMBER 1875. Dixmudcslraai. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. en dit zijn voorbeelden die de ouders moeien aan sporen om hunne kinders bij voorkeur aan onder wijzers toe te vertrouwen die examen hebben moeten afleggen vooraleer benaamd te worden, en die als, vaders des huisgezins, zonder legenzeg meer waarborgen van zedelijkheid dan «broeders» opleveren. BE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 5-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5.-25. Naar RQUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-13. - 12-13. - 6-20. Itct Nieuwsblad je, alhoewel reeds uit den rouw, ver volgt zijne jeremiaden over die ongelukkige' Lamoijes. He fricadelle is gelijteld IJperen, Italië, Zwitserland, Pruisen en Rusland. IJperen is slechter dan Italic IJperen is afschuwlijker dan Pruisen IJperen handeld afgrijslijker dan Zwitserland IJperen is vreeder dan Rusland Aldus, door leugens aaneengeschakelde verschooningen ten voordeele van 22 werktuigen door onzichtbare koorde kens in beweging gehouden om buiten alle rede en recht zich tegen de landswetten te verzetten, komt het vuilblekje uit op: schooien Al hunne verbloemde rhetorica komt eeuwiglijk uit op 't oordje De tweede fricadelle is maar een gedeelte van hetgeen wij reeds gehad hebben en nog mogen verwachten. De opsteller heeft er vergeten vet in te doen, zelfs niet een weinig boter met hair op Wij zien met genoegen dat hij in al zijn armzalig vlaamsch niet eens roert aan 't ech te punt: de eigendom van den arme. üc exploitatie van 't kussen laat hij ook daar en hij heeft groot gelijk. De geschiedenis van de Laureyus-school en de Sebas- liaan-school is niet genoeg door het volk gekend, wij fcullen eens toonen hoe twee gestichten, bij faule van goed beheer, nu niet meer bestaan. In de derde fricadelle trachten de zwarte kapoenen de vlek uit te vvasschen welke zij zich zelve gemaakt hebben met de historie van neef en oom Het is te late, het masker is ge vallen de inpalmingen door alle middels en overal! Duizend maal dank voor uwe inlichtingen. Opgepast burgers. De vierde en de laatste fricadelle is samengesteld van per sonaliteiten en onwaarheden. Meeneu die mannen, met twee mannen zwart Ie makan, dat zij in slaat zijn cén man wit te vvasschen Aüo, ze suffen! Van het hlasphemeren der eenen en deweerdigé lale vandeandere is er geen woord van waar Men moet diep gevallen zijn om zijnen toevlucht lot zulke armzalige middels te moeten nemen. En de opsteller zelve van 't Nieuwsblad heeft gelijk te zeggen dal het eene schande is vóór de stad IJperen dat er een blad, zoo schaamteloos in 't liegen, hier verschijnt en ge lezen woi'dt. ii Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 51" October 1873. Bsipgcrwacfcl. - Het feest van Dinsdag laatst heeft met a! den luister mogelijk plaatsgehad. Het Banket, in het hotel 't Oud Zilveren Hoofd, Aal gegeven werd aan de hee- ren L.Cardinael en A. Dumon, ter gelegenheid hunner prijs— behaling in de Nationale schijfschieting van Brussel, door de leden van de Cijbelschulters-Maatschappij waarvan de eerste voorzitter en de laatste commissaris zijn, is geheel broederlijk en in gulheid afgeloopen. De omstandigheids aanspraken en deszeffs antwoorden werden met geestdrift toegejuicht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1