VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 607. Twaalfde Jaar. Politiek. Stadsj» Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekend makingen. FRICADELLEN Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: I2centimcn den regel. Reklamen: 23 centimen. ZONDAG, 9" NOVEMBER 1875. Rcreei. Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN liet Journal d'Yprcsniet wetende op wien zich vreken omdat een veertigtal leerlingen de liroedcrsehool verlaten hebben om naar de slad- school te gaan, in plaats van het toe te wijten aan het flauw onderwijs dat in de broederschool gege ven wordt of aan het wantrouwen dat de menig vuldige vcroordeelingcn tegen zommigc van dergelijke kloosterlingen verwekt, heeft uitgevallen tegen den achtbaren heer Gravet, onlangs tot dischmeester benoemd, en hem verweten dat het verlaten van zoo een groot getal leerlingen van de broederschool aan zijne handelwijs toe te wijten is. Het antwoord door M. Gravet op het artikel gegeven toont klaarlijk hoe ongegrond de beschul diging is doch of ware het zooals het Journal cïYpres het zegt, M. Gravet en zijne ambtsgenoten zouden hunnen plicht vervuld hebben.Het is hoogst noodzakelijk dat de armbestuurders hunnen in vloed uitoefenen opdat de behoeftigen hunne kinders niet zouden zenden naar scholen alwaar zij niets te zeggen hebben en niet welen welke grond- slclsels men er aan de jeugd inboezemt door onder wijzers die, onder zekere betrekkingen, hun vertrouwen niet hebben. Het eenigste ongelijk van M. Gravet is zich te hebben willen verschoonen, en nog meer van te antwoorden aan een journaal dat niet anders dan een smaadschrift is, welkers kwaadtrouwigc laste ringen de verachting van alle eerlijke lieden op wekt. M. Gravet had moeten verstaan dat schrij vers van dien aard geen antwoord waardig zijn, zoo veel te min daar hun doel maar strekt om door listige bewerkingen alle eerlijke lieden af te keeren deel te maken der liefdadige besturen, in hoop van eindeling hunne creaturen daarin te kunnen plaatsen om aldus over het goed van den arme te beschikken op den voet gelijk zij er voormaals over beschikt hebben. En om een voorbeeld te hebben hoe zij de lief dadigheid alsdan beheerden, men heeft maar eene vergelijking te maken tusschen hetgeen voormaals bestond en hetgeen thans in wezen is veel ziekten werden in het Hospitaal niet behandeldnoch kinders noch zwangere vrouwen werden er aange nomen, en hetgeen ongeloof baar schijnt, 't is dat, om min werk aan de religieusen te geven, men de zieken, hel is gelijk met welke ziekte zij besmet waren, altijd met tweën in het zelfde bed deden slapen! In het Nazareth er waren slechts 12 fondatien vervuld, de overige moesten van vijf tot twaalf jaren open blijven. Thans zijn er 28. S* Jaiis gesticht was en bleef uitsluitelijk bestemd om landloopers te herbergen, terwijl er thans 41 oude vrouwen worden verpleegd. In de Relle, welk altijd van een belanglijk inkomen genoot werden er slechts 4 mans en 8 vrouwen verpleegd; lieden zijn er met het zelfde evenredig inkomen, 28 vrouwen in het gesticht zelfs, cn 49 in het oudemanhuis verzorgd. Wij bekennen dat het moeielijk ware van zoohaast op die verbeteringen terug te keeren, maar de reden er van is dat de bevolking het niet zou gedulden; doch het is buiten twijfel, indien de jesuiterij daarop al iets te zeggen had, dat de zus ters nogmaals het bijzonderste voorwerp der ge- slichten zouden worden en dat de hulpmiddelen uitsluitelijk zouden worden verleend aan de schijnheiligen die meest onderwerping aan de geestelijkheid zouden betoonen. T V i ïTui IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 0-50. - 12-05. - 3-57. - 0-50. Naar POPERTNGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK, 5-54. - 9-49. - 14-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 0-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - G-20. Ziende dat zij niets winnen met hunne lamentatien, de zwarte fricadellemannen beginnen nu artikels Ie schrijven opgevuld met declamation waarin zij vergelijkenissen trach ten te maken met feiten welke tusschen elkaar niet het minste betrek hebben. Maar volgens hun Jesuitenstelsel de aan houder windt zij zeggen in zich zelvemet altijd voort te kouten, zullen er toch hier en daar menschen gevonden wor den die naar ons luisteren en de Wet en de Mannen van de Wet zoodanig in haat nemen dat, op een gestelden tijd, zij alles zullen omverre werpen en wij ne keer volgens onze Wet meester worden. Daar is het doeleinde hunner artikels. O ja, volgens de Wet er gebeuren afgrijslijke dingen! zeggen zij, zinspelende op de Lamotjes... Onder hunne histo rische feiten (cn welke zooveel gelijkenis met de zuivering- Lamotjes hebben, als de maan met eene jatte kafé),zij vergeten de Inkwisitie op te sommen, toen de Dienaren van eenen God van vrede, en tegen alle recht en rede, maar in naam van de Wet deze die van hun geloof niet waren op alle wijzen folterden, radbraakten, verbrandden en hunne eigen dommen inpalmden. Daar zijn de mannen met hunne lamentatien en decla- matien 1 Lezers, leest hunne fricadelle Een droom en gij zult de maat hebben hoe zij zich wringen en spertelen om effekï te maken, och heere De koutenancie, wil bewijzen (maar bewijst in niets) dat de Lamotjes rekening gedaan hebben aan de Regenlie.... en dat de 50,000 fr. niet weggeblonden zijn Wat deze fricadelle betreft, zij is als Een droom tegen één man gericht, die zij onmachtig zijn kwaad te doen en die zich ten anderen weinig bekreunt met hunne sper- telingen. j Het Fricadelleliedje is een meesterstuk gevoegd bij de zooveel andere om het volk op te ruien tegen den huidigen staat der samenleving, tegen de Wetten en legen de mannen die de Wet moeten doen eerbiedigen Ten anderen, eene reeks liedekens is zeer onvoorzichtig voor het fricadelle bladje.'t zou verder leiden dan het misschien denkt De volgende fricadelle is een weinig aangebakken 't Is nu de beurt van M. Cesar Gravet Laat ze maar schrij ven, zij ziju kwaad omdat hunne broederschool om zeepe gaat. Laat ze maar zeggen, zij zullen varen gelijk met hunne marionet Demey. De ijperlingen, tot de armste onzer inwo ners, hebben een gezond verstand en eindigen altoos te be seffen waar den hond gebonden ligt; zij weten reeds lang tot waar het onderwijs in de broederscholen naartoe leidtzij hebben noch beloften noch bedreigingen noodig (als bij u) om de Looie vóór uwe scholen te verkiezen. En de laatste fricadelle dan Wy hebben eenen nieuwen minister van openbare werken, in plaèts van M. Moncheurzyn naem is Beer- j> naert, 't is een goeden advokaet by het Hof van Beroep te Brussel. De Eloile Beige boft op zijn verstand en kennis- a sen. 't Nieuwsblad gaat wachten. 't Orakel van IJperen gaat wachten Zou men niet doodvallen De Etoile Beige waarvan gij spreekt! spreekt liever van 't Nieuwsblad van IJper, dat is 'ne kadé van en gazette Nu Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 8 November 1875. Vlaamsclic Ster. - De ijperlingen, liefhebbers van het vlaamsch Tooneel, hebben Zondag een echt aangena- men avond doorgebracht. De Vlaamsche Ster gaf hare eerste abonnemenls-vcrtooning van haar tooneeljaar. Eene volle zaal en een uilgekozen publiek beweezen genoeg hoeveel belang onze stadsgenoten stellen in den bloei en vooruitgang van deze moedige maat schappij. Deze belangstelling vond hare bekroning in de wijze op welke de Heeren Leden zich van hunne taak gekweten heb ben. Het Wachtwoord is Bonken! verwekte van den beginne tot het einde toe den lach op al de aangezichten der aanschouwers en de kapitein met zijnen oppasser en de Dame met hare kamenier hebben door het publiek welverdiend toegejuicht geweest. Mans hand boven, een heel zedelijk stuk, moest in zijn vak niet ten onderen doen voor het eerste. De rol van den man waar den besem slaatwas door het publiek zeer gewaardeerd; de ernstige echtgenoot was in zijne rol uitmun tend, alhoewel hij in het vorige stuk tot berstens toe had doen lachen de moeielijke minnaarsrol zoo afstootelijk om spelen werd op eene meesterlijke wijze vertolkt en doet den akteur- liefhebber eere aanwat de oude en jonge vrouwenrollen betreffen wij hebben zelden zoo natuurlijk twee verschillige karakters zien wedergeven als de rollen door Mevrouw Fauconnier en hare beminnelijke juffer gespeeld. Louiselte, alhoewel doormengd met veel zang en zeer moeilijk om opvoeren, toch heeft de Vlaamsche Ster, zonder ééne hapering en met den besten bijval, zich uit den slag

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1