V 1 f VAN IJPEREN. 1 FRICADELLEN 4 FRANKEN 'S JAARS Mr 608. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. m t 1 ZONDAG, 16» NOVEMBER 1875. Bureel: Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 5-57. - 6-50. Telkens dat de jesuiterij eenen martregel ont waart die het algemeen tegengaat, of dat een van hare vertrouwden door bedrog en valsche beloften bij duizende ongelukkigen ten onderen brengt, zij tracht te doen gelooven dat het de schuld der liberalen is; hunne nieuwsbladen zingen het op alle tonen, en veel onnoozelaars gelooven het omdat men hun geen andere gazetten laat lezen die hun de waarheid zouden kunnen doen kennen het is aldus dat zij heden met hare gewone kwade trouw de beklagelijke gevolgen van de nieuwe wet op de milicie aan die van 1870 toeeigent, terwijl er niets van is. In de jaren 1871 en 1872 wanneer die wet werkstellig was men kon zich plaatsver vangers verschaffen aan min clan duizend franken en thans zijn de prijzen reeds gerezen. Wij zijn van gevoelen dat na de trekking van 1874, degenen die door den Staat niet zullen kunnen vervangen worden, (en het getal zal groot zijn), boven de drie duizend franken om plaatsvervangers te vinden zullen moeten betalen, boven nog de 200 franken welke men vóór de trekking in de Staatskas zal moeten storten, en die zelfs ten profijte van den Staat blijven indien men een hoog nummer zal trekken. Wij herhalen het, die wet is tergend en onbillijk, daar het de geheel bemiddelde volksklas alléén zal zijn die haar zal kunnen doen vervangen, en veel vaders des huisgezins zullen in hindernissen ge bracht worden bij gebrek zulke prijzen te kunnen besteden, en bijzonderlijk omdat, door het inrich ten der herzieningscommissie, dat men veel moeie- lijker op de aanvaarding zal zijn, al hetgeene voor doel heeft om eindelinge den verplichten dienst te kunnen inbrengen. En zeggen dat zulk eene wet voorgedregen en gestemd is geweest door eene partij en door repre sentanten die gedurende twaalf jaren de kiezers hebben gewiegd met de belofte dat de militaire lasten merkelijk zouden verminderd worden het is ongelooflijk hoe dat het algemeen nog vertrou wen kan hebben in mannen die eenieder op zoo eene schandelijke wijze hebben bedrogen, en het is onbegrijpelijk hoe het ministerie den koning inzijne redenvoering, ter gelegenheid van de opening der Kamers, heeft durven doen zeggen, dat het land zal dankbewijzen over het bestaan van die nieuwe milicie wet Bsawwa IJZEREN-WEG. Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTitIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - 6-20. TIIOUROïT-IJPEREN. Vertrek van lJperen, 7-15, 12-13, 6-20. Boesinghe, 7-25, 12-25, 6-52. Langemarck, 7-57, 12-37, 6-44. Poelcapelle, 7-46,12-46, 6-52. Westroosebeke, 7-55, 12-55,7-00. Staden, 8-08, 1-09, 7-12. Cortemarck, 8-26, 1-50, 7-30. Aankomst te Thourout, 8-40, 1-40, 7-44. Vertrek van Thourout, 9-00, 1-18, 7-45. Cortemarck, 9-21, 1-4G, 8-10. Staden, 9-39, 2-03, 8-27. West roosebeke, 9-49, 2-14, 8-36. Poelcapelle, 9-58, 2-2o, 8-45. Langemarck, 10-07, 2-52, 8-56. Boesinghe, 10-19, 2-44, 9-08.-Aankomst te IJperen, 10-50, 2-55,9-18. Den Zaterdag alleenlijk van IJperen, 5-50. Boesinghe, 6-00. Aankomst te Langemarck, 6-10. Van Langemarck, 6-20. Boesinghe, 6-30. Aankomst te IJperen, 6-40. Het eerste fricadellelje van onze gadzalige schrijvers is getijleld de Vrijheid. Nadat de schrijver zijne oogen rondgeslagen heeft op de kaart van.Europa ziet hij bijkans alles wat slecht is tegen God, de religie, de kloosterlingen, enz., enz.; maar ('t komt toch uit), 't is omdat bijna overal de diena- naren Gods uit de staatszaken verwezen zijn Daar is den knoop. w De katholijke kerke allééne zeggen de huichelaars... behoudt de goede zeden en beschermt den eigendom. De katholijke kerk ja, maar gij niet!... ten zij dezen die nu achter degrendels zitten de behouders der zeden endeerf- nisrooverijen en het regiment Langrand de bescherming dei- eigendommen waren De groote kunst om gelijk te halen is van altijd God en de religie in al de hangende kwestien te mengelen terwijl zij in het geneep hunne perten spelen en hunne plannen uit voeren. Die kluchligaars komen toch nogeens weder op de La- mottjes. Wat al groote woorden, wat al declamatien Over eenige jaren bestonden er hier te IJperen nog twee andere zulke scholen, men gaf daar ook aan niemand reke ning.... en op zekeren dag, nu de eene dan de andere school maakten bankroet en de fondatie was gaan vliegen De eene school bestond waar het militaire hospitaal nu is en de andere waar de brouwerij Donck thans bestaat. Wie zegt, op den voet gelijk het in gang was, dal de Lamotteschool welhaast in 't zelfde straatje niet ziek ware ge weest Dit is gezegd onder voorbehoud van er later op terug te keeren. De tweede fricadelle de koutenuntie is godlof geëin digd, tot groot genoegen van de lezers van 't heilig vuil— blekken. Inderdaad, geheel de zoogezegde koutenancie was niet anders dan eene aaneenschakeling van arme praats en je- suitieke verdraaiing der feiten over de Lamottekwestie, tegen achtbare personen onzer stad en een uitval tegen de Wetten des lands. Maar, verdord! indien deze Wet zoo slecht is, waarom schaffen uwe vrienden, die nu de groote meesters zijn, dezelve niet af Antwoordt?... Maar neen, men heeft liever te lasteren, te liegen en te declameeren,dit alles brengt geld op.... en het geld is hunne eenigste religie De derde fricadelle is over de Stalen Bogen. Die jesuiete-schrijvers vallen onbeschaamd uit tegen de Toekomst omdat deze laatste hun met het brandmerk van leugenaars bestempeldezij schreeuwen en zijn genood zaakt geheel hun artikel te wijzigen en hunne woorden in te trekken En... indien zij gelogen hebben, het was niet vrjjwiilig. Schijnheiligaars aanziet gij toch het menschdoïii voorzoo dom, dat het uwe armzalige fricadellen zoo gemak kelijk zal inzwelgen? ge zijt er wel meè Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 15 November 1875. Koormaatschappij. - Bij het schrijven van dit verslag gevoel ik mij nog getroffen over den indruk welke het concert van Zondag laatst op mij gemaakt heeft. Bij het aanvangen van het orkest dat ons vergastte met La Dame blanchewerden de aanwezigen getroffen over de uitgelezene wedergaaf van de kunde des componistes, men gevoelde zich verrukt. Leben und Lieben, overtrof nog ?t eerste stuk in samen hang en juistheid. Les plaintes dupécheur, gezongen door M. Miroo, drong ons tot in het diepste der ziel, niet alléén door de behandeling van 't muziek maar ook nog door de gevoelvolle wijze op welke de woorden door M. Miroo werden voorgedragen. Pour toi, gezongen door M. Vergracht, beviel even zeer aan het bevoegd publiek, en beide heeren ontvingen verdiende handgeklap. Wat zeggen over de uitvoering op de veel (violon) door M. Beyer Souvenirs de Bade wat zeggen? ja Degenen die geen muziek kennen waren duizelig, dezen die 't muziek machtig zijn, maar den violon niet bespelen, hadden moeite zich een gedacht er over te vormen, en d'artisten en dezen die 't mecanism van 't instrument machtig zijn waren in den 5den hemel over de zuivere, welluidende en voortreffelijke uitvoering. De cavantine en de grande valse de concert, voltrokken de begeestering. De kooren La nuit en La chanson espagnole, zijn als naar gewoonte als op rollekens afgeloopen, ten zij dat de heeren leden, aangevuurd door het welgelukken van het feest, als 't ware meer levendigheid aan den dag legden en als door eene tooverroede geleid waren, verbeeld door den maatstok van M. Baratto, de behendige bestierder. L'avocat des légumes, gezegd door M. Maillard, kwam voor 't oogenblik een einde stellen aan de spanning der muziekkunst om plaats te maken voor een hertelijk gelach, waarin eenieder deelde, door de wijze op welke M. Maillard,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1