VAN IJPEREN. V 4 FRANKEN 'S JAARS Nr tl#!). Twaalfde Jaar. ZONDAG, 23" NOVEMBER 1873. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. ERICADELLEN! VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen25 centimen. Be reet. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. De troonreden waarmede de koning de zitting der Kamers komt te openen, is weinig beduidend Z. M. herhaalt veel der weldaden die eigentlijk aan het liberaal ministerie toe te eigenen zijn, en wegens het toekomende, belooft weinig die aan onze Provincie betrek heefteene nieuwe wet op het onderstandsdomicijie welke waarschijnlijk een nieuwen schrijfoorlog onder de gemeenten zal te wee" brengen, en eene nieuwe wet op de krank zinnigen. Mochte het beheer, dat voor de gevange nen zoo bezorgd is, ook eindelinge het. lot der krankzinnigen in diepe overweging nemen, en na hetgeen bij onze zuiderlijke geburen bestaat, ook geschikte schuilplaatsen voor die ongelukkigen inrichten. Wiens schuld is het, zegt het Nieuwsbladdat IJ peren in geheel Belgie bekend staat als onmen— schelijke kloosterhaters en fondatiegoedaanslagers in te houden. Wiens schuld is hel De antwoord is eenvoudig, het is aan de jesuite- rij alléén toe te wijten het is zij welke van eene fondatie. uitsluitelijk voor de behoeftigen gesticht en onder voorwaarde dat er voor welke reden het zij nietmeerdan 6 meesteressen mochten zijn,noch dat het nooit geen klooster mocht worden, zich onwettelijk van hel inkomen heeft meester gemaakt om 22 nonnen te kweeken Wiens schuld is het dat die nonnen het klooster hebben moeten verlaten Is het met omdat zij hun aan de voorschriften der wet niet wilden onder werpen, heigeen hun een beter bestaan dan te voren had verschaft? Wiens schuld is het dat de twee-en-twintig ge zusters, niet tegenstaande de pogingen gedaan om hun te bewilligen van zich aan de wet te onder werpen dit hebben moeten weigeren en zich in opstand tegen het gemeentebestuur hebben moeten stellen is het niet omdat de jesuitieke omwente- laars het hun hadden verboden Wiens schuld is het dat er van alle slach van valsch betichtigingen tegen het gemeentebestuur, voor die welke den grond der zaak niet kennen, worden rondgestrooid? Is het niet aan de menig vuldige leugenachtige aanhalingen waarmede he Nieuwsblad en andere hunne lezers hebben be drogen? Het is bewezen dat zij de zaak van het Lamotle- gesticht hebben ingespannen, niet in belang der behoeftigen en noch min der gezusters die niet beter verlangden dan, na het voorbeeld van veel ander kloosterlingen, zich aan de bepalingen dei- wet te onderwerpen, maar met het doelwit om hierdoor de bevolking in beweging te kunnen bren gen en de leden van het gemeentebestuur te kun nen lasteren en beliegen. Ten gronde er is van sedert de uitvoering van 't arrest van het Verbrekings Hof geen een kleri kaal nieuwsblad in onze stad uitgegeven geweest dat geen leugens of lasteringen inhoudt. Het is aldus dat zij durven zeggen, dat de Re gering de religieusen plotselinge buiten heeft doen steken, nadat eerst alle pogingen door haar te ver geefs gedaan zijn geweest om hun te bewilligen van zich te onderwerpen. Zij durven spreken over het aanslaan der goede ren van de fondatie, terwijl het zij zelfs zijn die zich ten onrechte in bezit derzelve hebben gesteld om er 22 nonnen mede te kweeken. Zij spreken van schandalen, en indien er schan dalen plaats hadden, het zijn zonder tegenzeg de genen die getracht hebben met hunne baatzuchtige lasteringen achtbare magistraten hatelijk te maken, en niet te min dagelijks handelen alsof zij in slaat van gratie zouden zijn Wiens schuld is het dat er vijftig duizend franken van den eigendom der fondatie zijn ver dwenen, anders gezegd, zijn gestolen? De pogingen van het Nieuwsblad om de dieven te verschoonen zouden doen gelooven dat de schrijvers er iets van weten; zij houden staan dat die vijftig duizend franken bestemd waren om godsdienstige oefenin gen te betalen en of ware het zoo, het zou niet min eene diefte zijn welke de behouder derzelve zou begaan hebben. Maar het is eene valsche aanhaling te meer, noch de gewezene overste des gestichts in hare rekeningen, noch zelfs in de laatste door den heer Deken geteekend, er is van die bestemming geen gewag gemaakt, de gestolen 50,000 franken maakten deel van het inkomen om de onkosten der school af te dragen en prijzen aan de behoeftige jeugd uit te deelen, en indien de bevestigingen van het Nieuwsblad dat de gestolen 50,000 franken voor godsdienstige oefeningen bestemd waren, geen nieuwe leugen is, dat dit schandschrift ons eens- maal late kennen tot welke oefeninge het inkomen van 1980 franken, dat het gestolen kapitaal ople vert, gedurende zoo veel jaren gebezigd werd. Wij antwoorden dus aan het Nieuwsbladwelk vraagt wiens schuld het is dat de zaak der Lamot- ten zooveel opstel in het land heeft verwekt, dat het de jesuitieke omwentelaarsbende is die ze met opgezetten wil in dat doelwit heeft beleid, hetgeene eenmaal te meer bewijst dat zij noch geloof, noch eere heeft, en noch wetten erkent. f IJZEREN-WEG. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-13. - 12-13. - 6-20. Het Nieuwsblad is een nieuwe phasis ingegaan. Het Nieuwsblad dat wij tot nu toe gekend hebben als laster- en leugenblad, schijnt te ondervinden dat, met zijne vrienden zoowel als zijne vijanden door den modder te trek ken, het zich zelve en de zaak waarvoor het in het harnas staat meer nadeel dan voordeel gedaan heeft. Het verandert eensklaps van taktiek zijn overmoed doet hem beestigheden begaan. De Lamoljes geven hem stoffe om in zijn nr van Zaterdag laatst openlijk den opstand aan te prediken. ii Op, IJperlingen gij die tot nu toe uit eigen baat, of booze driftenof lafliertige vreeze, de liberalen macht ge geven hebt en onderstond.... op.' en slaat alles kapot "Op, IJperlingen gij koele, onverschillige en tusschen twee waters zwemmende IJperlingen, gij die tot nu toe aan niemand uw gedacht of gevoelen laten kennen hebt... gij die u buiten alle politiek houdt. Op en verdelgt, vernielt de li beralen »Op, IJperlingendie aan uw geloove houdt en niet wil weten van liberaal te zijn maar die tot nu toe gekeken heb ben wat er te beknibbelen viel in onze smeerige artikels, laat uwe scrupulen varen. Opvrienden, doet openlijk met ons mede tot het verpletteren van dat helsch gespuis, de libera len i> Het liberale ras heeft de schande over IJgeren getrok ken, het liberale ras moet wegLaten wij ons door geene scheeve ooge of geweigerden salut meer afschrikken, laten wij ons eigen belang en eigene eer varen, verbreken wij de banden van vleesch en bloed, scheidt man van vrouw, kinders van hun ouders, spannen wij te samen en wij zullen machtig zijn Ziet daar, lezers, tot waar 't Nieuwsblad gekomen is binnnen acht dagen zal het ons afliegen, uit gewoonte; het zal het alzoo niet gezegd hebben, want moest er eens eenen opstand uitbersten, zijt zeker dat bij d'cersle gebrokene ruit, het Nieuwsblad terug in zijn hol zou kruipen, roepende: «i 't en is ik niet geweest De fricadellen van 't plaatselijk nieuws en van 'J liedje, zijn twee leelijke personaliteiten, onweerdig van het slechtste communaars en petroleurs bladje van heel de we reld. LIEGEN en nogeens LIEGEN, zie daar alles Ban op de troonrede. Deze is voor 't schrander en onfeilbaar Nieuwsblad ook niet wel. De liberalen aanzien ze als eene spotternij, en 't Nieuwsblad als eene toegeving aan de liberale partij, eene miskenning van den wil en de be geerte der kiezers, eene verzaking en verloochening van den naam van katholiek ministerie.... Dat het Nieuwsblad en zijne redakteurs ministers waren 'l zou anders gaan, 't schupte al de liberalen weg, 'tschortste al de wetten af waarin de priesters niet meester zijnen Belgie ware ge lukkig op zijn spaansch. De laatste fricadelle de Buitenlandsche Politiek, is eene eentonige zage over den onmogelijken Henri V, waar mede het Frankrijk hadde willen cadeau doen ii Heere, vergeef het hem, want het weel niet wat het doet. Tot Zaterdage. De Magister.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1