VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Ar 61 Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. MS3 De personen die een abonnement op de TOEKOMST nemen voor 1874, zullen dit blad van beden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. FRICADELLEN Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 50" NOVEMBER 1875. Bdreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De zaak der Lamotten geeft aan het Nieuwsblad de gelegenheid wekelijks drie kolommen te vullen met lasteringen tegen de liberalenmen heeft schoon hunne leugens te wederleggen niets kan er aan doen de bevelen zijn aan de nonnen van wege de jesuiterij gegeven geweest van zich aan de wet niet te onderwerpen ten einde te kunnen door leugens en laster het Gemeentebestuur hatelijk maken. Maar gelukkiglijk de IJpersehe bevolking is nog al moeielijk om bedriegen, zij gevoelt dat de zusters der Lamotteschool ongelijk hadden van zich niet te onderwerpen, en dat eenieder die geld handelt, dat hem niet toebehoort, gehouden is er van rekening te doendezelve bekent ook dat indien iemand verwijtselen verdient, het deze zijn die hun vaneen kapitaal, aan den arme gegeven, meester hebben gemaakt, om in plaats van 5 meesteressen, 22 nonnen te kweeken, en dat die of dengene die in bezit is der 50,000 franken, welke met de dood der overste zijn wegbelonden, eenc dieftc begaat welke het Nieuwsblad te ver geefs tracht te verschoonen. Het Nieuwsbladgelijk al de klerikale nieuws bladen, keeren immer terug op de militie wet, en trachten te doen gelooven dat het de oorzaak der wet van 1871 is waardoor het plaatsvervangen zoo kostelijk is geworden, terwijl er niets van is. Indien de plaatsvervangers thans van 2500 tot 5000 fr. kosten, het is in de verwachting dat met de uitvoe ring der nieuwe wet, (die voor doel heeft van het plaatsvervangen zoo te vermoeielijken, dat het maar aan de rijken alléén zal toegelaten zijn van zich door veel geld aan den personeelen dienst te ontrekken), dat de prijzen ervan nog zullen ver- hoogen in weerwil van al wat de nieuwsbladen kunnen zeggen. Wij herhalen dat, niet alleen de nieuwe bezwaren van den militairen dienst, maar tot de verhooging van 5 a 4 millioenen op het budjet van oorlog gestemd door representanten die tien jaren lang de militaire lasten bevochtten en aan de kiezers beloofd hebben van daaraan palen te stellen, het een bewijs is van het vertrouwen dat men in de handelwijze der klerikalen mag stellen, zij belooven alles om hunne partij nuttig te zijn, terwijl zij, zoohaast zij hun doel bereikt hebben, hunne volmaehtgevers op eenc schandelijke wijze verraden. De klerikale boel kan zich niet troosten over het vertrek van zoo een groot getal leerlingen welk van de broeders naar de Stadsschool zijn overgegaan, en in zijne woede hij wijdt het uitsluitelijk toe aan den invloed welke de weldadige gestichten op de bedeelden uitoefenenhet is ons onbekend tot hoeverre dezc|de ouders dwingen om hunne kin deren naar de Stadsschool te zenden, maar indien het zoo is, de bestuurders vervullen hunne plich ten het is aan hun van de jeugd op eene zedelijke wijze te doen opvoeden en hun gevoelens van eere, zedelijkheid en vaderlandsliefde te doen inboeze men, in een woord er goede burgers van te maken, en zonder tegenzeg de Stadsschool vervult al die waarborgen terwijl de broederschool, indien men aldaar de grondslelsels onderwijst der jesui- tieke omwentelaars, dat men van de jeugd niet dan eerlooze Romeinen moet maken, dus waarom anders heeft men de broeders te IJperen geroepen? welk ander doelwit kon de inrichting der broeder school in medestreving met de Stadsschool hebben? kon het zijn omdat het christelijk onderwijs beter door onwetende broeders dan door een achtings- waardigen kapelaangelijk in de Stadsschool wordt gegeven wij kunnen het niet gelooven het moest dus zijn om de gelegenheid te hebben van de kweekelingen zoo te verbeesten en er vijanden van hun vaderland van te maken, onderworpen aan den invloed der jesuiterij en die verhoopt desnoods er over te kunnen beschikken. Dus het is de plicht van ahvie eerlijk is en bijzonderlijk van degeenen wiens zending hel is van voor het welzijn der behoeftige volksklas te zorgen, van zich te verzekeren dat men het opgroeiend kroost in de vaderlandsliefde opvoede. DE T0EK0MSÏ IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 3-57. - 6-50. Naar P0PERING1IE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-13. - 6-20. Na de buitenzetling der Lamotjes, hetgeen aan het Nieuwsblad de gelegenheid verschaft heeft om zich twee maal in den rouwe te stellen, artikels van ellen lang te schrijven waarin men natuurlijk het zwakste gedeelte onzer bevolking trachtte alle soorten van historiën wijs te maken waar de waarheid onmogelijk te vinden was na gejank en geschrei uitgelokt te hebben bij eenvoudige menschen die al hetgeen er over deze zaak door de zwartjes geschreven werd gelooven, 't zij het geschreven is ofte niet; na het oor ge leend te hebben ran alle soorten van leugens waarin men be- hendiglijk en met voorbedachten rade uitkwam opschooierij, dan zien onze goede ijperlingen een wonder, een mirakel gebeuren. De Lamotjes, die (volgens 't nooit liegend Nieuws- lladje) Thuindag laatst bijna den hongerdood stierven, al hoewel zij een van alles in overvloed voorzienen kelder hadden, de arme Lamotjes die sedert van deur tot deur, tot zelfs bij de armste menschen zijn geld gaan bedelen, ten ein de eten en kleèrs te koopen, och, arme! die zelfde Lamotjes komen bijna de helft eener straat te koopen, het grootste lo kaal der stad om zoo te zeggen de Oude Posterij Ochde Lamotjes hebben zulk eene krotte, zij sterven van gebrek en armoe Allo! arme menschen, die met uw huis vol kinders zit, en dikwijls honger lijdt, en die u op valsche jammerklachten laten bedriegen hebt, wat zegt gij nu Zult gij met mij niet bekennen dat het oude spreekwoord gelijk heeft Duivels zak is nooit vol Nude wereld wil bedrogen zijn Na zulke klare bewezene afpersingen, valt er niets meer te zeggen. De tweede fricadelle. Weeral eene zage over 't Bureel van Weldadigheid, waarin de oolijke schrijvers zich draaien en keeren en trachten, door te spelen op de woorden, te doen gelooven dat zij niets geschreven hebben ten voordeele der alyemeene inpalmingallo dan Toen gij eene beestig heid gedaan [hebt, hebt toch ten minste den moed het te bekennen Rechtzinnigheid bij dat volkje gij zijt er wel meè 't Is net als over de railicie-wet, vóór de kiezing, was het: Weg met geheel dat soldatenspel, geen geld meer voor het leger zij zijn er in gelukt zich te doen kiezen, Tdie lieve kalholijken, en in plaats van den dienst te verkorten, te ver gemakkelijken, zij verlengen hem van eenige maandekens in plaats dat men de remplaganten bijna voor niet ging kun nen koopen, kan men geene vinden a 2500 fr. In plaats van het budjet van oorlog te zien verminderen men verhoogt het van 4,000,000 frankskens 't Is tijd dat 't eindigt Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 29 November 1873. lioominntsclinppiij. - Deze Maatschappij heeft Zaterdag waardiglijk haar S' Cecilifeest gevierd. Het groot lokaal van den Arend diende dien avond tot banketzaal voor al de werkende leden. De tafel was voorgezeten door den heer Aug. Vanden Bogaerde, President, omringd door de heeren Onder-Voorzitter Decoene, de Bestierder Baralto, M. Devos, van Gent, en de overige leden van het Bestuur. Als naar gewoonte waren de spijzen lekker, en de jonge magen der vrolijke genoodigden wisten weg met het kloos tereten overgoten met een lekker teusje. Wanneer de maaltijd geëindigd was begon men zingen, en menige klucht verlus tigde de kooristen. Eenige omstandigheidskoeplelten werden in name van al de leden gezongen door M. Ant. Swekels, tot eerbewijs aan het wijs beleid van den heer Voorzitter. De schoone woorden werden gebisseerd en een donderend handgeklap kwam de uitdrukkingen van hulde en aangekleefdheid bezegelen. Woensdag laatst was het nogeens feest in Gouden Arend. Een concert waar men smooren (rooken) en drinken mag is

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1