POPfftlNGHE, Nieuwe modellen van WINTER-CONFECTIEN en WATERPROOFS zijn ten toon gesteld aan de vensters van ©EK GOEDKOOP, Dixmudestraat 33, alhier. RURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. altoos wel bezocht. Ditmaal was de zaal proppend.De kooren, de romancen, dc duos, de trios en de kluchtliederen werden allen met even veel talent uitgevoerd. Bravo, voor al de zan gers 1 Maar wat het meest bijval genoten heeft, was de afdeeling sijmphonie in hare twee stukken welke onder het bestier van 31. Beyer, van Gent, zoo goddelijk schoon voorgedragen wer den. Wij hebben het gezegd, de Koormaatschappij zal ons de zen winter vergasten met meer dan één aangenaam feestje. Wij hebben er al drij door Vlaamsclie Stci>. - Deze tooneelmaatschappij, ook een element van vermakelijk en leerzaam tijdverdrijf in onze stad, maakt zich gereed door duchtige repetitien te hou den, tot het geven van hare tweede vertooning welke gesteld is op Zondag 7 December aanstaande. Volgens aan de echte bron geputte inlichtingen kunnen wij de namen der stukken aan onze lezers reeds mededeelen, het zijn De Kiesmakelaars, De Boerenvrijagie en Poets wederom Poets! Het eerste is een blijspel met zang in 1 bedrijfhet tweede een operette en het derde een blijspel in 2 bedrijven. Dc goede bijval der eerste vertooning heeft bij het vlaarasch minnend publiek eene soort van verlangen verwekt tot dat de Vlaamsche Ster nogeens op het tooneel kome. ©ngelisSe. - Zondag morgend ten 7 1/2 ure werd alhier uit stadswateren, bij de Ilijselpoort (de Majoorgracht genoemd), het lijk opgevist van zekeren Felix Lemahieu, landbouwerszoon van Langemarck. Sinds ecnige weken mistte men hem te huis en men ver wachtte er zich aan dat hij ievers zou verdronken zija. Bij dranke zijnde, zal de ongelukkige in 't water gesukkeld zijn en er het leven verloren hebben. Het lijk was reeds in verge vorderden staat van verrotting en droeg geene teekens van geweldhet is door de zorgen onze policie naar het Gasthuis gedragen en Dinsdag had de teraardbestelling plaats. Cohc»i»j1c. - Wij vernemen dat de muziekavonds aldaar, voorlaan zullen plaats hebben den Donderdag ten 7 ure in plaats van den Dinsdag. Slekvogel. - Dinsdag middag stonden veel nieuws gierigen op onze Groote-Blarkt, alle oogen waren gericht naar onzen halletoren. Eene groote gier-vogel, eene valk, zat op het noord-oosten torentje van 't Belfort, reeds eenige dagen nestelde dit dier op den toren en deed eene groote moorderij onder de aldaar wonende duiven. De vogel zat daar te rusten, toen een behendige jager, SI. Vandev.yver-Yictoor, Neg', op de Kaai, van uit eene der vensters van den toren het dier neervelde. Het beest meette 1 m. 10 c. breede wanneer de vlerken open waren en 52 centimeters van den kop tot aan het einde van den staart. Schermmaatschapplj. - Maaddag aanstaande ten 7 ure 's avonds heeft er een wapenfeest plaats in hel lokaal van den Sui.tan, voor al de leden en eere-leden der maal- schappij. Van den 21" tot den 28° November 1873. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 6) te z 8. Vrouwelijk 2) Odent, Karolus, wever, en Verheye, Victorina, kantwerk ster. -Claeys, Augustus, werkman, en Lacroix, Maria, kantwerkster. Blieroo, Franciscus, glaswerker, en Druant, Nathalia, kantwerkster. Gelein, Karolus, bloemist, en Spotbeen, Julia, Hovenierster. Courlequisse, Henricus, schoenmaker, en Cappoen, Anna, dienstmeid. Verhelst, Edouardus, koetsier, en Leien, Maria, zonder beroep. Petipas, Regina, 70 jaren, kantwerkster, wedttwe van Ka rolus Angillis, Meenenstraat. Qumtin, Francisca, 80 ja ren, kantwerkster, weduwe van Jacobus Blote, Sint Jans Hospitaalstraat. Bollaert, Calharina, 73 jaren, zonder beroep, weduwe van Petrus Svvekels, S' Jans Hospitaalstraat. Lemahieu, Felix, 45 jaren, landbouwer, ongehuwd. Tabert, Carolina, (54 jaren, kantwerkster, echtgenote van Jo annes Olieux, Bleenenstraat. Berteloot, Catherina, 84 ja ren, zonder beroep, ongehuwd, Rijselstraat. De Cadt, Ro salia, 70 jaren, zonder beroep, weduwe van Joannes Zimon, Boterstraal. Destobbeleir, Petrus, 77 jaren, zonder be roep, ongehuwd, Rijselstraat. Kinderen beneden de 7 jaren' Mannelijk geslacht 2) J Vrouwelijk idem. 0) 27 November 1873. LIBERALE CECILIAFEEST. Eene beschrijving geven van de drijdaagsche Ceciliafeest die dit jaar bij de Pliilharmonie plaats heeft gehad, ware eene laak waartoe de schrijver der Duizend in eenen nacht alleen zou bekwaam geweest zijn, met dat verschil nogtans dat men in deze beschrijving de levende waarheid in plaats van fabelachtige vertellingen zou gevonden hebben. Ook ware de Toekomst te klein om van dit tooverachtig en heksachtig tooneel een omstandig verhaal te kunnen bevatten het welk, door zijne onwaarschijnlijkheid, misschien nog het nadeel zou hebben van onze gezegden ongeloofbaar te maken. Om die reden zullen wij ons bepalen aan een kortbondig verslag, ontbloot van alle rhetorijkbloemen, der bijzonderste deelen van het programma. ln dag. Banket in de nieuwe zaal. Omtrent 200 le den en eerleden hadden voor dit gastmaal ingeteekend en weinig min hebben er aan deel genomen. Na dat al de tafel— genoolen wel gezeten waren en zich begonnen over te leveren aan de genuchten welke de broederlijkheid in het midden van lekkere spijzen en goede wijnen gewoonlijk doet genie ten, eene dépêche werd aan den heer voorzitter, M. Van Merris, toegbracht van wege M. den Gouverneur. De lezing van dit stuk voor de vergadering gedaan zijnde, men vernam dat deze hooge ambtenaar drij prijzen ter beschikking stelde der maatschappij om te dienen tot de prijsbolling voor de damen die's anderdaags moest plaats hebben, en dat hij aan die voorwerpen geen andere waarde hechte dan die der herinnering van zijn gulhartig onthaal in ons concert van 16 dezer. (Zie de Toekomst van Zondag laatst). Aanstonds een algemeen vreugdegejuich met het geroep van Leve M. de Gouverneurverhief zich van al de tafels, en er werd op staanden voet beslist eene dépêche aan M. Vrambout dadelijk weder te zenden om hem te bedanken over zijn voortreffelijk geschenk en hem de verzekering te geven der levendige sijmpathie en verkleefdheid van hef genootschap. Wanneer het gastmaal in de vreedzaamste vrolijkheid en broederliefde voortgezet was tot aan het nagerecht, M. Van Merris stond op om een tost voor te stellen aan den Koning en de Koninklijke Familie, welke tost met warme en alge- meene toejuichingen begroet werd. Na hem nam BI. Dhont het woord om een heildronk voor te dragen aan BI. den Gouverneur. Onmogelijk ware het een gedacht te geven van den geestdrift, hel luidruchtig handgeklap en de langdurige trippeling waarmede deze drinkspreuk onthaald werd. Hierop volgde een tost insgelijks uitgesproken door M. Dhont aan den heer voorzitter BI. Van Merris, die, op denzelven ant woordende, tevens hulde bood aan den ijver der uitvoerende leden, de uitstekende bekwaamheid van den muziekmeester M. Klein, en de aanmoedigende ondersteuning der eerleden. Eindelijk nog eene welonthaalde drinkrede werd uit naam der eerleden toegestuurd door BI. Lecluyse aan de heeren muziekanten. Jammer is het dat de plaats ontbreekt om hier al deze re devoeringen te herhalen, want men zou in de eene de ophel dering vinden der kunst en der liberale princiepen, en in de andere eene doorslaande protestatie tegen de politieke ser moenen en schandschriften onzer gekruinde opperburgers 2" dag. Prijsbolling voor de damen en bal. Om on ze lezers een gedacht te geven van de beweging die in de feestzaal alle oogen deed schemeren, vergenoegen wij ons te zeggen dat meer dan 300 damen in frissche en veelkleurige toiletten zich daar vergaderd vonden. Bijna al hebben gewed ijverd om een twintigtal voortreffelijke en kostbare prijzen te winnen, gegeven door de voornaamste leden der maatschap pij, en, buiten een zeker gedeelte die in eene bijzondere speelkamer zich met het kaartspel verlustigden, al de overi gen bleeven in de groote zaal om zich aan den dans over te leveren.Nooit heeft men zoo een zwerm van damen en juffers bijeen verzameld gezien, en moeielijk ware het, voor al wie geen ooggetuige van dit tooneel geweest is, zich een denk beeld te maken van het heksachtig zicht welk de prachtige zaal, behangen met luisters en bloemkorven, onder het ge wemel der schitterende hoofdtooisels aan het oog opleverde. 3n dag. Tooneel- en Muziekavond. In dit feest, be staande in een fraai kluchtspel vergezeld van muziek en ge volgd van menigvuldige schoone zangstukken, was 't gedrang nog grooter. Het getal damen bereikte bijna 400, en, hoe wel vele heeren zich in de aanpalende kamers verwijderd hadden en andere geheel den avond bleeven recht staan, de aanschouwers, zonder onderscheiding van geslacht, waren ineengeperst gelijk fijgen in een karbaas. Biet een woord, dit langdurig feest was allerluisterlijkst en het algemeen vermaak onuitsprekelijk. Wij verzoeken onze opperburgers van voortaan niet meer te prediken tegen de muziekheksen en tegen de mengeling der geslachtenwant onze nieuwe zaal, nieltegenstaand hare uitgestrektheid, is de helft te klein geworden, en hoe meer zij zullen prediken, hoe eerder M. Van Merris zal verplicht zijn de zaal levergrooten. Na deze vergrooting zullen zij op nieuw hunne sermoenen mogen hernemen tot dat het nieuw gebouw op zijne beurt zal vervuld zijn door nieuwe leden. KATHOLIJK CECILIAFEEST. Hoewel de Tuiterszolder sluit gelijk Berten 's beurze, wij hebben voor de Ceciliafeesten eene goede kans gehad.'t Is ons al in handen gevallen wat men daar gesmuld, gespeeld en gevierd heeft. Doch, daar de Tuiterskoppen ons de moeite niet weerd zijn van ons met hun veel bezig te houden, zullen wij hier enkelijk de spijslijst van hun banket laten volgen, gelijk of zij ons door een welweter overhandigd is geweest: MENU. Soep van Tuitersgebrul met zoppen van Amandusbrood. Elk zijn eigen kalfskop, bereid met schildpadden of met olie en azijn volgens eenieders goest. Hutsepot van alle slach van vleesch, waaronder pooten ea ooren gesneden a la Vandenberghe, de tromp van Neazo, den steert van Blidias ezel, rosse-trijpen en wulve-kl Inlandsche jonge poulekens, gebraden aan het spit van Pollepel van Beveren, Opsomer en père Dufour, met wille saus. Bloelingen d la Louise Lateau. Een groot gelardeerd stuk van een vreemden tweetander, komende van het eiland S,c Virginie, bereid met een piekelsaus d la Deberre. Het voorenste van eenen paus-aap, opgediend in civet. Dinden van 't Baeckersland, gekweekt te Duinkerk en opge- vet in een besloten kot te Douai. Maquereau a la representant, gebraden met vinkei en overgoten met saus soleil-levant. Lamotte-frikadellen overgoten met aflaten, geschonken door de IJpersche schooisters uit dankbaarheid over de almoesen der poperingsche kwezels. Getruffeerde zwijnepooten die over tijd gediend hebben tot het krouwen en verjagen der jukte van grauwe Jolie en Marie- Therese Croqmet eene saus a la Winnes. Wild. Drij over groote kemelhespen geschonken door den doorluch- tigen Amandus, voorstaander van Henri V, tot herinnering van de drij dikke buiken zijner zusters. Jonge arends, vossen, wulven, havermuizen, kierewijts en kijvijts, blok- rok- en andere sneppen. Groensels. Karoten en beetrapen... van de dikste... met tusscheboo- nen en nonnebillen, (soort van patatten). Fruiten. Peeren (die straf geleeken aan die welke in den hof van BI. den Vrederechter gestolen zijn geweest door een katholijken maneblusscher.) Confijte kalebassen en gerompelde fijgen, geofferd dooi de overjaarsche poperingsche peerdedibben. Dessert. Piece montèe, verbeeldende de klak van onzen raadsheer Pé Corte, omringd met raapschroon. Nonne-scheetjes en versche makerons, gegeven door de kloosterzusters. Zes manden geglaceerde turven wel besuikerd, met den kroes van eene oude kachlelmerrie, verschaft door heer vader Pollepel. Eene fijne paptaart (waarvan strootje Gervoson en nog veel andere trypvulders zich verbusl geëten hebben). Wijnen. De witte wijnen uit de dakgoot van Berten Ilarpagon. Een kuipje vol flacons van alle slach van roode wijnen, in geschenk gegeven door Amelie Snuif. Liqueuren. Trappistine, eau des Carmes, Chartreuse en een stoop van Adams genevcr, gegeven door ma soeur Kierewijt die, om dit geschenk te kunnen opofferen, eenen dag gevast heeft- Men zegt dat de damen der Tuiters in hunne concerts en feesten niet veel reden hebben van content te zijn. In het Tuitersconcert men heeft bovenal bemerkt de.... af wezigheid van Bladame Achille en hare moeder die drij dagen voor deze feest naar Brussel vertrokken zijn. Hier zijn de re den die wij door leden der Tuitersmaatschappij zelfs hebben hooren uitleggen. Madame Achille wist dat het gezelschap zeer gemengeld zou zijn en dat men tol de vrouwen der maneblusschers toe uitgenoodigd had ten einde getal te maken om de zaal te vervullen. Zonder hooveerdig te zijn, zij wilde nogtans zich met zoo een mengelmoes niet bevinden cn hebben geradig gevonden op den gestelden dag in stad niet te zijn. Blen zegt ook dat Bladame Achille (die eene piano bezit die zij bespeelt of laat bespelen) goede muziekheks is en dat zij benauwd was hare ooren gescheurd te zijn door de tuitenj van de poperingsche Tuiters. Zij had liever drij dagen vroeger champavie te spelen dan te moeten de zaal uitvluch ten den dag van het concert. Den derden reden die men geeft is deze: Bladame Achille en hare moeder zijn niet geern gederangeerd en zij vreesden eenen maaltijd te moeten geven voor de vreemdelingen die hunne medewerking verleenden aan het Tuitersconcert, het geen ook zeer kostelijk zou geweest zijn. De beste middel om zulks te vermijden was van afwezig te zijn en voor wei nig geld te Brussel eene vertooning der Monnaie bij te wo nen,in plaats van hier met groote kost nog te moeten oorendu getuit zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 2