AANBESTEDING. BOOMEN. STAD YPRE. Openbare Verpachting GRAS OF ZAAILAND, LIVRES WLECTURE, IEPEN, POPELIEREN BOOMEN, Op Donderdag II December 1873, Rue de Dixmiide, n° 59, a Ypres. te Brielen, Ypre esi Sl Jan. Verschillige tijdingen. Vrijdag 5 December 1873, Maandag 8 December 1873, Maandag 15 December 1873, Dijnsdag 23 December 1873, Cbez Félxx LAMBINj Prix deux francs par mois. VERKOOP ING Donderdag: 11 December 1873, ^'ILLUSTRATION EUROPÉENNE, Burgerlijke Godshuizen der stad IJ peren. ten drie ure namiddag, in de zaal van het Belle Godshuis, openbare aanbesteding, voor het dienst jaar 1874,van 1° De levering der volgende voorwerpen 11,000 kilogrammen Vleesch in verscheide loten. 1,200 kilogrammen Zout. 500 kilogrammen Gist. 600 kilogrammen Koolzaadolie. 2,100 kilogrammen bruine Zeep. 50 kilogrammen Keersen. 150,000 kilogrammen Stovekolen. 100 Doodkisten. En 2° Den verkoop van omtrent 1,500 kilogrammen Gruis, en 150 hectoliters Bakkerskolen uit de algemeene bakkerij. De voorwaarden berusten ten kantore van bet Bestuur der Godshuizen, waar men modellen van soumissien kan bekomen. ten 12 ure 's middags, van 66 koopen schoone en zware Eiken, Iepen, Esschen, Abeelen en Po pelieren, te ZUIDSCHOTE, op eene weide gebruikt door de weduwe Deconinck; le 13IXSCHOTE, op de hofstede gebruikt door sr Leonardus Van Doorne-Wullemanen te BOESINGHE, in eene Weide gebruikt door sr Leroy, bij net Sas. ten 12 ure 's middags, op de hofstede gebruikt door sr Ferd. Hillewaere, le SENT JAN, bij het gehucht het Wiclkenvan 86 koopen Iepen, Abeelen, Popelieren en Esschen Boomen. ten 1 ure namiddag, te IJPEREN, Sint Pieters buiten, langs den steenweg van IJperen naar Waasten, op de hofstede gebruikt door s' Charles Van Overberghe, en in eene weide gebruikt door sr Polydore Dejaegher, 57 koopen schoone Iepen en Abeelen Boomen. Deze verkoopingen zullen gehouden worden met tijd van betaling mits door de koopers begoede borgen te stellen en tien ten honderd gereed te be talen aan den heer J. BOEDT, ontvanger der Burgerlijke Godshuizen. De Notaris VANDERMEERSCÏI, te IJperen, is met deze verkoopingen belast. om 10 ure 's morgens, zal van wegens 't Stads bestuur, met tusschenkomst van den Sledelijken Ontvanger, overgegaan worden, in de Benedenzaal van het Stadhuis, tot de voor 9 jaren, in te gaan 2 Januari 1874, TAN 9 LOTEN gelegen langs den buiten omloopweg, tusschen de voordezen Meenen- en Rijselpoorten, bekend on der de benaming van De Veertien Gemeten. De voorwaarden en bespreken zullen voorgelezen worden ten dage der Verpachting. De Burgmeester en Schepenen, P. BEKJE. Bij bevel A. Om 12 uren middag, op het hofstedeken, gebruikt door sieur Placide Bossaert, te Brielen. B. Om 1 uren namiddag, op het hoveniers hof, gebruikt door sieur Jacobus Devos, te Ypre buiten, by de herberg den zoeten Inval. C. Om 2 7-2 uren, op het hofstedeken, gebruikt door de weduwe Bertier, te S' Jan, by de Bryke. En D. Om 3 l/2 uren, in de weide gebruikt door sieur Isidore Poot, te Ypre buiten, by de herberg de Drie Zotten. Door het ambt van Mter VANDERMEERSCH, Notaris te Ypre. Achille is mogen nadies, bij élapen, de peerden naar Brus sel voeren het zou te kostelijk geweest zijn met den ijzeren weg, en toen nog, de jongen woont mede. Er zijn zelfs zekere dingen aangaande den huwelijken staatdie hij niet mag doentenzij dat hij de permissie van mama be komen heeft En dit is de man dien men hier kiest voor schepen en voor commandent der pompiers, en dien de bisschop beschikt om later representant te worden, als zijnde de zoon van zijnen va- Over eenige dagen was er eene koe gestolen uit eene weide gebruikt door den Burgemeester van Zillcbeke, M. Verhelst. Men dacht het beest reeds lang over de grenzen,toen men op eens achterdocht kreeg tegen zekeren Demey, welke men dezer week deed aanhouden te Meessen. Het aardigste dezer historie is, dat de dief juist gebiecht en gecommuniceerd had, want hij ging 's anderendaags in hel huwelijk treden. Het schijnt dat hij de diefle zou begaan hebben om in de onkosten van zijne bruiloft te voorzien. De karikaturist Cham, beweert, dat de eenige persoon, die tot hiertoe het middel heeft gevonden om den krijgsraad te verlichten, te Trianon zetelende, de gcircon is, die om half vijf ure de lampen brengt. Don Carlos,zegt men, ligt met de pokken. Zou dat geen straffe zijn van Ons Heere, volgens deklerikalen, van zoo veel bloed te doen vergieten om.... koning te kunnen worden. Sedert 22 November zijn de fransche kluiten niet meer arnveerd in de bureelen van den spoorweg van den Grand Central. MENGEL IN GEN. Twee reizigers verloren onlangs op den ijzeren weg, in den Illinois, de eene het leven, de andere een been. Deze zoo wel als de weduwe van den eersten spanden een proces in aan de maatschappij eene schadeloosstelling. De jurij, zegt de Times van New-York, kende 5,000 dollars toe aan de wedu we en 15,000 dollars aan den eenbeenige. De weduwe, geenszins tevreden, vroeg aan den rechter hoe het kwam dat een been driemaal zooveel waard was als een gansche man. Salomo antwoordde De man, die zijn been heeft verlo ren, zal er geen ander krijgen, zells niet voor 15,000 dol lars maar eene weduwe, die 5,000 dollars wint, zal gemak kelijk eenen splinter nieuwen echtgenoot kunnen vinden.» Toen in april 1810 Napoleon en Maria-Lonisa het onder- aardsche kanaal van S' Quentin en eenige belgische steden bezochten, ontvingen de autoriteiten bevel allerwege eere poorten op te richten. De burgemeester van zeker gemeente, meende op zijne eerepoort een berijmd opschrift te moeten plaatsen en vervaardigde daartoe deze regels II n'a pas fait une sottise En épousant Marie-Louise. Toen Napoleon dit proefje van staatkundig doorzicht en poëtisch talent zag, liet hij den burgemeester bij zich komen. Welzoo, Mijnheer de Maire zegde de Keizer: Men beoefent hier de fransche muze, naar ik zie? Sire Ik maak een enkel vers, stamelde de Burgemeester. Ah! gij zijt het dus...! Snuift ge, Mijnheer? vroeg Napoleon, hem zijne met diamanten versierde snuifdoos aan biedende. Sire Waarlijk ik ben verlegen... Behoud de doos, Mijnheer, en Quand vous y prendrez une prise, Rappelez-vous Marie-Louise. improviseerde de Keizer er bij. Waarschijnlijk heeft de dichterlijke Burgemeester dikwijls wanneer hij zijne snuifdoos bekeek, gedachtHet is toch gelukkig, als men talent heeft! SOMMAIRE. DU N° 3. GRAVURES Le roi Jean de Saxe. Le chateau de Granvelle (iez- Bruxclles). Un rendez-vous a Vénise. Procés Bazaine. TEXTE Nos gravures. Procés Bazaine. (Principaux Témoins).— Causerie. Le grand Opera de Paris. Mon filleul Karl. Le Cadeau. (Poésie). Nee pour souffrir. (Roman). MARKTEN VAN IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 29 Nov. 22 Nov. verkoclitte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. vcrkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 25,500 1,700 000 900 5,100 5,000 42-75 51-75 00-00 27-75 26-50 7-50 520-00 25,600 2,100 000 1,400 0,900 6,000 43-00 51-50 00-00 27-75 27-75 7-25 550-00 Veurne. Per 145 lifers. 26 Nov. 5 Nov. Tarwe (nieuw) 40- tot 46-50 55- lot 46-75 Rogge 52- 55-50 50- 52- Sucrioen 24-50 26-25 25- 26-75 Haver 18- 20- 19- 20- Boonen 26- 50- 22- 29- Erweten 29- 52- 50- 52-50 Leuven. Per 100 kilo 24 Nov. Tarwe fr. 59 75 a Aardapp. fr. 6 25 a Rogge 50 a Boter, de kilo 5 a Voederhaver 25 50 a Eiers, de 26 2 95 ii Boekweit a Koolzaadolie 73 ii Haver a Lijnzaadolie 74 a kortrijk. Per hectoliter...24 Nov. Tarwe fr. 28 a 36 Aard. 100 k.* 6 50 a 7 Roode tarwe a Boter p. 1/2 k. 165 a 172 Rogge 22 a 23 32 Eieren per 25 5 50 a 4 Haver a Peerdb. p. h. a BURGERLIJKE GODSHUIZEN DER STAD IJPEREN. VAN Besloten in vergadering van 22 November 1875. De Sekretaris, «St. de Codt. BUREEL van WELDADIGHEID DER STAD YPRE. VAN ZEER SCnOONE EN ANDERE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 3