ONTGRANER LECLERCQ, ONS VOORGESLACHT, De Jongen van Ruiselede, ENCRE BELGE PERFECTIONS, Goedkoop verkoopen om veel te verkoopen. Huis Dixmiidestraat33, IJperen, 'VASTE prijs. VERTROUWEN. IN DE GOEDKOOP, Dixmudestraat, Nummer 55, te IJperen. in zijn dagelijks leven geschilderd Oebreveleci'd in Frankrijk en in den reemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. Dit Huis, gekend om goede en sterke Sloffen en Lakens te Yerkoopen, legt zich niet toe, gelijk v eel andere huizen, de koopers beloften te doen welke hun niet te vrede stellen, maar het biedt zijne klanten den WAREN GOEDKOOP aan. Koopers, indien gij uwe belangen lief hebt, gaat de artikelen bezichtigen welke te koop geteld zijn in den Nieuwen Winkel, De Goedkoop, Dixmudestraat, n* 38, te IJperen, en gij zult daar vinden BUITENGEWONE ZAAK. In gewaarborgde Zijde voor Kleederen, Gros-Grains, Taffetas, Lijonsche Levantine, alles ten minste een derde onder de gewone prijzen. N. B. De prijzen zijn in gekende cijfers geteekend op al de artikels. Brij werklieden zijn genoeg om van S tot 3 hectoliters koorn pci* uur te bekomen. ZICH TE VERVOEGEN voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S4 Sylvester-Capelle (Nord); VoorBelgie, bij M. YALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. VERSCHENEN TWEEDE GOEDK.OOFE YOLKSUITGAYE W. J. HOFDIJK. Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64n cent. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, In ons land bestaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden .Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable. ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. Moiré voor Rokken, te beginnen van 70 centiemen. Orleans, Paramathas, te beginnen van SS centiemen. Schoone en rijke nieuwigheden voor Kostumen, te beginnen van 5 fr. Fijn Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 4-SO Fransch Merinos van fr. 1, 4-2S, i-SO, 1-7S, 2-00, 2-2S tot 4 franks. Zwart mat Laken voor Fraks (gewaarborgd, schoon, sterken goed.) Cols Crawaten van 10 centimen, Ondervesten, Baais, Flanelle, Echarpen, Cols voor Damen, Cachemire, eerste Fransche en Engelsche Nieuwigheden, en in t algemeen al wat de kleedingstoffen betreft. Alles beneden de prij zen der andere magazijnen. Stoffen voor Broeks, zuivere wol, te beginnen van 3-SO, 4, S, 6 en 8 fr., welk men bij een ander 4 fr. duurder betaalt. Gemaakte Waterprooffs voor Damen, welke men overal 18 fr. betaalt, kan men dezelve koopen in den Nieuwen Winkel DE GOEDKOOP aan 8 fr. 7S c. Groote Marinièren in zwart Cachemire, te beginnen van fr. 4-SO, en in Sloffe te beginnen van fr. 3-40. Zwart Laken voor Mantels, te beginnen van fr. 3-40. Hollandsche Fries voor Paletots, van 6 fr. Zwarte, blauwe en bruine Moskowa, van fr. S-7S. s Boek- en Steendrukkerij Engel Van Ecckhont, Dixmudestraat, 59, te IJperen. VAN DOOR MET EENE PLAAT, DOOR A.-C. VAN DER CKIIYSSEN. LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. iTn- IN DE GOEDKOOP

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 4