VAIV IJPEREN. A FRANKEN 'S JAARS Politick. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil lij», e Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. FRICADELLEN VOOK IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25'centimen. N' (>i I. Twaalfde Jaar. ZOMIAC. 7» DECEMBER 1877. Bdkeel Dixmudeslraat. 59.-- Alle in/.cndingeii vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De zaak der Lamolte-school werd niet alleenlijk ingespannen om daardoor het Gemeente-bestuur en al wat liberaal is bij de dweepers, die gecne nieuwsbladen mogen lezen welke bun de waarheid zouden kunnen doen kennen, hatelijk te maken, maar ook om den jesuilieke geldkist te kunnen voldoen dc gelegenheid deed zich ton gunstigste op om hierdoor nogmaals geld uit te werven, de artikels der IJpersehe vuilbladjes, welke men in al de klcricale nieuwsbladen heeft doen overnemen waren opgesteld om de gemoederen der meenichlc te treffennoch laster, noch leugens werden daartoe gespaard, men deed gelooven dat volgens de inzichten van de stichters de school een klooster moest zijn (en het tegenovergezegde is de waarheid); men wekte het medelijden op van de leerhertigc kwezels met hun te doen gelooven dat de 22 nonnen zonder voorafgaande waarschouwing plotselings op straat werden gesteld,terwijl integen deel alle mogelijke pogingen gedaan waren geweest om die rcligieuscn le bewilligen zich, gelijk die der andere gestichten, aan de wet te onderwerpen; maar neen, men heeft willen van de bedoelde rcli gieuscn slachtoffers van de zoogezegde kerkvervöl- gers maken, men toonde hun aan als ontbloot van alles, zonder huis noch voedsel, en wanneer zij veelmaals genoeg al die valseheden herhaald hadden en dal zij van gevoelen waren ten vollen het medelijden te hebben opgewekt, zij iechtten cene algemeene sehooierij op, die hun merkelijke som men moet hebben ingebracht, niet alleenlijk te IJperen, maar in geheel hel land door, men trachte aalmoesen in te zamelen, en, moeten wij gelooven al hetgeen wat deswege wordt verleid, men zou een genoogzaam kapitaal hebben \cizameld, niet alleenlijk om den koop van de gewezen peerde poslerij te koopen, maar om het geslicht, zooals le voren, te kunnen op den zelfden voel voortszetten; en dit en verwondert (Mis in geener wijze, want om heter de lichtgeloovigen te kunnen bedriegen, men had uitgevonden de menichte wijs te maken dat het grootste gedeelte der liberalen, ten einde hunne afkeuring le doen kennen, voor merkwaardige sommen in de omhaling hadden deelgenomen in een woord, niets werd verwaarloosd om het mede lijden op te wekken, zoo verre dat het ons hekend is, hoe een dweepster, ten einde de religieusen te kunnen te gemoet komen, beschikt heeft over hetgeen haar niet toebehoorde In alle parochiën en tot in de grootste steden werden er ook collecten gedaan welke belangrijke sommen hebben opgebracht, zoodanig dat wij verwonderd zouden zijn indien het geslicht, de gestolen duizende franken daar buiten gelalen, niet rijker dan te voren zou zijn. Een proces, dat de zaak DebUrck herinnert, komt zich te pleiten voor den rechtbank van Turnhout. Er was nogmaals kwestie van eene belangrijke erfenis waarvan dejesuilen door listige bewerkingen zich hadden in bezit gesteld ten nadeele van onbemiddelde erfgenamen. Ditmaal nogeens hebben dejesuilen hier in bewijzen gege ven van de aanhoudende en eerlooze middelen waarvan zij machtig zijn, telkens dal er zich gele genheden opdoen om zich ten nadeele van ongeluk- kigen, te kunnen verrijken. Reeds van in het leven van den heer Denef, hadden de eerwcerde Paters ontwaard dat er een slach te doen waszij omringden dien ouderling en bekwamen van hem merkwaardige sommen tol voortzelling van het geloof, enz. Denef had slechts eene dochter met naam Marie, die na liet overlijden van den grijzaard, welk zich niet lang meer liet wachten, zich aan het hoold van eene aanzienlijke fortuin moest bevinden. Marie was zeer godvruchtig, maar het was niet genoeg, men moest om daar van nul te konnen trekken er eene dweepster van maken. Dejesuilen belasteden zich met dat doel. Marie bleet'afgescheiden van de wereld, geen ander verzet hebbende dan liet hijwe zen van de eerwaarden die haar onder alle slach van voorstellen haar inkomen afdroogden. Doch dit was niet toereikende, men had de capitalen in het oog en om te beter daaraan le kunnen geraken men bewilligde Marie van eene maatschappij aantegaan met die twee Paters die meest invloed op haar hadden, in welke zij geheel haar hebben- schap verpandde. En om nog meerder invloed op Marie te kunnen uitoefenen twee der Paters had den hun klooster verlaten om. onder het zelfde dak, met haar te gaan wonen. Het was in die omstandigheden dal Marie Denef in 1857 een testament maakte, bij hetwelk zekeren Jean-Francois Truyens als cenig erfgenaam werd henaamd. Deze was slechts, volgens zijn eigene bekentenis, eenen gelaste in belang der jesuiterij, die van sedert hel maken van het testament tot aan haar overlijden de vrienden en kennissen hadden welen te verwijderen. Het is dat testament welk de rechtbank van Turnhout komt te breken als eene gifle gedaan door tusschenkomt van eenen derde aan onbe voegde personen. 4 DE OEKO I>c pcp^oucii'die ecu abonnement op «Ie 1' OjK KOIIST nemen voor 187-fl, zullen «lit bind van lieden lot Kieuwjaar r u is ontvangen. IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK.. C-50. - 12-05.- 3-57. - (i-50. Naar POPERIN'GHE. 9-07. -|8-45. - 9-50. Naar KORTRI.TK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar ROÜSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-13. - 12-13. - 6-20. liet is zoo wat acht dagen geleden dat eene stoute, be rekende sehooierij, de Lainoljes genaamd, door geheel het land, maar vooral te IJperen, het zóóver gebracht heeft van een klein sommeken bijeen te verzamelen waarmede men de Oude Poslerij, een der grootste lokalen der stad, gekocht heeft. Daar zie, hun doel is bereikt: zich onttrekken aan de' wetten des lands,het bestuur der stad hatelijk maken en door alle middels hij de eenvoudige menschen groote sommen rondhalen ten einde zij,zonder dat het hun een centiem kost, lmn hatelijk werk te voltrekken en geld over te hebben Hun kosteloos onderwijs is zeer kostelijk. Zullen zij nu te vrede ziju Gij zijt er wel meè Lees de vier kolommen vol der eerste bladzijde van 't fricadellebladje(alias Nieuwsbladen gij zult u kunnen over tuigen dat de rimram over hunne Maria-School- eene groote karote is om hunnen winkel le doen draaien. Weet je waar al dien dommen praat gaat naartoe leiden Tot de uilkomst gelijk aan deze der broederschool: Bij massa verlaten nu de kinderen de broederschool om zich naar de stadsschool te begeven Waarom De ouders der kinderen welke naar defricadelle-zusters- scholen gaan zullen welhaast gewaar worden dal men hun op alle punten bedrogen heeft, en de school door de stad ge handhaafd zal, niettegenstaande de oneerlijkste tegenstreving, ■groeien en bloeien. Laat dan de heilige schrijvers op zwarten grond in vergulde letteren stellen dat zij voor God en de Kerk strijden, het zal later altijd uitkomen dat zij eigenlijk maar werken tot liet vullen hunner beurze. .-. Ware liet niet dal de tijd zoo kostelijk is en de plaats zoo kleene, we zouden ons eens weinig kunnen bezig houden met het armzalig gezeever van de hemelbeesljes van 't Nieuws- bladje. Welhoe! gij wilt niet dat er nog brood door den Discli aan de arme huisgezinnen gegeven worde wier kinderen naai de stadsschool gaan, en gij eischt dat zelfde brood voor uwe broederschool eb wel ge zijl logiek Deze die dit artikel schreef had zeker een borrel te veel gedronken 't Vuilbladje bedreigt ons van nog andere dingen te schrijven over den Stalenboge Geneert u niet, mannekens, wij welen dat gij uw diploom v;an schermmeester met valsche wapens niet gestolen hebt Als de Toekomst luimig is zij trek het al uit het Nieuwsblad van IJperen Dit staat gedrukt in 't Nieuwsblad zelve

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1