VAN UPEREN. FRiCADËLLËA 4 FilANKEN '8 JAARS Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. W^sr* Sïe personen die een ab»nneenent e»j» «Ie 'ff O F. Ei fêa S 'ff ucmcn vnor §741, zullen dit blad van Bicden tot Nieuwjaar gratis ontvangen. Stads Nieuws. VOOR UPEREN. Fis. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimcn den regel. Roklamen: 25 cenlimen. rrisw.* ZONDAG. 14» DECEMBER 1875. Bohrki. Dixmndeslraal. 59.Alle inzendingen vi'jicJil.vrij VERTREKUREN VAN IJPEREN Wal men thans in Duitschland ziet gebeuren is een klaar bewijs dat de Paus, of beter, de jcsuitcu (dieZ. H. overmeesteren),- in al hunne handel en wandel geen ander doel hebben dan geld en mees terschap te bekomen. Daarom geeft de Paus Encyclieken uit waarin hij al de vrijheden in het algemeen veroordeelt en dezen die deze vrijheden verdedigen in den kcrkelijken ban slaat. Maar in de landen waar het volk die vrijheden geniet (zooals in België) laat men die voorloopiglijk nog toe. totdat het hun past hen den oorlog aan te doen, opdat alsdan niemand dan de jesuilen ervan mogen genieten zullen. In Frankrijk werkt men, om door de troonbe klimming van Chambord, alle vrijheid tedoodigen; men vervloekt alles wat beslaat, men ontneemt aan Thiers zijn voorzitterschap om het aan een ultramontaan loe te vertrouwen, hopende aldus tot het oud regiem te kunnen terugkeeren, toen de koningen uitsluitelijk meester waren en zegden De Staat is Ik In Pruisen ziet men de ultramonlanen, volgens een gegeven ordewoord, alle mogelijke pogingen doen, om door het algemeen kiesrecht, de vrijheden welke zij in andere landen verdoemen, te kunnen bekomen, ten einde gelijk in ons land, de tijdelijke macht onlrafbaar te kunnen bevechten, door laster en lqgentaal alles aan te randen om zich daardoor van alles te kunnen meester maken. Daarom worden de Bisschoppen, die reeds zeer onbetamelijk aan alles den oorlog verklaard hadden, door den II. Vader opgehitst om denzelve met verdubbelden vlijt voort te zetten, zich weinig bekommerende over het nadeel dat deze noodlottige handelwijze aan den Godsdienst van Christus kan te wege brengen. Christus zegdeGeeft aan Cesar wat aan Cesar toekomt. En overal doet de jesuiterij Cesar den trouwloosten oorlog aan maar eenmaal dat de volken zich zullen overtuigd hebben dat hetgeen in het eene land wil is, voor haar in het andere zwart is, o dan zullen zij ondervinden dat zij te doen hebben met een heelen hoop politieke kwak zalvers, voorwie de veranderlijke geboden der H. Kerk niet anders dan werktuigen zijn om het meesterschap van het gevaarlijk orde van Lovala met tijd te kunnen vestigen. In vier kolommen op de Lamotten welke aaneen schakeling van valsche aanhalingen inhouden durft het Nieuwsblad schrijven dat het inzicht der bestierders van de nieuwe interichlen school is van de godsdienstige gevoelens uit de harten der jeugd te bannen, van haar onzedelijke gedachten inteboezemen. Zulke walgelijke lasteringen verdie nen geen antwoord. Wie anders dan de wange drochten die de gevangenissen vervullen, kunnen zulke wraakroepende feiten daarstellen? Wanneer de school Van Zuitpeene zal geopend worden, niets zal verwaarloosd worden om de beide gevoelens van Godsdienst en eerlijkheid in de harten der leerlingen op te wekken, en vooral hun hunne eigenwaardigheid dn eerzaamheid te doen kennen. Wij bevestigen hier plechtiglijk, dat indien er onder hun moesten gevonden zijn welke diefstallen trachten te verschooncn, gelijk het Nieuivsblad doet ten aanzien der gestolen vijftig duizend fran ken, dat men hun voor dit bewijs van eerloosheid de school zal ontzeggen. Het Nieuwsblad wilt doen gelooven dat wij woedend zijn omdat iemand de oude posterij heeft gekocht ten einde aldaar eene school, gelijk die der Lamotten,voor te zetten. Wat kan ons dat schillen wij verlangen alleenlijk dat dit lokaal op oenen geschiktcren voet dan het verlatene zou worden ingericht, en men het een beetje zou reiniger houden, want een bezoek in dat oud klooster gedaan, heeft ons toegelaten te bevestigen hoe morzig het gehouden was, en hoe er in het geheel gebouw een walgenden reuk bestond, die waar schijnlijk de oorsprong is der menigvuldige oog ziekten die men onder de gewezen leerlingen van dit gesticht te betreuren heeft. n oil i- 6% 1 DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGtiÈ-HAZEBRQUCK. 6-50. - 12-05.- 5-57. - «-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KÜRTRIJK. 5-34. - 9-49. - li-18. - 2-55. - 5-25. Naar KOUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-13. - 6-20. Het Nieuwsblad niet meer wetende waarmede zijne ko lommen vullen, heeft zijnen toevlucht genomen lot zijn oud stelsel, 't is te zeggen, tot het herhalen van zijne leugens en zijn laster welke het al honderden keeren ter gelegenheid der Lamotjes uitgekraamd heeft. Het komt nu voor den dag met eene fricadelle zoo zwart, zoo zwart als 'nen Jesuiet, en van huiten verguld, omdat het publiek ze beter zou willen slikken' <i De fondatie Van Zuulpeene-Lamotte zal in gouden letteren op een zwarten grond het uitsteekberd zijn der nieuwe meisjes-school; maar in de school, zal men dc ii meisje leeren God lasteren gelijk sjouwermannen, stelen ii gelijk Cartouche, moorden gelijk Tropman en om die schoo- ii ne deugden een beetje op te poetsen en als, notes d'agré- ii ment, men zal de jonge hertekens van meisjes aanleeren ii hoe zij later losbandig moeten leven en hunne reinheid en ii hunne deugd ten spel moet leveren aan de wulpsheid en ii de zedeloosheid. ii Dit alles zal onderwezen zijn door Monsters aangesteld ii door nog grooter monsters, erger nog dan de groote kerk- ii vervolgers Josef II, Robespierre en Napoleon Ouf! de zage is geëindigd De tweede fricadelle is item over de Lamotjes (in het stadsnieuws). Wuk hè, de Lamotjes hen rekeninggegeven 't is de Toekomst welke alzoo durft liegen en Van Ileule zelfs zegt dal zij in 1868 en 1869 rekening gegeven hebben. Ja, maar in 1872 en 1875 allo, gij houdt den aap met uwe lezers, maar met ons niet. Het Nieuwsbladje vraagt ons uitleg over het wonder <i dat priesters en nunnen ineenige weken tijds genoeg rond- halen om de Oude Posterij, het grootste lokaal der stad te koopen. Eh wel, 't is zeer eenvoudig stoute schooiers, die zich als martelaars stellen en bij rijk en arm, in steden en dorpen durven gaan om te vragen, toen die stoute schooiers onder steund zijn door geheel de lasterende catholijke drukpers, door al de sermoenen en in al de biechtstoelen vinden wij het wonder zoo groot niet. Maar toen er een ongelukkigaard eene koe verloren heeft, of zijn hutteken met al zijne meubelkens afgebrand ziet, en zich ten nwent aanbiedt, vergezeld van een policie- agent, leg mij dat uit, menschelijk gesproken, hoe dien man bij u, die in uwe kelders en keukens niets te kort hebt, hoe hij met eenen God beware u kan weggezonden worden De laatste fricadelle is over't buitenlandsch ii In Frankrijk is de Brogüe doctrinaire, zonder doc trine net alsof gij zoudt zeggen poitrinaire, zonder poitrine Vat j'het Neen ik. Ik ook niet Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 15 December 1873. PoEsspsers. - Zondag laatst heeft het korps Pom piers, muziek voorop, zich naar de elf-en-half-misse begeven (Sinle Barbara-misse) alwaar het muziek zich laten hooren heeft en de Ouverture de la Bohémienne en de Fantaisie sur I Opéra de Faust zeer wel heeft uitgevoerd; ook heeft Sl Maartens-kerk alle noodige voorwaarden van acoustiek om over het eflekt van een muziekstuk te laten oordeelen. 's Namiddags heeft men zich op een banket vereenigd. Vlaamsche SIce». - Deze Vlaamsche Tooneel- maatschappij heeft Zondag avond hare tweede abonnements-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1