VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N> 613. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. FRICABELLEN! VOOR IJPEREN. F». 4-80 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ZONDAG, 21» DECEMBER 1875. Bureei. Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Men zou er waarachtig op walgen, reeds vijftig maal hebben wij al de leugens van het Journal d'Ypres en van het Nieuwsblad betrekkelijk de Lamotten wederlegd en bewezen dat indien iemand zich van de fondatie Zuidpeene op eene onwettige wijze had meester gemaakt, het wel de geestelijk heid is die, van een gesticht ingericht om door zes wereldlijke dochters beheerd te zijn, en onder de uitsluitelijke voorwaarde dal het nooit geen kloos ter mocht worden, het zelve met 22 nonnen heeft vervuld. Wij hebben ook klaarlijk bewezen dat er 50,000 franken zijn gestolen geweestde schrijvers van de gezegde nieuwsbladen handelen alsof het hun bekend ware wie den dief is, en trachten hem te verschoonen met te zeggen dat die 50,000 fran ken waren gegeven om godsdienstige oefeningen te betalen, (hetgeene strijdig is met de waarheid), en of ware het zoo, het zou niettemin een diefstal zijn die door de wet verdient gestraft te worden. Indien een ongelukkige zich van het honderdste deel moest plichtig maken, het is buiten twijfel of er zou reeds een onderzoek gedaan zijn geweest en een vervolg hadde plaats gehad maar zich steunende op hun godsdienstig karacter, zij durven alles, des te meer, dat het in het algemeen moeielijk is door degenen die de zaken kennen, de waarheid te doen verklaren, daar zij geene andere getuigenissen mogen geven dan degeene die hun door de Bis schoppen voorgeschreven zijn. Maar wij herhalen het, er zijn wegens het wegblenden der 50,000 franken geene verschoo ningen aannemelijk zij behoorden toe aan de fondatie onverschillig door wie zij waren gegeven, en, of bracht de ijpersche jesuiterij nog honderd uitvluchten bij om de zaak te rechtvaaidigen, de 50,000 fr. zijn gestolen, en degene die dezelve in zijn bezit heeft is eenen dïef.hoortj het Nieuwsblad! gij zult hem nooit kunnen verschoonen. Men mag nog honderdmaal op de zaak der Lamotten terug- keeren. dat verstaat zich, men heeft door laster en leugentaal al de bijgeloovige kwezels kunnen in beweging brengen, en eene schooerij, gedaan in het geheele rijk door bij rijken en armen, heeft fabelachtige sommen opgebracht, welke de reli— gieusen in een merkelijk beteren toestand dan zij voormaals waren, gebracht hebben. kandidaten te doen benoemen en alzoo het opper meesterschap zelfs boven den Koning te bekomen: cenigsle doel van al hunne strevingen. Indien de goede trouw uit de wereld gebannen ware, nog zou zij eene schuilplaats in de harten der dienaren Gods moeten vinden, en ongelukkiglijk het tegenovergestelde doet zich opmerkenleest hunne nieuwsbladen en gij zult ondervinden dat bedrog bijna altijd het doel hunner artikelen is een blad dat in dit vak uitmunt is het Journal d'Ypres. In zijn laatste nummer is zijne redenering op de nieuwe militiewet nogmaals een bewijs van hetgeen wij bevestigen; antwoordende aan het Progrès, zou het willen doen gelooven dat de wet van 1875 de oorzaak niet is van den opslag der plaatvervangers en tracht het hatelijke van die bezwaring op het liberaal ministerie te doen wegen. Gelukkiglijk zullen de vaders des huisgezins bij de toekomende trekking de overtuiging hebben hoe de wet van 1873 de militaire lasten verzwaart, en namentlijkvoor hetgeen het plaatsvervangeri betreft, dat voor doel heeft om lot den verplichtten dienst te geraken. Een vreemdeling die de klerikale vuilbladjes leest moet gelooven dat in ons Belgien een hevigen oorlog wordt gevoerd tegen al wat katholijk is dat er de priesters worden vervolgd, en er voor hun noch vrijheid, noch veiligheid bestaat; dat zij worden gemuilband en er de goddelijke diensten niet mogen uitoefenenen indien nu de gezegde vreemdeling zich ter plaats moest begeven om den waren toestand der zaken te onderzoeken, hij zou verwonderd zijn en zich verontwaardigen op bet zien van het schandelijk bedrogHij zou zien op welke wijze de matige liberalen, degene die de vrijheid voor eenieder willen, worden behandeld hoe zij dagelijks betegen en belasterd worden, boe men hunne pralieken afwerft, hoe men hunne huwelijken belet en misbruik maakt der H. Sa cramenten om huu te tergen, zoover dat de kleri- kalen zouden willen de bevoegdheid hebben om de lijken te onteeren dergenen die dergelijke vorde ringen durven tegenwerken. Maar hetgeen wat de opmerker meest zou ver wonderen is van te zien dat den baatzucht der je suiterij heviger is tegen de matige liberalen, die het geleerste en het eerbaarste gedeelte der bevolking uitmaakt dan tegen de demagogen, omdat het ge makkelijk is met deze, bij geval van kiezingen, overeenkomsten te maken om de bisschoppelijke DE TOEKOMST De personen die een abonnement op de TOEKOMST nemen [voor 1874, zullen dit blad van heden tot Nieuwjaar «bavis ontvangen. IJZEREN-WEG. Naai- POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05.- 5-57. - 6-50. Naar POPERINGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - 6-20. De catholijken geneeren zich maar weinig meer om de vraak aan te blazen. Zie het eerste artikel over de liberalen, zij bekennen zelve dat zij aan al de catholijken van Vlaanderen het volgende van den Hemel doen afsmeeken hebben Bat gij de vijanden der Heilige Kerk geweerdiget te vernederen, wij bidden U, verhoor ons, o Heer. En het is na den naam geschreven te hebben der treffe- lijkste burgers van ons land dat men zulk een gebed oplegge aan het onwetendste gedeelte der vlaamsche bevolking; het is na die namen aan de algemeene verachting ten prooi ge worpen te hebben dat men het volk doet bidden tot hunne vernedering, 't is te zeggen tot hunne Verdelging, tot hunnen ondergang. Weet gij wel, onvoorzichtigaars, dat gij eene roede maakt om u zelve te geesselen Ah! de liberalen zijn kerkvervolgers omdat zij u niet overal het meesterken laten spelen Weet gij wie de ware kerkvervolgers zijn het zijn de mannen die eene zedelijke en geestelijke zending hier op de wereld te volbrengen hebben, dezelve teenemaal van kante stellen om hunne driften den vollen toom te geven en landen cn volken opofferen om de aardsche rijkdommen en het we- reldsch gezag in handen te krijgen. De verhevene grondstel sels van het waar Geloof van Christus hebben plaats gemaakt vooreen stelsel van bijgeloof en dwang, besloten liggende in de onfaalbaarheid van de nieuwe mirakelen Zoover is het gekomen dat de grootste verstanden der Kerk, in dit stelsel niet willende deelen, afbreuk met haar ge maakt hebben. De stoutmoedige aantijgingen der ultramon- tanen zijn zoover gedreven dat men in meest al de landen er tegen maatregelen moeten nemen heeft. Wie dan zijn het die de schuld zijn van hetgeen thans gebeurt? de Jesuiten en hunne huurlingen. Eenige dier helden zyn Mgr. Ledochowski, de bisschoppen van Trier en van Paderborn, die allen tot boeten zijn veroordeeld. Van dezen laatsten sprekende, zegt het NieuwsbladMen heeft een zijner rijtuigen aan- geslegen, omdat hij eene boete van 200 daalders niet betalen wilde. Ware S' Josef met zijne vrouw Maria en zijn kind Jesus eens tot eene boet moeten veroordeeld zijn, de overheid had groote moeite gehad om eene hunner rijtuigen aan te slaan Nogtans die opspelers zijn maar de navolgers van den armen Jesus. Een Fricadelle van een' elle, om voor de honderdste maal te bewijzen dat er geen 50,000 fr. der fondatie Lamotle verdwenen zijn. Al praats in den wind, geene woorden spelingen of zinverdraaingen kunnen hier te pas komen Waar zijn de ontbrekende 50,000 franks Zij zullen misschien tegen Zaterdag klaar gebracht wor den De Magister.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1