VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Kr 614. Twaalfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verseliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. FRICADELLEN! VÓOll IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 ccnlimen den regel. Rcklamen: 23 centimen. ZONDAG, 28» DECEMBER 1875. f§ Bührei. Dixmudestraat. 59.Alle inzendingen vraehtvrij. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. G-50. - 12-03.- 5-57. - 0-50. NOG EEN Wanneer zal het eindigen Zal men wachten tot dat hel hebbenschap ten grootsten deele in de handen der jesuiten zal overgegaan zijn, vooraleer maatregelen te nemen om de be- langens der famillien en van de maatschappij te beschermen? Dit maal is het eene zekere jonk vrouw Monseur, die, behoudens eenige onbedui dende giften, haar geheel vermogen, geschat op meer dan een millioen en half, geeft aan M. War- blings, vicaris generaal te Luik, welken de erfgena men gedaagd heeft tot het bekomen der aflevering van de gifte, hetgeen waarlegen zij zich verzetten, met verzoek het goed in beslag te houden tot dat het proces in captatie tegen den genaamden Vicaris, reeds ingespannen, zal afgewezen zijn. Het geheugen is noch versch van hel Proces over de erfenisrooverij in de zaak De Buck, waarin men kunnen zien heeft van welke lislens de jesuiten machtig zijn om de fortuinen welke zij beloeren te kunnen binnenpalmen, en dat zoo veel betrekking heeft met den Roman: «de wandelende jood», door de geestelijkheid verdoemd omdat hij op eenelasle- lijke wijze de handelwijze der kinderen van Loyola bekend maakt, toen de rechtbank van Thurnhout komt aan de erfgenamen terug te geven het beloop van het afgedroogde testament door de jonkvrouw Denef, die van dezelve ook bij lusschenkomst van een derden persoon had beschikt ten behoeve van kloosterlingen; en een nieuw ingespannen proces tegen den artsbisschop van Mechelen om het testament van jonkvrouw Segers, die haar be langrijk hebbenschapwaaronder een prachtig kasteel aan M. Deseamps en aan het klooster der Urselinen had gegeven en die nog niet is afgeloo- pen, zijn bewijzen der pogingen gedaan door al wat van ver of van bij aan de kerk houdt en bijzonder lijk door het orde der jesuiten om, telkens dat er mogelijkheid beslaat, zich van de erfenissen der dweepsters te kunnen meester maken en inder daad wij spreken bier slechts van gevallen welke aan de beslissing der rechtbanken zijn onderwor pen, maar hoeveel van die kaptalien blijven in den doodboek, de eene omdat de erfgenamen de pro cessen ontzien, de andere omdat zij dezelve tijdelijk met aalmoessen paaien en toen men de oogen slaat op de prachtige kloosters door hun gebouwd te Luik, te Antwerpen, te Brugge, te Doorniek, enz. welk bij millioenen hebben gekost, men kan berekenen hoeveel ongelukkigen zij van hunne erfenissen beroofd hebben. Wij zijn dus van gevoelen dat het niet toerei kende is van de erfenissen aan de rechthebbende te doen wedergeven, er zijn in meest al de succes- sien, actiën aan den drager, die zeldzaam of nooit worden verklaard, en waarvan zij in bezit kunnen blijven; omdat al te voorkomen er zouden moeten zware straffen bestaan voor degene die testamenten afwerven, en bijzonderlijk voor degene die lmnnen naam leenen om die bedriegerijen te vergemakke lijken. De wet is streng ten aanzien van cenen ongeluk kigen die, uit hongersnood, een brood of wat aard appels steelt ten nadeele van eenen bemiddelden persoon, en men vindt geene voorbeelden van cor- rectioneele of crimineele vervolgen tegen bemid delde personen die door bedrog en listige bewer kingen bij millioenenen weten intepalmen ten nadeele van ongelukkigen die meermaals geen brood te eten hebben. Het Nieuwsblad zegt dat het de zaak der Lamot- len in zijn nr van 13" December klaar gemaakt heeft, en in tegendeel het heeft meer dan twintig kolommen gedrukt om dezelve te verduisteren, opdat de onnoozclaars, die geen andere nieuwsbla den mogen lezen, van de diefte der 50,000 franks, indien het mogelijk ware, te doen twijfelen, en het daagt ons uit om op nieuw de zaak te redeneeren maar redeneeren met iemand die van zulke slechte trouw is, word overtollig, doch aangezien het in zijne artikels van Zondag redeneert alsof de gezus ters eigenaarsters der fondatie waren, wij dagen hem op onze beurt uit omdat het ons zou doen kennen hoe het komt dat de fondatie die voor zes wereldlijke meesteressen was gesticht en onder de stellige voorwaarde dat het nimmer, om welke re- reden, een klooster mocht worden, met 22 nonnen werd vervuld. Indien het Nieuwsblad deze inneming kan rechtvaardigen wij zullen zeggen dat hel den palm der jesuiterij waardig is. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERÏNGHE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-53. - 5-25. Naar ROUSSELAERE. 7-30. - 12-25. - 0-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-15. - 6-20. Men moet waarlijk van zijne zinnen beroofd zijn of alle schaamte terzijdestellen om, als 't Nieuwsblad doet, om altijd over liet zelfde te zagen. Na dat wij reeds honderdmaal door fricadellen en oliekoeken bewezen hebben dat de school der Lamotten, volgens hare inrichting, geen klooster maar een wereldlijk geslicht moest zijn; dat de meesteressen geene nonnen maar wereldlijke stille dochters waren, dat zij niet met 22 maar met 6 of 8 mochten zijndat de geestelijkheid zich tegen wetten en recht van dit gesticht had meester ge maakt, hetzelve als haar eigen goed behandelde tot zooverre dat wanneer de overheid volgens 't laatste koninklijk besluit rekening vroeg van het geld des armen er beslatigd werd dat er maar 50,000 fr. gaan wandelen waren Het N ieuwsblad om het air te hebben dat het al zulks wederlegl, steekt een beetje van oneerlijke Toekomst, domme Toekomst, en ein digt met vier vragen te stellen 1° Hoeveel bedroeg 'l oorspronkelijk kapilael der fon datie Lamotte 2° Is er sedert iets bijgekomen, ivanneer en hoe? 5° Wat voor een bewys zyn de rekeningen die 90,000 franken dragen 4° Hoe uitgeleid dat Moeder Tlieresia Verlynde maer van rond de 50,000 frank sprak in -1808 Zie daar is het Alsof die vier bovenstaande vragen niet reeds door en door in de Toekomst e n ineen laatst uitgegeven gekend verslag breedvoerig beredeneert werden (en toen nog heei gezapig). Het publiek weet reeds genoeg over de Lamottezaak, de IJperlingen gapen er van om zich den mond te scheuren. Wij hooren 't Nieuwsbladje reeds triomphantelijk uil roepen de Toekomst zoekt uitvluchtsels, de Toekomst kan niet antwoorden IJwe lezers mogen zich door u voor den aap laten hou den, zij zijn er meester van maar wij, beu van altijd hetzelfde te herhalen, zeggen u vlak weg dat gij zonder goede trouw eene polemiek voert, waar alle eerlijke mensch u niet volger, kan. De rekeningen stellen een tekort vast van 50,000 fr. al stelde het Nieuwsblad 100 vragen, de 50 duist francs zijn weg! en keeren niet meer wéér. De overige fricadelle van 't Nieuwsblad is eene lamen tatie over 't huitenlandsch, hoe men er de Priesters en Bis schoppen behandelt. De verdraaide vertellingsken over al die vervolgingen doen herhaalde malen de schouders ophalen van medelijden. Ziehier de zaak: Reeds lang was het ordewoord gegeven door de Jesuiten eenen tocht in te richten ten einde in ééns over geheel den aardbol de hand op de werldlijke macht te leggen en het menschdom tot in de middeneeuwen achteruit te stooteu. Gelukkiglijk was men het in tijds gewaar, en men stemde wetten ten einde de heimelijke werkingen tegen te gaan. Oostenrijk, Duitschland, Italië, Zwitserland, hebben zich losgerukt en handelen streng legen de rustsloorders. Spanje ligt thans vermoord dooi- de Jesuiten. Frankrijk kwijnt en het werkvolk sterft aldaar van hon ger, omdat er de Jesuiten meester zijn. Ons land, het luie lekkerland, waar al de weggeschopte zwarte raven naartoe gestroomd komen, ons land maakt zich gereed om een groote strijd aan te gaan ten einde dien ver delgenden stroom te bestrijden en onzen ondergang te ver mijden. Daar is de oorzaak van al hunne sperteling tegen al wat moedig liberaal is. Tot Zaterdage. De Magister.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1873 | | pagina 1