TAN IJPEREN. FRICADELLEN 4 FRANKEN 'S JAARS Nr dl5. Dertiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. VerschilIi<>e Tijdingen. Markten. Bekcndmakiugcii. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 4" JANUARI 1874. |§gj Bcrëel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvri VERTREKUREN VAN IJPEREN Het jaar 1873 is zonder bijzondere voorvallen in rust afgeloopan. Het Ministerie het wantrouwen gevoelende dat het aan alle ware vaderlanders in boezemt, tracht elke gelegenheid te vermijden die den geestdrift van het openbaar zouden kunnen opwekken; het maakt gebruik van de lijdelijke onverschilligheid der menigte om al de postjes aan zijne partijgenoten toe te vertrouwen, ten einde allengskens meester te worden van den toestand. Hetgeene wat de Jesuiterij bewerkt is allervoor zichtigst, geene steden, geene parochiën, alwaar er geene congregatiën of kalholijke cerkels zijn inge richt, en, op eenige uitzonderingen na, geheel de be volking zal welhaast in het leger van Loyola worden ingelijfd, en eenmaal over alles meester geworden zijnde, zal men tol alle slach van onderdrukkingen overgaan, tot zoo verre dat de natie eindelinge uit baren slaap ontwekkende, hare wederwraak zal nemen. Het is aldus dat Italiën,Zwitserland, Ruis- land en Pruisen zich gedwongen zagen maatregels te nemen om te beletten dat het gevaarlijke orde zijne inzichten in uitwerking zou brengen, 't is daarom dat de klerikalen schreeuwen tegen de be- heeren van die landen, die, in den grond, niet an ders doen dan zich verdedigen tegen den hevigen oorlog welke hun zonder genade wordt aangedaan en die ondersteund en aangedreven is tot van den H. V. zelf! Het ongelukkigste van dit al is dat veel echte katholijken al de nieuwe dogmas aan zien als jesuitieke bewerkingen om de bevolkingen gemakkelijker te kunnen verdweepen en eene scheuring (onder den naam van oude katholij ken hebben gemaakt, welke ongetwijfeld veel uitbreiding zou nemen, ware het niet dat de over drevenheden der klerikale drukpers, de uilvinding van valsehe mirakels en de politieke intriguen der geestelijkheid, zoo veel vrijdenkers gemaakt heeft. Pius IX is in nood.'t is aan zijne kinders van hem te helpen om hem recht te houden. Pius de IX is in nood, onze Bisschoppen verkla ren en bevestigen het. En wat zouden onze Bisschoppen niet bevestigen wanneer de gelegenheid zich opdoet van het water naar den molen te doen komen Wij verstaan moeielijk dat men den II. Vader, die het schoonste en grootste paleis van Europa bewoont, die door lijfwachten is bewaard en die tot onderhoud der zelve op eene subsidie van drie honderd duizend franken bij de maande kan aan spraak maken, in nood durft verklaren! Men zal ons misschien doen opmerken dat Z. H. de aan hem toegestane subsidie weigert. Maar wij begrijpen dit gemakkelijk, in tegenwoordigheid der miljoenen die hem door het kristendom van geheel de wereld worden toegezonden, en waaraan wij zouden toe juichen indien wij de overtuiging niet hadden dat de oproep om den Sl Pieters penning te doen vruchtbaar zijn, geen ander doel heeft dan om in Belgie het grootste deel der ingezamelde gelden, te doen dienen om de klerikale drukpers te onder steunen en bij gelegenheid de kiesonkosten te betalen Wat ons daarvan de overtuiging geeft is de belangrijke som uit dien hoofde verschuldigd door den Banque de VUnion. Ten was toch onge twijfeld niet voor den Paus dat die kapitalen aldaar in bewaring werden gestort? De noodkreten van het Nieuwsblad zijn aan- doenelijk, zij zijn hartscheurend voor degenen aan wie den waren toestand van den H. Vader onbe kend is. Het Journal d'Ypres is ontsteld, om dat het Progès een artikel heeft geschreven over het bui tenmatig getal kloosters waarmede ons land over dekt is, en heeft doen uitmunten hoe schadelijk het is van zoo eene talrijke bevolking, die niet anders doet dan gebeden snabbelen, te moeten kweeken; waartegen het klerikaal journal al de diensten aanhaalt door de moniken eertijds bewe zen. Wij bekennen dat zij destijds, wanneer het land verarmoedigd was, door den geest van verzameling zaken hebben kunnen ten uitvoer brengen die afzonderlijke landbewoners niet machtig waren om te verwezenlijken maar de tijden zijn ver anderd, men moet hedendaags de hulp of het toedoen der moniken niet meer hebben om groote ondernemingen ten uitvoer te brengen, en geen ander voordeel aan de maatschappij dan gebeden toebrengende, de opsteller van het Proqrès is in de waarheid toen hij zegtdat de kloosterlingen heden ten koste van de menigte leven. niet dat wij het gebed misachten, maar God heeft' Jen rnensch op de wereld gesteld om te werken, en bijgevolg hij is niets voor God wanneer hij vooral niet is hetgeen hi moet vezen. «S«BaP333g Wjj^ag»sa&s»aga^ BE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-03.- 5-57. - 6-50. Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5-25. Naar ROUSSEEAERE. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-06. - 6-20. Ifet Nieuwsblad, met het eindigen van het jaar, dient zijne lezers twee magere fricadellekens op; het hladje slacht als de katten het maakt panen pootjes maar zwicht u van de verdokene klauwen. Zoelzeemig is het in zijn Kersch-vvensch, honigzoet in zijnen Nieuwjaarwensch. Het WENSCI1T (dat kost hem geen rooden duitaan iedereen heil en vrede naar ziel en lig- chaam. Wuk! dat het moest gaan naar zijnen wensch je ware rijke in een' weke Maar 't is zoo als wij zeggen, 't en zijn maar wenschen het wenschl den vrede in alle landen, en in de Janden waai de zijnen gekorlvlerkt zijn ondermijnen zij de regeeringen in de landen waar zij meester zijn, zuigen zij die uit en doo- digen er koophandel cn nijverheid. Het wenscht, en in de Janden als in Belgie, waar de liberale macht deze der zwarte bende beteugelt en verders dezelve Iaat loopen, daar gaat het er anders, men zuigt daar onder alle vormen de goede sullen hunne centen af. Hei Nieuwjaar van den Paus is in groote letteren ge drukt ten einde iedereen die verlegen is met zijn geld den on- gelukkigen gevangene van het Vatikaan toe te laten zijn stroo te vernieuwen en binst dien zullen onze arme werk lieden, van armoê en gebrek op hun stroo mogen creveeren! Het overige van 't Nieuwsbladje is een mengelmoes van correspondentien, plaatselijk "nieuws en een artikel over hunnen artikel, waarvan het ons onmogelijk zou zijn het kleinste fricadelleken te kneden. Vóór dat wij eindigen mogen wij niet nalaten, in strijd met de handelwijs van onzen confrater, van met de gelegen heid van 't Nieuwjaar eenen wensch voor hel Nieuwsbladje te uiten :Wij wenschen dal hel voortaan meer goede trouw aan den dag legge en min eerlijke personen zou aanranden wij wenschen dat het min smeerige en walgachtige artikelen zou schrijven tegen wetten en gebruiken en in het toekomende ons in onze wereldlijke bestuurzaken zou gerust laten en uit onze beurzen blijven, dit is hetgeen wij wenschen voor zijn geluk. Tot Zaterdage. De Magister. Uperen, 5 Januari 1874. Vlaassïsc&e Ster. - Zondag, 4 dezer, ten 5 1/2 ure juist, in de Stadstooneeizaal, zal de ijvervolle maatschappij «i de Vlaamsche Ster hare derde vertooning geven van hel tooneeljaar 1875-1874. Mag men geloof hechten aan de plakbrieven der tooneel- feest, en dezelve hebben ons nooit bedrogen, dan mogen v 'j rekenen op iets puiks, zoowel onder hoeveelheid als onder hoedanigheid. Vier verschillige blijspelen zijn aang kondigd1° Voor stille lieden, 2° Belofte maakt schuld, 5" Pompier en Rifleman en 's Avonds in de Mane; en wij mogen verzekerd zijn vol-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1