POPERINGHE, Nieuwe modellen van WINTER-CQNFECTIEM en WATERPROOFS zijn ten loon gesteld aan de vensters van DEN GOEDKOOP, Dixmudestraat .55, alhier. BURGERSTAND Sterfgevallen. gens de tooneelkennis en den ijver waarmede wij de lieeren leden der Vlaamsche Ster.bezield welen, dat wij een zeer aan- genamen avond zullen door te brengen hebben. De deuren van het Theater zullen ten li ure openen om ten li 1/2 stipt te beginnen, om, niettegenstaande er vier stukken zijn, algelijk op etsue ordentelijke uur te kunnen eindigen. De beurt van opvoering zal Zondagavond eeneverandering ondergaan. Men zal de stukken spelen in de orde,zooals zij hier hooger aangehaald zijn. (Zie 't program in onze aim on een). E-'ss»uscBa ToomocI. - Woensdag aanstaande, 7° dezer, zal het fransch gezelschap van M. Ch. Benard alhier eene vertooning komen geven bestaande in 1. Mr Choufleuri restera chez lui Ie 2. Chez une Petite Dame. 3. lliselte ou les Millions de la Mansarde. 4. L'Ensei'gneötent tmilüel. OajgCTül. - Dinsdag avond, rond G ure, is in de Dixmudestraat bij den bakker Bataillie, schielijk overleden den genaamde Ch. Vandenberghe, alwaar hij zich met eene boodschap naartoe begeven had van wegens zijne meesteres Mme Joye, hotelhoudster, waar de ongelukkige in dienst was. Reeds lang was dien man ziekelijk eene bloeduitsmijting heeft hem overrast. Hij laat eene weduwe en kinders achter. Bsis-ges'waclat. - Maatschappij Cijbelschutters. 12° Schieting van 't wintersaizoen. 21 December 1873. Hoogst totaal. Ligy, Felix, 23 20 13 20 23 103 Dumon, Aug., 20 13 20 20 20 93 leegst totaal. Cardinael, Leon, 3 45 10 1 5 36 13° schieting van wintersaizoen. 28 December 1873 Met het geweer Comblain, 1. Ligy, Albert 20 20 15 25 15 .95 2. Swekels, Leon., 15 20 10 20 20 85 3. Desagher, Louis, 20 20 20 20 0 80 4. Iweins, Jules, 20 20 15 10 3 70 5. Cardinael, Leon, 20 15 0 10 20 G5 6. Podevyn, Aug., 10 20 5 20 10 65 7. Dumon,Aug., 15 15 25 0 10 65 Van «les» '311" ®ec. 1S73, Sot. «Ice» 2" Jtan. 1874. GEBOORTEN J}annel,jk Seslacllt "{tezamen, 11. Vrouwelijk 8) .Siinctoium, Petrus, 71 jaren, wever, echtgenoot van Maria Verbeke, Mceneustraat. Cappetlr, Maria, 87 jaren, zonder beroep, echtgenote van Petrus Gardeyn, S' Pieters-Plaats. Demey, Amelia, 74 jaren, zonder beroep, echtgenote van Emmanuel Bezitter, Schuttelaarstraat. Ghesquiere, Carolus, 39 jaren, daglooner, echtgenoot van Julia Dehoilander, Zaalhof. Beharelle, Nathalia, 83 jaren, z. b., ongehuwd, Hondstraat. Mannelijk geslacht 1)_ kinderen beneden de 7 jaren. Vl.0uwelijk idem. 2j^ 24 December 1873- POLITIEK NA DE DOOD. Onze allereerweerdigste opperburgers zijn, in hunne 'geestelijke zending, zoodanig bekommerd met de wereldlijke zaken en zoodanig opgezwollen van politieke gal dat zij, de 'tijdelijke (belangen stellende boven de princiepen van het Evangelie, alle gelegenheden te baat nemen om hunne liberale evennaasten met die overloopende gal te bespouwen. 't Is alzoo dat zij de'begraving van onzen heer deken waargenomen hebben om, gedurende den lijkdienst, een politiek sermoen te doen en de liberalen af te schilderen als verblinde en verdoolde schapen die, door hunnen kerkhaat en hunne godsdienstver volgingen, de dood van bunnen heldhafligen herder veroor zaakt of verhaast hebben. Tranen van verontweerdiging, zegt het Nieuwsbladborsten uit aller oogen wanneer eenige vurige woorden van den predikant den laatsten en helschen smaad kwamen brandmerken welken die verwil- derde wreedaards zelfs aan een lijk niet hadden gc- ii spaard. Het ware nutteloos ons te verzetten tegen die kwaadtrou- wige leugentaal op den stoel der waarheid en in het Nieuws blad uitgekraamd, want de onnaozelaars die men wil tegen ons ophitsen zouden onze protestalie in de Toekomst niet mogen lezen, en de lezers van dit liberaal blad weten zeer wel dal onze laatste schriften op de politieke monomanie van onzen heer deken gedagteekend waren vóói» zijne plotselijke kwaal en zijne haastige dood. Maar, wil men weten wie hunne versmadingeti aan een lijk nooit gespaard hebben? 't Zijn die lafhertige sehrijve- laars van het Vuilblad die, om zich te wieken over eenen correspondent der Toekomstde memorie bezoedelden van zijne geliefdste bloedverwanten die sedert lange jaren in het graf lagen onder den lommer van een kruis dat tegen dus danige aanrandingen eene waarborg schijnt te moeten zijn; 't zijn die opzockers van heilige texten die, zich bemoeiende met de opslellingder gedrukte gedachtenissen welke men in de lijkdiensten aan de offerande uitdeelt, in de begraving van een negentigjarigen bloedverwant van onzen achtbaren heer Gouverneur opzijn doodzantje durfden schrijven (i Als de mensch sterft hij heeft voor erfdeel.... de wonnen i' Wie zal er op u peizen na uwe doed, en wie zal er voor ii u bidden En die op eene andere gedachtenis van een liberalen burger de volgende zinsneden deden prijken: (i Het zal hier haast gedaan zijn met u, daarom zie toe hoe ii uwe zaken staanO versteendheid van het menschelijk ii hert, hetwelk de tegenwoordige dingen alleen bemerkt, en ii de toekomende niet beter overdenktGij moest u in al uwe ii werken en gedachten zoo gedragen, als of gij heden moest ii stervenO Heer, dat uwe machtige arm de kinderen ii beware van dezen die onder den slag der dood is gevallen ii Geef hun een deugdelijk hert op dat zij uwe leering navolgen ii en behouden. Gelukkiglijk de liberalen, wanneer een lid van hunne familie sterft, hebben nu het goed gedacht gekregen van zelve de redaktie zijner gedenkbeeldekens te maken. Niet alleen op de gedachtenissen der liberalen zoeken de eerweerdige zantjemakers hunnen wraaklust te doen uitschij nen maar zelfs in de gedachtenissen der katholijken kunnen zij zich niet weerhouden hunne politieke tegenstrevers aan te randen. Ziehier wat wij lezen op het doodzantje van een katholijken metselaar die subiet gestorven was Een rechtveerdige man, al ware hij door de dood over- ]i rast, zal in ruste zijnzijne eer bestaat in zijne wijsheid ii en in een leven dat onbevlekt is. Mijne kinderen, volgt >i den raad der wijze. Indien de booze u met zoete woorden a willen verleiden, ziet dat gij ze niet volgt. Indien zij zeggen: ii komt met ons in gezelschap, verkeert toch, o kinders, met ii dit volk niet, war.t hunne voeten ioopen tot het kwaad. N. B. - Door dit gezelschap en dit volk bedoelt men de maatschappij der Philharmonie waarin de zoon des afgestor vene een goed instrument speelt. Men doet dan de doode vader hem zeggen dat hij de Philharmonie moet verlaten om in het Tuitersmuzitk over tevliegen. Wij vragen nu wie hunne politieke driften op de lijken uitoefenen, de liberalen of de katholijken? Men moet niet geloovrn dat al de lamentatien der nbbétjes over de pijnelijke dood van onzen diepbetreurden heer deken rechtzinnig waren, want, terwijl hij over aarde lag, was het groote kermis iu het bisschoppelijk kollegie. Een groot getal zwarte kazakken van Poperinghe en van elders vloogen blij geestig naar dit banket, en men zag geheele manden pieces montèes en koeke-mazarinen er riaar toedragen tot viering der eerste Mis van eenen der professors, welke plechtigheid zeker wel voor eenige dagen had kunnen uitgesteld worden. Sedert langen tijd was men op den zoek gegaan om te we ten waar het gekruind pluimgedierte van Proven geboren of wel ter wereld gekomên was, en tot over korte dagen men had het niet kunnen ontdekken, toen een landbouwer van Aerseele, ons kenbaar maakte dat hij niet geboren maar en- kelijk gebroed was in een eksternest. Nog maar eenige slik- stokjes hebbende, ver van moervlugend te zijn, rechte hij al zijnen kop bij het zien van een schrikkelijk onweder die de boomen deed kraken en waarin hij alreeds meende deel te nemen, en, door eene groote beweging met zijn korpus, viel hij uit zijn nest en was ongelukkiglijk leèu en letten ge kraakt. 't Is alzoo dat hij al zwervende langs wegen en straten loopt in razernij, veroorzaakt door zijnen val, en zich alle Zondagen wilt vreken op zijne ongelukkige liberale pa rochianen van Proven; 't is alzoo ook dat hij op eenen keer gevlogen is op eenen langstammigen boom boven hetCouthof en aldaar in eene nieuwe razernij zijnen haat en nijd gezwo ren heeft tegen den weldoener dezer gemeente. Mên heeft dezen ekster in het Semiuarie zelfs niet kunnen meester zijn nog tem leeren hij pekte in alles wat hij ont moette, bij zoo ver dat hij op eenen keer de kaak van den heer President van 't Seminarie geheel open gepekt heeft; 't is alzoo dat dezen achtbaren heer den naam van kake Bruneel heeft blijven behouden. Gelukkig dezen keer dat 't gekruind pluimgedierte zijne laatste wijding ontvangen had, of hij was gereformeerd en gedwongen in zijnen vorigen staat van ek ster weder te keeren en te blijven. Het vuilblad van IJperen dat niet zwicht de dooden aan te randen in hunne doodkist, gaat voort met lafhertiglijk alle goede en deftige burgers te lasteren en te tergen. Wij raden onze vrienden aan van zich niet te veel om zulken vuigen klap te bekreunen, en alleen te zorgen, dat recht en wetten, zoo haast er greep aan is, deschandschrijvers naar wensch en verdienste komen beloonen. Het correspondentje van rt vuilblad zegt dat zekere libera len die te offerande gegaan hebben in de begravenis van M. den deken judassen waren. Advies aan die welke in de in haling van den nieuwen deken, zouden van gedacht zijn van te pareeren of vaandels uit te steken. 2 Januari 1874. De Nieuwjaar-nacht, die hier pleegde nog al levendig te zijn, is dit jaar zeer stil en koel doorgebracht geweest. Wan neer de Philharmonie nog de stadsmuziek was, men hoorde de straten weêrgalmen van aangename en blijde serenaden waarmede dit liberaal muziekkorsp aan de heeren Burgmees ter en Schepenen en aan de overheden der pompiers, een gelukzaligen nieuwjaar gingen wenschen; maar nu is het nieuw katholijk stadsmuziek stom gebleven gelijk een karpel, en de heeren Éerten, Ch. Devos en consoorten hebben mogen gerust op hunne twee ooren slapen. De contribuabelen hebben niets meer voor-hun geld, en, ten zij men naar de processien of naar eene andere katholijke plechtigheid loopt, het is onmogelijk voor het publiek van te oordeelen of de Tuiters met ons schoon geld progres doen of niet. Indien de maatschappij der Philharmonie zich ook in het publiek niet heeft laten hooren,'tis dat zij, niet onderhouden zijnde met het geld der contribuabelen, hare muziek houdt voor haar eigen gebruik en den nieuwjaar-avond gevierd heeft met een lekker soupétje die aan het muziekkorps ge schonken was door haren ondervoorzitter M. Dhont. MENGELINGEN.. Het gebeurt dikwijls dat men ergens zijnen regenscherm, zijne handschoenen, zijnen wandelstok, hoed of zelfs zijnen paletot vergeet, maar iemand die zijne vrouw vergeet, dat ziet men maar zelden. Dit is naglans op het bal der Beurs te Brus sel gebeurd. Op dat bal was een heer uit de provincie met zijne teedfere wederhelft gekomen, om dat schitterende feest bij te wonen en had zich zoo goed vermaakt dat hij zijne vrouw vergat in ede te nemen- Rond vier ure, als het buffet en de zalen van den restaurant maar eenige achterblijvers meer bevatten, deed een officier- van politie zijne ronde, en in een der salons vond hij eene dame op eene sopha zitten, die in slaap gedompeld was. De politie-commissaris klopte zeer hoflijk op de schouders der dame, die schielijk opsprong, verschrikte, niet wetende in wat toestand zij zich bevond. Men begon reeds de luchters uit te draaien. Zich alsdan herinnerende wat er gebeurd was, zegde zij dat haren man haar verlaten had oin de voorwerpen aan den ingang afgegeven te gaan halen en een rijtuig te bespreken dat hij weg bleef en door den vaak overrompeld, was zij in slaap gevallen. De politie commissaris ging op zoek naar den man, die hij vond aan tafel gezeten met eenige vrienden, bezig met cham pagne te drinken. De agent der overheid hem herinnerd hebbende, dat langs den anderen kant zijne vrouw zich bevond, die hem sinds een uur wachtte, riep hij uitOh 1 sapristi, ik had ze vergeten!» Dat was de kreet die uit het hert kwam. MARKTEN VAN IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 27 Dec. 5 Jan. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. lOOkilo. verkochtte kwunlilcit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 21,900 40-25 9,000 40-30 Rogge 2,400 28-50 1,000 28-50 Haver 400 2G-00 500 25-00 Erweten G00 23-25 900 26-50 Boontjes 5,600 25-75 1,400 23-50 Aardappelen 4,000 7-25 5,000 7-25 Boter 330-00 540-00

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 2