VENBITIE BI TEGEN-RHUMATISCHE WATTE IEPEN, POPELIEREN, ABEELEN TAILLIE OF STAM 87 Plantsoenen, GOED PEERDENTU1G TAILLIE- PLANTSOEN- SPARREN 4 BOOMEN Burgerlijke Godshuizen der slad IJperen, s Door den Deurwaarder DÉSÏRË OPSOMER, TE GHELEWE w sm ïw mm m im m mm 112 KOOPEN EN ESSCHEN te Wytschaete en Meuwkerke, op Woensdag 7 Januari 1874, TE ZONNEBEKE, VERKOOPING Maendag 5'1 Januari 1874, a b I Niet verre van den Koelenberg, i° 7000 Esschen Perssen, dienende voor Hoinmelpersscn (le en 2e klas). 2" 15',000 idem, dienende voor Stop- Haag- en Vlakeperssen. 3° 8000 Esschen Boonperssen. 4° 6000 Elsen Garenperssen. 5° 80 koopen Rameijen. en6"Veel schoon Hoepelhout, Iepen Perssen, Brandhout en afval. Alles in koopen verdeeld. Op DONDERDAG naast, 8" JANUARI 1874 ten 10 uren 's morgens. Gewoonc kondilien en tijd van betaling. V«)II llr Pattison verzacht oogënblikkelijk de pijnen en geneest voor goed het Jicht en de Rhumatische Kwaal van alle slach, de Tandpijn, de Lendenzweer, de Borstont steking, de Keelkwaal, enz. In rollen van fr. 1-50, en halve rollen van 80 c., bij M. Ch. BECUWE, Apotheker, te IJperen. ten 11 uren voormiddag, ter hofstede gebruikt door de \vwe Louis Leynaert, te Wytschaete, cu op verscheide parlien land en garzingen gelegen langs de kalsyde leidende naer Kemmel, by d'herberg Het Hooghof. Door het ambt van de Notarissen TZTECA, te Yperen, en YICTÖ0R, te Waesten. OPENBARE VERKOOPING in eenen bosch genaamd DEN HANEBOSCH, dicht bij de herberg Den IIaan, langs de kalsijde van Zonnebeke naar IJperen, Op MAANDAG 12» JANUARI 1874, om 12 ure 's middags. Porcelcin, Cristael, Glas, Gleisch en Acrdewerk; Eene hoeveelheid Brandhout. 2° Goed Peerden tuig; Slraetsteenen IIop- pebalen eene goede Schuit met 2 koppels roei spanen; veel Lood en oud Yzer, enz. Met gereed geld en 10 voor kosten, als na ge woonte. De Notarissen LAMBIN, t'Ypre, en BUTAYE, te Mcessen, zyn gelast met deze veiling en deszelfs ontvangst. Men make hét ruehtbaer. VJERKOOPINGEN VAN ten 10 uren 's morgens en ten 2 uren namiddag, ten huize van Mr den brouwer Cardinael, Hond- straet,t'Ypre,zal er openbaerlyk verkocht worden: 1° Schoone Meubelen en voorwerpen van Mena- gie, bestaende namelyk in Zetels, Stoelen, ronde en vierkante Tafels, Kleer- en andere Kassen, Bedbakken, Lavabos, Commoden, in acajou, keerselaren en eikenhout, Spiegels, geëncadreerde Estampen, Tapyten, veel schoon Keukengerief in Tin, Koper, Yzer, Blik, In de zittingzaal van het Belle Godshuis, Rijselstraat, te IJperen. I» ZATERDAG 10 JANUARI 1874, ten I ure namiddag, van 7 koopen gesneden Ber- kenhout, eene groote hoeveelheid Vlakepersen, Hoppepersen, Boonpersen, 12 koopen Hakhout met 325 Plantsoenen. En 2° ZATERDAG 17 JANUARI 1874, ten 1 ure namiddag, van 78 koopen Eiken, Abeelen en Beuken Boomen. Voor verdere inlichtingen, de plakbrieven na le zien. De Notaris VANDERMEERSCH, is met deze verkoopingen belast. tien prijs mn 5 centiemen É5 SS *5 cs S o o s Veuviie. Per 145 liters. 51 Dec. 24 Dec. Tarwe (nieuw) 30- tot 45-50 56- tot 45- Rogge - - - - Sucrioen 25-50 2G- 23- 26- Haver 18- 0 1 18- 20- Roonen 26- 28- 25- 28-50 Erweten 29- 51-50 28- 52- leiiTeii. Tarwe fr. 56 25 a Rogge 25 75 a Voederhaver 25 a Boekweit a Haver a korti'ijk. - Per 100 kilo 29 Dec. Aardapp. fr. G 25 a Boter, de kilo 2 80 a Eiers, de 26 5 10 a Koolzaadolie 73 a Lijnzaadolie 72 a - Per hectoliter. - 29 Dec. 7 1 81 4 Tarwe fr. 50 a 55 54 Aard. 100 k. G 50 a Roode tarwe a Boter p. 1/2 k. 154 a Rogge 22 GG a Eieren per 25 5 50 a Haver 11 34 a 11 50 Peerdb. p. h. a EXTRA SCIIOOjXE EN GROOTE TE WERVICK, VAN VAN ZWARE EN LANGSTAMMIGE BOOMEN, J VAN 5 n. AEXER!SCII©©NSTE EN De Plantsoenen zullen te voren moeten bezichtigd zijn, om na de verkooping der Taillie, in voorzèide herberg verkocht te worden. De liefhebbers zullen vóór de verkooping alles kunnen aangetoond worden door sr Petrus Claerebout, herbergier in genoemde herberg. De Notaris DEGRYSE, te Zonnebeke, is met deze ver kooping belast. VAN EENEN SCI100NEN HUISRAED, BOSSCHEN, EN ANDERE VOORWERPEN Tan heden af hun men de Tabelle dee rerlrekuren ran den IJzeren-lWet/ bekomen ten bureele ran ons blad aan LES EBfCRES BELGES, qui ont déja obtenu QUATRE recompenses,doivent leur succès presque universel a leurs bonnes qualités; elles sont admisesa TExposition de Vienne (Grande Galerie). EDd PLANCHE Fils, seul fabricant, Bruxelles. Se vendent chez A. Van Eeckhout, rue de Dixmude, 39, a Ypres. O È5 B S co V, es *5 O fa C O <1> rs H as w if! CT W CO es rs m* <N 1=) a BS co W N O •22 Bk leS l—i O c f8 c Cü O O 5 CO

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 3