DILIGENTIE-DIENST ENCRE BELGE PERFECTIONS, LIVRES EN LECTURE. ONTGRANER LECLERCQ, «NS VOORGESLACHT. De Jongen van Ruiselede, Opening van den verkoop voor den Herfst en den Winter. STAD IJPEREN. Dixmudestraat, 55, g - II M 60111®®?, Dixmudestraat, Nummer 55, Ie IJperen, en niet elders. Rue de Dixmude, n° 50, a Ypres. in zijn dagelijks leven geschilderd Alvcringlicin naar IJperen, BERICHT. Chez Félix LAMBM, Prix deux francs par mois. Gebreveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. lie maatschappij van DE GOEDKOOP heeft de eer zijne talrijke (dienteel en het publiek in het algemeen te verwittigen, dat zij in verkoop stelt hare overgroote sorteering artikels voor den Herfst en den Winter waarvan de opsomming volgt Zwarte Lakens en Castorinen voor mantels, pelissen en soutanen. Confection voor Damen. Vertrekuren voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S4 Sylvester-Capelle (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. VERSCHENEN Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64" cent. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, Satijn en"Cürr-Laine voor broeks.Stoffen liooge nieuwigheid, Fransche, Engelsche en Belgische voor broeken en volledige costumen. Moskowas, Castors, Ratinés, Mousses en andere artikels van fantazij voor jaquetten en winterpaletots. Hollandsche Baais, Gezondheidsflaneel in alle nuancen. Fransche Merinos en Cacheinir 11|4 voor rouwkleèren en rouwsclials. Zwarte Zijdeen Lijonsch Fluweel voor kleêren en eonfectiën. Alpagas. Orleans, Paramatas en Engelsch Moiré. Groen Meubellaken en Groen Laken II/4 voor billards. Cols, Halsdoeken, Gilets, Foulards, Cachenez in zijde en in wol. Het huis, al zijne aankoopen gedaan hebbende vóór den opslag der eerste verbruikingsstoffen, is in staat aan de verbruikers al zijne artikelen aan te bieden aan prijzen zonder mogelijke concurrentie. Bijzonderen salon voor den verkoop der Confectiën voor Damen. Groole keus van nieuwe modellen van Waterproofs. Marinières te beginnen van iï. 2-< 0, M NIEUWEN' VAN LANGS FORTHEM, LOO, POLLINCHOVE, OOSTVLETEREN, EN VICE-VERSA. Bcnolt Vandenlierghe en Gnstave Roily, te Alveringhem, maken bekend dat zij de vergunning bekomen hebben om eenen Diligentie-Dienst interichten van Alverin ghem op IJperen, passeerende langs Forthem, Loo, Pollin— chove en Oostvleteren, met een rijtuig op4 wielen, bespannen met 2 paarden, geschikt tot het vervoeren van reizigers en koopwaren, eiken DINSDAG en ZATERDAG der week. Van Alveringhem, ter herberg bewoond door B. Vanden- berghe, om 6 uren 's morgens, gedurende de maanden Oetober, November, December, Januari en Februari. En ten 8 uren 's morgens gedurende de andere maanden. Van IJperen,ter herberg Hotel des Pays-Bas, Elverding- straat, om 3 uren namiddag, te rekenen van Oetober tot en met Februari, en ten 4 uren namiddag van Maart tot en met September. Zij bevelen zich in de gunst van eenieder en hopen door hunne stiptheid en oplettendheid, in alles, het vertrouwen van het geëerd publiek te zullen bekomen. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable. ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. Drij werklieden zijn genoeg 0111 van S tot 3 hectoliter» koorn per uur te bekomen. ZICH TE VERVOEGEN TWEEDE GOEDKOOPE VOLKSUITGAVE VAN DOOR W. J. HOFDIJK. MET EENE PLAAT, door A.-C. VAN DER CMJYSSEN. In ons land bestaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. HUIS VAN LAKENS NIEUWIGHEDEN. IN DE GOEDKOOP. n i i ZICH KECHSTREEKSCH AAftTEïilEBEV Boek- en Steendrukkerij Engel Van Ecckheut. Dixmudestraat. 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4