FRICADELLEN! Stads Nieuws. PÖPERIiUGHE, hebben wederlegd, en bet beschuldigd ons van nimmer op zijne uitdagingen te hebben kunnen antwoorden Dit is de gewone handelwijze van de jesuitieke nieuwsbladen. Liegen en bedriegen, en van den godsdiensligen invloed misbruik maken om de lezing te verbieden van alle andere nieuws bladen dan de hunne, om daardoor te beletten dal de waarheid den menschen bekend gemaakt worde; het is eene onedele handelwijze, maar alle middels zijn goed om hun doel te bereiken, dal is van de bevolking zoo veel mogelijk te verbeesten. In de Magazijnen van den BON MARCH Dixmudestraat, 35, te IJperen, ziet men thans huilengewone schoone artikelen te koop gesteld waarvan de prijzen in gekende cijfers zijn en mer kelijk verminderd ter gelegenheid van het eindigen des saizoens. De geldklopperij voor 't Nieuwjaar van den Paus gaat goed: fr. 7,528-00; 't is eene fricadelle met boter bij. Zondag toekomende zal er nog een geldstroperij in de kolommen van 't lieflijk bladje geopend worden voor de ver volgde priesters van Zwitserland, 't Eene en verbiedt het an der niet. En die kluchtigaars zeggen toen dat zij alles met hunne eigene centen betalen! Wat verder vinden wij twee kolommen legen de Politiek van Duitschland. Die brave schrijvers, 't is hun niet genoeg dat zij 't Belgisch volk plagen met hunne vermindering dei- soldaten lasten, zij zouden nu geern ons land in nesten helpen en ons de gebroken potten doen betalen. Na deze heldendaad, komen zij af toet een antwoord op de de poeiering over de Slerre. Die lieve heerkens willen het air hebben te antwoorden Zij stellen zich aan als beschermers der {zedelijke IJper- lingen! Slaat uw boekjen open, vriendjes, en gij zult daar dingen vinden welk men 's A vonds in de Mane niet mag zien. Dan komen die ojffipiaa schrijvers af met een artikel over de Lamolleschool. Zij slaan op den bosch, óm in geval, deze die het bestier der Lamotteschool zou op zich nemen, bang te maken. Klapt maar, leeuwen, dat zal toch uwe armr. ziel niet baten Ten gaat hun ook niet omdat hunnen ouden medegezel (in den Ileere) 'nen brief naar de Toekomst gezonden heeft. Tieus! m'hen vergeten hunne permissie te vragen En om te sluiten zij spuwen hun venijn uit tegen hunne nacht-merrie, de schrijver der artikels over de Lamotten. Die schrijver is niet weinig gerust over hun gezeever. Weet gij wat, mannekens komt af met nog eene kwes tie of twee gelijk deze over de kerkhoven, en men zal niet wachten tot in Juli aanstaande om u uw pasport te teekenen Tot Zaterdage. De Magister. IJperen, 7 Februari 1874. De Burgerwacht komt een barer ijverigste officieren te ver bezen, M. Henri Podevyn, waarvan de Teraardbestelling Dinsdag laatst heeft plaats gehad. De lijkstoet was zeer aanzien lijk, de heeren Burgmeester, de kommandant der Burgerwacht met al zijne officieren, de kommandant der stad, de Prokureur, de Schcpene Van Heule, de Raadsheeren G. de Stoers en Rabau MM. A. Vanden Bogaerde, Eere-majoor der Burger wacht, Valcke, kommandant der Pompiers en zijn luitenant Brunfaut, alsook eenige heeren officieren van onze bezetting, namen er deel aan. Twee afdeelingen der Burgerwacht gekommandeert door Luitenant Demaziere, onder zijn gebied hebbende de onder- luitenanten Verschaeve en Cuvelie, beweezen den overledene de militaire hulde. Ons stadsmuziek opende de lijkstoet. -En dan het Modelwerkhuis, dat 1,200 fr. kost, waar de jongelingen hunnen stijfpap niet kunnen winnen; waar de zedelijke opvoeding verwaarloosd wordt omdat de meesters slecht zijn; het Modelwerkhuis, dat onnuttigof slecht ding. Weihoe, Corrion, al wat gij tot nu toe voor den Atelier gedaan hebt wordt als niet aanzien. Dat is de belooning. Toen gij naar Moorslede kwaamt in 1850 was hier alles behalve welvaart. De jaren veertig hadden de menschen uitgemergeld, zoover dat bij honderden naar den Luikschen vaart gingen werken en mager, doodsch, afgebeuld en nog armer dan te voren hun geboortedorp wederzagen. Het gouvernement zag uit naar redmiddels, toen het voorstel gedaan werd wevers huizen te bouwen. Daar was immers de voortdurende rijkdom van de Vlaanderen geweest; 'twas de weverij die Vper, Brugge en Gent de rijkste sleden van Europa had doen wor den; T na, zij, die de Vlamingen de macht verleend had het franscb juk af te schudden 't was zij, die allen handel tilt- inick. die bet geluk van Vlaanderen geweest was. Misschien zou alles herleven indien de weverij bevoordeeligd wierd. En bel gouvernement besloot 57 Ateliers in West-Vlaanderen te bouwen. De star der hoop straalde weêr op de droevige toe komst van den werkman bij had werk. En wat wierd er ge wonnen Van 1850 tol 1874 zijn er C71 jongelingen geleerd geweest, die 0912 stukken lijnwaad geweven hebben voor „'29,210 Jr. 7o, en 's zomers de boeren geholpen. Dit is toch De hoeken van het Baarkleed waren gehouden door MM. luitenant Toussaert, luitenant-kommandaut der artillerie Pyssonnier, luitenaut-adjudant-majoor Ligv en luitenant- kwartier-meester Van Erckhout. Bij de broeders en andere bloedverwanten van den overle dene hadden er zich ern oneindig groot getal vrienden gevoegd, waaraan men zien kon hoeveel toegenegenheid M. H. Podevyn door zijn goed hert en open karakter zich bad weten aan te schaffen. Na de laatste kerkelijke plechtigheid op het doodpnveld volbracht, sprak M. Hynderick, kommandant der Burger wacht de volgende vaarwelrede uit Mijnheeren, Laai ons nog voor eenige stonden op den boord van dit graf stil houden om eene laatste hulde te bieden aan de nage dachtenis van een goeden wapenbroeder. In zijne nederige stelling wist Henri Podevyn zich bij allen aangenaam en bemind te maken; en hetgeen deze denkwijze komt bevestigen, het is wel zijn Staat van Dienst, die, om zoo te zeggen, den stempel draagt van het vertrouwen dat hij wist in te boezemen. Ilenri Podevyn werd bij de Burgermacht ingelijfd den 21 Juni 1848, hij was alsdan 22 jaar oud. Serjant gekozen iu de 1° kompagnie, 51 Juli 1848; herkozen, 2(i Juli 1855; onder luitenant, den IC Maart 1857; hernoemd den 10 Aug, 1858; herkozen in de 2° kompagnie den 21 Juni 1805; luitenant gemaakt op 1!) Maart 1805; hernoemd den 21 Juni 1808, en eindeling herkozen den 22 Juni 1875. Zoo dus, gedurende 20 jaar heeft hij zonder onderbreking van het vertrouwen zijner kamaraden genoten. Mijnheeren, ik, als zijn overste, heb hem best kunnen waardeeren, ik heb in hem altijd zijnen moed en zijn voor beeldig gedrag bewonderd, en ik mag het hier in uw middeu zeggen, Podevyn was een officier vol verdiensten, onvermoei baar, en in wiens verknochtheid men altijd rekenen mocht. Ik moet u niet spreken over zijn goed hert, zijn goeden in borst, gij hebt hem allen gekend en de tegenwoordigheid zijner talrijke makkers hier rond mij, bevestigen genoegzaam hoe gij zijne goede hoedanigheden welen te schatten hebt. Laat ons nu een laatste vaarwel zeggen aan onzen wapen makker, en hoe bitter ons deze scheiding valt, zooveel te die per zal zijn aandenken in onze herten blijven. Vaarwel, Ilenri, vaarwel goede makker, vaarwel - Ter gelegenheid van Car naval zal de Koormaatschappij aan hare leden, in haar net opgeschikt lokaal, een gemaskerd bal aanbieden den Dinsdag 15 Februari aanstaande, ten 8 ure 's avonds. Dit feest is, men verschuldigd aan de goedjonstigheid van haren waarden Voorzitter. Een orkest uit markiezen en hofjonkers samengesteld zal de schoonste dansen uitvoeren. 's Sliddernachts, aankomst der Pierols die een drink-koor zullen uitvoeren met begeleiding der sijmphonisten. VlaamscSie Ster. - Zondag 15 Februari, op Car naval, zal deze maatschappij hare winter-vertooningen slui ten. De Visschers van BlankenbergheDe Molenaarster van Laken, en Lnuisette, zullen den Tooneelavond uitmaken. Eenige muziekstukken zullen gedurend de tusschenpozen uit gevoerd worden. De programmas zullen de toekomende week tijdelijk rond gedragen en de aankondigingsbrieven aangeplakt worden. De plaats ontbreekt ons verder hierop uitteweiden. meer dan den stijfpap, mij dunkt. Wat de Atelier aan de gemeente kost beloopt op de verste verte na de som van 1200 fr. niet. De schrijver van den Almanak kent niets van de Atelierszaak. Maar niet genoeg, Corrion, voor uw roudloopen om werk, voor alles wat gij gedaan lu-ht zegt men nu dat de Atelier eene slechte school is. De tegenbewij zen zijn daar, en indien al de Ateliers naar het zedelijk oog punt moesten geraugschikt worden, zou deze van Moorslede eene der eerste plaatsen bekleeden. In geen leerwerkhuis is zoo strenge tucht, daarbij eene lagere school is er ingericht; de kinderen leeren er lezen, schrijven, cijferen, en den kale- kismus en den zedeleer ook. Ten andere het Leerwerkhuis is aan een geestelijk en wereldlijk opzicht onderworpen en geene klachten zijn daarover nog aan de bestuurders overge maakt geweest. Vele ouders zenden hunne kinderen werken van 12 tot 15 jaar voort. Die jonge knapen welke nog niet ten volle de weldaden des onderwijzes genoten hebben en door den nood gedwongen zijn te werken, worden er op ge leid, worden den arbeid gewend, ontvangen er onderwijs en kunnen later, wanneer droevige dagen komen, een getouw plaatsen en geld winnen. En men zou dan zeggen dat de Atelier onnuttig,slecht is. Welke mensch,die nog een graan tje gezond oordeel heeft zou zulksdurveu beweren. Wordt voortgezet. lïengstcnkenring. - Woensdag, 10 Februari, ten 10 ure 's morgens, alhier ter stede, zal de hengstenkeu- ring plaats hebben, Concert te Becelare. - Maandag laatst, 2 Fe bruari, had te Becelare een weldadig-feest plaats, dat eere brengt aan dezen die het ingericht hebben zoowel als aan de genen die hun talent leenden tol het verwezenlijken van het zelve. Het Concert ten voordeele van den arme is tweevoudig: het geeft een aangenaam tijdverdrijf aan de eene en vertroos ting aan de andere. Ook de oproep aan de liefdadigheid werd te Becelare en omliggende plaatsen goed begrepen en wel be antwoord, want het overgroot lokaal was te klein voor de talrijke menigte. De pot-pourri des Vêpres Siciliennes, La Coquette, polka voor piston, de Pot-pourri van de Dragons de Villars, eri Croque-poule en Croque-mitaiue, polka burlesque, zijn vier stukken waarin wij kunnen oordeelen hebben dat het muziek van Becelare voor den samenhang als voor de solos onder de goede mag gerekend zijn, en de heer bestierder fier mag zijn over zijn werk. De romancer. Geloof hen niet»en de Polka-Serenade, gezon gen dooreenen liefhebber der gemeente, waren met veel ge voel gegeven. Le Tambour de l'endroit was eene goede klucht en werd niet vuur en kracht gezongen. M. Pr. Moerman, is een ware artiest en heeft op de piano, veel blijken van kunde aan den gelegd. Wat zeggen van dc Faulaisie en de V'ariatien op de viool doorM. P. Wij kennen van over lang de muzikale reputatie van dien heer, maar nooit was hel ons gegeven geweest eenige van zijne kunststukken zoo goed te kunnen waarderen. J>n concert waar zulk een talent zich laat hooren is een feest dat met geen goud betaald kan worden. De kluchtzanger M. Maillard, opzettelijk van IJperen gekomen, heeft zijne faam staande gehouden. De kluchtliederen heeft hij zoo natuurlijk en zoo koddig gezegd, dat het publiek lot berstens toe heeft moeten lachen. Kortom, het concert van Becelare mag rekenen onder de ware volksfeesten, want al zulke, kunstoefeningen maken een voordeeligen indruk op de menigte welke er door veredeld wordt en zich ailenskeus losrukt van domheid en bijgeloof door de kennismaking van hel ware en het schoone. Overgeblevene correspondentie der verledene iveek). 29 Januari 1874. Onze geestelijke tegenstrevers, uitvallende tegen de liberale yreemdelingen die hier de deftige poperinghenaars zoeken te verleiden en te bederven, kraaien victorie om dat de liberale inboorlingen der stad een vaandel uitgesteken hebben voor de inhulding van onzen nieuwen deken. Zij hebben den schijn van eenen défi te willen werpen naar het hoofd van die vreemde verleiders en te zeggen van de deftige inboorlingen Chassez le naturelil revient au galop. Maar dit versmadend compliment's weinig in den smaak gevallen van onze politieke vrienden, want den Zondagdaarna hebben zij zich, gelijk naar gewoonte, begeven naar den uitzolder om eene Soirée musicale bij te woonen, gegeven door de liberale maatschappij der Philharmonie, alwaar de beide geslachten nogeens dooreen gemengeld waren en onder malkander zich verlustigden gelijk in eenen Café chantant van Brussel of van Parijs. Wij hebben het niet noodig geacht hier een omstandig verslag te geven van dezen muziekavond, dewijl wij reeds in voorgaande gelegenheden de vermaken van dusdanige bijeen komsten genoegzaam afgeschetst hebben, welke vermaken altijd even aangenaam zijn te midden van een zes-honderdtal vrolijke en opgelogene wezens. Nogtans wij kunnen niet nala ten eene bijzondere melding te maken van de aanwinst welke de maatschappij in het vak des gezangs gedaan heeft door de dienstwillige medewerking van twee nieuwe kunstvrienden die zich in dit feest hebben laten hooren. Wij willen spreken van M. J. V ergracht var. IJperen en M. Godderis van Brugge. De eerstgenoemde, begaafd met eene zuivere, aangename en sijmpatische slem, heeft het gezelschap vereerd met eenen keus van voortreffelijke romancen die meestal nieuw waren voor I'operinghe, en welke iedereen met eene verukkende belang stelling en met het grootste genoegen afgeluisterd heeft. Het gemak waarmede M. Vergracht zijne stem wist te leiden en te nuanceeren, deed zijne bekwaamheid in de zangkunde op de voordecligsle wijze waarderen en loven. Ook hebben de rechtzinnigste en de hartelijkste toejuichingen hem niet ont broken. M. Godderis, wiens goede faam als kluchtzanger ons vooraf zijne talenten aangekondigd had, heeft weerdiglijk beantwoord aan hetgeen wij van hem verwachteden .Ernstig, stil en ingeto gen in den schijn, hij heeft, zoohaast hij zijnen mond opende, de lachspieren der aanhoorders zoodanig in beweging gebracht en alle wezens zosdanig doen glinsteren van vreugd dat al het vermaak der feest door hem alleen in de herten scheen gestoit lezijn. Ook was hij iu dit muziekaal tooneel de voor naamste en de belangrijkste personagie, cn 't is met recht dat wij aan zijne liederen de eer van den feesl-luil toegekend hebben. Nooit inderdaad hebben wij in onze stad zoo een luimigen en volmaakten artiest gezien nooit hebben wij in onze feesten "t

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 2