BEUKEN BOOMEN BOSCHTAILLIE LEENING VAN BRUSSEL 1874. Briefwisseling der Toekomst. TE WYT8C1IAETK. Fabriek van Vetten stelsel GE O HG ES V IL L E F. C0UBT01S EN VAN ROY, 2 premiën van 100,000 fr. 2 Feb. 7 a KOOPD \<i VAN 50 schoone Beuken Bootnen en 70 aren Taillie. {onder het control der landbouwstalie van (iembloux) HOOFDSTOFFEN VOOR DE VjERVEER DIGI NG DIER VETTEN gewaarborgde titels en samenstelling 11, Ilockstraat, (by dc Statie) AHce-Verte Bi'tissel) rue de iAngle 11. Elkeen die duizend kilogr. veile of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstalie van Gembloux. Angent voor IJ peren, M VERGRACHT-COURTOIS. Agent voor Poperinghe, M ACHILLE SANSEN, V enrneslraat, 21. NIEUWE 5 ten h. intrest, ff lolingen :s jaars. Prysvan uitgaef 9J-50, lielaelbaer in 2 jaer, Mits de storting van fr. 17-50 kan men deel nemen aen de twee eerste uillotingen.. Men schrvft in zonder onkost by M. VONCK- CLEMENT, Bankier, Sterreslraet. 4, te Yperen. voordeel gehad van zoo een zonderling en uilslekend talent te mogen toejuichen. Wij achten ons gelukkig van met die twee vreemde kunst oefenaars kennis gemaakt te hebben, in de hoop van hen nog weder te zien, en wij zullen ons altijd met plezier en erkente nis hunne namen herinneren voor hunne goedwillige en belanglooze medewerking aan deze echte vriendenfeest. Een poperingsche vreemdeling. •k Sedert het jaar 1848 is het hier door iedereen bekend dat de zuiverste liberalen van Poperinghe altijd vreemdelingen zijn geweest, want, tijdens de algemeene gemeenleklezing van dat merkweerdig jaar richteden de katholyken hunne ka non* niet enkelijk tegen de liberalen ,n het algemeen maar bijzonderlijk tegen de vreemdelingen.Men noemde ze, gelijk heden vreemde gelukzoekersvreemde dwinglanden vreemde opeters, 'gekweekte vreemdelingen, enz., en men ontving altijd hunne kluiten tot betaling der lastgelden, ter- wil! men hun uit alle burgerlijke voordeden sloot. Wij hebben deze hoedanigheid van vreemdeling, waarvan men ons eene misdaad maakt, nooit geloochend integendeel wij hebben ons altijd eene eer er van gemaakt, en zelfs me nige poperinghenaars van onze vrienden, wanneer z.j z.chin eene vreemde stad of bij beschaafd volk bevonden, durfden niet bekennen dat zij inboorlingen van Poperinghe waren. Welnu, even als of wij de beschuldiging of het vea-wytsel van liberale vreemdeling te zijn altijd zonden betwist hebben, en maar op den dag der inhulding van onzen nieuwen deken onze echte hoedanigheid zouden bekend hebben met geen vaandel uit te steken, de onnoozele schrijvelaar van t Nieuws blad roept triomphanteiijk uit: Habemus conf itentem reum. De katholijke lalijnist moet weten dat/een beschul digde zich maar plichtig verklaart wanneer hij vrijwilliglijk of door misklapping (gelijk het onlangs gebeurd is aan on- zen tegenstrever) te kennen geeft dal hij de dader is van een berispelijk feit welk hij te vooren ontkend had, 't geen by ons het geval niet is. Dus dat de woorden Habemus confi- tcntum reumwelke wij acht dagen te vooren met meer recht aan hem toegepast hadden, aan ons niet toepasselijk zyn> Een poperingsche vreemdeling. Onder de onderteekenaars voor de nieuwjaargiften aan den Paus, vinden wij een zekeren abbé '/.amper en eenen cipier van Poperinghe met zijne groote sleutels. Wij vragen of dat Zamper is van Ingelmunster die op nieuw wat afgeperst geld te plaatsen heeft op de Langiandsche bank van den Paus, en of den anderen denzelfden cipier is van over een jaar 4 Februari 1874. Om dat wij gezegd hebben dat de dienaars Gods oproerma kers en opstandelingen zijn die weigeren aan Cesar te gevan 't geen aan Cesar toekomt,de krabbelaar van het IVicuwsblctd antwoordt ons dat God gezeid heeftHet is beter aan God te gehoorzamen dan aan de menscben, welkdanig zij ook mogen wezen, als deze wetten uitgeven tegenstrijdig met i. de wetten van God of van zijne kerk. Wij vragen welke die wetten zijn die, onder liet liberaal of het ware burgerlijk bestuur, tegenstrijdig waren met de wetten van God of van de II. Reik Die wetten zijn zoo weinig tegenstrijdig met die van God en de H. Kerk dat de twee katholijke ministerien, die sedert vier jaren het liberaal bestuur opgevolgd hebben, nog niet ééne van die wetten hebben kunnen verbeteren, 't Geen be wijst dat al de lamentatien en de krokodile-lranen der kleri- kalen niet anders zijn dan kiezersbedrog strekkende om aan het vet schoteltje te blijven zitten. J De correspondent van 't Nieuwsblad kondigt ons aan dat bij de oude geschiedenis van Poperinghe zal geven, om te loonen hoe de Godsdienst in deze woeste en onbeschaafde streek het licht der beschaving ingebracht heeft- Het zal dan eene godsdienstige geschiedenis zijn van den ouden tijd waarover niemand met kennis van zaken zal kunnen oordeelen. Wij zullen van onzen kant eene politieke geschiedenis geven van den nieuwen tijd, Ie beginnen met het jaar 1850, waarover iedereen met zijn eigen verstand zal kunnen rede neren, en die zal loonen hoe de hedendaagsche godsdienst of het klerikalismus hier hel koht der beschaving verduisterd heeft. Wij hebben hier in den loop dezer week eenen grauwen langgerokten vreemdeling van huis tot huis zien gaan, geleid door een ander palerhoofd in frak. Wij hebben vernomen dat dezen schooier rond liep om "t geld der sukkelaars afteperssen ten einde een nieuw klooster op te richten in eene stad waar er geene te kort zijn. Daar zijn vreemdelingen volgens hert cn goest der schrijvers van liet vuilblad Zij komen hier in 't midden des winters onbeschaamd de almoessen aftrekken die zouden moeien dienen om de behoeftigen der stad te helpen, en dat om prachtige gebouwen te stichten, waar zij hunne leegheid zullen kunnen onderhouden eD hönne driften verbergen. Wat zegt gij daar van, arme lieden, en hoe lang zal men nog zulks zien geburen? Wij vernemen met voldoening dat het muziekkorps der Philharmmiie met zijne clairons en tamboers welhaast in uniform zal gekleed zijn op de bijzondere kosten van M. Van Merris, voorzitter der maatschappij. Men zegt ook dat de Tuilers van het korps der Maneblusschers een krijgsgewaad zullen ontvangen uit de handen van M. Berten op de alge meene kosten der stad, 't is te zeggen, op de beurs der katho lijken en liberalen te samen. Onze laatste kiezing zal ten minste dit voordeel gehad hebben van de stad te begiftigen met twee schoone muzieken in plaats van eene leelijke. MARKTEN VAN 8JPEREN. Boesinghe, 1" Februari 1874. Heer Opsteller, De gemeente Boesinghe is Zondag laatst getuige geweest van eene zonderlinge gebeurtenis Een lid des Gemeenteraads, licht van tong, maar moedig van hert (zoo uwe lezers het alhier zullen kunnen vaslellen), had eene deugdzame en treffe lijke vrouw beticht van kasseisteenen, hem zoo gezeid loebe- hoorrnde, onttrokken te hebben. Van dezen keer, had onze raadsheer zich een zwaren keisteen in d'oog getrokken, en wist zich van denzelve niet te ontmaken. De betichte vrouw had eindelinge medelijden met dien armen sul, en zou hem van zijnen zwaren pak verlost hebben, wilde hij op eenen Zondag, in de bijzonderste herbergen der gemeente, zijn woord herroepen, in de tegenwoordigheid van de aldaar tegenwoordige personen, en daarenboven vergezeld van den veldwachter. Deze publieke ambtenaar moest zorgen dat die herroeping op eene betamelijke en openbare wijze gedaan wierde. Het was een waar vermaak van gisteren dien armen bloed d eene herberg in en d'andere uil te zien stappen, met de publieke macht aan zijne zijde, om eene onbedachte eerroo- ving op eene schitterende manier te herstellen Aloisius, gij zijt zeer grwend zoo wat licht te handelen pas in het toekomende beter op, jongen, anders zal men u wat op uw broeksken doen geven door wien het behoort, en gij zult dan staan te grammeelen gelijk een potuilX. S. Avelghem, 3 februari 1874. SIROOPEEKKING IX DEN GEWIJDEN SIROOPTAP. Zondag morgend, I" februari, las men op de muren van het Gemeente-lluis BERICHT. De ondergeteekende Peetje, de pruimschijter, baas uit den Gewijdcn Sirooptap van Kortrijk, maakt de gemuilbande kalanten bekend dat bet vandaag jPirootjes-kermis is in den Gewijden Sirooplap te Avelghem. Boven de woorden bericht wandelde, in groot uniform, bras dessus bras dessous met twee vette nonnekens eene dikke welgekweeklen Capucin, wijzende naar den grond, waar men, in geen mandeken, een jong en malsch Mozeske, de vrucht hunner geestelijke be trekkingen, liggen zag. Van achter stond de beurze met S' Pieterspenning. Bezijden Polijtje die naar den Tap ging. En inderdaad met den trein van 10 ure 's morgends kwam Peetje de priumschijter met eenige langbroekle en kortgerokte jesuiten van Kortrijk af. Een diner, zooals Ons Heere nooit geen gegeven heeft toen Hij op deze aarde was en waaraan ai zijne zoogezegde navolgers tegenwoordig waren, stelde het feest in. Ten 8 ure trokken zij, ons luiters muziek aan 't hoofd, naar de statie om de artiesten af te halen. De stoet, gevolgd van eene schimpende menigte rich te zich naar de kerk waar men een lof deed ter eere van den II. Sirooptap van Eleurias verachtende memorie. Het grootste getal nieuwsgie rigen had fluitjes of mirlitons en accompagneeide het heilig muziek. Na het lof ging men den Cercle Catholique installeeren met een Concert. Nooit iels flauwer naar men vertelt- De Comique was niet gekomen. Een pastor vervangde hem en speelde zijne rol meteen sermoen. Na hem nam een advokaa- Ije het woord. Zij hebben eenige liedjes gezongen, onder andere dat van den Nieuwen Hemel voor hetwelk de grootste losbol zou blozen; want men spreekt er van Made- leinen die men hier op deze wereld noch in den Ouden Hemel vinden kan. 's Avonds grooten toeloop in alle herbergen: meer nieuws gierigen en schimpers dan deelnemenden. Veel gedronken, veel gestreden, gevochten zelfs. De wijven hebben het niet kunnen verdragen. Een katholijk wijf beeft eene liberale moeder het hair uit het hoofd getrokken omdat deze haar zeg gen dierf, dat zij, katholijke, wat verwarmd was van T over schot van den Sl Pieters wijn gedronken te hebben. De opgewondenheid wasten hoogste om 10 ure. De kop stukken, Peetje de pruimschijter aan 't hoofd, verlieten het katholijk Hotel om zich naar de Statie te begeven. Zij werden uitgeleid met de fluitjes en de mirlitons. Tot zooverre is het gegaan, zegt men, dat men met steenen achterna geworpen heeft en ruiten der eerste klas, waarin onze heeren waren, beeft gebroken. Ziedaar de gevolgen van hunne gemiste demonstratie die een ware fiasco heeft geweest. Krislus joeg de winkeliers met eene zweep den tempel uit: had hij geene fluit of mirliton genomen om sierooplappen te verjagen. Een Reiziger. AARD BKR GRANEN ENZ. 7 Feb. 51 Jan. verkoelitte kwantiteit. mllldrniH'. p. 100 kilo. vci'koehlle kwantiteit. lIliiMrllpr luft kiJu Tarwe 15,800 41-25 24,800 41-12 Rogge 5,300 27-50 4,500 28-50 Haver 0,200 29-25 500 27-00 Erweten 900 26-50 700 26-25 Boontjes 2,500 26-75 2,800 26-50 Aardappelen 6,000 7-25 7,000 7-25 Boter 340-00 555-00 korfs°£jk. Per Tarwe fr. 50 67 a 54 Roode tarwe a Rogge 2Q a 20 32 Haver 12 35a Venriie. Per 28 Tarwe (nieuw) 59- Rogge 50- Sucrioen 24- Haver 18- Boonen 26- Erweten 27- 2b h. hectoliter Aard. 100 k. Boter p. 1 /2 k Eieren per Peerdb. p. 145 liters. Jan. tol 45-75 31- 26-7b 20- 28-50 50- 1 63 a 2 2b a a 7 1 80 2 bO 4 56- Feb. tot 25- 18- 25- 26- 44- 26-25 20- 26-25 30- Ilen Notaris BIJTAI'E, ler verblyfplaets van Meeessen, zal openbaerlyk verkoopen, op MAENDAG 9 FEBRUARY 1874, oin 5 uren namiddag, in eenen hoscli gelegen te Wylscliuete, genaemd I)E VALLEY, aen de hofstede Hel Hoog Pachthof, bewoond door Constantin Catfeau, al staende in voormeld boscli. De vergadering in d'herberg De Padde. De venditie zal geschieden met gewoonen tyd van betaling mits stellende solvabele borg. Den Notaris BUTAYE, voornoemd, is met deze venditie en deszelfs ontvangst belast.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 3