DILIGENTIE-DIENST ENCRE BELGE PERFECTIONNÉE, ONTGRANER LECLEHCQ. ©NS VOORGESLACHT, De Jongen van Ruiselede, Opening van den verkoop voor den Herfst en den Winter. STAD IJPEREN. Dixmudestraat, 53, 11 BE G91IEOOP, Dixmudestraat, Nummer 55, te IJperen, en niet elders. in zijn dagelijks leven geschilderd Alveringhem naar IJperen, BERICHT* Gebreveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. De maatschappij van DE GOEDKOOP heeft de eer zijne talrijke clienteel en het puhliek in het algemeen te verwittigen, dat zij in verkoop stelt hare overgroote sorteering artikels voor den Herfst en den Winter waarvan de opsomming volgt Zwarte Eakens en Casto rincn voor mantels, pelissen en sontanen. Confectiën voor hamen. Vertrekuren voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S1 Sylvester-Capelle (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. VERSCHENEN TWEEDE GOED&OOPE VOLKSUITGAVE Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8™, ieder met 2 platen, a 64" cent. Schetsen uit bet leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, Satijn en Cuir-Laine voor broeks. Sloffen hooge nieuwigheid, Fransehe, Engelsche en Belgische voor broeken en volledige costumen. Moskowas. Castors, Ratinés, Mousses en andere artikels van fanlazij voor jaquetten en winterpaletots. Hollandsche Baais, Gezondheidsflancel in alle nuancen. Fransehe Merinos en Cachemir i 1|4 voor rouwkleèren en rouwschals. Zwarte Zijdeen Lijonsch Fluweel voor kleêren en confectiën. Alpagas. Orleans. Paramatas en Engelsch Moiré. Groen Meubellaken en Groen Laken 11/4 voor bilïards. Cols, Halsdoeken, Gilets, Foulards, Cachenez in zijde en in wol. Het huis, al zijne aankoopen gedaan hebbende vóór den opslag der eerste verbruikingsstoffen, is in staat aan de verbruikers al zijne artikelen aan te bieden aan prijzen zonder mogelijke concurrentie. Bijzonderen salon voor den verkoop der Confeeliën voor Damen. Groote keus van nieuwe modellen van Waterproofs.Marinières te beginnen van fr 2-50. NIEUWEN VAN LANGS FORTHEM, LOO, POLLINCHOVE, OOSTVLETEREN, EN VICE-VERSA. Benoit Vamlenbci'ghe en Gustavc Roily, te Alveringhem, maken bekend dat zij de vergunning bekomen hebben om eenen Diligentie-Dienst interichten van Alverin ghem op IJperen, passeerende langs Forthem, Loo, Pollin- chove en Oostvleteren, met een rijtuig op4 wielen, bespannen niet 2 paarden, geschikt tot het vervoeren van reizigers en koopwaren, eiken DINSDAG en ZATERDAG der week. Van Alveringhem, ter herberg bewoond door B. Vanden- berghe, om 6 uren 's morgens, gedurende de maanden October, November, December, Januari en Februari. En ten 5 uren 's morgens gedurende de andere maanden. Van IJperen, ter herberg Hotel des Pays-Bas, Elverding- straat, om 3 uren namiddag, te rekenen van October tot en met Februari, en ten 4 uren namiddag van Maart tot en met September. Zij bevelen zich in de gunst van eenieder en hopen door hunne stiptheid en oplettendheid, in alles, het vertrouwen van het geëerd publiek te zullen bekomen. d'un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable. ne depose pas dans I'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. Di'ij werklieden zijn genoeg om vau j tot 2 hectoliter» koorn per nur te bekomen. ZICH TE VERVOEGEN I an heiletaf han uien tie Tabelle ilet' vertrekuren van den ijzeren-Weg bekomen ten bureele van ons blad aan pen prijs van 5 CCÏltlClilCil, VAN DOOR W. J. HOFDIJK. MET EENE PLAAT, noon l.-C. VAM DER CRI YSSEM. In ons landbestaan Terschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. HUIS VAN LAKENS NIEUWIGHEDEN, IN DE GOEDKOOP. mi—n l—ii n J»" ZICH RECHSTREE&SCH AANTEBIEDEN Boek- en Steendrukkerij Enge! Van Ee«i*h*ut, Dixmudestraat, 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4