VAN IJPEREN. FRICADELLEN Aan de heeren lezers der TOEKOMST. 4 FRANKEN 'S JAARS N1' 622,. Drrficudr Jititr. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimcn den regel. Rekiamen: 28 een li men. ZONDAG. 22" FEBRUARI 1874. Bureel: Dixmtniestraat. 59.— Alle inzendingen vraclih rij. VERTREKUREN VAN IJPEREN De beraadslaging op de begrooting van binnen- landsche zaken heeft dit jaar nog al aanleiding gegeven lot gegronde bedenkingen van wege de heeren Rogier, Bara en Pirmez. Deze gewezen Ministers, na het recht herkend te hebben dat liet ministerie heelt van den voorkeur te geven aan zijne politieke vrienden, hebbende wijze be knibbeld hoe hetzelve dit door verplaatsingen en afstellingen in een kiesbelang uitoefent. Daarom vallen al de klerikale nieuwsbladen zeer onbeta melijk uit tegen de liberale/epresentanten. Indien men hun moest gelooven, nimmer in geene gele genheden heeft de oppositie zoo hevig geweest. Zij hebben vergelen met wat geweld, gepaard met slechte trouw, zij de liberale ministerien beurte lings hebben bevochten er zijn bun geen vcrwijt- sels gespaart geweest, noch geene schendwoorden welke men hun niet heeft toegestuurd en hel was niet alleenlijk zoo lang zij de ministerieele porte- feuillen in handen hadden, maar na hunnen val, heeft de klerikale haat hun blijven vervolgen, en thans nog overlaadt men hun dagelijks met de ongeschikste scheldwoorden, terwijl de liberalen, hoe hevig zij de voorrnaalige ministers hebben be vochten, eenmaal dat dezen het beheer in ander handen hebben overgegeven, hun in ruste gelalen hebben. M. Rogier is altijd een bewonderaar geweest dei- Garde Civique, cn beeldt zich in dat dezelve, in geval van oorlog, zou kunnen helpen liet land verdedigen. Het spreek van zelf dat. een schijnrede, voorgesteld door den heer Van Humbeeck, (een vooruitgangcr), gunstiglijk moet aangenomen wor den, maar daar uit besluiten dat, bij geval de meerderheid der Kamer liberaal ware, zij een gedeelte der burgerwacht naar het kamp zou willen zenden, is niet aannemelijk, en wij hebben de overtuiging dat een dergelijk voorstel door de negen tienden der liberale representanten zou afgekeurd worden. Niet te min de klerikale druk pers neemt deze gelegenheid waar om te doen gelooven, dat, indien de liberalen aan het hoofd geraakten, men deze nieuwe militaire kwelling zou te vreezen hebben. Dit is een middel om de kiezers te bedriegen en om te doen gelooven dat men geenen afslag te verhopen heeft bij het veranderen van beheer en indien liet anders ware wegens het getal manschappen dat men onder de wapens zou houden, (iets waaraan Belgen moet toegeven om zijne onzijdigheid door de andere natiën le doen beschermen), ten minste door de ondervinding dei- vorige jaren is het bewezen dat men de dienst plichten niet zou verergeren gelijk het klerikaal ministerie het doet en wel bijzonderlijk wegens de plaatsvervangingen, enz. DE TOEKOMST IJZEREN-WEG. Raai- POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-30. - 12-03. - 3-57. - 6-30. Raar POPERINGHE. 9-07. - 8-43. - 9-50. Naar KORTRIJK. 5-34. - 9-49. - 11-18. - 2-53. - 5-23. Naar ROUSSELAERE. 7-30. - 12-23. - 6-43. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-06. - 6-20. liet schrander Nieuwsblad je begint, in zijn nummer at» Zondag laatst, met aan zijne lezers een fricadelletje op te dienen dat waarlijk de moeite weerd is om.... lezen. Weihoe! de liberalen sloffen zoo hoog met het woord vrijheid en de katholijken zijn niet vrij in Zwitserland1 en in Duilschland van d< weinig geleerde menschen op te stoken tegen den wettelijken vorm der regeering Vrijheid! zegt het wijsgeleerd Nieuu'sbladjeen wij mogen volgens ons geweten met de wetten van een land niet lachen Vrijheid! en wij mogen in onze sermoenen en in onze dagbladen den Koning van Italië niet uilmaken voor dief, Biesmarck voor moordenaar, en al de liberalen, die ons een weinig in den weg staan, wij mogen hen niet schaden of schandvlekken of men veroordeelt ons voor 10,000 fr. boete Vrijheid! En toen er een broederken, volgens zijn ge weten, hij honderden kinderen zulke apaoS opvoeding geeft, de liberale gerechlsheeren zeilen hem achter de grendels, en nogtans de vrijheid van onderwijs is een liberaal woord Vrijheid van associatie, en wij mogen in onze kloo-- ters, G'e/i/egeslichten, niet konklefoesen of het gerecht komt er zijnen neus lusscheu steken, het is belachelijk! Moorslede, Februari 1874. (2' Vervolg). Be lezer der Toekomst, die tot nu toe maar weinig van Moorslede gekend heeft, die deze gemeente voor een voor beeld van bestuur, van orde, van vrede, van eendracht, van voorspoed, van onpartijdigheid en hij gevolg van stoilelijken en zedelijken voortgang aanzag, die lezer moet wet verwon derd zijn, zoo al met eens een storm te ontdekken, daar waai de zoelste kalmte heersebte. En hij vraagt zich natuurlijk, welke is de oorzaak daarvan? Wie heeft den oorlog ontsto ken? door welke driften is hij bewogen geweest om van het vreedzame Moorslede eene stormende zee te maken? Ik zal zoo vrij zijn met bedaardheid en onpartijdigheid de waarheid na te sporen en te verklaren. Toen men de menschen van zestigjarigen leeftijd hoort ver tellen van den goeden ouden tijd, van den Eerw. Heer Pastor Verhelst, God hebbe zijne ziele, zwelt ons het hart van vol doening. Vriend van arm en rijk, was hij voor de eerste een vader en weldoener, en voor de tweede een goede herder, een verlichter. Hij was tevens de bestuurder en de herder der gemeente. Dart kende men geen snotneuzen, geen smeerlaps, geen huwelijkschenders, geen hoeren en hoerkoten op Moor slede. Overtuigd als hij was van de verhevenheid van onzen Godsdienst, miek hij er een gebruik van om de menschen, op den weg der vrijheid nogtans, te verlichten.'s Zondags't was een sermoen, kort maar goed geene bloemen van welspre kendheid, neen, dat niet. God heeft van eerst af gewild dat zijne leering door de eenvoudigen van hert verkondigd wierde, daarom koos hij arme schippers om het goede nieuws te verspreiden. Be armen waren zijne vrienden, de behoefte zijn toestand, en nogtans die schippers spraken vol macht de taal der rede, der ziel, der godheid. Verheeld u Sint Paulus het oude Griekenland doorreizende op de voetstappen van Homerusslecht gekleed, arm, verlaten, gaande van dorp tot dorp, de menschen bijeenroepende, hen hunne dwa lingen hekend makende, hun den waren weg der deugd lee- rende. Verbeeld u hem op den stoel van Demosthenes, uitroepende: Grieken, uwe onbekende God is deze welke ik u zal leeren kennen. Verheeld ueenen missionnaris in Ame rika. liet geluk wachtte den heiligen zendeling op zijn dorp, bij zijne kennissen, bij zijne familie; maar neen door eene goddelijke beweging voortgedreven wil hij zich opofferen aan den Godsdienst. Door de gevaren der zee, door de een zaamheid der amerikaansche wildernissen,midden van wreede dieren, van duizende gevaren stronkelt hij voort. Wat is hier alles eenig, onbekend, gevaarlijk, roept hij uit! Maar niets kan hem weerhouden, Midden in de bosschen wonen men schen, die den waren God niet kennen; de aihoeder zendt mij om ze gelukkig te maken, ik moet er heen. In eene ontwoe kerde vallei verheffen eenige hutten hunne kruin boven de aarde daar werken menschen zij zijn onbeschaafd, kennen niets van de kunsten en wetenschappen der Europeanen de landen zijn slecht beploegdbrengen bijna niets voortgeen overvloed is er gekend. De missionnaris komt er toe, ontsnapt aan de vervolgingen, en de welstand, de zon der beschaving verheft zich te midden der bosschen.Ziedaar ware Godsdienst, eenvoudige zeden, hemelsche tevredenheid. Ziedaar wat een priester, die zijn ambt verstaat, kan. Er is geen mensch, die zooveel gelegenheid heeft om zich bemind te maken, hij moet liet stealingsmet inzicht doen, om gehaat te uorden en zuiken voorbeeldige herder was Verhelst. Maar hoe zijn de zaken veranderd Over eenige jaren was Mijnheer Verlez aan het Bestuur der gemeente en lid van den Provincialen Raad. De groote populariteit, hel doorzicht in bestuur, het machtig verstand en de onwederleggelijke rede nateken hem bemind. Als een goed stuurman wilde hij alles naar geweten kwijlen, en etschle derhalve ook de rekening van de kerkfabriek voor zooveel deze in betrekking met de gemeente staat. Geen geld ontzegde hij, maar als een echt kassier wilde hij weten waar hel heenging. Deze handelwijs beviel de kerkfabriek niet. M. de Pastor kon niet verslaan dat eene wereldlijke overheid zich met de godsdienstige zaken bemoeide; maar nu nog neemt men in princiep de samensmelting van Kerk en Slaat. Welk een ongehoorzaam, welk een weèrspannig kind als M. Verlez! de adeldom en de geestelijkheid zouden niets van hunne oude voorrechten mogen behouden, zij zouden verste ken zijn, ja zelfs op denzelfden trap der burgers moeten

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1