DILIGENTIE-DIENST ENCRE BELGE PERFECTIONS, ONTGRANER LECLEHCQ. MS VOORGESLACHT. De Jongen van Ruiselede Groote uitverkoop uit rede van associatie. STAD IJPEREN. Dixmudestraat, 35, ESI Ells €1 €1 Si Hl HL 5®, Dixmudestraat, Nummer 55, te IJperen, en niet elders. in zijn dagelijks leven geschilderd Alveringhem naar IJperen, BERICHT. (iebrevelecrd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. De maatschappij van DE GOEDKOOP heeft de eer zijne talrijke clienteel en het publiek in liet algemeen te verwittigen dat zij, uit rede van associatie, eene groote uitverkooping zal doen, welke maar 8 dagen zal duren, waarvan de opsomming volgt Zwarte Lakens en Gastonnen voor mantels, pelissen en soutanen. Gonfectiën voor Hamen. Vertrekuren voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te Sl Sylvesler-Capelle (Nord); Voor Belgie, bij M. YALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. VERSCHENEN Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64" cent. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, pen prijs van 5 centiemen. Satijn en Cuir-Laine voor brocks. Stoffen hooge nieuwigheid, Fransche, Engelsche en Belgische voor broeken en volledige coslumen. Moskowas, Castors, Ralinés, Mousses en andere artikels van fantazij voor jaquetten en winlerpalelots. Hollandsche Baais, Gezondheidsflaneel in alle nuancen. - Fransche Merinos en Cachernir i 1|4 voor rouwkleêren en rouwschals. Zwarte Zijdeen Lijönsch Fluweel voor kleêren en confecliën. Alpagas Orleans. Paramalas en Engelsch Moiré. Groen Meubellaken en Groen Laken 14/4 voor billards. Cols. Halsdoeken, Gilets, Foulards, Cachenez in zijde en in wol. Het huis, al zijne aankoopen gedaan hebbende vóór den opslag der eerste verbruikingsstoffen, is in staat aan de verbruikers al zijne artikelen aan te bieden aan prijzen zonder mogelijke concurrentie. Bijzonderen salon voor den verkoop der Confecliën voor Darnen. Groote keus van nieuwe modellen van Waterproofs.Marinières te beginnen van fr 2-50; zgr^es SLEÜWM VAN LANGS FORTHEM, LOO, POLLINCHOVE, OOSTVLETEREN, EN VICE-VERSA. Beno't VandcnfocPsSie en Csastave Roll.v, le Alveringhem, maken bekend dat zij de vergunning bekomen hebben om eenen Diligentie-Dienst interichten van Alverin ghem op IJperen, passeerende langs Forlhem, Loo, Pollin- ohove en Ooslvleteren, met een rijtuig op4 wielen, bespannen met 2 paarden, geschikt lot het vervoeren van reizigers en koopwaren, eiken DINSDAG en ZATERDAG der week. Van Alveringhem, ter herberg bewoond door B. Vunden- berghe, om 6 uren 's morgens, gedurende de maanden October, November, December, Januari en Februari. En ten 5 uren 's morgens gedurende de andere maanden. Van IJperen, ter herberg Hotel des Pays-Has, Elverding- sUaat, om 3 uren namiddag, te rekenen van October tot en met Februari, en ten 4 uren namiddag van Maart tot en met September. Zij bevelen zich in de gunst van eenieder en hopen door hunne stiptheid en oplettendheid, in alles, het vertrouwen van het geëerd publiek te zullen bekomen. d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes mélalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. Drij werklieden zijn genoeg oui van.ï lot Z hectoliter» kooru per uur te bekomen. ZICH TE A ER VOEGEN TWEEDE GOEDKOOFE VOLKSUITGAVE VAN DOOR W. J. HOFDIJK. HET F.ENE PLAAT, noon A -C. VAN DER CRIÏSSF.V. Van heiten af han men de fabel le dei' vertrehuren van den ld ze een- Hei/ heliomen ten ba ree Ie van ons blad aan In ons land bestaan verschiliige vcrbctcringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tol betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doe» kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel va» omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen te» bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. HUIS VAN LAKENS NIEUWIGHEDEN, IN DE GOEDKOOP. ZICH RECHSTREEKSCH A A V FEB IEI1EV mmBBssamatMranNUBMnKsiaBnani MMnMflBHsnrauHnavnamHasHBnEiaHRMB! Boek- en Steendrukkerij EragcJ Va» Erckhont, Dixmudestraat, 59,te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4