VAN IJPEREN. De wetten der IS. Kerk zijn onveranderlijk. 4 FRANKEN 'S JAARS IN1' R24. IJuHiuiide «laar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten, bekendmakingen. FRICADELLEN VOOR IJPEREiS'. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 eenlimcn den regel. Rcklamen: 25'centimen. ZONDAG. 8" MAART 1874. BuitF.Ei.Diximniesliaal. 51). Alle inzendingen vrat dit vrij Dit is de thema waarop de Bisschoppen, anders gezegd, de jesuiten, zich steunen om de verschillige slaten den oorlog aan te doen en om in het geheel christendom het tijdelijk gezag te bevechten. Vol gens hetgeen zij beweeren, er is slechts eene Kerk wiens voorschriften onveranderlijk zijn, waarvan de geestelijkheid niet mag afzien, noch in overeen komsten treden. In tegenwoordigheid van dergelij ke vorderingen, ziet men haar in de eene plaats gedulden wat zij in eene andere voor onmogelijk houdt staan. De zaak der kerkhoven is een voor beeld men heefteen bezwaar gemaakt van, gelijk liet in veel sleden gepleegd wordt, de dooden, onverschillig hunne geloofspunten, in de gemeene kerkhoven te begraven, terwijl men in andere de putten afzonderlijk wijdt en, op deze wijze, alle jaoeielijkheden voorkomt. In Pruisen veroordeelt men de wetten van den Staat, welke de zelfde zijn als die van Wurtcmberg, alwaar men deze duldt! In Frankrijk, sedert Bossuet, was de Kerk onder worpen aan de voorschriften van betgeen men de vrijheden der fransche Kerk noemt, en welke ook in onze voormalige Universiteit van Leuven waren onderwezen, en toen men heden deze vrij heden wil behouden,de geestelijkheid van alle lan den zou de menigte, die met het voorgaande, onbe kend is, daartegen ophitsen et de wetgevers als dwinglanden behandelen zij zon zelfs alle middels inspannen om door omwentelingen hun omver te werpen. Iloe komt het dus, dat hetgeen in de eene plaats gepleegd wordt, in de andere als tegenstrijdig aan de wetten der II. Kerk wordt verklaard? Hoe komt het. dat hetgeen door de Bossuets, de Fenelons en andere kerkvaders was aangenomen en verdedigd en in de voornoemde Leuvensche Universiteit werd onderwezen, heden als ketterij zou verklaard wor den De antwoord is eenvoudig: omdat de jesuiten hunner grondstelsels in de plaats van deze der 11. Kerk stellen. Hetgeen hier toegelaten is wordt elders verboden, volgens de landen en de omstan digheden; geld en macht is het eenige dat men naspeurt, en, van de overdrevenheden der fransche omwentelaars gebruik makende om de bevolkingen den angst aan te jagen, dat gevaarlijk orde plant zich in alle landen en heeft reeds op eene werkende wijze de meerderheid der bevolkingen weten te verbeesten. De droom der jesuiterij was van sedert eeuwen de Moeder Gods op het zelfde plan te brengen van haren Goddelijken Zoon, en de Onfeilbaarheid van den Paus als geloofspunt te doen aanvaarden. Tot heden hadden de kerkvergaderingen deze nieuwig heden nooit willen aannemen, zij voorzagèn al de moeielijkheden welke uit zulk een overdreven stelsel gingen voortspruiten. Inderdaad, indien men over honderd jaren de Onbevlekte Ontvangenis had verklaard, men zou hij peerdevoeren hoeken voor en tegen geschreven hebben, daar thans degenen die voormaals hunne pendaartegen hadden gericht, zich bepalen met de schouders op te halen. Met de Onfeilbaarheid is hel vcrschillig, de Parle menten zouden er zich tegen verzet hebben, en indien zulke beslissing door eene kerkvergadering ware genomen, zij zou door de Gouvernementen niet goedgekeurd geweest zijn en dus nooit mogen afgekondigd worden. Heden is liet geheel anders, de vrijheden waaraan de volken zoo sterk houden weet de jesuiterij uit— sluitelijk tot haar voordeel te doen draaien ziende dat, hoe dom ook hare hedendaagsche mirakels zijn, zij nog de godvruchtigheid der verbeeste bevolkingen ophitsen, zij durft alles wagen. Daar om is het dat de grondstelsels van den katholijken Godsdienst van heden niet meer gelijken aan die der vorige eeuwen. DE TOEKOMST IJZEREN—WEG VERTREKUREN VAN I.ÏPEREN Naar PöPERINGHE-IlAZEBROUCK. G-50. - 12-05. - 5-57. - G-50. Naar POPERINGIIE. 9-07. - 8-45. - 9-50. Haar KORTRIJK. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-55. - 5-25, Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - G-45. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-OG. - C-20. aa-MT^a-gg;.- MILITIE-WET. In de uitvoering der wetten niemand kan ontsnappen aan hunne toepassing, en men is het eens om te zeggenpersonne nest censé ighnrer la loi, iedereen is gehouden de wet te kennen. Nogtans men vindt in menige liberale dagbladeren eene reklamatie tegen eene schikking der militie-wet, ten voor- deele van dnizcndcu lotelingen die niet wisten dat men, om te mogen remplaceeren, vóór de loting eene som van 200 franks in de Staats-kas moest storten, en men zou willen door eene terugwerkende schikking voor hen een verlang van betaling bekomen, onder voorwendsel dat zij de wet niet kenden. Dit verlang ware eene schreeuwende onrrchfveerdigheid jegens de jonglingen die, gelijkvormiglijk aan de wet, hun ne störlirig gedaan hebben, in dien zin dat hij deze laatstede kans van eenen remplacant van het Gouvernement te bekomen duizende malen zou verminderen. Indien deze toegevendheid aan duizende andere lotelingen vergund ware, er zouden duizende remplaganten meer noodig zijn, en die welke reeds hunne storting gedaan hebben, be halve dat hunne kans in de plaatsvervanging door het Gou vernement zou verminderen, zouden, bij gebrek aan deze plaatsvervanging, des te ueer moeite hebben om eenen rem placant te vinden. Dusdanige maatregel zou slechts dienen om ons klerikaal Gouvernement populair te maken ten koste van die welke het slachtoffer er van zouden zijn. (Medegedeeld). Wat het Nieuwsbladje deze week tracht uiteen te doen is het woord révolutionnaire toe te passen aan den staatsman die wil in zijn land meester zijn en meester blijven door de wetten te doen eerbiedigen van den kleinste tot den grootste. Zij mogen zooveel met hunne wetten voor den dag komen als zij willen, niet te doen, zoohaast die wetten maar dienen om het goed orde te ondermijnen en de wereldlijke macht door de jesuiten-heerschappij te bestrijden, halte-la zegt Bismark. Natuurlijk, dit spel gaat de zwarte kliek niet en diensvol gens, alwie zich verzet tegen hare eischen zijn reveiution- hairen Alles wat zij willen wordt verkregen door hunne wet, welke zij de wet Gods of die der 11. Kerk noemen 't is fijn uitgevonden. Dit is goed voor domkoppen of schijnheiligaars,/ maar voor menschen van eere en verstand de wel Gods is 1° Verbod aan de geestelijkheid de wereldsche macht of rijkdom naar te jagen. Mijn rijk is van deze wereld niet. 2" Alle staatswetten te eerbiedigen, en in alles het voor beeld van ootmoedigheid en onderdanigheid te geven, (i Geeft aan Gesar wat aan Cesar toekomt. 5° Noch haat noch vraak mag een dienaar Gods in het hert dragen. Allen mensch, zonder onderscheid van geloof, heefi recht op achting en bijstand. Bemint uwen evennaasten als uw eigen zelve Eh wel, mannekens, waar zijt gij met uwe wet Gods En uwe wet der H. Kerk Indien zij in een punt strijdig is met de wet Gods, zij deugt nietAlles waarop zwarten zich steunen om hunne heerschappij te bewerken ts valsch en strijdig tegen de v et Gods, dns geheel den boel zijn revolutionnairs, anders niet. Ze zijn lekker aan hunne wet Dan vervolgt het Nieuwsbladje zijne laak van wekelijks al les wal eerlijk en loyaal is te bemodderen en te lasteren Courage! gij smijt uwe eigene ruiten bij brokken. En niet meer wetende wat zeggen, komt het in Zijn aller hande nieuws vertellen dat het de schuld is van Bergé dat er in den jlaatsten trimester van 1875, te Brussel 13 echtschei dingen geweest zijn 't Is zeker om ons een staaiken te geven van zijne argu menten Tot Zaterdag eDe Magister.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1