A PRIMES CQNTRE L'INCENDIE DILIGENTIE-DIENST ONTGRANER LECLERCQ. ONS VOORGESLACHT, De Jongen van Ruiselede, ENCRE BELGE PERFECTION® MET 1" MAART 1874 VAN straat, 55 1 «S I? E B S3 K, iii zijn dagelijks leven geschilderd Fabriek van Vetten stelsel GEORGES VLLE F. GÖUHT01S EN VAN ROY, Compagnie Beige Alveringhem naar IJperen, BERICHT* Gcbreveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. GARANTIE DE 5,000,000 ER. pen pt'ijicentiemen. - {onder hel control der landbouwstatie van Gembloux HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEERDIGING gewaarborgde tilels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angent voor IJperen, RF VEKGRACHT-COURTQIS. Agent voor Poperinglie, Mr ACHÏLLE SANSEN, Vcurneslraaf, 21. Vertrekuren voor Frankrijk, bij den uitvinder ftl. LECLERCQ- I.EZCORNEZ, te S' Sylvesler-Capelie (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. VERSCHENEN TWEEDE GOEDKOOP E VOLKSUITGAVE Siege de la Compagnie, Rde de Loxdm, 20, a BRUXELLES. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64" cent. t DIER VETTEN ■SS. Hoekatraat, (toy «Se Statie) AII<5c-Veete Brussel) rue de l'Angle TI. DES PROFRIÉTAIRES RÉÜNIS, POUR L'ASSURANGE NIEUWES VAN LANGS FORTHER, LOO, POLL1NCHOVE, OOSTVLETEREN, EX VICE-VEUSA. Benoit Vandcnbergtoe en Gustavc Roily, te Alveringhem, maken bekend dat zij de vergunning bekomen hebben om eenen Diligenlie-Bienst interichten van Alverin ghem op IJperen, passeerende langs Forthem, Loo, Pollin- ehove en Oostvleteren, met een rijtuig op4 wielen, bespannen niet 2 paarden, geschikt tot het vervoeren van reizigers en koopwaren, eiken DINSDAG en ZATERDAG der week. Van Alveringhem, ter herberg bewoond door B. Vanden- berghe, om 6 uren 's morgens, gedurende de maanden October, November, December, Januari en Februari. En ten 5 uren 's morgens gedurende de andere maanden. Van IJperen, ter herberg Hotel des Pays-Bas, Elverding- slraat, om 3 uren namiddag, te rekenen van October tot en niet Februari, en ten 4 uren namiddag vaa Maart tot en met September. Zij bevelen zich in de gunst van eenieder en hopen door hunne stiptheid en oplettendheid, in alles, het vertrouwen van bet geëerd publiek te zullen bekomen. Di'ij werklieden zijn genoeg om van_2 lol a toccloliler» keurst per uur te bekomen. ZïCII TE VERVOEGEN VAN LA FOUDRE, I/ËXPLOSION BES CDAUOIÈRES ET BE GAZ A ÉCS.AZRER. FONDÉE EN 1821. S'adresser pour les assurances el plus amples informations EAgent principal: Jt.©XRAET-I»AKRET,ruedeLilIe, 10 MET EE.NE PLAAT, woon A.-C. VAX BEU CRlïSSEV DOOR In ons land bestaan verschillige vci'beteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten slap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gesiiclis ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. W. J. HOFDIJK. inn he tien af han #t»en tie 'S'abelle tSet' verfeelttiren ran tien SJ ze een-II etf bekante*» ten buveele etui ons blatl aan d un trés beau noir en écrivant, d'ijne limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. DES MAGAZIJNEN LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. HEitOPENIK IN BE &OEDE.OOP Beek- en Steendrukkerij Engel Van Eeokt.out. Dixmudeslraat, 59, te Etper «Miirawsfflrti»

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4