VAN IJPEREN. Hoeveel soortenvan moordenaars 4 FRANKEN 'H JAARS Nr 629. Berliemle Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. BERICHT. ZIJN ER? VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG. 12" APRIL 1874, Bürf.kt. Dixmmlestraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij IJZEm-WEG. VERTREKUREiN VAN IJPEREN De burgeroorlog, die het ongelukkige Spanje teistert, die stroomen bloed kost en den ondergang van dit schoone land veroorzaakt, moet eenieder verwonderen,daar het onderhouden van legers zoo als liet Don Carlos doet, miljoenen kost, en welke financiers zouden het durven wagen hem leeningen toe te staan in de onzekerheid of hij, in weerwil van den tegenstand der groole sleden en van het meerdere gedeelte der natie, ooit den troon zal kunnen beklimmen. Er moeien dus een geheimen invloed en eene verdokene geldbron beslaap om aan den Preten dent, die niet anders is dan den vertegenwoordiger der Jesuilerijde middels te verschaffen om legers in te richten en oorlog te voeren, en daar eene ge- loofssprenk zegtdat degene die belang heeft in de zaak natuurlijk de verdachte van het voorgevallen is, volgt er uit dat men vraagt of het niet de Nieuw- jaargiftcn aan den Paus, enz. zijn die door den II. Vader daartoe worden bestemd. De beraadslaging in de Kamer op de te doene ver- beteringswerken aan de have en de dokken van Antwerpen, heefteen hevigen woordenstrijd opge wekt tusschen M. Malou en den sehranderen lieer Frère. Deze laatste, ofschoon al de voorgestelde werken goedkeurende, heeft niet te min de wijze van uitvoer ernstiglijk beknibbeld. Volgens hem bestonden ergeene redens om, door afwijking der overeenkomsten met Doctoor Strousberg, een ge deelte van die werken aan de maatschappij van het Immobilair Krediet toe te vertrouwen en onder dit voorwendsel dezelve te bevorderen ten dien ge volge heeft de heer Frère bewezen dat het een zui ver geschenk van drie miljoenen is dat de Minister aan de bedoelde maatschappij heeft willen doen. Niet tegenstaande dit door meest al de liberale Re presentanten als waar werd bevestigd, de Rechter zijde heeft eenpariglijk deze wet gestemd. Welk zijn hier de inzichten geweest van den h.r Malou? Is het een akt van erkentenis dien hij heeft willen doen ten voordeele eener maatschappij van welke hij langen lijd voorzitter was, of is het in 't voordeel der actiën? Men zou het kunnen vennoe- den, indien, zooals men zegt^ M. Malou niet een der voornaamste actionnarissen gebleven ware. Hoe hetzij, de overeenkomst met den heer Philip— daert, welke zooveel opspraak heeft teweeggebracht en thans het begunstigen der maatschappij van het Immobilair Krediet, door den h.r Frère als zoo scha delijk voor den Staat blootgelegd, bewijzen dat men den heer Malou kan verwijten dat hij te straf gene gen blijft voor de maatschappijen waarvan hij het bestuur in handen nog had op hetoogenblik dat hij Minister werd. 0/ de ivoorden sterven in de penneen 'k en kan niet anders doen of zuchten. Dit zijn de woorden van het Nieuwsblad. Waarom die zuchten? Niet anders dan omdat de Regeering de Lamotle School volgens de voorschriften der fondatïe en den wil der stichters doet herleven, en dat alzoo de za- menrolling der Jesuiterij, die de nonnen verboden had zich aan de wet te onderwerpen, de uitval niet heeft gehad dien zij betracht had, hel is te zeggen, een algemeen misnoegen onder het grauw op te wekken. Na te vergeefs alle pogingen te hebben gedaan om de meesteressen af te wenden om het ambt van onderwijster niet te aanvaarden, zij neemt haren toevlucht lot de ouders ten einde deze af te keeren door de gewone besehuldiging dat het onderwijs aldaar goddeloos zal zijnAlsof de ondervinding niet genoegzaam had bewezen dat het in al onze stadsscholen geheel anders is. Om dat de regering in hare beslissing gezegd heeft dat het zuiver gewin der kinderen aan de 01 TOEKOMSÏ Naar POPERINGHE-HAZEBROUCK. 6-50. - 12-05. - 3-37. - 6-50. Naar POPERTNGHE. 9-07. - 8-43. - 9-30. Naar K.ORTRIJK. 3-34. - 9-49. - li-tS. - 2-33. - 5-23. Naar ROUSSELAERE. 7-50. - 12-25. - 6-43. Naar LANGEMARCK. 7-15. - 12-06. - 6-20. De Iiccpcii iugcscSii'cvcMCii op ons blad, die op den valdag «Ier vernieuwing van Sum abon- «nent.het hnn toegezonden nummer nietterng zenden, worden aanzien ais abounent voor een jaar. ilc nieuwe inschrijvers zijn verzocht bnn abonnement «'echtstreeks op den post te ne men, aizoo zullen zij met «neer regelmatigheid hun wekclijksch nunnner ontvangen. Men schrijft ons uit Moorslede Alhoewel deze vraag in den Mechelschen cathechismus niet staat, zoude het daarvoren teenemaal onmogelijk zijn om een beetje te antwoorden Castelein, van zaliger memorie (wij hebben hem tot Yper in den zak zien spuwen) was een felle moordenaar, hij trof hard en sloeg ze den kop in. Tropmann vond het hart met den dolk er zijn er die ze prussikeren (niet slecht te verstaan, ik wil zeggen acide prussique gebruiken) lief lijke vrouwen steken fosforkens tusschen de boterhammen van hunnen teederen gemaal, of smijten ze in hunnen pap in plaats van appels de garde civique doet er ook vele dood, enfin, duizende materiele middels zijn er! Maar noemt ons dan eens de bedekte middels! de valsche, de jesuitieksche middels, de morale middels, moet ik zeggen Menschen ruineren en doen sterven van verdriet, vaders van familie hunnen post, hunne bediening, hunne middels van bestaan ontrooven en man en vrouw en binders in d'armoede storten ca doen sterven, 't zij door honger, 't zij door wanhoop! 't zij dat langzaam en pijnlijk verdriet of lijden hun allengs- kensden worlel des levens afwreet! enz., enz. Wie kent al de middels der bedekte moordenaars Een voorbeeld. Te Moorslede, niet verre van de kerk, wonen treffelijke brave lieden. Man, vrouw en kinders leefden vreedzaam, maar gelukkig In de laatste stemming, zoo als daar altijd gebeurt, liepen de opvolgers van den vredezoekenden Christus hier op dtze aarde, als ware jachthonden achterverlorene zielen neen, achter stemmen V.... de vader des huisgezins waarvan hier spraak, is ook stemmer. Daar ook liep een jachthond, 't was T Moorsleedsch Snoekske, een ventje zwart van lichaam en van ziel, aan wien alle middels goed zijn Liegen, haten en verwenschen is zijn vak, laster spuwen is zijne taak De stem van Vmoest hij hebben, hij ging er naar toe.... Daar kon het niet gaan met den jesuit te steken en van religie en vervolging te zingen, dat liedje was te wei gekend en den air versleten, maar dat ventje heeft vele snaren aan zijne harp, geene booze listen zijn hem onbekend - U ontbreekt land, gij hebt er noodig, ik weet het, hewel stemt voor ons, en ik zal er u bezorgen, dat dischland dat gij begeert zal u verpacht worden ik geef u mijn woord De arme vrouw vroeg niet beter dan haai bestaan, dan brood voor hare kfnderen, zij geloofde den boozen beloofder, had hoop in zijne woorden, smeekte den man en men deed Snoecks gedacht Verzaakte men zijne opinie, men had toch land Ongelukkige, gij kendel Snoeck niet, 't is een listige snaak. Zij hadden dus zonder den waard geteld en wanneer de vrouw eenigen lijd daarnaar hem zijne belofte ging herinneren, lachte hij er mede. wei hoe! wat spreekt gij mij van land, het is al lang verpachten de toer was gespeeld Ongelukkige!... rampzalige! de moeder was bevrucht in hare schoot kiemde een telg, die zonder u, o moorddadige bedrieger, het licht van den Schepper moest ontvangpn Droefheid, wanhoop, verontwaardiging wierpen zich als moordpijlen in haren lijdenden boezem hoe wreed was niet hare pijn zij wierd ziek, doodelijk ziek... en stierf!!! Over eenige maanden nog was zij gezond, frisch, jong en snel! Nu is zij een lijk! Nog vele jaren liefde beloofde zij haren man, vele jaren (roost aan hare kinderen en een lang levens genot aan zich zeiven nu ligt zij in hel kille graf! zij en hare ongeborene telg En de vader stort hittere tranen en de kleine achtergelaten!-, schapen huilen en de wormen wreten langzaam de lijken van twee onnoozele slachtoffers Wee! Hoeveel soorten van moordenaars zijn er°

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1