PAUVRES. Par la Société d'Escrime, DE TEGEN-RHUMATISCHE WAÏÏE ON DEM AN DE UNE DEMOISELLE DE MAGASIN EEN JONGELING Yille d'Ypres Salie de Spectacle. Bast:;. Briefwisseling der Toekomst. A ATSTE NI EL W All PROFIT Di manche12 Avril 1874, POUR UNE VILLE DE PROVINCE a S heitres du soir. van IK Pattisoy verzacht oogenblikkelijk de pijnen en geneest voor goed het Jicht en de Rhumatische Kwaal van alle slach, de Tandpijn, de Lendenzweer, de Borstont steking, de Keclkwaal, enz. In rollen van fr. 1-50, en halve rollen van 80 c., hij M. Ch. BECUWE, Apotheker, te IJperen. La Musiquc de la ville, sous la direction de M. Ch. Otto, exécutera un brillant programme. Un plateau, pour recevoir les offrandes du pu blic, sera placé a l'entrée de la Salie. (DE BONNE FAMILLE). S'adresser au Bureau du Journal. VAN 22 JAAR, begeert eene plaats in een Koophandelhuis voor het houden der boeken. Hij is voorzien van alle noodige getuigschriften. Zich te bevragen ten Bureele van dit blad onder letter X. AVELGHMj 7 Maart 1874. Tuiterkes g'hebt nog zoo weinig ondervinding en verstand van affairetis! Ge kent zoo slecht den goeden weg om eene jaarlijksclie subsidie van 4oo of boo frank te bekomen. Nog- tans niets gemakkelijker voor U. Langs uwen kant, hebt ge mannen genoeg, gekruinde of ongeki uinde, ervaren afgrijs geworden in 'l petitionneeren en 't denonceeren. Neemt u- weu toevlucht tot hen: zij zullen u wel, zoo mogelijk, op den goeden weg stellen. Maar 'k geloof dat ge u op die vogels, aigles of andere, niet meer betrouwd en dat ge ook weet dat ze alleenlijk goed zijn om de zuurgewonnen kluitjes uit uwen zak te jagen daar hunne pogingen steeds eenen niet verwach ten uitslag hebben G'hebt nog St-Pieter. Deze heilige Man is rijk, machtig rijk, millionnair; ja duizendmaal millionnair; want, dag en nacht, werken voor Hem millioenen en miljoenen kleine en groo-te Zwarte Testamenlroovers. Millioenen en millioenen onbe schaamde en nooit verzadigde schooiers, van alle kleur en soort, persen den onnoozelen fraaie menschen den laatsten cent af. De Tempel Gods is eene geldsmisen bet sterfuur dikwijls een rooversuur geworden. Getuige biervan de escamoteering der spaarpenningen cener alhier onlangs overledene Maagd. Went u dus, Tuiterkes, tot dien bewaarder dezer treffelijk gewonnen fortuinen wentu, tot St-Pieter hij is, 'k herhaal het u, rijk er. daarbij milddadig jegens zijne vrienden. 't Is waar, St-Pieter spreekt noch fransch noch vlaamsch maar slechts lalijn. Nog eens hebt ge, in uwe rangen, be voegde mannen. St-Pieter is niet te hoog geleerd want hij was een arme visscher. Daarom zijn uwe zwarte opperburgers bekwaam genoeg om u te helpen. Meest allen kennen, min of meer, keuken-latijn genoeg, om eene petitie in die taal op te maken en ze naar St-Pieter te zenden. Richt u dus tot hen, die u later den Hemel en nu, a priori, u wel eene subsiedie van bOO, 600 of 700 frank kunnen doen bekomen. Het ware onbillijk dat die zoogezegde navolgers of stadhou ders van S' Pieter, in deze omstandigheid, u, hunne mede werking ontzegden, u die La fille de Madame Angot durft spelen om eenen pastoor te installeeren Met Paschen moet ik spreken over eene biecht waarin de paap van gazetten sprekende, aan zijne biechlelinge zei: ik ken die jongelinghij is slechtbedorven tot in het hart.... woorden die ik weérvind in anonyme schandschriften. Als 'ne paap van iemand zegt ik ken hem, dat beteekentik zal hem vindenBiechle en brieven lot acht dagen later als het God belieft. Vriendelijken groet!! Een slecht bedorven jongeling. WERVICK. Wij vernemen met veel plezier dat er kwestie is van een spaarzaam slachthuis alhier op te rechten. Het schijnt dal de generaal-suisse zich er veel mede bezig houdt. De beenhou wers zeggen wel dat de suisse geene neiring mag uitoefenen en de chef van dezen laatste belooft hen wel dat hij de noo- dige toestemming niet zal bekomen, maar halte-lh, beenhou- werkenslief! de firme Stamper en C'° kan zoo wel gebruikt worden om koeien te slaan als om andouillelten te maken. Volgens het algemeen gerucht zou het abattoir in 't mid den der stad gemaakt worden. In alle andere steden stelt men zulke gebouwen ten uilkante,en indien het alhier an ders wierd, dan is het dat de gezondheid en het gevaar der inwoners niet tellen en men maar inziet de voordeelen die 't een of 't ander kopstuk er uit kan trekken. Vooraleer onze raadsheeren de noodige toestemming zul len bekomen, verhopen wij dat deze zaak, die van allergrootst belang is zoo wel voor de kluiten der contribuabelen als voor hunne gezondheid, door bevoegde overheid zal onderzocht worden. Men zegt dat het alhier verboden is, op straffe van boete Van zwijns te houden in stad Van eiternes te zuiveren binst den dag. Suisse, die niet alleenlijk zwijns houdt maar deze doet slaan in zijnen koer en die vette verspreidt in 't midden van den dag dat de geheele Groenestraat gearomatiseerd is, is ze ker een der vrienden van den generaal, want zonder dat hij had sedert lang door zijne handen moeten passeeren. Wie herinnert zich ook niet den zoeten en wel gebalsem- den reuk dien de audouilletten-fabriek verepreidde Was het, liefelijke suisse, om den smaak derzelve te ver heffen De inwoners der stad empesteeren is zonder belang, maar om 11 uren's avonds treffelijke burgers op de schouders slaan en hun zeggen 'Ie zal u morgen vinden is weer- diger. in eene stad die bewoond is door verschillige leden der internationale moeter 's avonds wel gezorgd worden, want den eenen of den anderen dag zouden er ongelukken kunnen gebeuren. Papa. Wervtck, 3 April 1874. Heer Opsteller. Woensdag laatst was ik alhier in de statie den trein af wachtende, toen er kwestie was van eene enquette op eene aanklaging ten laste van onzen postmeester door zijnen ge beur den policie-comrnissaris gedaan. Deze aanklaging is niet anders, zegde men dan eene antwoord aan hetgeen de post meester zou gezegd hebben over de handelwijs der politie in eene omstandigheid die, zoo zij waar is, vraak roep Zie hier wat men zegt: In de estaminet deCasico,eene der bijzonderste der stad, bewoond door eerlijke personen, was over eenigen tijd eene 20jarige jufvouw, de dochter van deze estaminet hare vriendin, met wie zij te Rijsel gewoond had, komen hor- zoeken. Rond elf ure's avonds, de policie-comrnissaris kwam binnen en vroeg van waar die jufvrouw was en wat zij daar dede op bare antwoord dat zij van Rijsel was, zegde hij dat zij seffens moest vertrekken, en niettegenstaande de opmer kingen der tegenwoordige personen leidde hij deze jufvrouw te midden van den nacht tot op de fransche grenzen Daar is een feit dat vraak roept en niettegenstaande dat, alles blijft zonder vervolg. Zoo er te Wervick een Enquette te doen is, het is zeker wel op de handelwijs der policie, maar neen... de policie alhier is onfaalbaar en al de aanklagingen ten haren laste gedaan, blijven in het dak en degeene door deze laaste gedaan zijn seffens vervolgd, hoe belachelijk zij mochte wezen. Wanneer, hoer Burgmeester, van Wervick, gaat gij een einde aan dit spel brengen? Verhopende, heer Opsteller, dat gij deze aan uwe lezers zult mededeelen,hebbe d'eer u te groeten en u te wenschen een zaligen Paschen. D De heer correspondent B. K., zich niet laten kennen hebbende, zijn wij verplicht zijne inzending weg te laten, daar iedere inzender verantwoordelijk is van zijn schrijven. MESGELlüiYIES. -Eerweerdige Vader ik kom mij beschuldigen van hetgeen ik gedurend het afgeloopen jaar misdreven heb ik heb gevloekt'k hebgestolen.,., 'k heb.... de reputatie van mijne evenmensch geschonden'k heb onkuisch'heid begaan.... 'k heb.... bijna een inensch vermoord.... 'k heb Hebt gij geene slechte gazellen gelezen Jaak, Eerweerdige Vader, ik heb de Patrie, de Bien Publiek, het Nieuwsblad, het Journal d'Ypres gelezen. Dit zijn goede gazetten.... De slechte gazetten zijn de Étoile Beige, de Toekomst. Ik lees die ook al. Ah gij leest de ToekomstEn het verwondert de menschen dat zij ongelukken hebben zij komen te kort in hunne zaken, zij hebben ziekten, hunne kinderen verongeluk ken, hunne melk zuurt, hunne boter keert, en zij peinzen niet van waar dit alles komtomdat zij de Toekomt lezen. Maar ik vinde daarin niet anders als waarheden, weliswaar een beetje hard.... Gij zult mij beloven, die niet meer te lezen en al waar gij dezelve vindt weg te nemen en te verbranden gij zult aan uwe kinders en dienstboden dit ook verbieden, zoo niet, ik kan u geen absolutie gevenwant het is de slechtste gazet onder de kappe des hemels, zij loochend God, spot met de religie, vervolgt de priesters, predikt de commune aan Het is 't eerste da 'k hoore, ik heb dit al daar niet in gevonden Gij zult mij nog beloven een abonnnement op het Nieuwsblad te nemen Maar ik heb den moed niet het te lezen 't Is gelijk, gij geve het aan anderen. Gij belooft hel? Het is mij onmogelijk. Alsdan, ik kan u niet absolvéeren. 't Is ook wel. En het vensterken werd met eenen snak toegesloten Gustave Van Audenaerde, een der ontsnapten uit het ge vang van Turnhout, is gisteren aangehouden geweest door den veldwachter De Coster, te Ilooghlede de andere, J.-B. Frederic, is kunnen ontsnappen in de richting van het westen. De aangehoudene is in verzekering gebracht naar het ge vang van IJperen. DES ASSAÜÏ HUI MARKTEN VAN IJPEREN. AARD OER GRANEN ENZ. 4 April. H April. verkochtle 1 kwantiteit. middenpr- p. 100 kilo- verkoclitle kwantiteit. miiltli'njii'- p. KM) kilo. Tarwe 19,600 38-00 27,000 57-73 Rogge 2,500 28-00 3,600 27-73 Haver 1,200 28-hO 1,100 29-00 Erwelen 0,400 27-00 900 29-00 Boontjes 3,000 28-30 1,100 27-50 Aardappelen 7,000 7-30 9,000 7-30 Boter 340-00 340-00 kortrijk. Per hectoliter. 6 April. Tarwe fr. 28 h 31 54 Aard. 100 k. 7 a Roode tarwe a Boter p. i/2k. 1 03 a I 81 Bogge a Eieren per 23 1 63 a 1 90 Haver 13 34 a Peerdb. p. h. a UOESINGHE. lieer uitgever, Ik ben pachter van een katholijken proprietaris en ik ga algelijk 'nen keer mijn gedacht zeggen over den twist alhier bestaande De twee groote ruziemakers zijn den Scheevenekke en Ka- reltje, die alleenlijk voor zich zeiven werkende in beooging van latere belooningen alhier, geheel Boesinghe overhoop stellen en de treffelijke menschen alhier in twee kampen ver- deelen. Maar, wanneer eindelinge de goede rede alhier de overhand zal hebben en zij al hunne plannen zullen zien mis lukken, zij zullen hun changement vragen en ons alléén la ten met den twist luïschen treffelijke menschen die zij liberalen noemen en die, gelijk wij, noch tegen kerk noch tegen religie zijn. Want alles wel naargezien, wat weten zij in te brengen tegen de twee mannen waartegen zij, tijdens de laatste kie zingen, zoo gewerkt en geschreeuwd hebben Niets Welnu, wij kalholijke boeren, wij zullen onze oogen ope nen, wij hebben al zottigheden genoeg gekregen en sneuvert gehad; wij zullen, uit voorwendsel van katholijk en liberaal, met onze beste vrienden in geen twist meer leven want wel haast zouden wij om een glas bier gaande op niemand meer kunnen kijken noch tegen niemand spi eken wij zijn beu van ruzie te maken voor een ander en zonder rede. Hetgeen onze gebeurs, die zij liberalen heeten, willen, is maar juistzij willen dat de pastors zich met hunne burgerrechten niet moeien, gelijk of zij zich niet moeien met de kerkrechten. X. -s.-e>oa

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 3