m MEN GOEDEN ROOP De Jongen van Rniseede, ONTGRANER IECIERCQ. A PRIMES CONTRE L'INCENDIE, CONCOURS GÉNÉRAl PIGEONS VOTAGEURS 400 Fr. DE PRIX. 400 Fr. REGISTERS, SCHOOL- kKANTQORGERIEF, Kerk- en Gebedenboeken, enz., DILIGENTIE DIENST ENCRE BELGE PERFECTION® s. in zijn dagelijks leven geschilderd rm? am *w w am mm sw Heropening der Magazijnen van Lakens en Nieuwigheden. Fabriek van Vetten stelsel GEORGES VILLE F. COiiRTOlS EN VAN ROY, Gebrcveteerd in Frankrijk en in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. Compagnie Beige GARANTIE DE 5,000,000 FR. Commune de Ztoiincbeke. SUR It R ET E li I L le Dimanche 3 Mai 1874. Alveriughem naar IJperen, BERICHT. *5 55, D1XMUDESTRAAT, 55, onder de nieuwe firma van J. CLEIRENS-MIROU. .3 '3 Het huis heeft de eer kenbaar te maken dat het al zijne nieuwigheden voor de lente en den zomer ontvangen heeft. Men vindt er altijd eenen schoonen keus van Al de bovengemelde artikels worden verkocht aan vaste prijzen en komen voort uil de voor naamste Belgische, Fransche, Duilsche eu Engelsehe fabrieken. rö. 5* 3' 3* onder het control der landbouicstatie van Gembloux HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEERDIGING DIER VETTEN gewaarborgde titels en samensteling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angcnt voor IJperen, Mr VERGRACHT-COURTOIS. Agent voor Poperinghe, M' ACHILLE SANSEN, Veurneslraat, 21. Schetsen uit het leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, VERSCHENEN 'liii voor Frankrijk, bij den uilvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S4 Sylvesler-Capelle (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. POUR L'ASSURANCE Siège de la Compagnie, Rue de Loxüm. §0. a BRUXELLES. Verkrijgbaar ten bureele van dit blad GROOTE SORTEERING aan zeer geringe prijzen. NIEUWEN Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8™, ieder met 2 platen, a 64° cent. Vertrekuren pen peijs run 5 centiemen. c O p Sb CS CS 5-75. 4-7-3. 5-25. 2-15. -id -5 cy ss Q Zwart laken voor eerste communie, Frakken, Mantels, Vrouwenmantels, enz., te beginnen van Satin-laine, Citir-laine, Zwarten Castor, Moskowa van alle kleuren, Hollandschen Duffel, Dons, Leeuwenvel, Ratine of genopte sloffen, Reps voor pardessus of overjassen, Tweenes, Broekstoffen, Gilets, Stoffen voor volledige kostumen, enz., Rood laken, groen meubel- en billardlaken, violet laken. Blauwen en rooden Baai, Fries, Flanel de santé, Flanel voor voedering, Satin-Cbine, Taffetas, zwarten Merinos van alle breedtens. Alle gekleurde Fransche en Eengelsche Merinossen voor kleederen dobbel breeden te beginnen van 1,40 Kols en Halsdoeken. Depot van extra schoone zwarte gerepte zijde en taffetas. Bijzonder magezijn van vervaardigde vrouwenmantels, kapmantels, waterproofs en raarinières. o,00. O CS O cz> O a pc- p 3 CD cr o cr CD CD CD Q- cs O O 11, Hoekstraat, (by de Statie) Alüée-Verte Brussel) rue de I'Angle it. MET EENE PLAAT, VOOR A -C. VAM DER CRUSSEM. in ons land bestaan verschiliige verbeteringshuizen, waar j ange lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder da kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. TWEEDE GOEDKOOPE VOLKSUITGAVE VAN DOOR W. J. HOFDIJK. Drij werklieden zijn genoeg om ran 9 tot 3 hectoliter* koorn per uur te bekomen. ZICII TE VERVOEGEN DES PROPRIÉTAIRES RÉDNIS, EA FOUHRE, L EAPI.OSIOM DES GHAUBÏÈnES ET DU GAZ A ÉULABRER. FONDÉE EN 1821. S'adresser pour les assurances et plus amplesinformations,a 1'Agent principal: JI.ONRAET-PARRET,ruedeLille, 104. SOCIÉTÉ COLOMBQPHSLE DE Établie a Eestaminet UE TIUUE8JU. DE (Département de TOise), Répartis comme suil 4' prix, 70 fr.; 2», 60 fr.; 5°, 50 fr.; 4% 40 fr.; 5', 30 IV. 6% 25 fr.; 720 fr.; 8°, 18 fr.; 9° 16 fr.; 10% 15 fr.; 11% 15 fr.; 12% 12 fr., 13% 11 fr.; 14% 10 fr.; 15% 10 IV. La miseest fixée a 2 fr. par pigeon. Les pigeons seront marqués et numérotés le Samedi 2 Mai, de 8 h. du matin a 1 h. de relevée. Les pigeons seront mis en liberté le Dimanche 3 Mai a 7 h. du matin paries soins de M. le Chef de Gare de Breteuil. Le concours sera clótur; le mème jour a 4 h. du soir. Pour plus amples renseignements voir les programmes. VAN LANGS FORTHEM, LOO, POLLINCHOVE, OOSTVLETEREN, EX VICE—VERSA d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable. ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. Kd vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. Benntt Vandenbepgbe en Gu.tave Kolly. |e Alveringhem, maken bekend dat zij de vergunning bekomen hebben om eenen Diligentie-Dienst interiebten van Alverin ghem op IJperen, passeerende langs Forthem, Loo, Pollin- chove en Oostvleteren, met een rijtuig op4 wielen, bespannen met 2 paarden, geschikt tot het vervoeren van reizigers W koopwaren, eiken DINSDAG en ZATERDAG der week. Van Alveringhem, ter herberg bewoond door B. Vandeo- berghe, om 6 uren 's morgens, gedurende de maanden October, November, December, Januari en Februari. En ten 5 uren 's morgens gedurende de andere maanden- Van IJperen, ter herberg Uöteldes Pays-Bas, Elverding' straat. om 3 uren namiddag, te rekenen van October tot e" met Februari, en ten 4 uren namiddag van Maart tot en niet September. Zij bevelen zich in de gunst van eenieder en hopen doof hunne Stiptheid en oplettendheid, in alles, het vertrouwen van het geëerd publiek te zullen bekomen. éS-VST"0 ut heden af Stat» men de Gabelle dee veeteeliueen vut» den S^teeen-tt't0 bekanten ten bueeeSe rat» <»sn Uittil Boek- en Steendrukkerij Enge! Van Eecbbout, Dixraudestraat, 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4