HOFSTEDE ZAAILAND BOSCH, EEN JONGELING De Jongen van Ruiseede GROOTE SORTEERING REGISTERS, SCHOOL- ONTGRANER LECLEBCQ. A PRIMES CONTRE L'INCENDIE, ENCRE BELGE PERFECTIONNÉE, FINSONS AVEUGLES «NS VOORGESLACHT. Elverdinghe en Briclen, in zijn dagelijks leven geschilderd Patrimoniëele Goederen Fabriek van Vetten stelsel GEORGES VILLE F. C0URT01S EN VAN ROY, Verkrijgbaar ten bureele van dit blad Alles aan zeer geringe prijzen. Ville d'Ypres. GRAAD CONCOURS LIBRE Gcbreveteerd in Frankrijk cn in den Vreemde. EERVOLLE MELDING. - EERE-MEDAILJE. EERSTE PRIJS. Compagnie Beige GARANTIE DE 5,000,000 FR. le Dimanche 17 Mai 1874. OPENBAARLIJK TE KOOPEN VAN 22 JAAR, begeert cene plaats in een Koophandelhuis voor het houden der boeken. Hij is voorzien van alle noodige getuigschriften. Zich te bevragen ten Burcele van dit blad onder letter X. onder het control der landbouwstatie van Gembloux HOOFDSTOFFEN VOOR DE VIER VEER DIGING DIER VETTEN gewaarborgde titels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vlette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angent voor IJperen, Mr VERGRACHT-COURTOIS. Agent voor Poperinghe, Mr ACHILLE SANSESf, Veurnestraat, 21. Schetsen uitliet leven van eenen Kweckeling der Hervormingschool, voor Frankrijk, bij den uitvinder M. LECLERCQ- LEZCORNEZ, te S4 Sylvester-Capellc (Nord); Voor Belgie, bij M. VALCKE-HAGE, construc teur, te IJperen. PROPRIÉTAIRES RÉ U/NIS, POUR L'ASSURANCE EA FOUBRE Siege de la Compagnie, Rue de Loxum, 20, a BBUXELLES. PRIX A GAGXER. VERSCHENEN TWEEDE GOEDKOOPE VOLKSUITGAVE Kompleet in ongeveer 60 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64" cent. ven prijs ran 5 centiemen BESTAANDE IN EENE gelegen te TE Den Notaris VEYS, residerende te Vlamertinghe, 2al, met de tusschenkomst van MrBUTAYE5Notaris te Meessen, overgaan tot de verkooping der Onroerende Goederen, van welke een groot deel gelegen is bij de plaats van Elver dinghe, langs den steenweg leidende naar IJperen, verdeeld in loten zoo als is aangeduid bij grondplan, zich op de plak brieven bevindende. Den OVERSLAG zal plaats hebben Maandag 11 Mei 1874, (en 2 ure namiddag, ter herberg DE KROONter plaats van Elverdinghe. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bij bovengenaamde Notarissen. 11, Hockstraat, (by de Statie) Allée-Verte Brussel) rue de I'Angle 11. NET EENE PLAAT, 1IOOSI A.-C. VAX BEU CRIVSSF.V. In ons land beslaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tol betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Beernem, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kweekelingen dier schoone instellingen in de maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. KEBE-aGIBEDENBOEEIS EN KANTOORGERIEF, - JS-» g- -» DE Brij werklieden zijn genoeg om van S tot 3 hectoliters koorn per uur te bekomen. ZIC1I TE VERVOEGEN I DES L'EXPLOSMOX BES CHAEBIÈRES ET BE CAZ A ÉELA1RER. FONDÉE EN 1821. S'adresser pour les assurances et plus amplesinformations, a J'Agent principal: J.OXRAET-PARRET, ruedeLille, 104. d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. A L'ESTAMIXET E'AIGLE XOIR Prés la caserne de Cavalerie. lrPrix. Un Oiseau en Argent d'une valcur de 5") francs. 2" Prix. Une Médaille en Vermeil d'une valeur de 50 fr. 3" Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 25 fr. 4C Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 20 fr. 5e Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 19 fr, 0" Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 18 fr, 7° Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 17 fr. 8" Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 16 fr. 9° Prix.Une Médaille en Argent d'une valeur de 15 fr, 10° Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 14 fr. 11e Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 15 fr. 12° Prix. Une Médaille en Argent d'une valeur de 12 fr. 15° Prix. Une Médaille en Vermeil d'une valeur de 25 fr., pour la société de grand nombre. 14° Prix. Une Médaille en Vermeil d'une valeur de 15 fr., pour la société la plus éloignée. Pour gagner les 15° et 14° prix les sociétés devront étre pourvues d'un certificat en ordre. S'il arrive que deux sociétés soient en nombre ou des ama teurs en distance égale, la valeur en distance du chant déci- dera alors du prix. Le concours s'ouvrira au premier coup de 6 heures et fini- ra au premier coup de 7 heures. Pour chaque oiseau la mise sera 1 franc. (Pour les autres conditions voir les programmes). VAN DOOR W. J. HOFDIJK. heilet» af ha»» tttet» ile Va helle aet' verlrehttren van tien IJzeren-W*!! behonten let» bureele vat» ons blail Boek- en Steendrukkerij Engel Vim Ecckhout, Dixmudestraat, 59, le IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4