STAD IJPEREN. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. ZATERDAG, 45 AUG. IS74. Nr G47. 13e Jaar. 4 Fr. 's jaars; Buiten stad, Ir. 4-50. Annoncen 12 c. den regel; Reclame», 25c.; Hel Nr 10 c. Wanneer wij in een onzer laatste nummers zegden dat de woorden, door den heer Vrambout uitgesproken in eencn oogenblik van verrcchlveer- digde verontwaardiging, ons weinig parlementair voorkwamen, wij redeneerden alsof de woorden aan M. den Gouverneur door de heeren Mulie, Surmont en andere verweten en door de Patkig verhaald, de ware zouden geweest zijn, want van sedert dat wij begunstigd zijn met een stenographi- ken dienst, die 10 a 12 duizend franken aan de Provincie kost, wij zijn op cene onheduidelijkc wijze bekend gemaakt met hetgeen in onzen pro vincialen Raad omgaat. Dus hel is slechts sedert drie dagen dat wij dooi den Moniteür zijn ingelicht over de ware woorden Waarvan M. Vrambout zich bediend heeft, en die de zoogezegde cer.gevoele.ns van de heeren Mulie en Surmont hebben gekwetst, en wij zijn van advis dat de woorden van den achtbaren Gouverneur volgens de omstandigheid zeer geschikt en matig waren. Daar men sedert drie jaren van de verachtelijk- stc middels gebruik maakte, zoo wel in de drukpers als op de tribune en zelfs in bijzondere onderhande lingen, om daden rond te strooien die de eerlijkheid van den achtingswaardigen Gouverneur in twijfel stelden, hij zou, volgens die heeren, in tegen woordigheid van dergelijke lasteringen, zich daar tegen niet mogen verzet hebben Maar zijne vcrwijtselen waren bijzonderlijk tegen de drukpers gericht en tegen degenen die zich toelaten van al die valsche aanhalingen te verspreiden. Is het de oorzaak van M. Vrambout dat de heeren Mulie, Surmont en andere zulks op zich hebben genomen Die niet vuil is moet den neus niet snuiten, en indien zij niet plichlig waren geweest zij hadden het zich niet aangetrokken. Wijders, geheel deze eomedie was van sedert lang beschikt, de rollen waren verdeeld, men be waakte de minste daden en de eenvoudigste uit drukkingen van M. Vrambout om hem moeielijk- heden op te werpen. En M. Surmont die de bel had aangedaan, na verklaard te hebben, volgens de Patrie van den 26" Juli jldat zijne waardigheid het hem niet meer toeliet nog verder te dienen met eencn man gelijk M. Vrambout, (het gecne hij door de steno graphic niet heeft laten herhalen), heeft gemakke lijk met zijne eigenwaardigheid eene overeenkomst gemaakt, om zich twee dagen na zijn ontslag te doen hernamen, en dan in handen van dien ambte naar, waarmede zijne waardigheid hem niet meer toeliet te dienen, den eed te gaan afleggen, om noch de jaarwedde van 4000 franken, noch de middels van invloed te verliezen dat wij onze bcoordecling uitstelden tot dat de zaak zou klaar getrokken zijn. In tegendeel het Nieuws blad heeft gezegd dat Kullmann eenen zot was en aan eene familie van krankzinnige toebehoorde heden het is een ander verhaal, de moordenaar zou locbehooren aan een pratestanschen bond Wij gelooven noch het eene noch het andere, en wij herhalen dat wij de uitkomst van het proces afwachten vooraleer een oordeel te strijken, en dus het is valsch, gelijk het Nieuwsblad het in zijn laatste nummer durft houden staan, dat wij gezegd hebben dat deze moordpoging ten laste der jesuiten en nog min aan het toedoen der kalholijken in het algemeen te wijten is; wij hebben enkelijk doen opmerken dat het eene onbehendigheid was aan wie hetzij den moordbnaar te willen versehoonen, daar eene ongevorderde verschooning dikmaals cene pliehtigverklaring is, en wijders dat de ver klaring van krankzimiigheid dikmaals eenen mid del is geweest tot welk de jesuiteen hunnen toe vlucht namen om de werktuigen van hunne gruweldaden van de galei te redden. Geen ontslag geen brood TTHT Toen wij de moordpoging op den Prins de Bismark hebben aangekondigd, wij hebben gezegd DE TDEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-05. - 5-57. - G-50 Naar Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar Korlrijk. 5-54. - 9-49. - I i-18. - 2-55. - 5-25. Naar Roeselarc. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar Langemark-Ooslcnde. 7-15. - 12-06. - 6-20. De verdraagzame, vreedzame klerikalen zijn woedend, omdat ondanks al het venijn welk zij uitgespuwd hebben om do Vlaamsche Ster hatelijk te maken, deze maatschappij nog altijd bestaat, ja haren luister ongeschonden blijft bewaren. 7,iende dat al hun onnoezel gazettepraat niets tegen de Vlaamsche Ster vermag en dat dit genootschap meer en meer de goesting voor het vlaamsch tooneel in het volk weet te wekken, hebben zij hunnen toevlucht genomen tot de laagste middelen welk een versteend hart kan uitdenken om dezelve uit den weg te ruimen. Zij hebben den Minister van het ge recht in het strijdperk doen verschijnen om zijnen klerikalen invloed op die sociëteit te doen wegen, ten einde haar in heurc ziel te kwetsen met haar een lid te onttrekken, dat door zijnen grooten ievcr en zijn tooneelkundig talent, grootelijks medegeholpen heeft om de Vlaamsche Ster te doen bloeien en ze als eene der roemrijkste tooucelmaatschappijen te laten doorgaan. De heer Camille Bruyneel, geëmployeerde in het gevangen- huis dezer stad, had het ongeluk onze achteruitkruipers te mishagen omdat hij het IJpersch publiek tot het vlaamsch too neel wist te lokken, hetzelve aangename avondstonden te laten doorbrengen, ja, hetzelve hielp klaar zien in die zaken Waarin het nooit dan duisternis, geestesverdooving, fanatismus ontmoet had. Dit alles werd als een afgrijselijk kwaad aanzien in de oogen onzer vrijheidhaters, cn daarom moest hij geslachtofferd worden; hij moest zijn ontslag als lid der Vlaamsche Ster indienen of geen brood voor hem en zijne kinderen. Hij heeft gekozen, die moedige Vlaminghij heeft niet ge aarzeld onmiddehjk zijn ontslag als gevangen-bewaarder te geven. Duizend maal dank, heer Camille, gij hebt getoond dat gij vrij van allen dwang wezen wiltgij hebt getoond dat gij, kind uit den nederigen burgerstand gesproten, zooveel eigen liefde en misschien meer moed en wilskracht bezit dan deze die, om hunne politieke driften lucht te geven, niets sparen zouden om u tot den bedelzak te brengen. Dank dus van al de leden der Vaamschc Ster, dank van al de vlaamschminncnde lieden Zij moeten toch wel gevoelen, die lichsverdoovers dat de macht hun in korten tijd gansch ontsnappen zal en dat zij door het fanatismus niet meer heerschen zullen. Zij moeten die vrees toch wel in het lijf hebben om zoo lage middels in te spannen, ten einde eenen vader van famitlie, een eerlijke burger van zijne plaats te berooven, hem in zijne zedelijke en stoffelijke belangen te krenken, ja hem te dwingen, wil hij het noodige aan zijne vrouw en kinderen verschaffen, in een ander gewest te gaan zoeken wat hem in zijne geboortestad zoo onmeedoogentlijk ontnomen wordt. Gij denkt, armzalige menschenplagers, een schoon werk verricht te hebben gij meent eenen God van vrede te beha gen omdat gij eenen braven beambte, om zijne looneellief- hebberij vervolgt, omdat gij een onafhankelijk karakter niet kunt dwingen tegen zijn geweten te handelen. Gij denkt, fanatieke volksverdrukkers, uwe achteruitkrui- pende partij dienst te bewijzen en nochtans gij zijt in uwe mcening bedrogenUwe vervolgingsmiddelen roepen wraak tot God de weldenkende en rechtzinnige IJperlingen zullen u met hunnen vloek overladen en wellicht zult gij te rekenen hebben met die welke gij onder uwen ijzeren arm gebukt houdt, en wien gij, moesten de brandstapels der inkwisitie nog bestaan, het zelfde lot nog zoudt doen ondergaan als die welke om hunne vrijheidsliefde zooveel tormenten onderston den. Ja, onthoudt het wel, menschentergers, welhaast breekt de dag aan op welken uwe grenslooze macht u plotselings zal ontrukt wordenwelhaast breekt de dag aan op welken uw masker zal neergeworpen worden, op welken men u zal too- nen hoe vermetel het is een vrij volk te muilbanden en het aan de kelens der slavernij te hechten. Uwe onverdragelijke geweldenarijen gaan de palen der zedelijkheid te buitengij wilt het gansch menschom van alle licht verwijderen, om het des te beter te kunnen verdrukken. Wee u, duistere mannen, bij het aanbreken diens dags De wraak zal zoo groot zijn als deze welke gij op uwe tegen strevers uitoefentde gruweldaden die alsdan misschien zou den gepleegd worden, zullen op uw hoofd terugkaatsen om dal gij er de oorzaak zult van geweest zijn, daar gij alles onder uwen ijzeren arm wilt doen plooien en den hardnekki- gen oorlog doen aan allen die zich niet blindelings aan uwe bevelen onderwerpen. Ten anderen, uw princiep komt hierop neer Al wat aanzien wordt als liberaal Moet het hoofd buigen voor klerikaal. Hewel, gij zoudt u grootelijks kunnen misgrepen hebben, indien de liberalen uwe pogingen verijdelden, indien zij uwe onbeschofte handelwijze tegenwerkten. De liberalen die zulke maatschappij zien mishandelen, zijn verplicht de aangetaste maatschappij in hare leden te ondersteunen, zij moeten niet gedoogen dat een kind van IJperen, hetwelk de Vlaamsche Ster door zijn talent [bijstaat, verplicht weze zijn brood op den vreemde te zoeken zij moeten elkander de hand leenen om den persoon die het slachtoffer huns haats is,onder hunnen ijzeren klauw niet te laten bezwijken. Zulks doende, zouden zij toonen dat het liberalismus ia IJperen nog niet uitgedoofd is, dat het nog machtig genoeg is om de strikken des vijands te breken. Wat mij betreft, ik zal telkenmale de Vlaamsche Ster, het zij zedelijk of stoffelijk in hare belangen gekrenkt is, op de bres springen om deze schoonc maatschappij, wier wanne voorstaander ik ben, uit al mijne krachten te verdedigen. Z. Y. B. P. S. - Een ander artikel handelende over dezelfde stof zal binnen acht dagen in ons nummer verschijnen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1