Stads Nieuws. POPERINGHE, as BURGERSTAND GEBOORTEN fff*' z.menS. Huwelijken. Sterfgevallen. 9BBSSS8gJB& IJperen, 14 Augusti 1874. DE IJPEE.SC5IiE FEESTEN. Over acht dagen hadden wij te veel materie bij correspon dentie om iets of wat te zeggen over onze Thuindagfeesten. Een zeer schoon weder heeft bijna al onze publieke feesten begunstigd, het is maar de feest der sociëteit Concorde (bui ten) die den Dinsdag 4 Augusti gedeeltelijk gemist is door eene goede regenvlaag. Het carillondie een redelijke groote rolle speelt in onze feesten, heeft ditmaal zijne rolle goed vervuld want van den Zaterdag 1 Augusti tot den Woensdag 12 derzelfde maand heeft men dagelijks eene portie gekregen ook dat spel moet niet weinig druppels zweet gekost hebben aan den carillon- neur, want sedert dat wij deze werking van bij gezien hebben vragen wij ons af of die muziekant daarvoor geen 5 fr. daags ontvangt. De prijskampen in de verschillige maatschappijen als van vinken, duiven, gaaibolders, visschers, enz., hebben allen druk bezocht geweest, en in onze straten nogal levendigheid gebracht door de verschillige stoeten die de stad doortrokken. Hen Zondag 9 hebben wij een nieuwe soort van stoet kunnen bemerken die wij voor de eerste maat zagen, dien der kampers op den engelschen biljard. Knoddige kleedij en zeldzame zinnebeelden wekten iedereens aandacht. Wij kunnen den uitslag er niet van mede deelen daar geen ééne ons iels toe gezonden heeft. De chineesche cijbelschieting is bij onze bevolking iets nieuwS en zeer wellekom, daar deze een middel is om in de verschillige wijken der stad de neringdoeners te laten leven. De verschillige detachementen die onze stad bezocht hebben, zijn door de gemeente-overheid zeer wel onthaald geworden. Gedurend de schieting hebben wij bemerkt dat de overheden van ons Korps Pompiers alléén een bezoek afgelegd hebben bij de verschillige persen. Zier hieronder den uitslag der schieting 1° Prijs. (150 fr.) llaezebrouck, August, serjant-four- rier der Pompiers van Armenliers. 2C Prijs. (100 fr.) Lesage, Cijrille, Pompier, Meenen. o° Prijs. (70 fr.) Defhöor, Amand, sergent, Pompiers IJperen. 4" Prijs. (50 fr.) Vanneste, Ernest, pompier, Kortrijk. 5e Prijs. (40 fr.) Walkens, Emile, onder-luitenant dei- Pompiers, Meenen. 0° Prijs. (30 fr.) VeneinLouis, Pompier, Chapelle d'Armentières. Prijs van versta/'gelegenheid. 50 fr. en eene zilveren medaijje, aan het detachement van het korps Pompiers van Dunkerke. Prijs van grootste getal. 50 fr. en eene zilveren me- dailje, aan het korps Pompiers van Meenen. De vertooning der Vlaamsche Ster van den Maandag na middag, 3 Augusti, is zeer opmerkensweerdig geweest dooi de groote menigte volk dater naartoe is gestroomd. Men schat op omtrent 3000 menschen die gaan beslatigen zijn of de ver tooningen der Vlaamsche Ster toch zóö baldadig zijn en zoo schandeleus als onze zwarten het wel zeggen. Vaders en moe ders die er naartoe gegaan waren met hunne binders, zijn er van afgekomen al zeggende wat zwarte leugenaars De tegenwoordigheid eeniger groote mannen der liberale partij eu voornamelijk van den schepene van het onderwijs heeft zeer opgemerkt geweest.Goed zoo! dit is eene ware on dersteuning voor eene maatschappij. De prijsdeeling in ons Stadskollegie heeft dit jaar veel in gezetenen naar zich getrokken doch men bemerkte de totale afwezigheid van de officieren der Burgerwacht. Nogtans wij weten dat er eenige dezer heeren geern in deze ceremonie zouden tegenwoordig geweest zijn, daar zij veel houden aan liet laïk onderwijs en het maar alzoo is dat zij hunne gengen- lieid kunnen betoonen. Is het eene vergetenheid van uitnoodiging of is het eene opzettelijke nalatigheid? In alle beide gevallen moeten wij ons compliment niet maken. Het InternationaalTesïival- vari den Zondag 9 Augusti, is betrekkelijk, goed gelukt. De weinige muziekgenootschappen van ons arrondissement die er naartoe gekomen zijn, gevoegd bij de muzieken van den vreemdeen deze onzer stad, hebben gewedijverd om een feest te verwezentlijken eenigzins weer- dig van eene stad als IJperen. De verschillige premien zijn gelot door de volgende maat schappijen Buiten de herinneringsmedailjen aan elke maatschappij is er eene in verguld zilver gegeven aan Dunkerke voor verstko- mende en eene aan Armeufiers voor grootste getal. Eene in verguld zilver aan Poperiiighe, grootste getal, en eene in zilver aan Herseaux verstkomende. Dan de premie van 200 fr. aan Caeslre, 10(1 fr. aan Pope- ringhe, 7a fr. aan Dunkerke, 50 fr. aan Herseaux, en 50 fr. aan Reninghe. En dan de bijzondere feesten zijn ook zeer levendig geweest, uamenllijk liet Bal die plaats had in de Komediezaal. Het krielde er van dansersde consommalie en het orkest waren onberispelijk. Het weerdig slot onzer Thuindagfeest was wel bet Concert gegeven door de Koninklijke Maatschappij van Gent. Mei hel convoi van den middag kwam deze groote sociëteit Koorzangers onze muren binnen. Een stoet, gevormd door onze Koormaatschappij, liet korps Pompiers met zijn muziek aan 't hoofd, ontving dezelve op de statie-plaats en geleidde die heeren naar het lokaal den Gouden Arend, alwaar M. de Burgemeester hen, in naam der stad, plechtig verwelkomde. De heei' Voorzitter der Koninklijke Maatschappij Koorzangers van Gent antwoordde in eene edele taal aan den waardigen welkomgroet van den heer Burgemeester en eindigde met een gezondheidsdronk voor te stelien aan de communale liberale overheid van IJperen. Onzeggelijke toejuichingen begroetten dezen toast. 's Avonds, in de Groote Hallezaal, nam het Concert aan vang. Men mug zeggen dat er in lange jaren geen schooner feest heeft plaats gehad.De ruimte waarover wij in ons bladje beschikken laat ons niet toe het feest in zijne bijzonderheden mede te deelen. Vergenoegen wij ons dan te melden dat alle deelen van het programma met de grootste kunde werden uitgevoerd en den toeschouwers aangenaam waren, waarvan zij allen een gelukkig aandenken zullen blijven houden. Een ander aandenken, niet erg, maar minder aangenaam, is aan sommige ten deele gevallen, wij willen spreken van de afloopsels der talrijke bougien, waarvan eenige zoowel daaien als heeren de kleederen vol hadden. Buiten deze kleine onaangenaamheid, ligt om te herstellen, was het feest uitermaten schoon en de zaal waar men reeds de muurschildering begonnen heeft, leverde dezen avond een overheerlijk zicht op, want nooit talrijker en schooner publiek heeft zeker deze nog eens vervuld. FnbISeike» hof. - Programma der stukken die zullen uitgevoerd worden, onder het bestuur van M. Ch. Gtto, door het muziek der Pompiers, Zaterdag 15 Augusti 1874, van 12 tot 1 ure 1° Pas redoublé. 2° Pot-pourri de Guillaume Tell, Rossini. 5° Pot-pourri National Van Calck. 4° Etoile du matin, valse, Labitsky Concorde, buiten. - Programma der stukken die zullen uitgevoerd worden, onder het bestuur van M. A. Bal— maekers, door het muziek der Stadsschool. Zaterdag 15 Aug. 1874; om G ure 's avonds, in den Hof der Concorde (buiten): 1° Pas redoublé, door A. Balmaekers. 2° Ouverture La Médaille d'or, Gurtner, 5° Fantaisie pour Saxophone, door Ch. Otto. 4° Ouverture, door Ed. Gregoir, arr. door Ch. Otto. 5° Polka-Mazurka, Zulch. BONT KSARCÏIÉ. - Het is ongelooflijk den toeloop van het publiek te beschrijven welk zich naar den Goedkoop begeven ten einde van den nieuwen afslag van 20 per cent le profiteeren, dien den Directeur op al de zomerartikels komt te stellen. Om zich van de echte prijsvermindering te overtuigen, men bezoeke de magazijnen, waarvan den TOEGANG VOOR IEDEREEN LIEBER IS. Van deu 31" .lull tot den 5" Angnsti 3S74. Grquiere, Emilius, werkman, en Platteeuw, Maria, kantw. Delanghe, Josephus, werkman, en Porret, Rosalia, kantw. Duhameeuw, Joannes, garentwinder, en Dumoulin, Maria, naaister. Costenoble, Carolus, schrijver, en Desiere, Sophia, dienstmeid. Duprez, Amandus, werkman, en Ceuninck, Emma, kantw. Lin, Carolus, dienstknecht, en Bouckeljoen, kantwerkster. PingelPetrus, 78 jaren, zonder beroep, weduwaar van Coleta Floreyn, Thouroutstraat.Lacante, Arthur, 9 jaren, Bukkerstraat. Dooiaeghe, Maria, 23 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren' ^anneBjk geslneht 5) g J vrouwelijk idem 5) Plaatsgebrek dwingt ons met spijt nogeens verschillige arti kels, waaronder eene mengeling, tot ten naaste week uit te stellen. 12 Augusti 1874. SPET GODSDIENSTIG GEZAG. In een land waar, krachtens de Constitutie, alle godsdien sten vrij zijn eu waar gevoigelijk alle burger vrïj is van katbolijk, protestant, jood of zelfs vrijdenker te zijn, het moet aan alle welpeizende menschen wonderbaar voorkomen van zoo dikwijls te hooren spreken van het godsdienstig gezag. En 'l geen nog wonderbaarder is, 't is dat deze uitdrukking het gezag niet bedoelt van alle godsdiensten welke door de Belgen vrijelijk heieden worden, maar enkelijk het gezag der roomsche kalhoiijke Kerk of, om beter te zeggen, der kaHio- lijke geestelijkheid die heden de jesuieterij is. 't Is alzoo dat wij nog onlangs met verwondering gezien hebben dat het Niemcsblcid ons uitmaakte voor verachtelijk volk, om dat wij door onze politieke schriften het gezag der H. Kerk en der priesters ondermijnen en tegenkanten. Maar, Nieuwsblad toch, waar zit dat gezag der priesters? Waarin bestaat de macht dat zij zich in ons land toeschrijven? Wij zoeken overal, en wij vinden bij hen, buiten hunne kerk geen ander gezag dan hetgeen zij zich onwettelijk aanmatigen en 't welk wij altijd zullen bestrijden. Er is in ons land maar één gezag, 't is het burgerlijk gezag, anders gezeid, het gezag van het Staatsbestuur dat la'iek is, het gezag der landswetten, met een woord, bet gezag van alle burgerlijke overheden die met den uitvoer der wetten belast zijn. Buiten die officieele macht zijn er geene machten die een wettelijk bestaan hebben. De priester, of ware hij aartsbisschop, heeft geen de minste officieele hoedanigheid en bekleedt in het rijk geen de minste bediening die hem eenig vermogen over de Belgen in handen stelt. Hij is noch koning, noch minister, noch procureur des konings, noch rechter, noch gouverneur, noch burgmeester, noch commissaris, noch garde-champetter. Van waar dan zou zijn gezag komen in het bestuur van ons land Ah wij weten het maar al le welal zijn gezag zit in de domheid van het ongeleerd volk 't welk de katholijke geeste lijkheid met de grootste doortraptheid en met alle slach van dwangmiddels weet te exploiteeren. 't Is eene ware machtroo- ving die geheel ons politiek stelsel en het echt burgerlijk ge zag omver werpt. Door den hemel en de hel weten de geestelijken al onze instellingen te vervalschen. De volksvertegenwoordiging in de Kamers, in de provincieraden en in de gemeentebesturen is vervalscht door de ontneming der vrijheid van kiezing; de nieuwgemaakte wetten zijn de uitdrukking niet meer van den wil van het volk om dat zijne souvereineteit vervaDgen is door de oppermacht der jesuiterij eu om dat zijne gevolmach tigden de zendelingen zijn van den bisschop. Zoolang het volk, bij gebrek aan vaderlandsch onderwijs, zijne rechten en 2i'jne vrijheden niet beter zal leeren kennen, ons land zal altijd moeite hebben om zich aan de vreemde heerschappij van het oud Romen te onttrekken. Het moet u dan niet verwonderen, mannen van het Nieuws blad, dat wij, die onze rechten en vrijheden kennen, uw zoo- gezeid gezag tegenkanten en,niettegenstaande uwe lasteringen, aanhoudelijk bestrijden. - -j Onze Pliilharmonie, die Zondag laatst zonder groolen geestdrift naar IJperen vertrokken was om deel te nemen aan het festival van den Tuindag, is, zeer vergenoegd over dit fees telijk uitstaptje, naai- Poperinghe teruggekeerd. Bij hun ver trek naai- de hoofdstad van het arrondissement waren onze muziekanten bevangen met het ongunstig gedacht dat hunne deelneming in dit muziekfeest slechts eene onaangename cor vee zoude geweest zijn, 1° om dat al het belang en de aan trekkelijkheid van dit feest scheenen te moeten ontnomen worden door een overheerlijk koorzang-concert die ten zelf den tijde voor het uitgelezen publiek op de Hal moest plaats hebben, 2° omdat zij vreesden te moeten spelen voor een dun- gezaaid straatpubliek die aan de schoonheid der kunst onge voelig is, en 5° om dat zij, laat in den avond moetende op treden, in gevaar waren van met de gewoonelijke konvooien (dewijl er geen buitengewoon konvooi was) niet te kunnen denzelfden avond naar hunne stad terug keeren. Ook waren hunne bekommeringen nog verergerd wanneer zij, bemerkende dat er zelfs geene enceinte noch zitplaatsen rond het kiosk voor de kenders en de ware kunstliefhebbers bestemd waren, de overtuiging kreegen dat de samenkomst van al die vreemde muzieken eerder tot eene volksleute dan tot eene kunstfeest moest dienen, terwijl zij zelve, allen kunstminnaars, van de prachtige feest der Hal moesten be roofd worden. Maar alles is beter uitgevallen dan zij gedacht hadden.Door een voorstel gedaan aan den dienstwillige!) heer Maurice Merghelynck, voorzitter der muziekmaatschappij van Renin ghe, heeft liet hun gelukt hun lotnummer met deze muziek te kunnen verwisselen en alzoo zich op het kiosk te laten hoo ren ten 7 1/2 ure, 't geen hun hel voordeel verschaft heeft van een deel van het voormeld zang-concert te kunnen bij- woonen en van denzelfden avond te kunnen vertrekken. Hoewel deze onderbreking van het volgorde aan het pu bliek onbekend was, men zag nogians de aanhoorders zich vermenigvuldigen en foenaderen op het oogenblik dat de Po- peringhenaars aan het spelen gingen, en nauwelijks hadden zij hun eerste stuk uitgevoerd of een talrijk publiek was hun komen zijne voldoening bewijzen door luidruchtige toejui chingen die na het tweede stuk nog verdubbeld werden met hier en daar het geroep van bis. Benevens een gouden gedenkpenning, een zilveren medaüe is nog aan onze maatschappij geschonk n geweest voor het grootste getal uitvoerende leden, en eene premie van 100 fr is baar bij loting ten deel gevallen. V olgens het ijpersch papenblad fuJel Bices' sï|a wil zeggen geweest hebben of ophouden van te zijn. Dus, indien men, bij voorbeeld, zegde: de liedendaagschc meerderheid in de Kamers is dezelfde niet meer v3n vóór 1870, men zou daardoor moetens verstaan dat de meerder heid van heden de meerderheid geweest is vóór 1870 en dat zij nu opgehouden heeft de meerderheid te zijn Ander voorbeeld indien men zegde dat onze stadsmuziek tegen woor- diglijk de pompiersmuziek niet meer is van over drij jaar>

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 2