WINKELSOEDEREN MEUBELS JACHT. JACHT GEWEM n urn ARTIKELS, OUDE JONGE DUIVEN 320 fr. 320 fr. VOLKSVERMAKEN SCHIETING AAN DE PERS FABRIOII DE MACHINES A COMIIIIE Buitengcwoone groote Yenditie Boterstraat, W M, te IJperen. Duivenkring De Wilde Vlucht, prijzen te KEMMEL (op de Piaets). GROOTE SORTEERING aan gematige prijzen, bij Creton-Fets, ALGEMEEN PRIJSKAMP Zondag 13 September 1874. Fabriek van Vetten stelsel G- E O R €f E S "VTLLE F. COURTOIS EN VAN ROY, PROGRAMMA Op Zondag 30» Angusti 1874, de II.-J. PETIT, 14, roc des Croisades, 14, De Notaris VAN EECKE, te Yperen, zal, op MAENDAG 51» AUGUSTY 1874, en volgende dagen, telkens om 9 uren voormiddag, ten sterf- liuize van Jufvrouw Florence-Horlence Spinne- wynte Kemmel op de piaetsopenbaerlyk verkoopen de menigvuldige goederen haren welbe kenden en beroemden winkel uitmakende, als volgt: HUIS FAN VERTROUWEN. gevestigd in de herberg DE LINDE. Verdeeld als volgt 'onder liet control der landbouwstatie van Gemblonx HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEERDIGINg gewaarborgde titels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angent voor IJperen, Mr VERGRACHT-COURTOIS. Agent voor Poperinghe, M ACHILLE SANSEN, Veurnestraat, 21. (aboutissant d la place des Nations, prés de la Station du Nord), BRUXELLES. DOOR STERFGEVAL. VAN EN 1De Schipwaren bestaende insuiker, ryst, chocolat, fransch en hollandsch bleekblauw, zoethout, vermicelle, snuif, azyn, muscade noten, cancel, senebladen, geroffenagels, 45 kilogr. corenlen, calissestok, 250 kilogr. chicorci-koffi, t25 kilogr. amidon, thé, zeephout, peper, koffi, soulfraen, nagel poeder, quinquetolie, sel-de-soude, zeep, wynsleen, enz. enz. 2. De Mercerienwaeronder knopen vingerhoeden, haken en oogen, naelden, rykoorden, linten, baleinen, lament, eene groote hoeveelheid saietten, potlood, noir d'ivoire en andere. o. 404 gedeeltelyke en geheele stn laken serviette-, broek en kleèrgoed, gestreepten Orleans en anderen, inollevel, coto- netten, paramatas, piquet, katoene pane, gordyne-goed, katoen (Indien), popeline, coutils, saline zyde en taffetas, fransch merinos, alpaga, zomergoed, zaklynwaed, rokstoffen, bedlynwaed, siamoise, mousseline, demet, morée, wit ge bleekt lynwaed, prinlannière, calicot, blauwen gestreepten molleton, 42 paren handschoen, 450 cravaten en neusdoeken, 20 gemaekte lynwaden zakken, 9 gemaekte roks, 40 hand doeken, 55 gemaakte baeien, 74 paren baeimouwen, 254 pa ren koussen en zokken, en menigvuldig ander winkelgoed ten dage der vendilie aentetoonen. 4. De Meubelen en Menagiegoederen bestaende in tafels, stoelen, kassen, commode, secretairen, bedbakken met goede beddingen, matrasen, pluimen bedden en oorkussens, horlo- gie met kas, aerde-, galleisch-, porcelein-, yzer-, koper- en tinwerk, spiegels, tapyten, kaders met printen, stoven, vens- stergordynen, wyn, winkelbanken, toogen en slaens, en nog a odere te lang om te melden. Deze verkooping geschied met comptant geld voor de koo- pet i beneden de tien francs en voor de andere met tyd van betiiling mits borg. en kan ook alle inlichtingen bekomen ten kantoore van de Notarissen VAM EECKE, te West-Nieuwkerke, en OPS OitlER, te Kortryk. Van heden af kan men de Tabetic der vertrekuren ran den IJzeren* IVeif kekomen ten bnreele van ons blad aan pen prijs van 5 CCïltiCHWil VAN GEMEENTE ZONNEBERE. VOOR OP 1" pr. 50 fr. 5" pr. 20 fr. 9n pr. 15 fr. 15" pr. 11 fr. 2" pr. 40 fr. 6" pr. 18 fr. 10" pr. 14 fr. 14" pr. 11 fr. 5" pr. 50 fr. 7" pr. 1G fr. Tl" pr. 12 fr. 15" pr. 10 fr. 4" pr. 25 fr. 8" pr. 1(i fr. 12" pr. 12 fr. 16"'. Een eereprijs van 10 fr. zal geschonken worden aan de verstafgelegene Maatschappij of liefhebber ten|minste met 10 duiven mededingende. En I7e. Een id. van 10 fr. aan de Maatschappij of liefheb ber die met het grootste getal duiven (ten minste 25) zal mededingen. De inleg is bepaald op 1 fr. 65 c. per duif, waarvan 15 c. zullen dienen tot schadeloosstelling van den Convoycur, dien onze Maatschappij besloten heeft mede te zenden. DIER VETTEN 11, Hockstraat, (by de Statie) AÏIée-Vertc Brussel) rue de I'Angle 11. DER DIE ZULLEN PLAATS HEBBEN WEZENDE KERMIS-ZONBAG, ter gelegenheid der inhulding van het halssieraad voor de Koningen der Ilandboogmaatschappij S' Sebastiaan, te Zillebeke, ingericht het jaar 1754. De Muziekmaatschappijen van Becelaere Reninghe en Voormezeele zullen, om 5 1/2 ure namiddag, op de Plaats eenige schoone muziekstukken uitvoeren. Elk muziekgenootschap zal, na het feestteen zilveren ge denkpenning ontvangen. LUISTERRIJKE Tot de welke alle heeren confraters en liefhebbers uilgenoo- digd zijn. 160 fr. prijzen. Inleg fr. 5-50, terug 5 fr. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eeckbont, Dixmudestraat, 59, te IJperen. Mfflirveaax esodèSes parus a PExposItion de Vieasiac. GROS. EXPORTATION. DÉTAIL. La Machine a coudre étant devenue un objet de première nécessité, et, pour certaines classes, un bienfait humanitaire j'ai attendu,pour en mrttre le prix a la portee de toutes les bourses,que ma production eut atteinl un chiffre assez important] Actnellement ce chiffre est de «lenx jsaffle INnchinc» par mois, dont je réserve cinq cents Machines pour la Bel"-ique! Ces circonstances exceptionnelles et mes nouveaux moyens de fabrication me permettent d'en établir les prix comme suit v compris tous les accessoires Machine n" 1 fr. ft«5. Nouveau modèle. Machine n" 2fr. 175. Nouveau modèle. Machine n" 5: fr. ï§5. Nouveau modèle. Machine a bras pour rencuveler les él'astioues et nonr faire les fleurs, fr. 223, apprentissage compris. li Pour les personnes qui peuvent se passer d'apprentissage, il sera fait une reduction importante sur ces prix. (Garrarifae 2 ans c®ntre ions vices de constrnetion. Une Machine a coudre prise chez moi, fabricant, on chez mes agents, a une double valeur, en ce sens que les réparatious éventuelles sont faites par !e constructeur mème de la Machine et sur le champ. Wille fsmncs a la personne qui pourra prouver qu'il existe une Machine a coudre executant mieux tous les ouvrages de couture que celles sortant de mes ateliers dans lesonek (ravaillent journellement 600 ouvriers, et de plus je m engage a echanger ou rembourser celles qu, ne seralent pas dans ces conditions. La preuve de la supénorité de mes Machines est e t l es ans ie fais annoncer dans tous les journaux Ie pargraphe ci-dessous r ridourues esi que, tous les ans, j Toute personne qm possède des Machines sorties de ma fabrique depuis douze ans et portant mon nom incrusté sur le bras, peut m'envoyer ses Macbinea franco pendant deux mois a nartir du 4r Janvier 4874-si des reparations sont necessaires, elles seront faites sans aucun frais. ,ult> r

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4