BERICHT. GROOTE TRABOLLING. EEN STUK. LAND AARDAPPELS, BITRAPEN VERKOOPING TE ZÜNNEBEKE FEESTEN OP HET COUTHOF MATERIALEN DE LA STATION-ABEELE De Herberg «De Klokke Winkel goederen en Meubelen GEHUCHT DE POTIJZE. Mastklimmen, Pap-eten, Luchtbal, Vuurwerk en Bal. TE PACHTEN TE BOESIN GIIE. Kanloor van den Notaris BAYART, TE BECELAERE. KERMESSE Dimanche 6 Septembre, Lundi 7. Om aanstonds TE II UB EN Er zal Dinsdag naast, 8 September 1874, om 9 urt^n voormiddag en volgende dagen, voortgevaren Worden tot de venditie van ten slerfhuize van Joufvrouw Splnnewyn, TE KEMMEL. Zondag 6 September 1874, ten 3 ure namiddag, 50 fr. prijzen (in gelde), inleg 25 centiemen. Ten zelfden dage, in geheele of in verdeeld voor den 1 October 1875, gelegen bij POPERINGI1E (Zvvijnland), groot 4 lijnen, n° 1599 van 't cadaster, nü gebruikt door de gebroeders Deschodt. Voor de conditiën zich te adresseren bij Madame Vander Beek, te Brussel, rub Traversière, 73. VENDUTIE EN ZOO VOOBT, Donderdag 24 September 1874, TE BECELAERE. Donderdag 10 September 1874, ten 1 u. namiddag, (gehucht broodseinde), OpDinsdag 8" September 1874 (O. L.V. Geboorte) om 2 ure namiddag, van Groolc Schieling aan de pers, 350 fr. prijzen. Groot Concert, Schieling (cible Chinoise), 140 fr. prijzen. Mastkiimmen, Zakkenloopcn, Schaartje-Knip (voor vrouwspersooncn). De prijzen voor deze spelen bestaan in kleedingslnkken. Donderdag 17 September. Buitengewone Verlooning, gegeven door de Roèijsche Barbaristen van Poperinghc. Zondag 20 September. Gaaibolling, 80 franks prijzen. De feesten zullen gesloten worden door een BAL en een GROOT VUURWERK. VERKOOPING Dynsdag, 15 September 1874, A L'OCCASION DE LA D prix, 30 fr.; 2e, 15 fr.; 3e, 10; 4°, 5 fr. Manége, Jeux et Divertissements populaires. Prix 5 fr. pour chacun de ces jeux. in de RIJSELSTRAAT, recht over de Sint Pieters-Kerk. Zich te adressecren Boterstraat, 20, alhier. Men zegt dat Marie-Threze Vuile Schor te van d'IJperstraat somtijds afloopt tegen de Philharmonie alsook tegen hare liberale gebeuren, wij namen zulke overjaarsche peerdedib- ben kwa gebeurs. Dat zij maar gauw haren snater houde, want wij weten zekere geschiedenis op hare rekening die haar algauw hare slangetong zou doen intrekken. Hoort j'het, Marie-Threze Vuile Schorte AVELGHEM, 2 September 1874. k Tu dors Drutuset Rome est dans les fers! zucbtte- den onze kalholaters. Je sauverai la patrie antwoordde Polijte. Waarmee verlossende Held Een génie-plan heb ik in mijn hoofd. Met deS' Pieters- beurs zal ik alles omverwerpen, alles redden.... De Heeslerl- sche Grand Seigneur metal zijn geld en zijne protectie- brieven, zal mij de hand leenen om mijn grootsche plan, Avelghem gansch te keeren, uit te werken. Matli zal den pachtbrief vragen om te lezen en - Wet Maar uwe onsterfelijke Vader was in den Raad Waarom zou Polijtje ook geen Weiheer mogen heeten Een zoon erft toch altijd eenige hoedanigheden van zijnen vader en t' Avelghem is het bekend dat uw Vader een heel verstandige raadsheer, een rappe leeuwerikvanger, een goede hazenpakker, een voorbeeldige processie-man was Montre-moi le fils et je j-ugerai du pèrcU! Zoo het betaamt zal ik trachten mijn' schrandere Vader in wijsheid te evenaren, zóó niet te overtreffen opdat onze naam door het nageslacht geroemd worde. Ik ook wil mij illustreren! Ik wil niet alleen Gemeente-raadsheer, maar burgmeester worden! Polijtje burgmeesterontdekt u geachte lezers buigt u eerbiedig beminnelijke lezeres Eens tot dat toppunt van eer en glorie gekomen krijg ik ge makkelijk eene dochter van onzen minister van Nuttelooze zaken. Dat kind verdient de dameee.ns burgemeester le heeten. Haar Treffelijke Vader maak ik geldbewaarder der gemeente (Sectie penningen, abonnement, financiën). Die brave man is in dit vak grijs geworden en zal de gemeente-kas met treffelijkheid besturen. De liberalen zijn overal, in alle landen steden en gemeenten, geldverkwisters, brandstichters, plun deraars, dieven Langrand en heel zijn aanhang van Pastors en Kosters, dat waren ook al liberalen Ziedaar Polijtje's droom. Voorzeker, vrienden, zijn wij nu verloren. Brulus heeft men ontwaakthij zal zijne partij, die hier, in de ijzers geboeid, onmachtig zijnde, hopeloos zucht en Hem, Polijtje, tot verlosset geroepen heeft uil de slavernij trekken hij dat ventje dat zooveel gezag heeft Niets is er aan te doen Wij zijn perdus perdus perdus Contrefa force, pas de resistance, zegt men. Dus, voor het beste, schooren wij ons langs den kant der overwinnaars; keeren wij ons, en laat ons steramen voor deze onbaatzuchtige menschen Polijtje, zoon van zijn Vader, neef van Morbionsaus, te Kortrijk, Burgmeester Minister van Nuttelooze zaken, Geldbewaarder De andere ledsn later. Meent niet dat het is om te lachen. Polijtje is ingeschreven op de kiezerslijst als délègué zijner moeder en alles moet om zeep Nous n'entrerons jamais dans la vieprivée zei de Journal de Courlrai. Zie zijn nummer 5b van Zondag 50 Oogst, 1"e blad, versa, 4dc colonne, 55 en 54"c lijn. Deze twee volgende lijnen dienen tot antwoord aan den advokaat die ze schreef: Ik heb eenen Tourisle gesproken die nog Les Indes Orientates bezocht heeft. Hij heeft mij nog al veel verleid dat ik zou willen herhalen aan den katholijken Claeys van Kortrijk. Lang woonde die Touriste in BATAVIA. MARKTEN VAN IJPEREN. AARD OER GRANEN ENZ. 5 Sept. 29 Augusti. verkocht le kwantiteit. middenin- p. 100 kiio verkochlle kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 22,200 20-00 24,100 27-50 Rogge 9,900 19-75 5,500 20-75 Haver 0,700 21-50 5,100 22-50 Erxveten 0,500 27-25 0,900 27-00 Boontjes 2,100 26-75 2,000 26-00 Aardappelen 10,000 6-75 8,000 6-50 Boter 555-00 520-00 VAN ten I ure namiddag, ter hofstede gebruikt door Mijnheer Vermeulen-Bonte, le Boesinghe (hij Crispin), venditie van 2 h. 50 a. Aardappels. 44 a. Beéten. 4000 lloppe- perssen. 1000 Inlegperssen en 1000 Boonperssen, al ver deeld in koopen. 2 Iloppebooren, 25 Stoelen, Manden, 9 steenen Bakken, Manége om te malen met de toebe.hoorten, zoo als Cilenders, Steenen, enz. De Aardappels zullen verkocht ziju met gereed geld, betaal baar in handen van de Notarissen TITECA of BUT A YE. zullen openbaerlvk verkocht worden, by vrywillige uitschei ding, ter hofstede gebruikt door J. Baelen, te Becelaere, noord langs het Spilstraetje Meubels en Iluisraed, Kuip-, Keèrn- en Akkerallamen. SOOOschooven Rogge, 1200 Tarwe, 700 Haver, 900 lente Tarwe, 1000 bondels gerot Vlas, 250 bondels wit Vlas. 4 Melkkoeyen, 1 jongen Stier, Veerze en Kalf, I volle Zeng en I jong Zwyn. Voorts de Aerdappels, Beéten en Loof. De verkooping zal gehouden worden met tyd van betaling voor de koopen boven de 5 francs, met verhoog van den 10" penning, door bovengenoemde!! Notaris. TEN HOVE VAN OÉSIRÈ HERREMAN, 20 koopen Scholfen, 500 meters droog Berd, 700 id. id. (driekwart). 500 id. id. (halvetr duim), •100 id. id. (zeskwarten) Planken voor zwingelvoeten. 200 meters Kepers en Ribben. 1000 id. Pannelatten. Twee nieuwe Bedbakken. CO teerlingen Brandhout. Eene vim Blokken en Spaanders. En 50 aren Aardappels, te velde. De Notaris SJEGRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkoo ping gelast. (BIJ POPERINGHE). Zondag 15 September 1874. Gegeven door de Philharmonie van Poperinghc. Maandag 14 September. Dinsdag 15 September. VAN ten 1 ure precies namiddag te beginnen, zal Mlcr TITECA, Notaris te Yperen, openbaerlyk verkoopen al de Materialen voortkomende der afbreking van het huis laetst bewoond dooi den heer Notaris Bayart, te Becelaere, bestaende namenllyk in Deuren, Venster-Kassynen, Slagvensters, Bard, Sloten, Letsen, Trappen, Eiken Balken en Gespannen, schoone Bry- ken,veel oudYzer en menigvuldige andere voorwerpen alsdan voor te brengen. Deze verkooping zal gehouden worden met tyd van beta ling voor de koopen boven de 10 fr. mits voldoende borg le stellen ten aanveerden van voornoemden Notaris TITECA. GRAND CONCOURS DE BOULES Auquel sont invités tous les amateurs de France et deBelgicpie. Uil prix de 5 fr. sera accordé au peloton le plus éloigné. Les amateurs devronl se présenter par pelotons de 4joueurs. Mise 1 franc par peloton. Le amateurs pourront se faire inscrire jusqu'au Dimanche 6 Septembre, a deux heures de I'après-midi, a 1 'Estaminet de la Station, tenu par Tellier, Louis. A 6 HEURES, Un magntHque Ballou s'élèvera dans les airs. A 8 HEURES, BRILLANT FEU «'ARTIFICE. Course a la brunette, les yens baudes, Course en sacs, Jeu ile boules au sautoir (pour dames settlement), et autres divertissements divers. Edmond BAELEN, Président de la Commission. René VERBAUWE, Secrétaire.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 3