STAD IJPEREN. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. ZAAK P. VAN LIERE, Stads Nieuws. ZONDAG, io SEPTEMBER 1874. Nr 631, 13° Jaar. 4 Fr. 's jaars; Buiten stad, fr. 4-30. Annoncen 12 c. den regel; Reclame», 23e.: Het N' 10 c. Toen het liberaal ministerie aan het roer was, hoorde men uit het klerikaal kamp eenen veront- waardigingskreet opstijgen omdat er geene vrij heid bij allen en voor allen in Belgie meer bestond; alleslach van veeten werden aangehaald de ministers zorgden maar om hunne eigene creatu ren te bevoordeeligen. Van dit alles was er weinig of niets waar, en was er hier of daar eene bevoordeeligde benoeming gedaan, doch kon men niet zeggen dat den genoem de een onwetende en onbekwame ambtenaar zou wezen. Het huidige ministerie is thans juist wat de klerikalen ten tijde als blaam naar het hoofd der liberalen wierpEen ministerie die met voorbe dachten rade de tegenpartij tracht te verbitteren. In zaken van benoemingen, vooral moet men maar een man van bekwaamheid zijn om zeker te zijn tot niets te geraken, en het zijn de aan het ministerie opgelegde ezelskoppen die met de postjes weggaan Wanneer nu een ijzeren-weg, of eene kalsijde of keiweg gelegd komt te worden, meent je dat men ze tot algemeen nut tot het aaneenbinden van dorpen en vlekken zal verwezentlijken? Gij zijt er wel meê! Men zal ten kostte van veel kronkels en wonkcls, het plan den voorkeur geven dat tot den eigendom, van een machtigen ministervriend zal leiden. Wat ziet men voorvallen in zake van de milicie loting? Het geld van den rijke maakt zijne zonen vrij, de burgers- en werkmans kinderen, die niet dan hunne handen hebben en niets te verdedigen hebben, moeten het land en de eigendommen ver dedigen van dezen die van den soldaten dienst ont slagen zijn Zoo ziet men in ons constitutioneel land, waar ieder evengelijk recht moest hebben, dat een enkele kop van minister over de geheele natie beschikt, nog erger dan een absoluut gouvernement. Waartoe dienen toch onze Staats-ministers Zou het niet betamen de gewichtige zaken, die voor de heel natie aanbelangend zijn, aan hunne raad geving te onderwerpen Zouden dan zooveel schandalige benoemingen gedaan worden, de ver diensten miskend, alle wegen naar kasteelen leiden, zou vooral de bloedwel met het vraakroepend remplacement blijven beslaan Het liberalism neemt van over eeuwen gedurig toe zijne macht, onweerstaanbaar geworden heeft zich trapsgewijze gevestigdigd. Wij mogen deze niacht niet loochenen en door onze handelwijze de toekomst niet teleur stellen. De inwinnende stroom van het liberalism die zal eindigen met de wereld te overdekken, kan zich wel nu en dan achteruit trekken, maar het is om met meer geweld wederom grond te winnen. In Belgie is het thans het geval. De jesuiten meenen het spel gemakkelijk en worden van dag tot dag stouter: hunne werkingen leiden ons rechtstreeks naar de Inquisitie en den godsdienstoorlog Het uur is geslagen, men moet het verlorene inhalen. Zijn wij in state om deze groote onderne ming te wagen hebben wij moed en hart, ofwel zullen wij blijven sluimeren in eene schuldige on verschilligheid, of ons nog langer laten in slaap wiegen door onweerdige gazet-artikels? De liberale asso'ciatie van Antwerpen doet in dien zin een algemeenen oproep aan al de liberale vereenigingen van het land, en wij zijn nieuwsgie rig te weten wat het antwoord van al deze vereeni gingen wezen zal. pastoor te Coolkerke, bij Brugge. DE TOEKOMST T.T7.EREN-WEGVERTREKTTRE/N VAIV TJPEREN rrranR »a i,nnn«n Ta Paln-ïa to Rat iti.no De zetel van het OOën'baar ministerie is bekleed door der IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar Poperinghe-Hazebronck. 6-30. - 12-03. - 3-37. - 6-30 Naar Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Naar Kortrijk. 3-54. - 9-49. - 11-18. - 2-53. - 5-25. Naar Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar Langemark-Oostende. 7-15. - 12-06. - 6-20. HET MINISTERIE TAN TERZOENING. Ge moet dat hieronder lezen, o gij, vaders en moeders die nog uwe kinderen aan liet zwart gespuis durft toever trouwen. Leest die schandelijkheden, die wij wel gedwongen zijn aan 't licht te brengen, omdat het gerecht die zoo streng en zoo rechtveerdig vonnist Leest die veroordeeling. Leest wat de zwarte kapoenen met uwe kinderen doen En schrikt terug, zoo als wij, voor zulke gruwelijkheden, die de wrake der menschen en de wrake Gods op zich roepen Men leest in den West-Vlaming NOG EEN K0RREKT10NNEELE RECHTBANK VAN BRUGGE. Zitting van 5 September 4874. Beschuldigingen van openbare beleedigingen tegen de zeden en poging tot omkooping van eenen agent van policie in het uitoefenen zijner bediening. DRIJ VEROORDEELINGEN Zaterdag morgen, ten 10 ure, is voor onze korrectionneele rechtbank geroepen geweest de zaak ten laste van Pieter Van Liere, pastoor te Coolkerke. Zoo als men weet is dien geestelijke beschuldigd van, op 4 augusti 11. langs den spoorwegBlankenberghe, op de vesting tusschen de Ezelpoort en Dammepoort, zich plichtig gemaakt te hebben aan daden tegen de zeden die men zich zou schamen voluit aan te duiden. Zoo als wij reeds gezegd hebben had de zielherder, zich het woord van Christus herinnerendelaat de kleine kinderen tot mij komen eenige kleine jongens, van 15 tot 14 jaren oud, opgewekt om de medeplichtige te zijn van zijne slechte driften. De kinders hadden aan zijn aan bod kunnen weerstaan. Door eenige jongelieden van den Sport Nantique afgespied is pastoor Van Liere in zijne wandaden gestoord geweest en door eenen agent van policie aangehouden geweest. Wat wij dan nog niet wisten is dat pastoor Van Liere poo gingen had gedaan om den agent van policie om te koopen, met te zeggen dal hij hem zou rijk gemaakt hebben indien hij hem de vrijheid gaf. Over dit misdrijf, voorzien door artikel 262 der strafwet boek, heeft Van Liere ook voor de rechtbank te antwoorden. Pastoor Van Liere is reeds om 9 ure met zijnen verdediger Soenens (Sussio?is), le voet, het paleis van justicie binnen getrokken. Een talrijke menigte stond in de cour en de toegangen van het Justicie paleis het begin der zaak af te wachten, alhoewel men voorzag dat de debatten met geslotene deuren zouden plaats hebben. Om 10 ure, wordt de zitting geopend, en talrijke nieuws gierigen stroomen de zaal binnen. De rechtbank is samengesteld uil den heer ondervoorzitter Vercauteren, voorzitter, bijgestaan door BI. De Schieter, rech ter en BI. De Vos, bijgevoegde rechter. De zetel van hef openbaar ministerie is bekleed door den heer substituut Hindcrick. Mr Soenens is aan de batik der verdediging. Na dat de rechtbank eenige burgerlijke zaken afgedaan had, wordt den beschuldigde binnen geleid. Zijne verschijning wekt eene groote beweging op. Pastoor Van Liere, iedereen bekent het heeft een mishagelijk voorkomen. Gemeener en walgelijker wezen zou het moeilijk zijn te vinden. Hij zet zich neer op de bank der beschuldigden. M. de Voorzitteraan Van Liere. Uw naam, uw ouderdom en bedrijf De beschuldigde. Van Liere, Pieter, oud 50 jaren, geboren te Kortrijk en pastoor te Coolkerke. Het openbaar ministerieingevolge de wet, vraagt dat de debatten met geslotene deuren zouden plaats hebben. De Voorzitter geeft bevel de zaal te doen ruimen, alleen de ingang toelatende aan de advokaten en avoués. De menigte, zeer teleurgesteld, verlaat de zaal. Niemand kan nogthans slecht vinden dat men het publiek niet toelaat om zulke vuilzaken te aanhooren. Echter blijft het volk in de voorzaal en op den cour wachten, alhoewel men voorziet dat de zaak lang zal duren, want er zijn 18 getuigen. Wij ook zijn daar ook eenigen tijd verbleven en alzoo hebben wij ooggetuige geweest van een walgelijk schouwspel. Wij hebben gezien dat de kleine kinders, vergezeld van hunne moeder, gestadig het voorwerp der nieuwsgierigheid van eenige klerikale kopstukken en Ciesljes (leest Tjeefkens) welke een doel hadden dat men gemakkelijk kan begrijpen. Wij hebben daar bijzonderlijk de gestadige tegenwoordig heid bemerkt van Golo Delplace, van Thourout, een uitgever van een der walgelijkste vuilbladjes van Vlaanderen, en ouden vriend van den treflelijken Van Liere. De aandringingen dier mannen waren zoo hevig en zoo •■terugstootend dat eenen deurwaarder is verplicht geweest de getuigen tegen die kerels te verdedigen. Eindelijk, is den heer substituut prokureur des Konings moeten een bevel geven om de kinders en hunne moeders in eene afzonderlijke zaal te doen gaan. Wij slaan nu een groot deel van het verslag over, omdat wij voor die walgelijkheden terugschrikken. VONNIS. Om vijf uren en half wordt het publiek binnen gelaten. De menigte is uitnemend talrijk. De zitting wordt hernomen. Den heer voorzitter zegt aan het publiek dat alle bt taogi'ng. stiptelijk verboden is. De heer Voorzitter leest dan een vonnis af bij welk de ge naamde Pieter Van Liere, pastor te Coolkerke, zich twee maal plichtig gemaakt heeft aan aanslagen of beleedigingen tegen de zeden en ook aan poging van omkooping van een open baren ambtenaar in het uitoefenen zijner bediening, wan bedrijven voorzien door artikels 585, 252, 586, 51, 52 en 40 van het strafwetboek. Diensvolgens wordt Van Liere veroordeeld lot twee maal 5 maanden gevangzitting en 100 frank boete en voor het tweede misdrijf (poging tot omkooping) tot 2 maanden ge vangzitting en 75 franks boete, als ook in de kosten van het procés. Dus te samen 8 maanden gevang en 275 fr. boete. Die vonnissen worden uitgesproken zonder dat de stilte gebroken wordt en dat er eenige betooging plaats beeft. IJperen, 5 September 1874. Qsidcrwijs. - Wij vernemen dat H. Vanhalst, leerling der Kostelooze Stadsschool alhierde TWEEDE plaats bekomen heeft met 142 1/2 punten op 185, onder de jongelingen die zich in Juni laatst ter examen van aanveerding als leerling-onderwijzer bij de normale school van Thourout aangeboden hebben, en den voorbereidenden Cursus tot de normale studiën aan dit gesticht gehecht, NIET gevolgd hebben. Eere u, toekomende onderwijzer Vanhalst, en u, teverige onderwijzers onder Stadsschool. Voor het verslag over dc prijsuitreikingen onzer G mcente-Scholen, zie ons bijvoegsel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1