STAD 1JPEKEA. Politiek, Stads-, Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Stads Nieuws. ZONDAG, 23 OCTOBER 1874. Nr 637. 43e Jaar. -4 Fr. 's jaarsBuiten stad. l'r. 4-3Ü. Annoncen 12c. dén regel: Reclamen. 23c.; Het Nr 4 De. Lodewijk De Berquin werd. te Passy, bij Parijs, in 4490 geboren. Van zijne kinderjaren af, en ge- durend geheel zijn leven, was bij aan de kerkelijke wetten onderdanig, hij woonde de diensten bij, onderhield den vasten en ontving op de vereischte tijdstippen de Sakramenten. Hij was, in een woord, goede kristen. Alleenelijk, zonder er nogtans eenig kwaad van te zeggen, liet hij verstaan dat de mo- nikken onder hel getal zijner beste vrienden niet waren. In 4323, was er overal veel gesproken van Luther, wiens leering men vreesde en wiens aan hangers men met alle middelen wilde ten onder brengen. De burgerlijke magistraten, om den ouden staat van zaken ongestoord in de maatschap pij te bewaren, leverden aan het onderzoek der geestelijken al wie ecnigzins verdacht mocht zijn, Berquin ging door als liefhebber op studie en als opsteller van boeken, in welke somtijds van godsgeleerdheid gehandeld wierd. Het was genoeg om te beweren dat hij hervormer was. Jacob De Mailly wierd door den prokureur ge neraal Willem Roger naar Berquin's woonst ge zonden, met order om alles was kettersch zoude rieken in boeken en geschriften in beslag te nemen. Eenige boeken wierden inderdaad in beslag genomen, maar, volgens getuigenis van Erasme zelf. was er daarin geen spoor van ketterij te vinden. Het parlement levert de boeken aan de faëulteit van godsgeleerdheid over, die ze natuurlijk veroor deelt om verbrand te worden. Berquin wierd ge dwongen zijne dwalingen openbaarlijk af te zweren, met verbod zich voortaan met kweslien van gods geleerdheid bezig te houden en eenig boek, over het geloof handelende, te vertalen. Berquin werd dan onder hel gezag van den bis schop gesteld, en, gelijk zijne onderwerping niet volkomen scheen, in de gevangenis opgesloten. Beschuldigd van ketterij, werd hij veroordeeld om door den beul zijne tong met een gloeiend ijzer doorboord en op het voorhoofd gebrandmerkt te worden, en, daarenboven tot eeuwigdurende op sluiting. Zich niet plicbtig denkende, sloeg Berquin tegen dit vonnis beroep in. Het beroepshof besliste van s anderdaags, en, aangezien Berquin over zijne straf niet te vreden was, veroordeelde hem tot de dood. Berquin wierd levend verbrand En bet zijn de afstammelingen van die zelfde "Itramontanen die beweeren dat wij de vrijheid 'Bet kennen God geve dat men hen nooit gelaste ons te leer en De Pall Mall Gazette zegt dat de Paus, bij decreet van den Groot Oosten van Palerme. uit bet orde der vrijmetselaars is verbannen. Het dekreet van uilsluiting is aldus opgesteld Een man, Mastaï Ferrettidie het vrijmetse laarsdoopsel heeft ontvangen en cene plechtige verbintenis heeft genomen, is vervolgens Paus en koning geworden onder den naam van Pius IX; hij heeft zijne gewezene broeders vervloekt en al de leden der vrijmetselarij in den ban geslagen. Gezegde Mastaï Ferretli is, om die reden, door het tegenwoordige en krachlens een dekreet varr den Groot Oosten van Palerme, uit de orde geslo ten, voor meineed. De beschuldiging ten laste van den Paus werd eerst opgemaakt in de loge van Palerme in 4863, en mededeeling werd er te Rome van gedaan met uitnoodiging zich aan te bieden, om zich te verde digen. De paus antwoordde niet en om verscheidene redenen werd er geen gevolg gegeven aan de be schuldiging, tot dat de geestelijkheid van Brazilië aanvallende maatregelen had genomen tegen de vrijmetselaars van het land. De beschuldiging werd alsdan opgemaakt en nogmaals ter kennis van Mastaï Ferretli gebracht. Na een proces in regel, werd het dekreet van uit drijving uitgesproken en openbaar gemaakt. Het draagt het handteeken van Viclor-Emmanuel, koning van Italië, Grootmeester der orde. De koning beantwoordde aldus op den banvloek van den paus voor eenige jaren tegen hem uitge sproken. Deze tijding verscheen "juist op het oogenblik dat de Bien Public den hertog Decazes aanklaagt als een vrijmetselaar, sinds 33 jaren tot de orde behoorende, en schrijft aan die hoedanigheid het verraad van den hertog jegens den H. Vader toe. Is er iels vermakelijker dan de geschiedenis van die twee vrijmetselaars, waarvan de eene het hoofd der kerk is, en de andere liet hoofd van een kleri kaal kabinet. liet getal der vrijwilligers met premie, welk door het gouvernement geleverd is, beloopt lot 4103. Het gouvernement moest echter in 1357 plaats vervangingen voorzien. Er zijn dus 434 milicianen, die bericht ontvan gen hebben dat zij, binnen een tijdsbestek van 5 maanden zeiven een plaatsvervanger moeten zoeken of persoonlijk dienen. Deze uilslag, hoe ongunstig dan ook, heeft het departement van oorlog groolendeels te danken aan de agenten in militaire plaatsvervanging. Zonder hunne medewerking, zou het gouvernement, in stede van 4105 plaatsvervangers met premie, van de 4357 aanvragen, er slechts 50 hebben kunnen leveren. De 434 milicianen die de toelating hebben beko men om zich te laten vervangen,na in alles voldaan te hebben aan de eischen der wét van 48 september 4875, na de 200 franken in januari 11. te hebben gestort, zijn vaandaag niet alleen verplicht zeiven eenen plaatsvervanger te zoeken die hun 5000 a 5300 franken zal kosten, maar daarenboven zullen zij nog in de kas der plaatsvervanging van den Staat cene som moeten storten van 800 franken om, even als de 4405 milicianen, die in de tweede loting begunstigd zijn geworden, vrij te zijn van alle verantwoordelijkheid voorden persoon die, in hunne plaats, de wapens opneemt. Deze som van 800 franken is eene wezentlijke belasting voor den vader des huisgezins, o'p uien reeds de verplichting weegt van zelve te zoeken naar eenen plaatsvervanger, dien hij het dubbel moet betalen van den prijs, welken hij aan hel gouvernement zou te betalen gehad hebben. Laat ons een oogenblik veronderstellen dat deze vader des huisgezins, tussclien zijne werklieden! een jongeling zou kunnen vinden die voor zijn zoon zou willen optrekken, en nog al voor den zelfden prijs, dus 1600 franken welken hij aan het depar tement van oorlog zou te betalen gehad hebben, iedien deze zoon, bij de tweede loting, een der uitverkoornen ware geweest. Welnu, dan zal deze vader toch nog aan de kas des departemenls van oorlog eene som van 800 fr., als belasting te betalen hebben, indien hij zijn zoon definitief wil vrij maken, zoo als de andere milicianen die door het departement van oorlog be diend zijn geworden. Dan nog zal deze plaatsver vanging hem 2400 franken kosten. Deze som van 800 franken, waarover wij bier- gewagen, kan niet begrepen worden in den prijs der plaatsvervanging, want zij blijft altijd de eigen dom van liet gouvernement, het zij dat de plaats vervanger zijnen dienst goed of slecht doel. (Art. 72 der wet van den 48 september 4873). In deze kwestie gedraagt het gouvernement en namenllijk voor wat de som van 800 franken be treft, zich op eene onwaardige wijzewant, voor ons, is de storting dezer 800 franken een wezen lijke fopperij. (Stad Gekt). Woensdag jl. had alhier de begravenis plaats van den achtbaren heer Felix Vandcnpeereboom, na een langdurige en kwijnende ziekte in den bloei zijns levens ontrukt aan zijne taalrijke vrien den. Deze lieer, die door zijn minzaam en dienst willig karakter de aching van eenieder had weten te verwerven, is een waar verlies voor onze stad. Na agent der nationale bank te Termonde, te Au- denaerdc en laatst in zijne geboorte stad te zijn ge weest, luid hij ter oorzaak der verflauwing zijner gezondheid ontslag gevraagd, helgcene hem niet belette van op het aandringen zijns ambsgenolen de posten van lid van de Commissie der Burger lijke Godshuizen en van het Bestuur der Teeken- Academie te aanvaarden,, in welke hoedanigheden hij groote diensten aan de stad had kunnen toebren gen, indien eene te vroegtijdige en beklagelijke dood hem niet had getroffen. De dood van M. Vandenpeereboom is een on eindig en gevoelig verlies voor zijne kinderen en voor alwie met hem in betrekking waren. DE TOEKOMST. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar Poperinghe-Hazebrouck. 6-50. - 12-05. - 5-57. - 6-50 Naar Poperinghe. 0-07. - 8-45. - 0-50. Naar Kortrijk. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-35. - 5-25. Naar Roeselare. 7-50. - 12-25. - 6-45. Naar Langemark-Oostende. 7-15. - 12-06. - 6-20. tbvtMT nr)",iiin*Jü"iyb't a .5 Uperen, 24 October 1874. liooi'iiitiatecÏMSgïpaj. - Deze maatschappij opent dit jaar het wintel-jaargetijde met een Concert op Woensdag 18 dezer, ten 8 tire's avonds. I)e altijd aangename feesten welke m.en aldaar ontmoet zijn tweederlci. de Concerts waar de Damen toegang hebben en de

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 1