«boo*™.2! PO£>ERINGH£, Briefwisseling der Toekomst. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. HET GEZALFD EN GEKRUIND BOKJE. Concerts enkelijk ingericht voor de heeren betalende leden, alwaar men, onder het rooken zijner pijp, een lekker glas bier mag drinken, liet is een feest ais deze laatste, dat als inhuldi ging van 't saizoen zal plaats hebben. Jlen mag zich verwach ten aan eene volle zaal. VlaaniscSte Star. - De inschrijvers op hel jaarlijks Abonnement der vertooningen door de Vlaamsche Ster gege ven, gaan dit jaar eene goede winst doen. Deze maatschappij, zoudende geert) gedaan hebben met spelen vóór het tijdstip der Kattenfeest alhier, en niet kun nende veerdig zijn met het aanleeren harer nieuwe stukken tegen een dichtzijnde tijdstip, heeft besloten eene maatschap pij van Gent te vragen otn haar te vervangen. Deze maatschap pij heeft op eene andere maal alhier veel piezier gedaan en wij twijfelen niet of de inschrijvers zullen zeer voldaan zijn en het publiek zal de Tooneelzaal in massa bezoeken. Sterfgeval. - Men schrijft uit Veurne: De heer Amand Leopold Mahieu, Controleur der Douanen alhier, is maandag II. overleden in den ouderdom van 42jaren. De heer Mahieu, een ijperliug, laat alhier de beste geheu- genissen door zijn minzaam karakter en goede inborst, zijne talrijke vrienden alhier zijn zeer gevoelig in zijn verlies. Men heeft zijn lijk overgevoerd naar zijne geboortestad, alwaar het naast zijne ouders zijne laatste rustplaats zal ge nieten. Rsjifgervviscïat. - Er is een algemeen programma verschenen, de schietingen voor het aanstaande wintergetijde vaststellende. Vóór het hoogste getal, Twee prijzen. Mobiele schijfen 25 Oct. 22 Nov., G Dcc. 1874, 3 en 51 Jan., 29 Maart 1875. Comblain geweer 8 Nov., 20 Dec. 1874, 17 Jan. en 14 Maart 1875. Voor het hoogste getal, Twee prijzen, Leegste getal, Eene prijs. Mobiele schijf: 1 en 29 Nov., 15 Dec. 1874, 10 Jan. en 21 Februari 1875. Met kartons: 27 Dec. 1874, 24 Jan. en 21 Maart 1875. Zondag, 25 Oct., ten 7 ure 's avonds, heeft er in het lokaal der maatschappij Cijbelschulters eene algenieetie verga dering plaats tot het kiezen eens ondervoorzitters, in vervan ging van M. J. Iweins, die tot de waardigheid van Voorzitter verheven is. Oiagcval. - Donderdag in den nuchten, is er t'einden de Elverdinghestrbat bijna een ongeluk gebeurd. De camion der rijschool die om voeder gereden was, is, doordien de peerden op hol geraakt waren, tegen eene kar van M.Debreu geloopen en dezelve nogal beschadigd- De geleiders die «p de kar zalen zijn ongedeerd. De camion is in tijds kunnen tegen gehouden worden. Door Koninklijk besluit van 18 October is het ontslag van M. Berten, als Notaris ter residentie van Poperinghe, aatt- veerd. BONT M1RCHÉ. - Wil men een ware goede aan koop doen, men begeve zich in de magazijnen van den Bon Alarclié, in de Dixtnudestraat, nr 53, daar vindt men een ware keus van alle slach van artikelen voor hel wintersaizoen, alles van 1" kwaliteit en aan 40 p. °/0 beneden alle concur rentie. Vauden 16" tot ilen 23" October 18X4. Bruvnsteen, Carolus, schoenmaker, en Debreu, dementia, dienstmeid. Uolh'bcke, Carolina, 08 j., z. b., ongehuwd, Houtmarkt. Berten, Virginia, 07 j., naaister, echtgenote van Celesti- nus Pannelier, Mondstraat. Vergracht, Julianus, 14 jaren, Groolc-Mnrkle. Vandenpcereboöm, Felix, GO jgrondei genaar, echtgenoot van Crcilia Lecocq, Elverdinghestraat. Vangillewe, Philippus, 74 jz. b., weduwaar van Regina Ltroy, Zaalh'of. Mannelijk geslacht I) kinderen beneden de 7 jaren r-i j an J Vrouwelijk idem 0) 22 October 1874. KATïïOLIJKE ONTSCHULDÏGI11G 't Geen bewijst dat onze geestelijke stadoveriieden, in hunne politieke dwarsdrijverijen, niet- de algemeene belangen der bevolking, maar slechts hun eigenbatigr meesterschap beoo gen, 't is dal zij nooit antwoorden wanneer vvjj eene kwestie van algemeen belang op het tapijt brengen, en vuur en vlam spouwen iedermaal dat wij ten hunne nadeelt: spreken van kiezingen of van kiezerslijstenDe zwaarste beknibbelingen van huilgedrag, zoowel, in godsdienstige ais in bestuurlijke zaken, laten hen ongevoelig en verwekken van hunnen kant geen den minsten tegenzeg; maar zoohaast wij, om de on echtheid van hunne heerschappij te bewijzen, laten zien hoe de kiezers hier hunne vrijheden of hunne rechten ontnomen zijn 'l zij door godsdienstige dwangmiddels, 't zij door den invloed der abbétjes op de knoeiers der kiezerslijsten, aan stonds de gekruinde schrij velaars springen op hun} peerd om hunne patroouen en hunnen ooimoedigen dienaar M. Berten te verdedigen tegen 't dokleurtje, itit vrees dat de bekendmaking van hunne electorale kuiperijen eenige schade zoude kunnen toebrengen aan het gezag dat zij uit die kuiperijen zoeken te putten, 't Is alzoo dat zij, na sedert lang al onze artikels van algemeen belang zonder antwoord gelaten te hebben, nu met deu grootsten drift een artikeltje aanranden waarin wij van de jaarlijksche vervalsclting der kiezerslijsten gesproken heb ben. Wij wisten waarlijk niet dat onze heilige tegenstrevers in zake van politieke eerlijkheid zoo teergevoelig waren. Maar zie nier waarvan er kwestie is Wij hebben gezegd dat, onder al de willekeurige uit— schrabbingen en behottdingen op de kiezerslijsten gedaan, wij maar «Irlj gevallen (om kort te zijn) wilden aanhalen, en aanstonds onze trouwlobze tegenspreker profiteert hiervan om te zeggen dat wij maar drij gevallen kennen. Het eerste geval loóchent liij niet aff, het tweede erkent hij als gesdhied te zijn door ontweteUijlbeid, en het derde, betrekkelijk de uitsehrabbirig van den''genoemden Blanckaert, komt voort door eene -verklaring van een vrouwspersoon die zelfs de verpaclitsler niet waai van Blanckaert) gedaan niet aan het scbepenkollegie, maar aan de bestendige deputatie,of, om beter te zeggen, door eene verklaring opgegeven door de abbétjes aan de wèduwft Vandenbergltë, en door hen overge zet aan Vincent Rouseré die dezelve uit derder hand toege stuurd heeft aan de deputatie. Welke schoone ontschul- diging Hetgeen wonderbaar is, 't is dat de burgmeester, bijge staan door de abbétjes, de liberalen kent die hun huis bij de maande pachten en deze gevallen door onwetendheid verme nigvuldigt, en dat hij de'kalholijken die zich in hetzelfde ge val bevinden niet kent. Om de gewoonlijke partijdigheid van M. Berten nog belet te getuigen wij herinnerden zijne lijstenveryalsching van 18G9 die de katholijke; partij van meer dan 25 kiezers ver rijkte in een jaar dat de twee partijen zich balanceerden, en, niettegenstaande deze 2.5 medeslemmende kiezers, maar een verschil van eeni<ge stemmen opleverden. En wat antwoorden onze tegenstrevers op deze herinne ring? Tot de verschooning van hunnen ootmoedigen dienaar M. Berten, zij beweeren dal deze misslag onvrijwillig is ge weest, en dat in 1870 de liberale schepenen, {onder den neus'fVan den kalholijken burgmeester Al. Van Reninghe! op hunne beurt door 130 lot 150 onregelmatige in schrijvingen en witschrabbingen de lijsten vervalscht hebben. Nog eene schoone ontschuldiging, niet waar Deze laatste beweringen, waarvan wij onze wederlegging van dien tijd niét meer willen herhalen, zijn vrijwillige en overdrevene leugens, want wij namen vcilsche lijsten die waarmede, na de onwettige veranderingen er aan toegebracht, overgegaan is lot eene kiezing en waardoor de echte meerder heid van het kiezerskorps katt vervalscht worden, gelijk het in de stad Antwerpen (dewijl men Antwerpen meldt) vóór de aankomst der liberalen, hel geval was. He wel, niet ééne fciezing heeft te Poperinghe onder het bestuur Van Merris- Roelens plaats gehad met dusdanige lijsten. Zulke kiezingen hadden ntaar plaats onder het katholijk bestuur Van Renynghe- Rerten, en bijzonderlijk in 1,86!) wanneer door de inschrijving van meer dan 25ongerechtigde katholijke kiezers deec/tletneer- derheid van 't kiezerskorps door een verschil van eenige stem men tot minderheid bleef, en wanneer, sedert 12 of 15 jaren, tot de kiezing der kamers en des provincieraads mannen toege laten waren-die zelfs liét cijns niet betaalden van gemeeiite- Isiezer. Vraagt het maar aan M. Araandus YVaevenburg en aan sommige boerenzoons die men op de kiezerslijsten gesteld had in vervanging van hunnen overleden vader, zonder acht te nemen op den grondslag van het cijns die bij erfenis tusscben talrijke hinders moest verdeeld worden. Wat aangaat het argument getrokken uit de zoogezeide eenparigheid van stemmen welke M. Berten in 1869 zou be komen hebben, dit bewijst van zijnen kant eene bedriegerij te meer, dewijl hij, waarschijnlijk om zijn eerste bedrog door de liberalen te doen vergeven, hun beloofd had hunne kandi daten niet te bestrijden, indien hij tot zijne herkiezing bij hen geene oppositie ontmoette, welke belofte hij op de laatste dagen m het geheim verraden heeft. Hoe meer pogingen onze politieke priesters aanwenden om, in het belang van hunne wereldsche heerschappij, het volk te verdweepen en van PojKringlve een doodstille kerkhof te ma ken, hocmeer de klaarziende en vrijheidminnende burgers zich de hand geven orrr deze onderdrukkingen te bestrijden en het genot van het leven boven de vrijwillige dood te doea zegepralen. De ingaande winter belooft ons een tijdvak van levendige vermakelijkheden die nog ver onze zomerfeesten zullen overtreffen en die eene groots verzachting zullen toe brengen aan de treurigheden van liet sture jaargetijde. Deze treurigheden laten wij voor de katholijke liefhebbers lot pe nitentie van hunne zonden. Niet alleen het mttziekgenoodschap der Pliilharmonie maar ook onze twee tooneelmaalschappijen Lanqhoirs S'ictörieneh en Roeische Bar betristen hebben een nieuw Repertorium ge maakt voor hunne weder/.ijdsche winterfeesten. Reeds de verledene week hebben wij eene tabel ontvangen van de Pkilharmonie waarop wij drij Groote Concerts, twee Muziek avonden, drij Ceciliadagen, drij balen, een banket en twee avondmalen zien ftgureeren, en eene programma van de Langhoirs Mctorienen die Maandag en Dinsdag laatst hun looueeljaar geopend hebben met twee schoone vertooningen. Indien men moet oordeelen van den bijval welken al deze vermaken zullen bekomen door den vlijt en de naarstigheid met welke het kunstminnend publiek zich deze week naar den stadsschouwburg begeven heeft,wij mogen voorzeggen dat wij nooit geen aangenameren winter zullen doorgebracht hebben. Ook de titels welke de Viclorienen op de toegenegenheid van het volk verworven hebben strekten niet weinig om een talrijk en treffelijk gezelschap tot hunne vertooningen uit te lokken en een aangenamen avond te voorspellen. De uitslag heeft inderdaad op eene overheerlijke wijze'aan de algemeene ver wachting beantwoord al de akteurs hebben gewedijverd om aan de aanschouwers het grootste genoegen te verschaffen en zij hebben in hunne pogingen volkomentlijk gelukt. Zoowel het stuk Poets wederom poets, blijspel met zang door Destanberg, als Een liedje vctn moeder, blijspel met zang door J. Roeland, zijn van het begin tot het einde zeer goed afgeloopen. t - i Het is onnoodig er bij te voegen dat Mev. Fauconnier, die op het tooneel altijd even jong, even knap en in de natuur lijke gebaarden altijd even uitmuntend is, alsmede de beval lige en lieve juffer Fauconnier, die op de stappen gaat van hare moeder, niet weinig toegebracht hebben aan den volko men bijval,dezer vertooningen. De eenparige toejuichingen welke de akteurs herhaalde malen verworven hebben en de wederroepingen waarmede zij op liet einde van ieder stuk zijn vereerd geweest, getuigen genoeg dat die ijverige kunsloefenaars zich op eene voor treffelijke wijze van hunne taak gekweten hebben en dat het publiek ten uiterste is voldaan geweest. Eer aan die moedige kunstvrienden! lof aan hunnen achtbaren voorzitter M. Fred. Baes. -aS»-8»9 <mTTi liet vuilb'ad, sprekende van de poperingsche katholijken, zegt dat zij getrouw blijven aan kerk en geloof, aan deugd en zeden, aan vrouw en kinderen, aan faam en naam. Ah ga abbétjes, voor wie neemt gij uwe lezers gij zult ze wel mirakels doen inzwt-lgen maar hun willen doen geloo- ven aan de deugd en zeden van de Pappots, de Grijzebollen, de Heroden, d'Antwerpsche mankjes, de Ankerbazen of ander venijnige pilaarbijters; 't is nutteloos vlaamseh, gekruinde jongens, want zij weten zoo wel als gij dat het verloren ar beid is mooren te willen wit wasschen. Wij hooren wekelijks van katholijke gasten die zich in de liefde tot hunne evennaasten onderscheiden. Een dezer gasten is zondag laatst nog betrapt geweest, niet ver van de statie, in zeer nauwe en liefelijke samenspraak met eene herbergmetd. Is deze gast ook eene der vruchten van de morale indépendanle, Nieuwsblad? Neen, deze gast is een katholijke gast, gewezen leerling van Vincentius a Paulo. Onlangs was het een ouden gast, nu is het een jongen gast die zich eene eer maakt vau katholijk te zijn. Waarlijk onze kalote-gastea gaan wel AYELGHEM^ 21 Oktober 1874. I. Vrienden 'k zal 't u gaan verkonden 't Nieuws dal onlangs is geschied Luistert maar met oor en monden 't Is al waar 'k en liege niet. Paap kwam hier zijn' billestrjken Zuiver, klaar en zonder vlek De tijd deed het laten blijken [^s In nichtjes buik wies papeurek. II. Waarlijk vrienden 't was geen leute Zulk présent was toch te groot In mijn buik kreeg ik die scheute lk viel zeker slokke dood. 't Paapje heeft al vijze kure Schoon het veel verdragen kan Want aan 'tzien van zijn allure Weel hij er maar weinig van. III. Schahmteloös, de kruin omhooge, Zijnen driebek op den kop; Op twee beenen houten drooge, Stapt hij nog de straten op 't Schanderood kan hem niet raken In zijn' dwaze heiligheid, Zonder hair op kin en kaken Meent hij zich de zaligheid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 2