Te koopen ALLE SLACK VAN KASSEISTEENEN PANTOCOLLE INDIEN. PELTERIJ. LIË0E01S, FABRIEKANT IN PELTERIJ, ENCRE BELGE PERFECTIONS, EEN STUK LAND De Jongen van Ruiselede ONS VOOISGESLACHT, REGISTERS, SCHOOL- KANTOQRGERIEF, Kerk- en Gebedenboeken, enz., FAKHIIE DE MACHINES A COME in zijn dagelijks leven geschilderd c 5 g BIRO HCH'E TIE HOEDENMAKER 5 Boterstraat, N° 4, le IJperen. Fabriek van Vetten stelsel GEORGES VILLE F. COfRTOlS EN VAN ROY, TE PACHTEN de II.-J. PETIT, 14, rue des Croisades, 14, a r5 3 n *n ss p- o !-<• ALSOOK EEN SCHÖONE zoo goed aLs nieuw, Zieli te adresseerea in de WENINCIvSTRAAT, N° 1te I Jperex. Te bekomen ten bureele van dit blad Groote hoeveelheid vervaardigde Pelterijen, in alle slach. Nieuwigheden en hooge fanlazij voor het jaarge tijde. Yellen Kragen, Voeringen en Boordingen voor paltots en andere kleedingslukken. Gereedmaking en vormgeving der Yellen. Bleeking en verandering van vorm. Zending van koopwaren ter ieders keuze. Opvulling van alle slach van dieren. Alle werk in de Pelterij in het huis zelve verricht zijnde, vindt de kooper veel profijl door zich recht streeks aan te bieden bij De Vellen ten hierbovenstaanden huize aange kocht, worden er gedurend het zomerjaargetijde gratis bewaard. onder het control der landbouwslatie van Gembloux HOOFDSTOFFEN VOOR DE VERVEER DICING gewaarborgde titels en samenstelling, Elkeen die duizend kilogr. vette of diezelfde hoeveelheid hoofdstoffen koopt, mag er de ontleding kosteloos van laten doen door de zorgen der landbouwstatie van Gembloux. Angent voorIJperen, M VERGRACHT-COURTOIS. Agent voor Poperinghe, M' ACHILLE SANSEN, Veurnestraat, 21. in geheele of in verdeeld voor den i October 1875, gelegen bij POPEBINGIIE (Zwijnland), groot 4 lijnen, n° Ï599 van 't cadaster, nu gebruikt door de gebroeders Deschodt. Voor de conditiën zich te adresseren bij Madame Vander Beek, te Brussel, rue Traversière, 75. J Schetsen uitliet leven van eenen Kweekeling der Hervormingschool, VERSCHENEN Kompleet in ongeveer 00 afleveringen van 2 vel druks, royaal 8V0, ieder met 2 platen, a 64 cent". Verkrijgbaar ten bureele van dit blad GROOTE SORTEERING aan zeer geringe prijzen. (aboutissant d la place des Nations, pres de la Station du Nord), BRUAELLES. CD 0 a. tf) 1 03 O K 0 r- 1 CJ3 as 3 s a> rq H 0 1 Cfl K« CD CD c s £3 =3 C- as as as 2 c —5 tS O 73 c a ~t o o OS M* Si f*5 O O CB V» P Nieuwe uitvinding voor het herstellen van gebrokene voor werpen. Ia het huishouden komt dit preparaat zeer wel te pas tot het vermaken van cristaal, glas, gleis en porcelein, die tegen vuur en kokende water gewaarborcht zijn. De kunst-voorwerpen insgelijks vinden een onbetaalbaar herstel-middel in dezen lijm. liet ivoir, marmer, chineeseh porcelein, snij werkt en de kostelijke pijpen, kunnen her steld worden dat men het onmogelijk zien kan njet de verzekering dat deze voorwerpen nooit meer op de vermaakte plaats zullen breken. DIER VETTEN H, Hockstraat, (by de Statie) Allée-Verte Brussel) rue de VAngle II. d'un trés beau noir en ecrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne slépaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métaHiqües. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. MET EENE PLAAT, door A.-C. t'ANI DER CBEÏSSEN. In ons land bestaan verschillige verbeteringshuizen, waar jonge lieden die den eersten stap op dwaalspoor zetten, ge plaatst en tot betere gevoelens opgeleid worden.Deze gestich ten, en vooral die van Ruiselede en Béerncm, nader te doen kennen de jammerlijke vooroordeelen bestrijden, waaronder de kvveekelingen dier schoone instellingen inde maatschappij gebukt gaan, ziedaar hetgeen de schrijver zich in het ver vaardigen van dit werk heeft voorgesteld. De Jongen van Ruiselede maakt een schoon boekdeel van omtrent 200 bladzijden druks uit en behelst eene plaat die de Hervormingschool van Ruiselede voorstelt; te bekomen ten bureele van dit blad, aan den prijs van 2 franks. TWEEDE GOEDKOOP E VOLKSUITGAVE VAN DOOIl W. J. HOFDIJK. Kouvcanx madèles parns a 1'ExpoMtloa «ïe Vienne. GROS. EXPORTATION. DÉTAIL. La Machine a coudre étant devenue un objet de première nécessité, et, pour certaines classes, un bienfait humanitaire, j'ai attendu,pour en mettre le prix a la portee de toutes les bourses,que ma production eut alteint un chiffre assez important. Actuellement ce chiffre est de deux Enille Mac Hi ine» par mois, dont je réserve cinq cents Machines pour la Belgique. Ces circonslances exceptionnelles et mes nouveaux et puissants moyens de fabrication me pcrmeltent d'en établir les prix comme suit, y compris lous les accessoires Machine n° I fr. 165. Nouveau modèle. Machine n° 2fr. 175. Nouveau modèle. Machine n° 5: fr. 185. Nouveau modèle. Machine n° 4: fr. 195. Nouveau modèle. Machine ii bras pour renouveler les élastiques et pour faire les fleurs, fr. 2S5, apprentissage compris. Pour les personnes qui peuvent se passer d'apprentissage, il sera fait une reduction importante sur ees prix. Gnrantie 2 au» cosilre tons vices de constraetion. Une Machine a coudre prise chez moi, fabricant, ou chez mes agents, a une double valeur, en ce sens que les réparations éventuelles sonl failes par le constructeur mème de la Machine et sur le champ. Milie fs-ffliacs a la personne qui pourra prouverquïl existe une Machine a coudre executant mieux tous les ouvrages de couture que celles sortant de mes ateliers dans lesquels travaillent G00 ouvriers, et de plus je m'engage a échanger ou rembourser celles qui ne seraient pas dans ces conditions. La Machine portant MON NOtl incrusté sur le bras, j'ai le plus grand intérêt a bien la soigner pour la reputation de ma maison ;altendu, quecette inscription constitue pour le public la meilleure des garanties; et pour mon nomune grande responsabilité. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eccfefront, Dixmudestraat, 59, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1874 | | pagina 4