Gazette van 't arrondissement IJperen. Nr em Paus, Yeuillot cl Alfons. 14c Jaar. Zondag 24n Januari 1875. Politiek. Stads-, Kunst- en Letternieuws. Verschilligc Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN SI Mil ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST alloos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen het ons.dadelijk te laten weten opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De fransche Nationale Vergade ring heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het vaststellen van haar dagorde. De overdracht der volmacht van den voorzitter der republiek, stond aan het hoofd van het dagorde. De openbare inschrijving tot de nieuwe leening der stad Parijs is op 5 en 6 Februari bepaald. Uit Rome wordt gemeld dat de rektor van een belgisch kollege den paus 110,000 franken heeft overhan digd, te Luik ingezameld. Daarmede zal de Paus wederom wat geld hebben om droogen brood te koopen; dien armen opgesloten duts toch. De nieuwe koning van Spanje is Dinsdag te Güadalakra (Nieuw Cas- tilje) aangekomen.Ilij werd geestdrif tig ontvangen. De koning is Woens dag te Sarragosse insgelijks goed ontvangen geworden. Het leger van koning Alfons zal de carlisten met 160 artillerie-stukken aanvallen. 5000 carlisten zijn met verlies te Ramalès afgeslagen. De koning van Spanje heeft de be grooting voor de kerkelijke aangele- ëenheden aanmerkelijk verhoogd, •it budget, ten bedrage van 31 mil- lioen douros, is gebracht tot een cijfer van 41 millioen douros. De koningin van Engeland is be dreigd haren jongsfen zoon, prins Leopold te verlieven. Hij heeft eene bloedspuwing en is zeer zwak. De prins is 21 jaren oud. De Kamer is gisteren opengegaan en het spel begint. M. Halou en vraagt niet min of niet meer als seffens" TIEN MIL JOEN. Tien miljoen, gij leest wel. En op die tien miljoen, zijn er, och ermetwee en eenige duizende fr. voor de kleine beambten, aan wie de zwarte ministers sedert zoo lang reeds het Luilekkerland beloofd had den Voor 't leger drie miljoen En van waar moeten de miljoenen allemaal komen Dat en zegt M. Malou niet en zij en zullen nochtans van den dauw niet komen gelijk de paling. Leggen maar, burgers, leggen maar gij en zondt anders wel niet weten dat de zwartjes ons bazen zijn. Gij zult het helaasgewaar wórden in uwen zak. De discussie over de begrooting van buitenlandsche zaken is begon nen en wordt heden voortgezet. Wij hebben weer een© zuiver kle rikale benoeming.. De heer Lodewijk De Haerne. arrondissements-commis- saris van Turnhout is in dezelfde hoedanigheid te Gent benoemd, in vervanging van M. Th. Dommer. M. De IJae rne is de broeder van priester De Haerne, kler.ika.leii volks vertegenwoordiger van Kortryk. Dat is een schoon kadeautje dat het klerikaal ministerie aan Gent doet. Terwijl iedereen (de weldenkende klas van rnensclien) verhougd is over den ommekeer welke in Spanje komt plaats te grijpen en misschien van dat ongelukkig land de tijd zal aanbreken van het einde zijner rampen, jloordien de Spanjaarden zich eenen koning geko zen hebben. Wanneer men den Paus, misschien in het zelfde medelijdend gedacht, den nieuwen koning zijnen zegen zendt en hem geluk wenscht in zijn moeilijke onderneming, wat ziet men? De clericale drukpers den Paus afkeu ren en miskennen, ja verloochenen. Het IJpersch spuigbakje beeft ook zijn oordje in 't scbulteltje gelegd en zonder medelijden voor de ongelukkige Spanjaards die door eenen baanstróoper (ondersteund door de jesuiten) uitgeplun derd, geruïneerd en vermoord zijn, heeft het met zijnen gewonen heldenmoed een fameus artikel uitgekraamd, dat den walg en' afkeer van het IJpersch publiek heeft te weeg gebracht; leest en oor deelt: Een artikel van 't Nieuwsblad Wanneer men dit bovenstaande arti kel gelezen heeft, gevoelt men een brok in zijne keel en den boezem kloppend van verontwaardiging, weten wij niet wel of men zulke schrijver niet beklagen of verachten moeten In beide gevalen is het goed tegen zul ke verwoede honden verzorgmaatregels le nemen De trouwloosheid wordt eene gods- geleerde deugd bij de professorsgazet, alias 't Nieuwsblad. Wij hebben den 20 December jl. de statistiek mede gedeeld betreffende de geleerdheid der soldaten in het belgisch leger. Daar uit bleek dat er, voor de laatste 30 jaar, eene verbetering van 25,12 per honderd was. Eiwel! wat doet de professorsgazet? Zij neemt de statis tiek betreffende het onderwijs der mi- licianen op en past haar aan de gan- sche bevolking toe! Dat is schoon, niet waar? Zulke rechtzinnigheid en waar heidsliefde kan niet genoeg bekend zijn. De logentaal is het magtigste wapen der professorsgazet; de dogen- taal het uitbroeisel der hel. Wilt gij nu eens de waarheid weten Ziehier hoeveel onderwezene personen op 100 er zijn in de verschillige provinciën Van het land: Uit deze treurige statistiek blijkt dat Oost- en Westvlaanderen op den laagsten trap staan; dat juist in die jrovincien de meeste onwetenheid ïeerscht. De cijfers die wij mededee- 'en zijn getrokken uit een boek, door het klerikaal ministerie uitgegeven. Schande over u, professorsgazet, die dp statistiek vervalscht en wetens en willens de eene voor de andere uit geeft. Schaamu over de onwptenheid der heide Vlaanderen, waar uwe partij alleen heerscht en het volk in cle diepste domheid houdt. Nog een bewijs dat de klerikale partij haren steun wendt tegen de volksverlich ting. Nog eens schande over u, ver- valscher en logenaar. Gij zijt een volksbedriegerster, professorsgazet. Men schrijft uit Rome, 12 januari, aan de Amslerdamsche Courant: De verheffing van don Alfonso op den spaanschcn troon heeft twist en twee dracht gezaaid in 't legerkamp der ullra- montanen. De Paus zegt ja eu de Compagnie van Jesus zegt neen» Pius, wien men geen ondankbaarheid kan len laste leggen (behalve indertijd jegens Na poleon III), beeft zich de onwankelbare trouw van de ex-koningin Isabella jegens den Heiligen Stoel herinnerd, en,zonder rekening te houden met de eiscben der reactionnaire politiek, de zaak van don Carios verlaten, om die va:x Alphonsus, zijn petekind, te omhelzen. En van hunne zijde hebben de jesui ten, bij wie hel belang van de reactie boven alles gaat, zich rondweg op dit stuk tegen 'den Heiligen Vader aange kant; Don Carlos is en blijft meer dan ooit bun beschermeling. Zich niet openlijk durvende verzetten, hebben zij eerst getracht twijfel le werpen op het beslaan van het telegram des Pauzen aan Isabella; vervolgens hebben zij hun best gedaan om de zeer duidelijke strekking van de woorden uit het Vatikaan tc ver kleinen en te verdraaien. Doch zij gingen daarbij zoo plomp, zoo onhandig te werk, dat wel zeer weinigen er dupen van zullen geworden zijn. Laat ons zien wal de voornaamste or ganen van 't ultramontanisme al zoo ge- schteven hebben. Doch herlezen we vooraf 'l telegram van den Paus nog eens voor zoover 't direct op Alphonsus be trekking heeft: «Van Uwe Majesteit vernomen heb bende (aldus schreef Zijne Heiligheid) dat Zijne Majesteit de Koning zich gereed maakt om naar Spanje te vertrek ken, dank ik Uwe Majesteit, en zend mijn zegen, aan mijn geliefd petekind, 1 biddende, dat de Allerhoogste hem allen BureelDixiundeatmt, 39. 10 centSeincu <5 e u regel. 25 centiemen «Scsa regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. mfluiBMü ÜMKSa® Eel fr. 4-00 's Jaars voor de stad, fa'. 4-59 voor geheel Belgie. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. 10 ccntfScmen het uommer. Men schrijft in op alle de pos'.bureeten. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperinghe-IIazebrouck. 0-50. - 12-05. - 5-37. - (5-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49. - 11-18. - 2-53. - 5-25. Roeselare. 7-30. - 12-25."- (5-43. Langemark-Oostende. 7-15. - 12-06. - (5-20. li SPANJE. Arme jongen Alfons, zoogezeid XII, dacr zvt gy nu koning, niet by gratie Gods maer by gratie der Revolutie, geholpen, geroepen en pndersleund door deze die uwe moeder wegjoegen. Waert gy wat ouder, en zaegt gy wat klaerder, en hadt gy voor raeds- mannen geen liberael-katholieken, Ivk deze die naer de Revue générale van Rrussel artikels zenden, neen, Alfons, gyzoudtgyu alzoo in iis""uaociat»*-- rarvytw#:* r.-r.w de handen niet stellen van de Revolutie, die gezworene vyandin van uwen Peter en Heiligen Vader Pius IX. Ja, om klaer ons gedacht te zeggen, roo It- berate, doctrinaire liberale en kallioiieke-hbe- rate zyn allemale benauwd van Don Carlos, al om virschiüige redens; maer een reden hebben ii zy gemeene,- 't is dat Don Carios spreekt van ii het Ryk van Christus in de Politieke te herslel- ii len, en dat verschrikt ze. Daerom de Republi- keins, ziende dat zy het niet vol en konden houden tegen Don Carlos, hebben, volgens ii bevel van Moeder de Revolutie, doctrinaire en a libereel-kalholieke hulpe. aenveerd, om zoo ii gedryen Don Carlos tegen te gaen en te bestry- ii den. 'T is waer, de Spanjaerds zyn nog af een ii aerdig volk, en 't zyn nog al vele van die Re- ii pubjikcins die niet altyd en horken, en nu nog ii een keer schynt er een deel Alfons niet te ii willen herkennen. ii Nu, in alle geval, daer is de staet juisl: Al- ii fons is kandidaet van al dat liberael is. Don a Carlos van al dat katholiek is. En nu staen ze ii in stryd met malkander. Dat 't draeit lyk of a hut wil, 't is alleszins maer weinig te betrapen ii voor Alfons. Ten besten genomen, geraekt hy a meester, er zyn nog Serrano's en Topèta's die li hem gaen later meester kunnen! Antwerpen 05 onderw. op 100 inw. Brabant 61 id. ïd. id. Westvlaanderen 51 id. id. id. Ooslvlaanderen 48 id. id. id. Henegouwen 54 id. id. id. Luik 02 id. id. id. Limburg 59 id. id. id. Luxemburg 77 id. id. id. Namen 71 id. id. id.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1