POmiNGHE. Stads Nieuws. vodrspoed yerleene bij de moeielijke taak die hij gaat aanvaarden. Voor don Pans is Don Alfonso dus Zijne Majesteit den Koning, voor wien hij van den Allerhoogste voorspoed afsmeekt bij zijne moeilijke taak. Nu is de eerste en voornaamste taak van Al- pbonsus 't bestrijden en overwinnen van Don Carlos. De Carlisten zijn derhalve kort en goed door 't Vaticaan aan kant gezet. Dit is klaar als de dag Hoor nu. om te beginnen, 'l Weener Vaterland: Een bericht, dat nog bevestiging be hoeft, en luidens hetwelk de Heilige Va- derzijn apostolisclicn zegen zou gezonden hebben aan den nieuwen Koning (sic), geeft aanleiding tot geheel verkeerde opvattingen. De souvcrcine Opperpries ter verleent zijn aposlolisohen zegen aan elk katholiek, die er hem om vraagt. 'I Is dus onjuist, 't bedoelde feit te beschou wen als bewijs cener politieke erkenning van Alfons. Daar hebt ge 'l! Vooraf een poging om twijfel te werpen over iets wat men weet dat onloochenbaar is. Dan een ver kleining der waarde van 's pausen apos tolisclicn zegen, alsof de paus daar een winkelwaar van maakte, die hij slijt aan den eerste den beste. De oppo sitie is bier flagrant; de kwade trouw in 't oog springend. De Germania is evenwel nog heftiger, cc Karei VII, roept zij, cc zal ondanks alles en allen Madrid binnentrekken, en 't goddelijk recht zal hij er,door zijne hand, eene door de revolutie bezoedelde ko ningskroon verbrijzelen. Hier wapent de oppositie zich stout weg met een profetie. De Paus bidt voor Alphonsus om 's Allerhoogste-gunst.Maar toch zal don Carlos triomfeeren on danks alles en allen, ondanks den Paus en zijn gebed! De uitverkorene Gods; en 't goddelijk rcelit, door't Vatikaan verzaakt, zal elders verdedigers vin den!.,... Klinkt u dit niet toe als een nauw bedwongen kreet van woede? Doel hier de tweedracht haar sissende adem niet hooren 't hoofd met slan gen omstrengeld? De tweedracht, door :t ullramontanism zoo vaak te hulp geroe pen, opdat hei heerschcn mocht over de tegen elkander verdeelde volkeren! Kalmer, doch zoo onbeschaamd en po sitief mogelijk, laat zich de Monde uit: De Paus heeft eenvoudig geantwoord opeen nieuwjaarsbrief van zijn petekind Alphons. In dat antwoord, door den apostolischen nuntius aan den zoon van Isabella overhandigd, bedankt Pius IX den jongen man voor zijne goede wen- schen, en geeft hem tevens ecnige vader lijke vermaningen, zoo als een petekind die van zijn peetoom gewoon is. cc Dit, zweert de Mondeis de zuivere waarheid. Twijfel nu nog, zoo ge durft! Probeer T eens, nu de Monde u voorgelicht heeft uit 't boven aangehaalde telegram iels meer of iets anders te lezen dan cc eenigc vaderlijke vermaningen, zooals een pete kind die van zijn peetoom gewoon is! Welk een impertinentie! Doch waar van impertinentie sprake is, daar is altijd de Univers nog de baas. cc Vanwaar (smaalt die beschaafdste aller schrijvers, de edele Louis Veuillot) cc vanwaar deze nieuwbakken geestdrift voor Don Alfonso? Willen wellicht ecni ge sabrours ten gunste van den zoon de comedic herhalen, 'die zij met zooveel succes ten nadeelc van de moeder op voerden? Of is 't, Basilewsky te worden van zijne onderdanen?.... De klucht grenst aan 't imbécile! Een der hoofdspelers bij deze imbécile klucht is Paus Pius IX! dat ;t prinsje van 't hotel- ;t monarchale beginsel met voetentreedt, om de onderdanige dienaar Men schrijft uit Brussel aan de Meuxe: cc Dinsdag laatst heeft de Kamer der Volksvertegenwoordigers hare werk zaamheden hernomen, weke sedert de maand december onderbroden waren. Zullen wij in deze tweede periode van den zittijd een politiek debat hebben? Tot heden toe schijnt hel niet, doch het is onmogelijk dat het ministerie nog veel langer wacht om zekere ontwerpen neder te leggen, welke sedert lang zijn aange kondigd geworden, en die ons een weinig moeten bekend maken met helgene se dert maanden omgaat in de kringen van het gouvernement. Het ontwerp van M. Beernaert over de tramwe gen in de sleden, is een der ontwerpen welke men het eerst aan 't gereed maken is. M. Maiou zal ook zijn ontwerp in dienen, strekkende om de jaarwedde der kleine ambtenaars te verhoogen. Dit ontwerp welk met veel geestdrift zal worden onthaald, beslaat hierin van de jaarwedden van 2000 franks 10 ten honderd en de jaarwedden van 2 lot 5000 franks met 3 ten honderd te ver hoogen. De bedienden van 2000 franken zullen eene verbooging hebben ean 200 franken degene van 5000 franken 150 fr.; de andere bedienden zullen niets bekomen. Het is wel waar dat de geldelijke toestand niet heel schitterend is, en men zal er kunnen over oordeelen door het aanslaande vertoog over den slaat der schatkist, welke reeds zou moeten open baar gemaakt zijn, maar welk men, op heloogenblik dat wij schrijven, nog aan 't opstoven is. De statistieken vanM. Malou zullen stellig nog veel minder reden geven om te jubelen, wanneer zij zullen gewijzigd zijn door de talrijke gevraagde bijgevoegd credieten, welke weldra gaan loestroo- men, en welke men niet onbepaald zou kunnen verdagen. Na dit alles, zal men wel genood zaakt zijn nieuwe hulpbronnen in leven te roepen, en daar het tegenwoordige ministerie, dat beloofd heeft de lasten te verminderen, zich wel zal wachten van ze te verhoogen, zal men genoodzaakt zijn een aanzienlijk getal schatkistbons "it te geven. Men zal zijne toevlucht moeten nemen tot het daarslellen eencr nieuwe vlottende schuld. Men spreekt van niet minder dan van 60 miljoen. Dit zijn de geldelijke middelen, welke dooi'M. Malou aan den Senaat zijn aangekondigd, in eene der zittingen van december, en stellig heeft hij niet veel inbeelding moeten gehad hebben om ze uit te vinden. Waarin heeft Pius IX zijne on- faalbaarheid allermeest getoond In het geven van zijn apostolischen zegen, aan den geldhandelaar La- grand-D umonceauuitstropper van een geheel werelddeel .(Een geabonneerde.) M. FUNCK EN M. DELECOUR. M. Funck vraagde over eenige da gen in de Kamer den gedetailleerden staat van hetgene er in 1872 door den Staat, de provinciën en de gemeenten is „uitgegeven voor het lager onder wijs. Wat heeft het gouvernement met al dat geld gedaan? Aan wie is het verdeeld geworden? Wat hebben de gemeenten gegeven? Wat de provin cie Wat de Staat? Ei'k en wete kik niet En dat is minister van 't onder wijs BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. ANTWOORD VAN M. DELECOUR. IJperen, 24 Januari 1875. P** Burgci'wacBit. - De Major komman- dant heeft den dienst, voor 1873, gereld als volgt: 1°. 7 Februari, wapene en uitrustingsin spectie voor de !ste en 2C komp. 14 Feb. id. voor de 3° en 4e komp. 21 Feb. id. voorde artillerie. Deze verschillige inspektiën, zullen plaets heb ben in de groote Hallezaal, telkens om 8 ure 's morgens. De HH. off. moeten tegenwoordig zijn in cïe inspektie hunner kompagnie, welk zullen gedaan worden door den heer kommandant. 2° De wapenoefeningen voor de wachten van 21 tot 53 jaar, zullen plaats hebben op 7 en 21 Maart, 4, 18 en 25 April, 6 en 20 Juni, telkens om 8 ure 's morgens. 5° Wapenoefening' voor geheel het Bataillon en de artillerie den 9 Mei, ten 8 ure 's morgens. 4° Van 28 Oct. tot 28 Nov., 2e wapen- en uitrusfings-irispektie, op de uren door den heer kommaudant vast te stellen. Uitslag der 11° Schieting van het winter- saizoen der maatschappij cijbelschutters. (17 Ja nuari 1875): Hoogst getal. 1. Ligy, Albert, 20 25 25 20 20 110 2. Lebbe, Arthur, 25 25 20 20 20 110 3. De Posch, Frédé- rie, van Parijs, 20 20 20 20 25 105 4. Poot, Henri, 20 20 25 15 25 105 Leegst getal. 1. Lesaffré, Auguste, 3 2 2 1 4 12 2. Vermeulen, H.ené, 4 3 3 4 I 15 V Ja assise 52» Sites'. - Zondag laatst heeft de Vlaamsche Ster hare laatste vertooning van het looneel saizoen 1874-1873 gegeven. De vertooning heeft allerbest gegeven geweest en doet eer aan de liefhebbers,die zich de moei lijke taak opgelegd hebben het IJpersch publiek te vermaken. De heeren Laurie, Deweerdl, Vandendriessche, Lemajeur, Deraedt en Candeel verdienen veel lof over hun talent welke zij zoo schitterend hebben doen blinken. De eene meer en de andere min, hebben allen medegeholpen, om te toonen dat de Vlaamsche Ster mag rekenen nevens de beste van 't land. Ook het ongelooflijk getal aanschouwers dat naar de tooneeizaal gestroomd was, heeft genoeg zaam bewezen dat wij hier waarheid spreken. Jamaar is het dat wij zoo vroeg ons theater ge sloten zien, 't is waarlijk te vroeg en te weinig: vier vrrtooningen op een geheelen winter. Het publiek vraagt er nog. Wij hebben vernomen dat het bestuur maat regels genomen heeft om het publiek tewoldoen. BaecJit. - Zie hier eens zonderlinge biechte van een klein meisken Wel lloseke, waar heb de zoo lang geble ven Papa, 'k en te biechte moeten gaan. Zoo F En g'hebt zeker beloofd aan M. den Pastor dat gij altijd ging wijs zijn. Zeker, Papa, hij heeft mij ook iels gevraagd van umaar hij heeft mij gezegd dat ik er u niet mocht van spreken Ja wat vroeg hij u van mij Of gij den Zondag near de mis gaat Ja en wat zegdet gij hem He Papa, gij moet daarvoor niet kwaad zijn, ik heb hem gezegd dat gij niet gingtik mocht toch niet liegen, he Hoe vindt, men de zedesprekers waarlijk zij printen bij de kinders wel diep de liefde tot hunne ouders, met hun spions van dezelve te maken. En dit viel dezer week te IJperen voor. - B®sa IJSarché, Het is waarlijk de moeite weerd om de tentoonstelling in de maga zijnen der maatschappij den GOEDKOOP, Dixmu- destraat 33 te gaan zien. Men vindt ei' eene groo te soorteering van alle hare artikels in lakens en nieuwigheden voor kleederen, chals en gemaakte kleedingstukken. Er is voornamelijk op te merken dat met het eindigen van het winter saizoen, zij op hare prij- zeu eene merkelijke vermindering heeft gesteld. -r 1T.T- Yati den 13" tot den 22" Januari 1875. GEBOORTEN Mannelijk geslacht o) Vrouwelijk 8j tezamen, 13. Constanlinus De Cuypere, commissaris der beurtwegen en Amelia Vandelanoitte, z. b. Carolina Meersseman, G9 jnaaister, onge huwd, Boomgaardstr. Mari degrendel, 51 j. religieuse, Bollingstr. Emmanuel Dezilter, 77 j., z. b., weduwenaar van Amelia Derney, Meenenstr. Desiderius Vantoortelboom, 40 j. z. b., ongehuwd, Lange Thouroulstraat. Maria Cordonnier, 70 j., z. b., echlgenoote van Antonius Depoorter, Gevangenisstr. Maria Rycx, GO j., z. b., echlgenoote van Henricus Coppieters, Hondslr. Petrus Cardinael, 7G j z. b., weduwenaar van Calharina Caslryck, Tem- pelstr. Rosalia Charley, 27 j., z. b., onge- huwd, Sl-Pietersplaals. Leander Vangraef- schepe, 75 j., z. b., weduwenaar van Regina Willemyns, Rysselstr. Kinderen beneden Mannelijk geslacht 2) 7 de 7 jaren Vrouwelijk idem 5) 20 Januari 1875. ïlet vo®B'deeI van katliolilke Statlsainbtenaara te ïscWjcïs. Wanneer zich hier een nieuwe priester in de stad komt nederzetten in hoedanigheid van deken, pastor of kapellaan, zijne eerste verwondering is van te zien dat er in Poperinghe zoo weinig monschen zijn die giften doen ten voordeele der gestichten van weldadigheid of van onderwijs. Inderdaad nergens vindt men eene stad waar men gieriger is, zoowei op zijne sterfbed als binnen zijn leven, jegens de armen en de onwetenden. Men zou wel maandelijks eenen sou geven aan een twintigtal blinde of verminkte behöeftigen, en eene welhebbende dibbe zou wel op zekere dagen een talloor soupe, een schelletje vleesch of eene stuite jonnen aan behoeftige studenten van ons kollegie die zich destineeren tot het seminarie; maar, testamenten maken voor de noodlijdenden men kent dat niet, en nog veel min dc begiftigin gen in levende lijve. Verre dat hier de officiee'e weldadigheid zou kunnen voorzien, in de noodwendigheden der arme, kranke of oude menschrn, of in de opvoe ding der behoeftige kinders, het armbestuur en de hospicen, om aan de noodigsle lichaamsbe hoeften ernen hulpmiddel te kunnen toebrengen, zijn verplicht jaarlijks elk eene subsidie te vragen van 8,000 franks (te samen -16,000 franks) aan het stadsbestuur, 't welk op zijne beurt, door den aftrek van deze jaarlijksche som, altijd met den spanbroek slaat en Zeker vele moeite zoude heb ben om in de zedelijke behoeften of hot ouderwij? te voorzien, indien, builen de communale school, niet nog eene gepriveerde school bestond die zelve van alle mildadigheid beroofd is. Daarbij zijn onze weldadigheidsgestichten nog slecht ingericht, en, hoewei een hospitaal beslaat voor zieken en kranken, woiden noglans daar zekere soorten van ziekten en kwalen uitgesloten die, ofschoon zij meest zorg vereischen, ten laste vallen van een arm huisgezin waar alles ontbreekt. Ouder deze ziekten zouden wij kunnen melden de kankers (die maar aanveerd worden wanneer de dood nakende is), de venuskwalen, de ziekten van den zwarigeren slaat en de eerste période der kinderbedziektenalsmede alle hoegenaamde ziekten en kwalen bij kinderen beneden de eerste communie. En nogtans wij hebben hier altijd eene bevol king gehad die wijd vermaard is door hare christelijkheid en door hare kalholijke zeden en gebruiken. Iedereen die weet dat de Godsdienst onafscheidbaar is van de goede werken, en die zich herinnert hoe de katholijken ten allen tijde aanspraak gemaakt hebben op het monopolium der weldadigheid, zou gemeend hebben dat eene stad gelijk Poperinghe een model zoude moeten zijn van liefdadigheid, of ten minste dat onze arme broeders hier meer medelijden en gordjonstigheid zouden moeten genieten. Maar het is juist het tegenovergestelde van hetgeen men ziet in de liberale sleden, alwaar doorgaans hospicen en disch genoegzame vertroostingen verschaffen aan de behöeftigen en hunne eigendommen doen aangroeien zoo door hunne goede administratie als door hunne mildadige begiftigingen. Maar, waarbij komt het dat Poperinghezoo ten achteren is bij dezen voordeeligen toestand der liberale sleden Dit is gemakkelijk om raden.T Is om dat men in de liberale steden lot al de admi- nistratien mannen verkiest die onafhankelijk zijn, die verstand bekwaamheid geleerdheid en dévouement hebben, en die door die goede hoe danigheden vertrouwen en achting inboezemen 't is omdat het daar eeneecj'is van deel te maken van een weldadight'idsbestuur, waarin men noch winkeliers, noch neringdoeners, noch kroot-eters vindt. Te Poperinghe integendeel zijn het stadsbe stuur, de administratien van disch en hospicen en al de stedelijke bedieningen bekleed door gieri gaards, door speculateurs, door gepijnde winke liertjes die allengskens hun been rechten, en door kruipende slaven van mannen die de eerste zijn em te klagen over den rampzaligen uitslag van zulk eene administratieve inrichting. Wanneer in de stad zich mannen bevinden die fortuin, geleerdheid en bekwaamheid hebben, die zouden wenschen binnen hun leven aan hunne medeburgers nuttig te kunnen wezen en de be geertehebben van na hunne dood eene gedachtenis van hunne goede werken na te laten, maar die de kruipende slaven niet willen zijn van wie het zijn moge, men wijst hen van de hand en men zoekt boven hen te stellen hersenlooze sukkelaars aan wie men wil importaneie geven om dat zij, bij gebrek aan geleerdheid en versland, meer geld hebben dan een ander. Wij hebben nog onlangs twee van die groote en rijke verstanden naar den hemel zien gaan, zonder dat zij de minste gedachtenis van hunnen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 2