Burgerwacht van IJperen. 164 KOOPEN yerkooping olmen, essclien, eiken, popeliercn en abeelen. Staande op de Kaai te IJperen, Briefwisseling der Toekomst. AVELGHEM, Verschillige Tijdingen. MA11KFM JZiEN Notaris VAN EEK.CE, TE WERVICL De Majoor, hoofd der Burgerwacht. .Voorzitter van den Opnern 1 ngsraad brengt ter kennis van de belangheb benden, dat de Raad zich zal veree nigen den 5 Februari aanstaande, ten 9.ure 's morgens, in de Beneden- Zaal van het Stadhuis, om te be- statigen over de reclamatien welke ■zouden kunnen gedaan worden door de personen geboren in 1853, alsook over degene der wachten vóór 1853 geboren en recht hebbende on vrij stelling. De bevelhebber der Burgerwacht, denkt te moeten herinneren aan de genen. die veranderen van woonst of verblijf; de verklaring ervan moeten doen binnen de vijftien dagen, in het Bureel van den Staf der Burgerwacht, op straffe van 5 tot 15 fr. boete, ge' lijkvormig de artikels 12 en 13 cler wet van 8 Mei 1848. A. HYNDERICK. Den Maandag 15n Februari 1875 om 1 uur Op de landen der hofsteden ge bruikt door de heeren Vandenbulcke Wellecam, Delbeke, Decottignies en in het Klijtbosch, te WERVICK SCHOONE drij beneden plaalsen, vier slaapkamers, grond-water, schoone kelder, vvaschhuis en achterplaats, op drij honderd stappen der stadten prijze van 250 fr. 's jaars. Grondlasten ten laste van den eigenaar. Zich le bevragen, N° 4, op de Kaai, teIJperen. I doorgang op de wereld nagelaten hebben, üe eene was sedert lange jaren schepen der stad en de andere president der hospicen. Zij waren beide jongmans en hadden noch kind noch kraai te kweeken; hunne erfgenamen waren rijk en onge huwd gelijk zij, en och Heere niet eene centiem van hun nalatenschap is te kant gevallen voor hunne behoeftige en noodlijdende sladsgenooten Indien die katholijke kopstukken,diezoo lang aan het hoofd der stad geparadeerd hebben, aan onze arme hospicen of aan onzen gepijnde» disch elk 25,000 franks geschonken hadden, zij zouden maar gedaan hebben wat zij moesten doen voor al de eerbewijzing en hemelverheffing waarvan zij hier het voorwerp geweest zijn. Maar de "pastoors hebben liever zulke ka tholijke gierigaards dan mildadige liberalen; het moet hun dan niet verwonderen dal de armen hiervan het slachtoffer zijn. De maatschappij der Philharmonie, getrouwig aan het programma van hare winterfeesten, beeft zondag laatst haar derde concert gegeven. Vier fraaie harmonie-stukken en een tiental kluchtlie deren en romancen, afgewisseld door verschillige solos op cor, klarinet en andere instrumenten, hebben van dit concert nogeens een voortreffelijk feest gemaakt, weerdig van het schoon gezelschap dat hetzelve bijwoonde. Het was M. Paola, goedbefaamde kluchtzanger van Brussel, die, door zijne boertige en vermake lijke zangstukken, in dit avondfeest de voornaam ste rol scheen te spelen, om dat de kluchtkunst altijd meest gelach en handgeklap verwekt. Nogtans met niet min vermaak en belangstelling heeft men M. Zoude van Doornijk gehoord die zich in verscheide romancen, door zijne zoete en aangename stem, als een verdienstelijk talent heeft doen toejuichen. Indien wij aan deze twee vrermde kunstlief hebbers de eer van eerste melding geven, dit wil niet zeggen dat onze eigene elementen, namelijk onze solisten, onder het opzicht van bekwaamheid, op het achterplan moeten gesteld worden. Inte gendeel deze hebben, elk in zijn vak, op eene zeer loffelijke wijze uitgeschenen en een grooten bijval bekomen. M.Vanpoucke, die op allekopcren instrumenten wel geoefend is, heeft een salon stuk voor cor uitgevoerd die, door de behendig heid waarmede hij dit instrument behandelde en door de liefelijke toonen welke hij er uit trok, in hem het talent van een waren artiest deed erken nen M. Devolder, door zijne fantaisie voor klarinet, heeft eens te meer bewezen dat de goede faam welke hij reeds in voorige omstandigheden verworven heeft wel gegrond en verdiend is M. Paul Devos, die voor de eerste maal zich als solist in het publiek liet hooien, heeft eene fantaisie voor saxophone uitgevoerd op eene kunstvolle wijze die alle verwachting overtroffen heeft eindelijk M. Jules Delanghe, aan wiens schoon talent wij met recht hulde mogen bieden, heeft met een air varié voor bugle,die de bewondering van iedereen verwekte, deze reeks solos weerdig- lijk gesloten. Indien wij hierbij voegen dat de piano, gelijk naar gewoonte, is gehouden geweest door den uitmuntenden pianist M.Baratto van IJperen, en dat onze behendige muziekmeester M. Klein den invloed van zijne kundige directie op de uitvoering der harmonie-stukken naar wensch heeft kunnen doen gevoelen, men zal moeten bekennen dat dit feest, even als al die welke de Philharmonie geeft, maar door de ealoten zou kunnen beknib beld worden. 20 Januari 1875. Dat het ons geoorloofd zij een' blik in het verleden te werpen om heden de heilige gazetten .te beantwoorden. Gebrek aan plaats heeft ons daartoe gedwongen aangezien wij deze waarover wij beschikken aan onze artikelen over de aanran dingen en geweldenarijen, welke het Gerecht onderzoekt, hebben moeten verleenen. Doch, d tout seigneur tout honneur, zooals de franschman zegt. Daarmede gaan wij ter zake. Heden komt de eer nog eens toe aan Papatje wiens geneeskundige studiën gekost hebben in 't geheel: 300 franks (ik zeg drij honderd fianks) en een' hazewind. Zijne zuster zaliger heeft het mijne vrouw die hare beste gezelin was duizend maal verteld. Die kwakzalver dan, wien men een eerekruis op de borst zal vesten, en niet te veel: de lang ooren dragen er wel een op den rug en 't betaamt dat hij het wapen zijner broeders drage wil zich, kost wat kost, eenig belang toekennen. Daarom heeft men, door looze listen, een' artikel in een vuilblad van Luik Le Scalpel getracht in te plaatsen en men heeft gelukt artikel door een' weiwillenden schrijver vervaardigd en die der zaak onbewust moet zijn hoewel hij, volgens het schijnt, een groole geldsmid moet zijn, mits hij den kwakzalver 800 fr. in plaats van 100 zou toe kennen. Was het nog den heere Lameire wij zouden zeggen ja, 800 fr. is niet te veel, zijne studiën moeten betaald worden maar aan Papatje, ach! wij halen meêdoogend dé schouders op en zuchten jusqu'oü nous manera encore la bètise humaine Wat wil onze Plaasterlegger dan bewijzen in zijn artikel van den Scalpelovergenomen in al de andere zwarte bladen?? Eenvoudiglijk dat de Heer Ivon Lameire, een der eerlijkste, welwillend ste, dienstvaardigste en rechtvaardigste genecs- heeren is dien wij kennen, ziju invloed als scbepene dezer stede, zou gebruikt hebben om Papatje zijn ontslag van geneesheer der armen te doen geven door het bureel van weldadigheid tot zijn eigen profijt. En daar is niets van I Inderdaad wat is er gebeurd Luistert, Patrie van Brugge, Scalpel van Luik, Journal van Kortrijk en tuti quanli. Tijdens de aankomst van onzen Zeer Eerw. Heer Deken, August Ryckewaert. P.-L., aspirant-bis schop van Gryslooke, die heel Avelghem ging ommekeeren, was ons Papatje geneesknecht van het armbestuur. Wij schreven het reeds verleden jaar in een nr der Toekomst dat dank aan de onverschilligheid en het te groot betrouwen onzer liberale vrienden, voornoemde Eerw. gezalfde kruindrager er in gelukt was drij eerlijke, god- vreezende, liberale burgers, door treffelijke mid dels, uit de kerkfabriek te doen stemmen. Daar de Plaasterlegger eene plaats nam van een' dezer voorbeeldige liberalen en zich opentlijk tegen de andere verzette, de liberalen uit het armbestuur stelden Papatje kort en goed, zonder ceremoniën, aan hunne deur om zich alzoo over de algemeene verontwaardiging waaraan Papatje oorzaak had gegeven, te wreken. Hiermede was den armen het slechtst: niemand was daar om hunne ziekten op te passen cn te heelen. Pogingen, en dat heel veel, werden er aange legd bij M.Lameire om de menschlievende zending van docter der armen waar te nemen doch hij weigerde steeds. Maanden lang had zulks nu ge duurd, toen eindelijk het geweien van Mijnheer Lameire hem dwong dat ondankbaar ambt te vervullen. Wij zijn gelukkig, en alle weldenken- den zijn het met ons dat den arme nu een' nieu wen trooster, een' waardigen vader gevonden heeft in M. Lameire want wij kennen zijne deugden, zijne zelfopoffering, zijne menschlie- vendheid, zijn iever en vlijt; wij waarderen zijne groole ondervinding en ervarendheid, wij schat ten zijne wetenschap allerhoogst. Mijnheer Lameire heeft dus niets anders ge daan dan geluisterd naar de stem der natuur en des geweten want het zou eene schreeuwende onrechtvaardigheid geweest zijn zóó hij langer geweigerd had den armen kranken bij te staan. Hij was in recht over eene zaak van menschheid die hooger moest geplaatst worden dan eene partijzaak daar het menschdom alles overtreft I... Voor het overige betwisten wij geenzins dal de Plaaslerlegger van Primo Loco den armen niet goed bezorgd heeft. De lezer zal ervan oordeelen met de oogen te willen slaan op de recepten welke hij, volgens het schijnt, onveranderlijk aan alle arme zieken gaf. Ziehier De zieke w" Petrus Allegaert heeft noodig bouillon en wit brood te nemen.. 18 Maarte 1870. (iGeteekendA. VANMEENEN. Somtijds, vertelt men, schreef hij een kilo schinkel en een wit brood voor. De dwaasrik vergat nooit het Lourdes-water, het Oostakker-water en het S' Arnoldus-water, die niets anders zijn dan drie verscheidene be noemingen van den vogelwijn die overal kosteloos uit den hemel valt, en die niet te min velen ge- kruinden en niet gekruinden kwakzalvers jaar lijks een schoon oordje drinkgeld verleend. E. A. E. Twee woorden uit de zedelessen gegeven in het klooster door eene van die gera fineerde kwezelkes, eene van die zeemmondekens of lekt mijn lipkes welke men ons heere zou geven zon der biechten lot een dochlerke van 14 jaar IIET VOORBEELD DER KINDEREN En ge zijt gij eene van die stille waterkes met diepe gronden en hoe meer men aan u roert hoe meer gij stinkten gij moet maar gaan EEN ANDER KIND TOT DE ZUSTER Ik heb mijn geld (nieuwjaargeld van Pius nono) naar M. DUPREZ gedragen en daar op zijne tafel, een doos met BONBON; zij kwam zeker van HORTENSKE?? De zuster Ah', gij zijt ook van dat slecht volk, van die slechte gazet schrijvers die van de priestersE. A. E. Den 19 dezer, is le Rousbrugghe een smer- telijk ongeluk gebeurt. Het 12jarig dochterken van den heer Seraphin Leys, gemeenteraadslid, alwaareene boodschap verrichtende in den oliemolen van den heer burgmeester Peil, is door eenen cilender bij hare kleederen gegrepen en vervolgens ingehaald geweest, zoodanig dat het geheele rechterbeen verbrijzeld is. Gepeesheeren hebben het overblijvende gedeel te afgezet en de lijdende heeft tot heden hare wonden overleefd. Bericht. Het bestuur der Koninklijke Maat schappij DE WIJNGAARD van Brussel, heeft de eer ter kennis te brengen, dat te rekenen van heden, de zetel dezer maatschappij verplaatst is van het Hof van Brussel, Zwarle-Zustersstraat, naar de Hni(Ieiavcttcil'-lluis, Gfootc- .Jtarkt. 15. De maatschappijen worden verzocht voortaan alle programmas, omzendbrieven, enz., voor den Wijngaard bestemd, op dit nieuw adres te wil len zenden. De Kunstbroeders der Vlaamsche provinciën, die eenen avond in Brussel doorbrengen, zullen steeds in den Wijngaard het gulhartig onthaal genieten. MENGELINGEN. Wanneer men Zommige cathoiijke gazetten leest die schrijven over de Gevangenis van den Pauswanneer men sermoenen hoort doen, waar ieder woord eene leugen is en maar strekken op een gevoel van medelijden op te wekken bij brave menschen,om zooveel te beter de centen uit hun nen zak te jagen, dan gevoeld men soms ons den lachtlust winnen en het verwondert ons geens zins dien bij anderen ook le vinden, Om te toonen tot wat al hunne leugens oor zaak geven, laten wij hieronder den inhoud eens briefs volgens die, zoogezegd, door den Paus ge zonden is aan het blad La Conscience van Lode- linsart Uit hel Vatikan, 2 Januari 1875. Zeer beminde zoon, 't Is zoo eenen dieren tijd en de boter gaat stukken van menschen. Ten anderen, gij weet dat mijne kamerheeren, mijne prelaten-dienst knechten en andere larbins, met violettekjeuren koussens, geene vogels zijn die men met droog brood kan voeden. Zij zijn met velen, eten gelijk de wolven en kosten mij schroomiijk veel geld. Hadde dien chenapaan van Viklormanewel mij nen tijdelijken scepter niet ontnomen, 'k had dit ding in den berg kunnen zeilen om er geld van te maken, maar ik heb dezen toevlucht niet meer. Ik heb besloten een nieuwen oproep le doen aan de goedgunstigheid der 180 miljoen calholij- ken die verspreid zijn op onze godzalige planeet, alhoewel ik geloof dat 180 miljoen een beetje wijd gegaapt is: de francmacons, de rationalis ten, de dezen waarvoor alles onverschillig is, en de weidenkenden,die men niet meer kan knippen door aflaten en mirakels, verminderen verduiveld het getal der sullen en onnoozelaars. Enfing, on der de catholijken die meest sloffen met hunne verkleefdheid voor den II. Stoel zijn er ook zeer velen die de anderen aansporen om hunne Nieuw jaargift op te sturen, doch hun eigen geld in hunne kas blijven houden. Ik weet zeer wel dat iedereen geen geloof meer hecht aan de meer of min geestelijke histo rietjes der clericale nieuwsbladen; het nat stroo van mijn donker kot, de vervolgingen die ik moet verduren, de ziels- en lichaamlijke kwellin gen die ik le onderstaan heb, dit alles doet het publiek den mond scheef trekken en maakt mij belachelijk. Ik heb nog getracht de ziel mijner kardinalen aan den duivel te verkoopenen hij heeft mij niet eens geantwoord Onder ons, ik vrees dat er een van mijn eerste klerken reeds den koop gesloten heeft voor eigene reke ning, en helgeett mij eenigzins troost over de on beleefde stilzwijgenheid van den koning der hel, 't is dat hij zal gekuld geweest zijnen geene ware voor zijd geld zal gehad hebben. Wel is waar ik heb reeds eeriige schoone giften bekomen uit Belgeniand, Oostenrijk en Engeland; maar voor degenen die weten hoeveel er hier op mijnen kerf moeten eten en ik moet kleên en reèn dit is verre na niet voldoende. Waarvoor en schup! je geheel da boefken op straat niet, zult gij mij zeggen. Helaas! beminde zoon, dal ik het hert moest voeren, gelijk Christus tot zijne discipels sprak, aan mijne dikke prelaten den vasten, de boelveer- digheid en de verachting der aardsche goederen aan te bevelen, weet gij wat zij mij zouden ant woorden? Meent gij dan dat wij 'nen hoop domkoppen zijn té! En er ware geen huis meer mede te houden. Dus ik ben genoodzaakt hun eer en geld te verschaffen en mijnen rug te lee- nen tot het bijeentrommelen der miljoenIjes 1 Ileb dus medelijden met 'nen armen ouderling, die zelf het bestaanmiddel niet heeft op de clan- net te kunnen spelen'k was soldaat vóór dat ik in de orders trad gij begrijpt daardoor dal ik oud ben en in staat niet meer om mijn brood te winnen. Ik reik dus de hand aan al de leden van het christendom met dezelfde dankbaarheid ontvang ik den pruisischen thaler als de kluiten der jo den, ik zou zelfs zonder aarzelen het geld der francmagons en der rationalisten aanveei'den Enfing, 'k zit zoodanig in nesten en 'k ben zoo danig in de krotte, ware het niet dat nu den eene en toen den andere mij hunne spaaroordjes bren gen, er reeds van mijn volk mij aan een wonder- vertooner zouden verkocht hebben maar het kussen mijner.... voeten is nog eene kleine bron en er is zelf spraak van, door een kleinen opleg te doen, de pelgrims het onderste mijner onfaal- baarheid zouden mogen kussen. Ik zal u niet affronteeren, beminde zoon, door u aflaten en zegeningen aan te bieden, maar ik smeek u in uw blad eenige welgeschrevene en indrukwekkende artikelen te plaatsen ten voor- deele van het Nieuwjaar aan Pius IX. Ik reken op uwe welwillende medewerking om een beetje boter bij mijnen visch te doen. Aan degenen die u zouden zeggen dat zij andere ellenden te hel pen hebben, antwoordt hun vlak weg,'zooals de Gazette de Liège het deed, dat een klein soulje aan den Heiligen Vader gegeven, veel aangena mer is aan God, dan de offeranden, het gebed en het berouw I Zeg hun nog dat, aangezien het geld den grondstlagis der cathoiijke zedelijkheid, men vjn het kerkrattengebroed niet veel zedelijk heid kan vergen, als men het daarvoor niet goed betaalt. Ik bedauk ik vóórop, en bidde God dat hij u behoude uit de klauwen der kinderen van Loyola. PIUS IX. Voor gelijkvormig afschrift Pas Quino. IJPEREN, 25 Januari. GRANEN ENZ. verkochtle kwantiteit. middenprijs p. 400 kilo. 58,400 24-75 8,200 20-25 Haver 1,500 25-50 1,000 25-75 1,700 25-50 Aardappelen 5,000 6-75 550-00 Tarwe, Rogge, VEURNE, 20 Januari. Tarwe (nieuwe), per 145 liters fr. 20 28 50 Rogge, id. 2123 Sucrioen, id. 19 20 75 Haver, id. 1618 Boonen, id. 26 29 KORTRIJK, 18 Januari. Tarwe, per hectoliter, fr. 19 a 22 Rogge, 15 14 50 Haver, 14 16 Aardappelen, per 100 kilos, 68 Boter, per 1/2 kilo, 1 68 1 81 Eieren, per 25, 2 60 5 90 POPERINGIIE, 22 Januari. middenprijs. per hektoliter, fr. 18-85 1G-50 Haver, 12-75 Aardappelen, de 100 kilos. 6 Boter de kilo. 3-60 LEUVEN, 18 Januari. Tarwe, per 100 kilo, fr. 26 a Rogge, a 19 25 Voederhaver, 24 50 Aardapp. 6 00 Boter, de kilo 5 25 Eiers, de 26, 5 95 OLIEM ARKTEN. LEUVEN, 18 Januari. Koolzaadolie, per 100 kilo. fr. 68— Lijnzaadolie, 62 KORTRIJK, 18 Januari. Koolzaadolie, 103 kilos, fl 68 Lijnolie, 105 kilos, 59 Lijnzaad, per hectol. DENDERMONDE, 18 Januari. Lijnolie, 100 kilos, fr. 60— 68 50 Koolzaadolie, 7079 50 Kempolie, 59 Lijnzaad, 54 Koolzaad, 54 59 59 ROPPEMARKTEN. 'Hoppe de 50 kilos POPERINGIIE, 22 Januari. 200 VAN DEN VAN EEN SCHOON

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 3