Gazelle vaa 't arrondissement 1*1 peren. JUBILEE Zij worden vervolgd lij is weg T zijn vcpkens \r 671. 14e Jaar. Zondag 31n Januari 1875. Politiek. Stads», fLunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Marktea, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenten. Politieke berichten. Bureel: Dixmndestraat, 39. ABONNEMENT AANKONDIGINGEN REKLAMEN illMSl Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van iJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien staat van zaken. De Nationale Vergadering heeft beslist de verslagen, over het gouvernement van 4 September 1870, na de stemming der constitutioneele wetten, op liet dagorde te brengen. Dat zullen nogmaals zeer woelige zittingen zijn. De leening der stad Parijs zal uitge geven worden aan 440 fr. par titel; 40 fr, moeten gestort worden bij de inschrij ving; 70 fr. tijdens de verdeeling; I 10 fr. in de eerste vijftien dagen van Octo ber; 110 fr. in de maand April 1876; 110 fr. in de maand October van het zelfde jaar. De jaardooding zal in 75 jaar geschie den en de uilkeering aan 500 fr. zijn. De (Irijmaandelijlksche trekkingen maken een totaal van 225 duizend fr. uit, waarvan een lot van 100 duizend fr. De eerste trekking heeftop I Mei plaels De eerste koepon zal den 15 October betaald worden. De gezant van Spanje heeft den 23 aan het engelsch ministerie eenen eigen- handigen brief van Alfonsus XII over handigd, waarin hij aan de koningin zijne troonbestijging bekend maakt en haar verzekert het inzicht te hebben de burgerlijke en geestelijke grondwettelijke vrijheid in zijn koninkrijk te bevoordee- ligen. M. Mozoz, gezant van Spanje bij het hof van Weenen, heeft gisteren aan den keizer van Oostenrijk een brief van koning Alfonso overhandigd, zijne troon- bcstijliing bekend makende. De koning van Spanje heeft aan de ingezetenen der baskische gewesten en van Navarre eene proklamalie gericht. Eene depcche uit Madrid meldt dat de beweging om Pampelune te verlossen zich meer en meer afteekent. Men ver wacht zich aan een groot gevecht voor Zaterdag. Zekere dagbladen van Parijs spreken van de onderhandelingen, die er zouden bestaan om den burger-oorlog in Spanje te doen eindigen. Het Duitscli Parlement heeft in laatste discussie de wel op het burgerlijk huwe lijk aangenomen met 207 stemmen te gen 72. Uit Munehen wordt gemeld dat al de beiersche bisschoppen een adres hebben gezonden aan den koning tegen de invoe ring van het burgerlijk huwelijk in dat rijk. De bisschoppen willen nog altijd eenige eeuwen achteruit blijven. De zitting der fransche nationale ver gadering zijn geheel onbeduidend. Het dagorde, Zaterdag in ds ilaliaan- sehe Kamer voorgesteld en een blaam behelzende voor bel gouvernement, werd verworpen met 232 stemmen te gen 121 De Kamer heeft zich nogmaals bezig gehouden met de gemeente- sekretarissen, dat is eene eere voor die nuttige ambtenaars, maar... 't is er ook al mede, want zij hebben niet anders bekomen. M. Delcour, minister van binnen- landsche zaken, zegt dat het gouver nement niets kan doen voor de sekretarissenwaarop M. Defuis- seaux antwoordt, als net ministerie geen wetsontwerp wil voorstellen, een minimum van jaarwedde vast stellende voor de gemeente-sekreta- rissen, hij en zijne vrienden van hun recht van initiatief zullen gebruik maken om aan de Kamer een voor stel in dien zin te doen. De Moniteur van Maandag deelt verscheidene koninklijke besluiten medé, volgens welk er aan de ver- schillige kerken van Belgie voor niet min dan twee honderd, zes en veertig duizend zeven honderd negen en-negen franken subsidiën worden toegestaan. En nog roepen de geestelijken dat zij vervolgd en verdrukt worden. Er zijn er veel die alzoo zouden willen vervolgd worden Men schrijft ons uit Brugge dat de zoo zedelijke pastoor van Coolkerke, de hoogweerdige priester Van Liere, den 16 dezer door het Hof van Be roep van Gent, tot 5 maanden gevang en twee boeten van 3 frank veroor deeld, voor openbare beleediging te- gen de zeden, de vlucht heeft geno men, om zich aan zijne, straf te ont trekken. Wat moed hebben toch die schijn heiligen Ongetwijfeld houdt die onzedige en vérachtelijke personaadje zich in het een of ander klooster op, waar hij lessen over de zedelijkheid zal geven. Wij begrijpen niet waarom men niet aanstonds dien kerel heeft aan gehouden, als het arrest uitgespro ken is Wie was daarmede gelast Voor eenige dagen, heeft een pro fessor van de schooi der mijnen van Bergen, zijne plichten zoo verre ver geten van tegen zijne leerlingen, van in zijnen leerstoel, te zeggen dat al degenen die naar de mis niet gaan ver kens zijn. Een enkwest is gedaan en de leer lingen hebben de feiten bevestigd, welke hij den gemeenteraad waren aangeklaagd. Wat doet nu de Bien Public? Vol gens zijne gewoonte zegt hij geheel het tegenstrijdige met de waarheid het bisschoppelijk blad schrijft dat de professor in kwestie gézegd heeft, dat al degenen die naar ede mis gaan,ver- kens zijn, en hij voegt er bij Men moet op die officieele vast stelling niet aandringen. De christe lijke ouders zijn verwittigd tegen de godsdienstige strekkingen van het officieel onderwijs. Zij weten nog eens te meer hoe de onderwijzende Staat de onzijdig heid in zake van godsdienst behan delt, hoe hij zijnen eerbied voor al de SO C C 8! t 1 C E55 C Sï <1 e lil 1' C g C 1 25 centiemen den regel. Brieven en pakken moeten vrachtvrij toegezonden worden. ana i\ liTFi frïïü fr. S-00 's jaars voor de stad, tV. 4-50 voor geheel Relgie. Builenlandsche verzendingen 't port daarboven. Ü0 ceailicMien het nummer. Men schrijft in op alle de postbureelen. IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN JJPEREN NAAR Poperinghe-Hazebrouck. G-oO. - 12-03. - 5-37. - <>-30 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-30. Kortrijk. 5-34. - 9-49. - 11-18.'- 2-53. - 3-25. Roeselare. 7-50. - 12-23. - (5-45. Langemark-Ooslende. 7-15. - 12-06. - 6-20. De katholijken hebben 't woord jubelium ontleend aan de Ilebeeërs. Het komt, naar men gelooft, van een Ilebreeuwsch in verband met de aankondiging van 't eigenaardige feest dat de Joden om de negen-en-veertig jaren vierden. Dit feest, of feestjaar, der Joden was intusschen geheel iets anders dan dat der katholijken. Bij de Joden was 't een tijdperk van vrede en rust bij uitmuntendheid, dat elke zeven maal zeven jaren terugkeerde, gelijk de Sabbath, de rustdag, elke zeven dagen terugkeert; het beteekende in Israël 't kwijtschelden van schulden, 't,loslaten van slaven en gevangenen, 't teruggeven van goederen (in lijden van grooten nood onteigend) aan de wettige eigenaars. Bij de katholijken, daarentegen, heeft 't nooit iets anders beteekend dan 't vullen van de geld kisten van 't Valikaan, en in't nederzinken van geheel 't menschdom voor den troon van een enkel persoon, die zich omkleedde met de eigen schappen der Godheid. 't Was Bonifacins VIII, die 't heilige jaar in stelde; want zoo heette 't feest in den aanvang; de be van jubileum kwam eerst later in zwang. Bonifacins VIII grondde zijne extrava gante van den 22 Februari 1500 op een legende, die ik u hier maar niet mededeelen zal. Genoeg, dal hij de viering van 't heilige jaar om de hon derd jaren gebood, en met eens zijn banvloek slingerde tegen een iegelijk, die in deze schik king of in 't door hem voorgeschreven ceremo nieel verandering zou durven brengen. 't Eerste heilige jaar slaagde boven verwach ting. De kerkelijke geschiedschrijvers spreken van niet minder dan twee miljoen pelgrims, uit alle landeq vau Europa naar Rome gevloeid. Mis schien is dat cijfer overdreven; doch zeker is 't, dat de menschenmassa groot moet geweest zijn, daar verscheidene personen in 't gedrang werden doodgedrukt of platgetreden. Ook zeker is 't (volgens den zeer geloofwaardigen kroAteksehrij- Villani, een ooggetuige), dal op 't altaar in de St-Pieterskerk meer dan 30,000 goudguldens (een reusachtige som in die dagen) werden geof ferd, mitsgaders zooveel koperstukken, dat twee mannen een dag en een nacht bezig waren om ze met harken op een hoop te schrapen. Deze stortvloed van gouden en koperen mun ten deed natuurlijk den wensch ontstaan om 't feest eens wat spoediger dan na eene eeuw te herhalen. Zoo schreef dan Clemens VI, pas negen en-veertig jaren later, een nieuw heilig jaar uit, bepalende (in zijne extravagenti: Uuigenilus), dat voortaan't feest oin de vijftig jaren gevierd zou worden. Om den banvloek van zijn voorgan ger Bonifacius VIII bekreunde hij zich daarbij in 'l geringst niet. Een voorbeeld maar uit honderd, höe de heilige vaders zelf wat gelachen hebben met dien donder, voor welken zij wilden dat 't heelal sidderen zou Ook met dit tweede Heilige jaar werden uit muntende zaken gemaakt. Weer stroomden pelgrims en penningen naar de Eeuwige stad. Lodevicus I, koning van Hongarije, bracht alleen een buidel met 4,000 goudguldens voor den Paus meè. Maar't derde Heilige jaar, in 1590(want men had zelfs vijftig jaren wachlens nu al te lang gevonden) was een mislukte onderneming. Boni facins IX, de toenmalige Paus, wachlle te ver geefs; de geloovigen bleven l'huis, en hun goudguldens hieven bij hen. Daarop moest toen iets gevonden worden. Bonifacius, een man van vernuft, had een van die gelukkige invallen, die Alexander Dumas placht te bestempelen als les idees de d'Ar- tagnan. Hij deed der Katholieke wereld weten, dat men de moeite van persoonlijk naar Roine le komen zich gerust besparen kon, wijl de Paus bij deze bijzondere gelegenheid vollen aflaat verleencn zou aan allen, voor alle mogelijke zonden en misdaden, op voorwaarde dat men 't bedrag van de anders te maken reiskosten aan den op volger van Petrus schenken zou. Dit was nu eene recht knap en pracliscli bedacht I Men moet zich maar welen te redden! Tien jaren later, in 1400, alweer een Heilig jaar. In 1423 nog een. Urbanus VI verordi neerde toen dat 't voortaan om de 55 jaren gevierd zou worden, ter gedachtenis van de levensjaren van Christus. Maar aau deze verordening van Urbanus VI, hoewel zij met bankiiksems elke schennende hand bedreigde, stoorde zich weer niemand: want zeven-en-twinlig jaren later, in 1450, nam weer Paus Nikolaas zijn heilig jaar er van. Sixlus IV hield 't daarop in 1475; en van dit tijdstip dagleekent de benaming van jubileum, cn de vaste viering van 't feest om de vijf-en-lwinlig jaren. Inmiddels had de kunstgreep van Bonifacius IX langzamerhand ook al uitgediend. De geloo vigen bleven niet slechts zelf t'huis, maar lieten ook hun reiskosten niet langer de stad uitgaan. De tijden begonnen zeer bedorven te worden, de aflaten daalden geweldig op de markt; en straks zou het geheel uit zijn geweest met de

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1