Gazette van 't arrondissement IJperen. lijn Rijk is van deze wereld niet. Twee testamenten. Nr 672 14e Jaar. Zondag 7n Februari 1875. Politiek. Stads-, Kuust- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen, Markten, Bekendmakingen. Bericht aan onze abonnenlcn. Politieke berichten. AANKONDIGINGEN REKLAMEN ABONNEMENT Daar onze TOEKOMST altoos regel matig den Zaterdag van IJperen verzon den wordt, verzoeken wij dezen die hun nummer niet ontvangen, het ons dadelijk te laten weten, opdat wij een einde stel len aan dien slaat van zaken. Madrid, 1 Februari. Generaal Lomo is de rivier Oria over getrokken. Hij heeft gisteren getelegra feerd, dat hij al de posiliën genomen had, ondanks eenen hevigen tegenstand der Carlistcn, nadat hij zijne troepen met de divisie Blanco vereenigd had, welke uit Zarauz kwam opgerukt. De Carlistcn zijn achteruit gelrokken tol over den Aya. Zij verlieten al hunne position te Oria en Guetaria. Generaal Lomo zit de vluchtelingen achterna. Generaal Moriones bracht Dinsdag een konvooi levensmiddelen in Pampeluna. De Carlislen werden gisteren in den veldslag van Oloiza verslagen. Dezegepralendeliberalcn winnen veld. Een brief uit Eslella zegt, dat don Car los een deelnemend schrijven uit hel Vatikaan heeft ontvangen, maar waarin aan don Carlos aangeraden wordt, nog maals te overwegen of het wel met de welvoegelijkheid past, den oorlog voort te zeiten. De brief zegt verder dal de weerdigheid der katholieke Kerk in Spanje verdedigd en gewroken is. Generaal Vclasco en andere cabecillas hebben ziclt onderworpen. Generaal Moriones zet met veel geluk zijnen krijgstocht voort. De Times bevat eene depeche uit Madrid, van 29 Januari, meldende dat er groote pogingen worden aangewend om een wapenstilstand te sluiten, ten einde de voorloopige onderhandelingen voor een vasten vrede aan te knoopen en tot de onderwerping der Carlistcn te ge raken, met of zonder don Carlos, die later zou behandeld worden op den voet van eenen infant van Spanje. De runderpest is op het eiland Malta, den 51 Januari uitgeborsten. De over heid heeft krachtdadige maatregelen genomen om de plaag te bestrijden. Zoo sprak de meester. Onderzoeken wij eens of degenen die zich zijne disci pelen noemen dit princiep volgen. Eerst en vooral lezers verzoeken wij u deze vraag aan u zeiven te doen: met wat hekommeren ziclt onze pastors en onderpastors hel meest? Deze vraag moogl ge in alle sleden en dorpen van Europa doen, en overal zal hel antwoord ïs het niet met een politiek doel dat er in alle landen voor den Paus koning geld wordt opgehaald?—- Voorwal dient de Si-Pieterspenning? en tot wal einde wordt' de oorlog in Spanje aan den gang gehouden?... Halen de priesters niet nog altijd geld op voor Don Carlos, en dit om dien persoon op den troon van Spanje te plaatsen Zijn het dan ook geene politiekers de bisschoppen en'priesters die in Duitsch- land wederslaan aan de wellen van hun land En om te spreken over hetgeen bij ons in Belgenland, gebeurt, zullen wij vragen waarmede houden die hecrcn zich meest bezig? Op hunne preekstoe len bulderen zij niet dagelijks togen de liberale dagbladen, schelden zij zelfs niet de deftigste burgers iut omdat zij liberaal zijn? Loopen zij niet jaar in jaar uit de huizen af, om politiek te maken en den terrain te bereiden voor de kiezin gen? Richten zij overal geene maatschap pijen op onder den naam van cerci.e CATHOLiQUE? Maken zij geene broeder schappen die voor doel hebben eene brutale macht ter hunner beschikking te hebben om, zooais V reeds gebeurd is, op gegevene oogenbiikken de liberalen aan te vallen? Die congregatiën, iedereen weet het, zijn de sussen... Mijn rijk is van deze wereld niet. Zag men ooit zulke onzedelijkheden on der de geestelijken? wij spreken nog niet van kloosterlingen of van broerkens, wij houden ons hier enkel bezig met de geestelijken. Welke ontuchtige kerels kunnen aan veel onder hun niet vergeleken worden? En liet zijn zul ken persoonen aan wie gij verplicht zijl uwe innigste geheimen kenbaar te maken Maar is het te verwonderen dat veel priesters zich zoo slecht, gedragen? Neen zij zijn verplicht zich in den strijd te he geven, zij moeten in het hevigste der kiesworsteling in de mat springen, ter wijl alles in rep en roer is wanneer er gedronken, gevloekt, gevochten wordt, moet de priester als kiesdraver stemmen trachten op te vangen, dan moet hij voor dit doel te bereiken alle middelen gebruiken: hij moet zich toegevend toonen, hij is van geen klein ge- ruch bang, hij vat de vrouw met den.... armin een woord hij vergeet dal hij priester is. Met altoos in 'l strijdperk te zijn en weinig in de kerk, vergeel hij de plichten die hij te kwijten heeft, daarenboven, hij die niets slavelijk te doen heeft die een weeldig leven leidt, goed eet en goed drinkt, moet door zijne driften worden aangevallen, en vindt geene krachten om er aan te wederstaan. Ook zijn zij vandaag in de kerk niet meer te vinden, zij zijn gansch den dag op jacht van kiezers en bekommeren zich daar alléén meê. Hun rijk is niet van deze wereld De christelijke menschen betreuren zulks groótelïjks, omdat zij zien dat de priesters zelf bezig zijn de religie af te breken, wel is waar zeggen de priesters dat de liberalen de religie aanvallen en kwaad doen, maar dat is niet. Zij alléén zijn de oorzaak van hetgeen er gebéurt, indien zij zich goed gedroegen dan zouden zij geëerbiedigd worden en de aanvallen der liberalen, indien zij toen bestonden, zouden den eerbied doen aangroeien. Neen, het zijn de libera- niel die den godsdienst benadeclen, liet zijn meest altijd de priesters zelf, dal is de waarheid. J. Fan cle Noordster, Te Mechelen hebben een zeer rijk beggijntje en eenen zeer rijken heer bei de hunne wettige erfgenamen onterfd. Wal hetgene van den rijken heer be treft. hierover hebben wij ons weinig of niet te uilen. Komen wij nu lol het testament van begijntje Hermans. Hare erfgenamen, burgers zonder for tuin, kinderen van Broeders cn zusters, krijgen niets of bijna niets. De door het testament ingestelde erf genamen zijn: 1° Voor de onroerende goederen, de Armen van Mechelen; 2° Voorde meubelen, aktiën, enz., enz., de arme belangwekkendepaterkcns jesuiten. Volgens men ons verzekert zijn de meu beltjes, geldekens, aktiekens, geschal op 40 duizend frankskens, bagaleilekens. Die ongelukkige palerkens, niet waar? Hel beggijntje" deed goed die brave jesuilekens niet te vergeten, zij zijn zoo arm, zij hebben bet zoo noodig, zij zijn armer als den armsten van Mechelen. Nochtans schijnen de erfgenamen van juffrouw Hermans van dit gedacht niet te zijn, en zullen de vernietiging van het testament vervolgen. De liberale drukpers heeft zich altijd verzet tegen de zoogezegde vrijheid van te sleeren. Heden gelijk te voren zijn wij nog van gedacht dat er in belang der familiën een perk zoude moeten gesteld worden aan die talrijke uitsluitingen der wettige erfgenamen. De klerikale bladjes zullen roepen: dal wij de vrijheid van testamenten zul len vernietigen. Ja, wij willen aan de ouderlingen be letten het fortuin hunner familie in eenen oogenblik van onzin aan vreemden te doen overgaan. Ja, wij zouden willen beletten aan de paters, nonnen en andere geestelijken die onthulselde erfdeelen in hunnen zak te steken. Die gedachten hebben wij sedert jaren voorgestaan en zullen wij blijven ver spreiden en verdedigen. Er heeft zich in hel kanton Florenville (provintie Luxemburg) eene liberale ver- eeniging gevormd. Het is met genoegen dat wij de uitbreiding van de liberale vcreenigingen voor die provintie vast stellen en op den dag van den strijd zullen wij er de uitwerksels van zien. De vereeniging, schrijft men uit dit kanton, was zeer talrijk; iedereen was het eens, dat men zich moest vereenigen met het doel den vijand weèrsland te bieden. Na de stemming van het reglement heeft men de leden van het bureel ge kozen en de vergadering is uiteengegaan, hunne ijverige medewerking belovende om de liberale gedachten te doen zegen- pralen. Men komt te Leuven het klerikaal Davids-fonds te slichten Dat fonds zou voor zending hebben hel zoo vrijzinnige en krachtig werkende Willems-fonds tegen te streven. Het Willems-fonds van Gent, waar van cr te Antwerpen eene afdeeling zoo triomfantelijk strijdend is! dat Wil lems-fonds willen nadpen schijnt uiterst naïef van wege onze klerikalcn maar liet zelfs den oorlog willen aandoen en ondermijnen... helaas! ;t zal eene lastige cn bovenkatholijke zending zijn. Doch! hoe liooger het doel en hoe moeijlijker de laak, hoe heftiger en wanhopiger de middelen, niet vaar, mannen van Leu ven Hel broeisel draagt dus den naam van Damds-fonds ter eere van den man, die HUMflB——HMM Unreel: Oixmudesiraaf, 39. HO ccniic Bis e ia d e ai regel. 25 ccntlciuen deal regel. Brieven en pakken moeten Vrachtvrij loriTexninlrii wórden. fr. 4-00 Jam-s voer de stad, ?r. 4-50 voor gelacc-l BlcJgic. Buitenlandsche verzendingen 't port daarboven. H® ccisticincii Sact eass rauwer. Men schrijft in op aüe de postbnrcelen. DE TDEEOMST IJZEREN-WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN NAAR Poperirighe-Hazebronck. G-SO. - 12-015. - 5-37. - <>-50 Poperinghe. 9-07. - 8-45. - 9-50. Kortrijk. 5-54. - 9-49. - 1 i-18- 2-35. - 5-25. Roeselare. 7-30. - 12-25. - 0-45. Langemai'k-Oostende. 7-15. - 12-00. - 0-20. Zijn: MET DE POLITIEK.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1875 | | pagina 1